🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kolašin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 149 hronoloških zapisa, 160 dokumenata i 35 fotografija.

Događaji

13. 7. 1941 Na Žutom kršu (kod Kolašina), u prisustvu člana PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, održan sastanak MK KPJ za Kolašin. Zaključeno: da se formiraju gerilski odredi i da otpočnu akcije protiv okupatora.

14. 7. 1941 Kod Vrlostupa (na putu Mojkovac-Kolašin) grupa ustanika napala iz zasede dva italijanska kamiona. Neprijatelju naneti gubici.

15. 7. 1941 Ljevorečki gerilci jačine oko 120 ljudi razoružali karabinijersku stanicu u Lijevoj Rijeci (kod Kolašina). Zarobljeno 12 italijanskih karabinijera.

16. 7. 1941 Na mestu Gradac (na putu Mojkovac-Kolašin) napadnut jedan kamion sa italijanskim vojnicima. Ranjeno 12, a ubijena 4 italijanska vojnika.

16. 7. 1941 Kod s. Sjerogošta (blizu Kolašina) oko 50 gerilaca napalo dva italijanska kamiona sa oko 30 vojnika. Poginulo oko 25 italijanskih vojnika.

20. 7. 1941 Ustaničke snage prinudile na predaju italijanski garnizon u Kolašinu. Zarobljeno oko 260 italijanskih vojnika a zaplenjeno oko 230 pušaka, 8 p. mitraljeza, 12 lakih minobacača i mnogo municije.

20. 7. 1941 U Kolašinu imenovan NO odbor za srez kolašinski.

23. 7. 1941 Otpočeo rad partizanske pošte u Beranama (sada: Ivangrad). Odmah su uspostavljene telefonske linije sa Andrijevicom, Bijelim Poljem, Kolašinom i nizom drugih mesta.

3. 8. 1941 Italijanski vojnici nastupajući iz Podgorice (sada: Titograd) ka Kolašinu, toga dana i sutradan, spalili s. Verušu.

5. 8. 1941 Jedinice italijanske divizije -Venecija- zauzele Kolašin.

8. 8. 1941 Delovi italijanske divizije -Pusterija- ušli u Mojkovac, koji su branili Poljski, Kolašinsko-rečinski i Bjelopoljski ustanički bataljon.

8. 8. 1941 Jedinice italijanske divizije -Pusterija-, nastupajući od Kolašina prema Bijelom Polju, zapalile u s. Rijeci Mušovića (kod Kolašina) 15 kuća, internirale 7 muškaraca i dve žene i oterale svu stoku koju su našle u selu. Neprijatelj je zatim zapalio katune na pl. Bjelasici, s. D. Štitaricu i deo s. Podbišća.

0. 9. 1941 Na Sinjajevini održana partijska konferencija sreza kolašinskog. Prisustvovalo oko 25 delegata. Analizirana politička i vojna situacija u svetu, u Crnoj Gori i srezu. Izabran novi MK KPJ za Kolašin.

0. 9. 1941 Na pl. Rujištu održana partijska konferencija za srez andrijevički. Prisustvovali oko 20 delegata, članovi PK i članovi OK KPJ za Kolašin. Odlučeno da se pojača politički rad u narodu i da se gerilski odredi sa planina vrate u sela. Izabran nov MK KPJ za srez andrijevički.

0. 9. 1941 Šovinistički nastrojene šiptarske grupe, nahuškane od fašističkih prvaka, upale u Mitrovički Kolašin. Došlo je do borbi, paljenja sela, pljačkanja i ubijanja Srba.

25. 9. 1941 Na Poganim međama, između sela Lutova i Peleva Brijega na komunikaciji Titograd-Kolašin, grupa od 16 gerilaca iz Piperskog bataljona -Jole Piletić- napala iz zasede italijansku autokolonu od 35 kamiona i nanela joj gubitke od 8 mrtvih i oko 20 ranjenih vojnika i oficira.

27. 9. 1941 Kod Poganih međa (na putu Titograd-Kolašin) delovi bataljona -Marko Miljanov- Zetskog NOP odreda napali motorizovanu kolonu italijanske policije, ubili 6 policajaca i jednog oficira i uništili 3 motocikla.

0. 10. 1941 Štab NO gerilskih (partizanskih) odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak izdao uputstvo za -organizaciju i strukturu partizanske narodne vojske-, kojim je predviđeno formiranje četa, bataljona, brigada i odreda. Čete i bataljoni bi se formirali po ranijem crnogorskom principu: bratstvenici iz bližih sela obrazuju četu od 100-140 boraca; bataljoni bi se formirali -po većim bratstvima, plemenima i opštinama-; brigade bi -obuhvatale veće geografske oblasti-. Uputstvom je bilo predviđeno da se do 1. novembra formira 9 brigada (Lovćenska, Zetska, Bjelopavlićka, Nikšićka, Durmitorska, Kolašinska, Gornjovasojevićka, Donjovasojevićka i Limska) i ukazano je na mogućnost preformiranja brigada u odrede. Skrenuta je pažnja na temeljitost u radu oko organizacije partizaske vojske.

0. 10. 1941 U s. Kolašinovićima (kod Danilovgrada) na konferenciji predstavnika seoskih NO odbora izabran NO odbor opštine jelenačke (srez Danilovgrad).

