🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Koča Popović

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 57 dokumenata i 14 fotografija.

Dokumenti

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1. rujna 1942. Koči Popoviću i Velimiru Terziću da objedine komandovanje nad svim jedinicama u predjelu Livno—Duvno—Aržano—Vaganj i ofanzivnim dejstvom zaštite pravac Livno—Duvno

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 septembra 1942 god. Koči Popoviću i Velimiru Terziću da objedine komandovanje nad svim jedinicama u predelu Livno - Duvno - Aržano - Vaganj i ofanzivnim dejstvom zaštite pravac Livno - Duvno

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 septembra 1942 god. Koči Popoviću i Pavlu Iliću da preuzmu komandu nad snagama određenim za napad na Bosansko Grahovo

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16. rujna 1942. Koči Popoviću i Pavlu Ilicu da preuzmu komandu nad snagama određenim za napad na Bosansko Grahovo

Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od januara 1943 god. komandantu Prve brigade o borbama Treće brigade istočno od Teslića

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Centralne Bosne

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na četnike na prostoriji Prnjavor - Kotor Varoš

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade o prodoru neprijatelja u Teslić

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika i domobrana kod Teslića

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o ponovnom foftniranju Četvrtog krajiškog NOP odreda

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za raspored jedinica poslije oslobođenja Teslića

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 3 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi prilikom oslobođenja Teslića

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 januara 1943 god. štabovima Prve i Treće brigade za odbranu Teslića i za čišćenje okolnog terena od četnika

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 januara 1943 god. Štabu Druge brigade za dostavljanje izvještaja o situaciji kod Teslića

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 januara 1943 god. Štabu Treće brigade za protivnapad na neprijatelja u blizini Teslića

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama s Nijemcima kod Teslića i s četnicima oko Prnjavora i Celinca

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 7 januara 1943 god. Štabu Treće brigade o povlačenju Nijemaca ka Banja Luci i o potrebi čišćenja terena od četnika

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Teslić i borbama protiv Nijemaca, ustaša i četnika na sektoru Banja Luka - Prnjavor

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na teritoriji Centralne Bosne za vrijeme od 1 do 9 januara 1943 godine

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o domobranskim oficirima koji su zarobljeni prilikom oslobođenja Teslića

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za pripremu napada na Teslić i dostavljanje izvještaja o rezultatu akcije na Tešanj

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za upućivanje slušalaca na vojni kurs pri Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na Teslić, Tešanj, Jelah i na prugu Derventa - Maglaj

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 januara 1943 god. komandantu Prve proleterske divizije o otpočinjanju Četvrte neprijateljske ofanzive

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 12 februara 1943 god. Štabu Prve brigade o oslobođenju Imotskog od strane jedinica Druge proleterske divizije

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 februara 1943 god. štabovima brigada za napad na neprijateljske dijelove koji su izvršili ispad iz Bugojna

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 15 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu jedinica

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15 februara 1943 god. štabovima brigada za napad na željezničke stanice na pruzi Sarajevo-Mostar i zatvaranje pravca Bugojno- Gornji Vakuf

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 16 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju pojačanja Treće krajiške NOU brigade za napad na Prozor

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica Treće krajiške i Osme hrvatske brigade Sedme NOU divizije

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 20 februara 1943 god. Štabu Prve brigade o rasporedu i smještaju štaba divizije i Sandžačke brigade i naređenje za dostavljanje izvještaja o situaciji na sektoru Sedlo-Konjic

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 20 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade o oslobođenju Prozora i naređenje za zatvaranje pravca od Sarajeva prema Ivan Sedlu

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 21 februara 1943 god. štabovima brigada za posjedanje novih položaja i vršenje napada na neprijateljske dijelove na komunikaciji Sarajevo-Konjic

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 22 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru Nijemaca i ustaša na Ivan Sedlo

Direktiva Štaba Prve proleterske divizije od 25 februara 1943 god. štabovima brigada za slučaj prinudnog povlačenja jedinica sa sektora Konjic

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 februara 1943 god. o brojnom stanju neprijateljskih posada u Bugojnu, Kupresu, Turbetu, Konjicu, Ostrošcu, Pazariću i ostalim uporištima na pruzi Sarajevo - Mostar

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 februara 1943 god. Štabu Prve brigade za vršenje pritiska na neprijatelja na komunikaciji Raštelica-Konjic u vezi napada jedinica Treće NOU divizije na Konjic

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 27 februara 1943 god. štabovima brigada o rasporedu jedinica Treće NOU divizije poslije neuspjelog napada na Konjic