2. 10. 1941 Na Žabetinom potoku (kod Jelinog duba, na putu Podgorica-Kolašin) delovi partizanskog bataljona -Marko Miljanov- (40 boraca) napali italijansku kolonu od 24 motociklista, pratnju motorizovane kolone od 50 kamiona sa tenkovima. U borbi je poginulo 5 italijanskih vojnika i jedan oficir, a oštećeno 13 motocikla.

18. 10. 1941 Kod Jelina duba (na komunikaciji Titograd-Kolašin) jedinice Zetskog NOP odreda jačine oko 300 boraca iz zasede napale i uništile italijansku auto-kolonu od 43 kamiona, i tom prilikom ubile i ranile oko 150 vojnika, a zarobile 64. Partizani su imali jednog mrtvog i jednog ranjenog.

0. 11. 1941 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio štabovima NOP odreda na teritoriji Crne Gore i Boke da, radi lakšeg zauzimanja Pljevalja, blokiraju neprijatelja u Bijelom Polju, Beranama (sada: Ivangrad), Kolašinu i Andrijevici i prekinu sve komunikacije koje iz neprijateljskih garnizona vode ka Pljevljima.

7. 11. 1941 Morački bataljon i Vod rovačkih partizana Komskog NOP odreda srušili most u rejonu s. Pajkova Vira kod Kolašina i time 15 dana onemogućili neprijatelju saobraćaj na putu Lijeva Rijeka - Mateševo - Kolašin.

13. 11. 1941 Na mestu zvanom Platno (na putu Titograd-Kolašin) delovi bataljona -Marko Miljanov- Zetskog NOP odreda porušili potporne zidove i onesposobili komunikaciju za saobraćaj.

26. 11. 1941 U Lijevoj Rijeci (kod Kolašina) formirana Ljevorečka partizanska četa.

3. 12. 1941 Kod s. Jezerca (južno od Kolašina) jedinice Komskog NOP odreda napale italijansku auto-kolonu i nanele joj gubitke.

5. 12. 1941 Izabran opštinski NO odbor za D. Moraču, sa sedištem u manastiru Morači (kod Kolašina).

7. 12. 1941 U s. Radovču (kod Titograda) održano savetovanje PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, na kome je, posle analize vojno-političke situacije, zaključeno: suzbiti svako zastranjivanje i svim rodoljubima omogućiti aktivno učešće u NOB-u, po svaku cenu onemogućiti stvaranje četničkih oružanih formacija, pojačati političkopartijski i kulturni rad, preduzeti sve potrebne mere u cilju pomoći siromašnim porodicama (mobama, rekvizicijom imovine narodnih neprijatelja i si.), srediti partijske organizacije na teritoriji Bara, Kolašina, Berana, Andrijevice, u katunskoj nahiji i u Boki; izvršiti pravilnu raspodelu kadrova, ne zapostavljajući pri tome rad u pozadini, redovnije održavati međusobne veze i veze partijskih organizacija sa PK, pojačati rad među omladinom i ženama; sprovesti direktivu PK u vezi s radom Partije u NOP odredima, kao i direktivu u vezi s organizacijom i radom NO odbora; organizovati agitaciono-propagandnu komisiju pri PK i saradnju u listu -Narodna borba-; posvetiti veću brigu partijskoj tehnici; realnije ocenjivati stvarni odnos snaga (ne potcenjivati neprijatelja).

13. 12. 1941 Održano partijsko savetovanje za područje MK KPJ Kolašin; preneta partijska linija izložena na pokrajinskom partijskom savetovanju; diskutovano o političkoj situaciji i o pojačanom radu pete kolone u srezu; doneti zaključci u vezi sa daljim radom.

17. 12. 1941 Kod mesta Jezerca (na komunikaciji Kolašin-Mateševo) delovi Kolašinsko-rečinskog bataljona Komskog NOP odreda napali na italijansku kolonu od 5 kamiona, ubili 22 italijanska vojnika i 2 oficira i zarobili 5 vojnika, zaplenili 3 p. mitraljeza. 22 puške i 2 minobacača i uništili svih 5 kamiona. Partizani su imali 2 ranjena.

20. 12. 1941 Povodom pojačane aktivnosti vođa četničkog pokreta na području srezova andrijevičkog, beranskog i kolašinskog i formiranja četničkih -nacionalnih odbora- -narodne vojske-, Okružni komitet KPJ za Berane uputio proglas narodu: poziva ga da u narodnooslobodilačkim partizanskim četama, pod vođstvom KPJ, nastavi bespoštednu borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika, rušilaca narodnog jedinstva.

20. 12. 1941 Kod s. Pajkova Vira (blizu Kolašina) Donjomoračka partizanska ceta Komskog NOP odreda napala italijansku jedinicu i, posle tročasovne borbe, ubila 6 i ranila 10 italijanskih vojnika. Partizani su imali 3 ranjena.

22. 12. 1941 Kod manastira u s. D. Morači, zbog pogoršanja vojno-političke situacije u srezu kolašinskom, otpočelo dvodnevno partijsko i vojno savetovanje MK KPJ za Kolašin i Štaba Komskog NOP odreda.

3. 1. 1942 Kod Raškova guvna (na komunikaciji Kolašin-Titograd) dve čete Komskog NOP odreda napale italijansku auto-kolonu i, posle kraće borbe, nanele joj gubitke od 25 mrtvih, 10 ranjenih i 6 zarobljenih. Zaplenjeni su 2 p. mitraljeza, 8 pušaka i druga oprema a uništeno je 8 kamiona. Partizani su imali jednog poginulog i jednog ranjenog borca.