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 27 februara 1943 god. štabovima brigada za prebacivanje na novu prostoriju u vezi sa povlačenjem jedinica Treće NOU divizije sa područja Konjica

Pismo komandanta Prve proleterske divizije od 7 marta 1943 god pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru divizije

Pismo komandanta Prve proleterske divizije od 7. ožujka 1943. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Divizije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 aprila 1943 zameniku načelnika Vrhovnog štaba da komandant Prve proleterske divizije uputi brdske topove radi podrške napada na fočanski utvrđeni rejon

Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 24 aprila 1943 god. štabu Prve brigade o situaciji na terenu i mjerama koje treba preduzeti

Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o razbijanju neprijateljskih snaga na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje

Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 16 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu neprijatelja na liniji Brodarevo - Ribarevina

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije NOVJ od 17 maja 1943 god štabovima Prve proleterske i Treće krajiške brigade da budu u stalnom kontaktu sa neprijateljem i da ga po mogućnosti zbace sa Mojkovca preko Tare

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da Koča Popović dođe u Vrhovni štab koji će 5 juna biti na Suhoj Gori

Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 10 juna 1943 god. načelniku Štaba o situaciji na komunikaciji Foča - Kalinovik i zadatak za pokret pozadinskih jedinica

Obaveštenj|e pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 komandantu Prve proleterske divizije o upućivanju Sedme krajiške NOU brigade za sadejstvo Prvoj proleterskoj brigadi pri razbijanju neprijatelja na komunikaciji Foča - Kalinovik u rejonu sela Jeleča

Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 komandantu Prve proleterske divizije da će Sedmu krajišku NOU brigadu angažovati na pravcu Rataj - Ocrkavlje - Poljice

Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije i svom načelniku Štaba o pristizanju Sedme krajiške, Petnaeste majevičke i Šeste istočnobosanske brigade na pravac proboja i upoznavanje sa naređenjem Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije

Obavještenje delegata Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavie od 12 juna 1943 god. komandantu Prve proleterske divizije o situaciji na području Jeleča

Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. načelniku Štaba o situaciji na sektoru Rataj - Miljevina i pravcu kretanja glavnine Divizije

Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. načelniku Štaba o organizaciji prebacivanja preko komunikacije Foča - Kalinovik i prihvatanja jedinica Druge proleterske divizije

Zajedničko naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i komandanta Prve proleterske divizije od 25 juna 1943 štabovima Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu u sadejstvu sa Prvom proleterskom divizijom

Izvještaj Štaba Prve brigade od 10 avgusta 1943 god. komandantu Prve proleterske divizije o izvedenoj akciji na četnike u Jošavci

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. jula 1944. Štabu Baze NOVJ da uspostavi radio-vezu sa svim glavnim štabovima i štabovima 5. i 8. korpusa i da saopšti Koči Popoviću da direktnom radio-vezom prenosi Vrhovnom štabu izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije

Fotografije

Povezane odrednice

Velimir Terzić Operacija Weiss Pavle Ilić Foča 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 2. vojvođanska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Napad NOVJ na Bugojno 1943. Rodoljub Čolaković Ljubo Vučković Zarobljenici u ratu Bitka za Srbiju Danilo Lekić Tešanj Bosansko Grahovo Avijacija u oslobodilačkom ratu Teslić Mojkovac 1. proleterska udarna brigada Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943. Moma Marković Randolph Churchill 3. udarna divizija NOVJ Edvard Kardelj Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Bugojno Drvar Borbe u Srbiji 1944. 7. krajiška udarna brigada Operacija Schwarz Sarajevo Prnjavor Prijepolje Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 1. proleterska divizija NOVJ Vera Zogović Glavni štab Srbije Bitka za Konjic 1943. Livno Vladimir Bakarić Borbe za Livno 1942. Maglaj Prozor Operacija Dinara Konjic Arso Jovanović Kupres Fitzroy MacLean Diverzije u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ USAOJ SSSR i Jugoslavija Borbe u Dalmaciji 1943. 15. majevička udarna brigada Gornji Vakuf Banja Luka Borbe u Crnoj Gori 1943. Svetislav Stefanović Pavle Savić Bitka na Neretvi Italija u drugom svetskom ratu Sreten Žujović Josip Broz Tito Borbe u Dalmaciji 1942. Bitka za Split 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Rudolf Primorac 3. krajiška proleterska udarna brigada Bitka za Prozor 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. Kalinovik 2. proleterska divizija NOVJ Brodarevo