5. 1. 1942 Italijanske posadne trupe, pod pritiskom partizanskih snaga, evakuisale Kolašin, Lijevu Rijeku i Mateševo i povukle se u Berane (sada: Ivangrad) i Andrijevicu. U napuštena mesta su ušle jedinice Komskog NOP odreda.

19. 1. 1942 U s. Kraljskim Barama (kod Kolašina) jače četničke snage opkolile dve čete Komskog NOP odreda (oko 140 boraca), koje su bile na prenoćištu bez potrebnog obezbeđenja, i u zoru ih napale i nanele im teške gubitke. Tom prilikom su četnici ubili 33, ranili 15 i zarobili skoro sve ostale partizane. U toj borbi je poginuo jedan od organizatora narodnog ustanka u srezu kolašinskom, Vukman Kruščić, sekretar MK KPJ za Kolašin, narodni heroj.

0. 2. 1942 Odlukom delegata PK KPJ i GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku formiran kombinovani NOP odred -Radomir Mitrović-, jačine oko 450 boraca. On je vodio borbu protiv četnika oko s. Mateševa i Kolašina.

0. 2. 1942 Povodom masakriranja partizana u s. Kraljskim Barama (kod Kolašina) i s. Lubnicama (kod Ivangrada) koje su izvršili četnici. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku uputio proglas narodu: objašnjava izdajničku politiku četnika u beranskom i andrijevičkom srezu, poziva tamošnje stanovništvo da se pridruže partizanima i zajednički bore protiv okupatora i domaćih izdajnika.

19. 2. 1942 Jedinice Kombinovanog NOP odreda -Radomir Mitrović- izvršile neuspeo napad na četnike u rejonu s. Kraljskih Bara (kod Kolašina).

22. 2. 1942 Jače i dobro naoružane četničke snage (oko 1500 četnika) s teritorije beranskog i andrijevičkog sreza izvršile napad i razbile Kombinovani NOP odred -Radomir Mitrović- koji je držao položaje na pravcu s. Mateševo-Kolašin. Borbe su trajale ceo dan, Partizanske jedinice su imale znatne gubitke, dok gubici četnika nisu utvrđeni. Idućeg dana su četnici zauzeli Kolašin.

25. 2. 1942 Radi odbrane slobodne teritorije sreza šavničkog od napada četnika iz rejona Kolašina, po naređenju Štaba Durmitorskog NOP odreda formirana Komanda sinjajevinskog sektora. Komandi sektora su stavljeni na raspolaganje tri bataljona iz Durmitorskog i jedna četa Nikšićkog NOP odreda.

3. 3. 1942 Otpočeo napad jedinica Sinjajevinskog sektora na četničke snage na prostoru s. Podbišće - s. Polja Kolašinska - Mojkovac i napad jedinica Crnogorsko-sandžačkog odreda na četničke snage kod s. Ravne Rijeke i s. Majstorovine. Posle dosta jakih dvodnevnih borbi neprijatelj je bio razbijen i odbačen prema Kolašinu i Bijelom Polju, a partizanske jedinice su zauzele s. Polja Kolašinska, varošicu Mojkovac i sva sela do Markovog brda (3 km sever no od Kolašina). Osetne gubitke su imale obe strane. Ukupni gubici jedinica Sinjajevinskog sektora iznosili su 13 poginulih i lfi ranjenih boraca.

10. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku da formira Crnogorsku NO proletersku udarnu brigadu i omladinske partizanske udarne bataljone, likvidira četnička uporišta u andrijevičkom i beranskom srezu i, uz sadejstvo Crnogorsko-sandžačkog odreda, zauzme Kolašin.

14. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Durmitorskog NOP odreda da se sve snage na sektoru Kolašina stave pod jedinstvenu komandu radi uspešnije likvidacije tamošnjih četnika Draže Mihailovića.

16. 3. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio GŠ NOP odreda za Sandžak da objedini dejstva svih jedinica na području Sandžaka i likvidira četnike; da Bjelopoljski NOP odred sadejstvu je sa crnogorskim jedinicama pri napadu na Kolašin.

20. 3. 1942 Jače četničke snage pod komandom Pavla Đurišića, iz više pravaca, napale jedinice Kemskog i delove Lovćenskog NOP odreda u rejonu sela: Poljane, Žirci, Bistrica i Crkvine (kod Kolašina) i nanele im osetne gubitke. Pored ostalih, poginuli su sekretar PK SKOJ-a i član PK KPJ i GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku Budo Tomović i član GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku Bajo Sekulić, narodni heroji.

1. 4. 1942 U šavničkom srezu otkrivena četnička zavera. Zaverenici su imali zadatak da ubiju delegata VŠ NOP i DVJ Mošu Pijade, članove MK KPJ i Štaba Durmitorskog NOP odreda i druge partizanske rukovodioce. Pored toga, oni su nameravali da izvrše puč na slobodnoj teritoriji i stvore četničku komandu na području šavničkog sreza, te omoguće prodor četničkih snaga od Kolašina u taj srez. Zaverenici su pohvatani i, posle istrage, osuđeni na smrt.

6. 4. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio naređenje štabovima Durmitorskog i Komskog NOP odreda, u kome je dao niz uputstava: o uspešnijem vođenju borbe protiv okupatora i četnika; o najcelishodnijoj upotrebi, jačini, zadacima i rasporedu udarnih bataljona na sektoru Kolašin-Mojkovac; o partizanskoj taktici ratovanja; o važnosti službe izviđanja i obezbeđenja. Na kraju on odobrava formiranje udarnih omladinskih četa i bataljona na području tih NOP odreda.

16. 4. 1942 Četnici, jačine oko jednog bataljona, iz Kolašina okružili i iznenada napali 3. četu 2. udarnog bataljona Durmitorskog NOP odreda koja je držala položaje na Vratlu (na pl. Sinjajevini). U borbi je posle jačeg otpora, poginulo 11 partizana, a ostale su četnici zarobili.

20. 4. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Durmitorskog NOP odreda da formira Komandu partizanskog područja na Žabljaku i da prilikom borbi na kolašinskom sektoru koordinira dejstva svoga odreda sa dejstvima susednih jedinica.

21. 4. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito imenovao novi GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku i dao mu detaljna uputstva o formiranju i načinu dejstava NOP odreda i o organizaciji vojnoteritorijalne vlasti na teritoriji svakog NOP odreda. Pored toga ukazao je na značaj i način odbrane Kolašina.

23. 4. 1942 Pod rukovodstvom komandanta GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku, 1, udarni bataljon Durmitorskog NOP odreda, 1. i 2. bataljon Komskog NOP odreda i 3. udarne bataljon Zetskog NOP odreda izvršili uspešan napad na četničke snage u G. Morači. Posle višečasovne jake borbe četnici su razbijeni i odbačeni prema D. Morači i Kolašinu, a partizanske jedinice ponovo su zaposele G. Moraču. Neprijatelju su naneti gubici od 31 mrtvog i 35 zarobljenih, a zaplenjen je veći broj pušaka i municije. Partizanske jedinice su imale 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

4. 5. 1942 Jake četničke snage, dobro naoružane italijanskim lakim i teškim oružjem, otpočele koncentrične napade od Kolašina, dolinom Tare i preko Sinjajevine, i od Berana. preko pl. Bjelasice i Bijelog Polja, u pravcu Mojkovca i s. Šahovića, na jedinice Bjelopoljskog, Durmitorskog, Komskog NOP odreda, delove Zetskog NOP odreda i 1. bataljona 1. proleterske NOU brigade. Četnici su u toku dvodnevnih borbi, i pored jakog otpora partizanskih jedinica, uspeli da zauzmu Mojkovac i da izbiju na padine Sinjajevine. U tim borbama oni su, prema nepotpunim podacima, imali 66 mrtvih, više ranjenih i 14 zarobljenih, a partizani 11 poignulih i ranjenih boraca.

6. 5. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP i DO za Crnu Goru i Boku i delegatima VŠ pri njemu: napasti četničku grupaciju kod Kolašina.

8. 5. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio GŠ NOP DO za Sandžak da jedinice pod njegovom komandom sadejstvuju jedinicama GŠ NOP i DO za Crnu Goru pri napadu na kolašinski sektor i dao mu uputstvo o načinu daljeg dejstva u toku neprijateljske ofanzive.

9. 5. 1942 Jedinice Sinjajevinskog sektora i Bjelopoljskog NOP odreda, izvršile snažne napade na četnike u rejonu Gojakovića, Polja Kolašinskih, Podbišća, Štitarice i Bistrice i do 11. maja uspele da zauzmu pomenuta sela i Mojkovac i da četnike odbace prema Kolašinu. U tim borbama četnicima su naneseni gubici od oko 100 mrtvih, nešto ranjenih i 25 zarobljenih. Zaplenjeni su 1 minobacač sa 18 granata, 1 mitraljez sa preko 2000 metaka, nekoliko p. mitraljeza i veći broj pušaka. Ukupni gubici partizanskih jedinica su bili 24 poginula i 21 ranjeni borac. Pored ostalih, poginuo je komandant bataljona Bjelopoljskog NOP odreda Ljubo Bakoč, narodni heroj.

16. 5. 1942 Dvanaest partizanskih udarnih bataljona, u sadejstvu s jedinicama Bjelopoljskog NOP odreda, izvršilo napad na četnike u Kolašinu. Partizanske jedinice, iscrpljene glađu i višemesečnim borbama, s malo municije, nisu bile kadre da izvrše zadatak, Pretrpevši gubitke od 15 poginulih i 15 ranjenih boraca, one su se povukle na polazne položaje. U borbama za Kolašin četnici su imali oko 30 mrtvih i više ranjenih.

27. 5. 1942 Jake italijanske i četničke snage, prodirući od Nikšića, zauzele Šavnik, a četničke snage iz Kolašina ušle u Žabljak. Ta mesta su branile jedinice Durmitorskog, Komskog, Nikšićkog NOP odreda i delovi 1. proleterske NOU brigade.

16. 1. 1943 U s. Budimlju (kod Berana - sada: Ivangrad) četnici uhapsili 11 pripadnika NOP-a i sproveli ih u Kolašin, u zatvor.

20. 2. 1943 Oko 5.000 crnogorskih i sandžačkih četnika izvršilo pokret iz Nikšića i Kolašina za Bosnu u cilju pružanja pomoći nemačko-italijanskim snagama u bici na Neretvi, u borbi protiv snaga NOVJ.

28. 2. 1943 Na zboru u Kolašinu, u prisustvu šefa britanske vojne misije pri četničkoj Vrhovnoj komandi pukovnika Belija, Draža Mihailović napao vladu V. Britanije, istakavši da je glavni izvor četničkog snabdevanja italijanska a ne britanska pomoć, te da su partizani i muslimani glavni neprijatelji četnika.

0. 4. 1943 Četnici predali 350 rodoljuba iz kolašinskog zatvora italijanskim vlastima, te ih ove sprovele u koncentracioni logor u Baru.

10. 4. 1943 VŠ NOV i POJ uputio šest rukovodilaca u šavnički i četiri u kolašinski srez sa zadatkom da se, pre dolaska jedinica 2. proleterske udarne i 3 udarne divizije NOVJ, povežu s partizanskim grupama na terenu, da mobilišu ljudstvo i formiraju jače pozadinske jedinice za razbijanje četničkih snaga i da organizuju narodnu vlast u tom kraju.

10. 4. 1943 U s. Kovrenu i s. Šahovićima (kod Bijelog Polja) jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle višečasovne borbe, slomile otpor četničkih Limsko-sandžačkih odreda i produžile nastupanje ka Kolašinu.

5. 5. 1943 U rejonu s. Kovren - pl. Stožer - s. Barice - s. Šahovići (kod Bijelog Polja) delovi 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, razbili oko 2000 četnika, čija se glavnina prebacila na levu obalu r. Tare i povukla ka Mojkovcu i Kolašinu.

8. 5. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao u s. D. Kruševu (u dolini r. Pive) sastanak sa zamenikom i pomoćnikom načelnika VŠ i komandantima divizija Glavne operativne grupe (sem komandanta 7. divizije NOVJ) na kome ih je upoznao s daljim planom dejstva i postavio zadatke: da 1. i 2. proleterska udarna divizija NOVJ unište preostale neprijateljske snage u istočnom delu Crne Gore, oslobode Kolašin i Berane (sada: Ivangrad), stvore povoljnu operacijsku osnovicu za prodor u Srbiju i, prodorom preko Kosova i Metohije, pomognu oslobodilački pokret u Albaniji; da 3. udarna divizija NOVJ obezbeđuje desni bok i pozadinu 2. proleterske divizije NOVJ, a 7. divizija NOVJ obezbeđuje levi bok i pozadinu 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

14. 5. 1943 U Andrijevici i Kolašinu jedinice nemačke 1. brdske divizije razoružale preko 2000 četnika Limsko-saiidžačkih odreda i streljale 150 pristalica NOP-a iz kolašinskog zatvora.

17. 5. 1943 U rejonu Mojkovca i Kolašina 2. proleterska udarna divizija NOVJ, pod pritiskom jedinica nemačke 1. brdske divizije, povukla se preko r. Tare i na levoj obali organizovala odbranu s ciljem da sprečava prodor nemačkih jedinica ka Žabljaku.

18. 5. 1943 U dolini r. Platnice (kod pl. Umova) 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ okružila delove motorizovanog odreda -Daumiler- (54. izviđački bataljon i četu 98. puka nemačke l. brdske divizije), ali su je jače nemačke snage od s. Lipova i Kolašina napale s leđa i, posle oštrih borbi, deblokirale svoje okružene delove i zauzele Vučje (kod Kolašina).

28. 6. 1943 U kolašinskom srezu održani prvi sastanci komunista posle povratka partijskih radnika sa r. Sutjeske. Odlučeno je da se oživi aktivnost partizanskih četa. Ubrzo je formirana partizanska četa u Rovcima (kod Kolašina).

9. 8. 1943 Na sastanku SK KPJ za Kolašin odlučeno da se formira 1. udarna partizanska četa.

29. 8. 1943 Kod Muklog vira (blizu Kolašina) 1. udarna partizanska četa napala kolonu italijanskih kamiona i posle kratke i oštre borbe ubila oko 20 italijanskih vojnika.

31. 8. 1943 U rejonu Lukačko brdo - s. Sjerogošte (kod Kolašina) jedinice italijanske divizije -Venecija- zapalile 32 kuće.

20. 9. 1943 Četnička 1. i 2. bjelopoljska i Jurišna brigada i deo četničke Kolašinske brigade izbili iz Bijelog Polja na liniju s. Kovren - s. Bliškovo s ciljem da prodru prema Pljevljima i odbrane ih od jedinica 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

27. 9. 1943 Četvrta proleterska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ zauzela Kolašin posle 14-časovne borbe protiv 2. bataljona 83. puka italijanske divizije -Venecija- i oko 300 četnika. Italijanski bataljon je prišao toj proleterskoj brigadi, dok su razbijeni četnici u neredu odstupili ka s. Mateševu. Neprijateljski gubici: 30 mrtvih i oko 30 ranjenih. Brigada je imala 6 mrtvih i 12 ranjenih. Zaplenjeno je 6 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, 6 minobacača, 46 pušaka, 300 ručnih bombi i veća količina municije.

30. 9. 1943 Četničke brigade 1. i 2. beranska, Kolašinska, Jurišna i Andrijevička otpočele napad sa pravca s. Mateševa na 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija- u Kolašinu. Hitno prebačeni iz Mojkovca, delovi 2. dalmatinske NOU i 2. proleterske NOU brigade, uz sadejstvo Vasojevićkog partizanskog bataljona i Bjelopoljskog bataljona 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade, 4. oktobra su protivnapadom razbili četnike i odbacili ih ka s. Mateševu uz gubitke od oko 200 mrtvih i ranjenih. Za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višednevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina Vrhovni komandant je pohvalio 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija-.

1. 10. 1943 U rejonu Zekova glava - Troglav (kod Kolašina) Vasojevićki udarni bataljon napao iz zasede i razbio italijansko-četničku kolonu jačine 220 vojnika. Poginulo je 9 italijanskih vojnika i 4 četnika, ranjeno 8 italijanskih vojnika i veći broj četnika i zarobljeno 115 italijanskih vojnika i 10 četnika. Bataljon je imao 1 poginulog i 5 ranjenih.

4. 10. 1943 Obavešten o neuspelom četničkom napadu na Kolašin, Draža Mihailović radiogramom naredio Komandi četničkog Istočnog fronta da svoje snage prikupi u Andrijevici i Beranama (sada: Ivangrad) i stavi ih pod zaštitu Italijana. Istovremeno je naredio četničkom Zetskom odredu da što pre pritekne u pomoć s jugozapada, a hercegovačkim četnicima - da izvrše jači pritisak prema Crnoj Gori.

7. 10. 1943 Nastupajući dolinom r. Jelovice i pravcem pl. Patkovica - Konjsko brdo, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ i Udarna grupa bataljona odbacile četničku 1. i 2. beransku brigadu i Kolašinski odred i izbile na liniju Meka - Soko - pl. Šestarevac (kod Berana, sada: Ivangrad). Sutradan je odbijen pokušaj četnika da ponovo ovladaju ovim položajem, a time su stvoreni uslovi za prenošenje dejstava u dolinu r. Lima i uspostavljanje taktičke veze s jedinicama Zetskog NOP odreda kod Bioča.

10. 10. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredbom pohvalio borce, komandire i političke komesare 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i vojnike 2. bataljona 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija- za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višednevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina.

12. 10. 1943 Na Trešnjeviku i Rudom brdu (kod Andrijevice) 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, u sađejst.vu sa delovima 4. proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, razbila četničku 1. i 2. beransku brigadu i Šekularski, Kolašinsko-rečanski, Slatinski i Trepački bataljon, te tako slomila i poslednji pokušaj četničkih snaga da ovladaju dolinom r. Lima i povrate Berane (sada: Ivangrad).

15. 10. 1943 Nastupanjem nemačke 118. lovačke divizije iz Podgorice (sada: Titograd) ka Kolašinu i nemačke 297. pešadijske divizije iz Peći ka Andrijevici i Beranama (sada: Ivangrad) otpočela operacija -Balkanšluht- s ciljem da se snage 2. udarnog korpusa NOVJ odbace od komunikacije Peć-Podgorica i da se opkole delovi italijanske partizanske divizije -Venecija- u Beranama. Posle višednevnih borbi neprijatelj je 23. oktobra ušao u Andrijevicu, a potom zauzeo i Berane.

20. 10. 1943 Jedinice nemačke 118. pešadijske divizije, nastupajući od s. Bioča, odbacile delove 2. proleterske udarne divizije i zauzele s. Mateševo (kod Kolašina).

22. 10. 1943 Nemačka 118. lovačka divizija, uz podršku tenkova i četničkog Mojkovačkog korpusa, odbacila 4. proletersku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ ka Mojkovcu i zauzela Kolašin.

23. 10. 1943 U s. Šljivovici (kod Kolašina), u borbi protiv četnika i nemačkih jedinica, poginuo puškomitraljezac Jovan Stojanović, narodni heroj.

26. 10. 1943 Četvrta proleterska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ iz Mojkovca protiv napadom odbacila zaštitne delove nemačke 113. lovačke divizije ka s. Mateševu i ponovo zauzela Kolašin (a 28. oktobra i s. Mateševo).

2. 11. 1943 Peta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ završila dvodnevno čišćenje Gornje i Donje Morače i Rovaca (kod Kolašina) od četnika.

15. 11. 1943 U Kolašinu, u prisustvu 544 delegata, održano I zasedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke. Obrazovano je ZAVNO Crne Gore i Boke, kao najviši organ narodne vlasti, i postavljeni su čvrsti temelji slobodne zajednice naroda Crne Gore i Boke u okviru nove Jugoslavije.

25. 11. 1943 U Kolašinu, u prisustvu 800 delegata, otpočeo I kongres antifašističke omladine Crne Gore i Boke. Posle dvodnevnog rada osnovan je Ujedinjeni savez antifašističke omladine Crne Gore i Boke i izdata je rezolucija o organizacionoj strukturi i zadacima USAO-a Crne Gore i Boke.

1. 12. 1943 U s. D. Morači (kod Kolašina), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formiran 1. brdski divizion 2. udarnog korpusa NOVJ.

5. 12. 1943 U Kolašinu, u prisustvu 400 delegata, otpočeo I kongres AFŽ-a Crne Gore i Boke. Posle dvodnevnog rada doneta je rezolucija u kojoj je istaknuto da je cilj AFŽ-a da organizaciono poveže što veći broj žena, učvrsti jedinstvo među ženama, organizuje sistematsku pomoć jedinicama NOVJ, aktivira žene u izgradnji narodne vlasti i dr. Sa kongresa je upućen proglas ženama Crne Gore i Boke s pozivom da se svim snagama bore protiv nemačkih okupatora i domaćih izdajnika.

30. 12. 1943 U s. Vlahovićima (kod Kolašina), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana 7. crnogorska NOU brigada, sastava: četiri bataljona.

1. 1. 1944 U s. Prekobrđu (kod Kolašina) delovi 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbili četnike i tom prilikom nekoliko njih razoružali.

3. 1. 1944 U s. Prekobrđu (kod Kolašina) izabran MNO odbor.

20. 1. 1944 Pri Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ u Kolašinu počeo niži oficirski kurs s trajanjem od 30 dana. Kurs su pohađala 84 slušaoca (komandiri četa i vodova i njihovi zamenici) iz svih jedinica toga korpusa.

22. 1. 1944 Nemački avioni bombardovali Kolašin.

3. 2. 1944 Naredbom Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ reorganizovan Komski NOP odred u Komski i Kolašinski NOP odred.

13. 2. 1944 Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, a u duhu direktive VŠ NOV i POJ, na teritoriji Crne Gore osnovane tri komande vojnih područja - 1. komanda je obuhvatala nikšićki i šavnički srez, 2. komanda - danilovgradski, podgorički i cetinjski srez, 3. komanda - kolašinski, andrijevički i beranski srez.

16. 2. 1944 U Kolašinu održano IT zasedanje ZAVNO-a Crne Gore i Boke, na kome je podnet referat o političkoj situaciji i analizira rad Izvršnog odbora ZAVNO-a. Sa zasedanja su upućeni pozdravni telegrami NKOJ-u i AVNOJ-u.

17. 2. 1944 U Kolašinu održana konferencija pravoslavnih sveštenika (bogoslova, teologa i drugih) sa oslobođene teritorije Crne Gore i Boke. Na konferenciji se diskutovalo o ulozi narodnog sveštenstva i crkve u NOB-u. Upućen je proglas narodu s pozivom da stupa u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Pismo delegata Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak pri Okružnom komitetu KPJ za Kolašinski okrug delegatu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stanju u Srezu beranskom

Instrukcija Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku n Sandžak od 31 decembra 1941 god. Mjesnom komitetu KPJ za Srez kolašinski za pojačanje političkog rada u masama

Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije za napad na Kolašin

Pismo Nikšićkog NOP odreda o razvoju vojno-političknh događaja u istočnoj Bosni i oko Kolašina

Saopštenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 9 januara 1942 god. o povlačenju Italijana iz Kolašina

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 11 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o blokadi Nikšića, prisiljavanju italijanskih garnizona u Grahovu, Kolašinu i Lijevoj Rijeci na evakuaciju i o rušenju svih važnijih komunikacija u Crnoj Gori

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 25 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o razbijanju partizanskih snaga kod Kolašina i mobilizacijn naoružanog ljudstva radi obezbjeđenja teritorije odreda od napada četničkih snaga

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za upućivanje udarnog bataljona za borbu s Vasojevićkim četnicima i hitno obavještenje susjednih odreda i Vrhovnog štaba o situaciji kod Mojkovca i Kolašina

Predlog Druge kombinovane čete Durmitorskog NOP odreda od 27 februara 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za napad na četnike u Srezu kolašinskom

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 28 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o četničkoj ofanzivi prema Kolašinskom srezu, izdajstvu pukovnika Baja Stanišića i prodoru Italijana ka Nikšiću

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o prodiranju četnika Draže Mihailovića u Kolašin i naređenje za njihovo uništenje

Pismo štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 28 februara 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda povodom prebacivanja jedne čete Durmitorskog odreda za bočni napad na četnike prema Kolašinu

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji kod Kolašina

Pismo štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 1 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o vojno-političkoj situaciji oko Kolašina

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 2 marta 1942 god. delegatu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o brojnom stanju i zadacima jedinica angažovanih za dejstvo prema Kolašinu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 marta 1942 god. Operativnom štabu Kolašinskog sektora za preduzimanje energičnih mera radi likvidacije četničkih bandi

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 marta 1942 god. operativnom štabu Kolašinskog sektora za preduzimanje energičnih mjera radi likvidacije četničkih bandi

Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 3 marta 1942 god. štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda o potrebi prikupljanja jačih snaga za razbijanje četnika kod Kolašina

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda da zauzme Mojkovac i dejstvuje ka Kolašinu

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 6 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama s četnicima kod Kolašina i Mojkovca i situaciji na području odreda

Izvještaj komandanta sinjajevinskog sektora od 6 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o rezultatima akcije kod Kolašinskih Polja

Pismo Baja Sekulića od 7 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moša Pijade o napadu na četnike u Lipovu i o situaciji oko Kolašina

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 14 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za stavljanje svih snaga na sektoru Kolašina pod jedinstvenu komandu radi uspešnije likvidacije četnika Draže Mihailovića

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o slabom moralno-političkom stanju u Kosaničkom bataljonu i potiskivanju četnika prema Kolašinu i Bijelom Polju

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za objedinjavanje dejstava na području Sandžaka i sadejstvo Bjelopoljskog NOP odreda pri napadu na Kolašin

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 16 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji oko Pljevalja i Kolašina i razbijanju nikšićkih četnika

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 21 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na sektoru Mojkovac - Kolašin i oko Pljevalja

Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Kolašin i komandanta sektora Kolašin - Mojkovac od 22 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o situaciji oko Kolašina

Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 23. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji oko Kolašina

Obavještenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 23. marta 1942. Štabu sektora Kolašin - Mojkovac o situaciji u durmitorskom kraju

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 24 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o načinu izvođenja napada na Kolašin

Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o načinu izvođenja napada na Kolašin

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 marta 1942 god. štabu Komskog NOP odreda o učvršćenju jedinica i načinu vođenja borbe na Kolašinskom sektoru

Izvještaj Moše Pijade koncem aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Šavničkom i Kolašinskom srezu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 aprila 1942 god. štabovima Durmitorskog i Komskog NOP odreda za reorganizaciju snaga na sektoru Kolašin - Mojkovac i uputstvo o vođenju borbe protiv četnika

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 aprila 1942 god. štabovima Durmitorskog i Komskog NOP odreda za reorganizaciju snaga na sektoru Kolašin - Mojkovac i uputstvo za vođenje borbe protiv četnika

Izvještaj Peka Dapčevića i Milinka Đurovića od 7 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o reorganizaciji jedinica i situaciji na sektoru Kolašin - Mojkovac

Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 aprila 1942 god. Moši Pijade kojim mu se prenose uputstva druga Tita za vođenje borbi na Kolašinskom sektoru i obaveštenje da Sovjetski Savez neće poslati obećanu pomoć

Poziv štaba Durmitorskog NOP odreda od 26 aprila 1942 god. štabu Drugog bataljona Prve proleterske NO udarne brigade da pređe na teren Durmitorskog NOP odreda radi sadejstva u operacijama oko Kolašina

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 aprila 1942 god. o naimenovanju Operativnog štaba kolašinskog sektora i o njegovim zadacima

Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 maja 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba za pripremu napada na Kolašin

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku i delegatima Vrhovnog štaba pri njemu za izvođenje odlučnog udara na kolašinsku četničku grupaciju i obaveštenje o uspešnim partizanskim ofanzivnim dejstvima na okupatorske snage koje pokušavaju da izvrše obuhvat Kalinovika i Foče

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za sadejstvo Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku pri napadu na Kolašinski sektor i uputstvo o načinu daljeg dejstva u toku neprijateljske ofanzive

Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 11 maja 1942 god. Milovanu Đilasu o planu napada na Kolašin

Izvještaj Velimira Terznća od 12 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o situaciji na kolašinskom operativnom sektoru

Izvještaj štaba Prvog bataljona Prve proleterske udarne brigade od 12 maja 1942 god. o borbama protiv četnika na sektoru Polja Kolašinska - Mojkovac - Veliki Prepran

Zapovijest Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 14 maja 1942 god. za napad na Kolašin

Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 15 maja 1942 god. štabu Prvog bataljona Prve proleterske brigade povodom gubitaka bataljona u borbi protiv četnika u Poljima Kolašinskim

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću, Ivi Ribaru i načelniku Vrhovnog štaba o zadacima koji će se postaviti Prvoj i Drugoj proleterskoj NOU brigadi i naređenje da načelnik Vrhovnog štaba odmah pođe da ispita situaciju na Kolašinskorn sektoru i što pre podnese usmeni izveštaj

Telegram delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i operativnog rukovodstva Kolašinskog sektora od 16 maja 1942 god. upućen Moši Pijade da izvesti Vrhovnog komandanta druga Tita o uzroku zakašnjenja napada na Kolašin

Izvještaj Komande područja Durmigorskog NOP odreda od 16 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji oko Kolašina

Izvještaj Komande područja Durmitorskog NOP odreda od 17 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o ugrožavanju puta Šavnik - Nikšić i o situaciji oko Kolašina

Izvještaj Velimira Terzića od 17 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o neuspjelom napadu na Kolašin

Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 17. maja 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda o situaciji na kolašinskom sektoru

Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Nikšićkog NOP odreda i štaba Četvrtog bataljona Durmitorskog NOP odreda od 18 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore i Boke o uzrocima povlačenja u kolašinskoj operaciji

Izvještaj načelnika Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 20 maja 1942 god. o uzrocima neuspjelog napada na Kolašin i borbama protiv četnika u dolini rijeke Tare

Uputstvo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 21 maja 1942 god. štabu Zetskog NOP i DO o načinu dejstva odreda i obavještenje o situaciji kod Kolašina i na drugim sektorima

Obavještenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 21 maja 1942 god. Savi Kovačeviću o situaciji kod Kolašina i Mojkovca i naređenje za otpočinjanje dejstva Lovćenskog odreda u pozadinu neprijatelja

Izvještaj Velimira Terzića od 21 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO odreda za Crnu Goru i Boku o stanju jedinica na sektoru oko Kolašina

Obavještenje komandanta vojne baze Meljak od 24 maja 1942 god. politkomesaru bataljona Druge proleterske brigade o situaciji oko Kolašina i Žabljaka

Izvještaj Štaba durmitorskih trupa od 26 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu snaga i borbama oko Kolašina

Izveštaj kapetana Pavla Đurišića od 7. novembra 1942. Draži Mihailoviću o poseti italijanskog guvernera Crne Gore Kolašinu

Naređenje Štaba Limskog korpusa - Gorski štab od 16 januara 1943 god. komandantu Druge beranske brigade da sreski četnički komandant liši slobode budimske partizane i sprovede u sreski četnički zatvor u Kolašin

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 16 mart 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o prebacivanju četnika sa sektora Kolašina na sektor Kalinovika

Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 marta 1943 god. o nastupanju jedinica NOV u pravcu Kalinovika i pokretima četnika iz Kolašina prema Kalinoviku

Pismo Draže Mihailovića od 7. aprila 1943. majoru Zahariju Ostojiću o povlačenju delova Kolašinske i Pljevaljske brigade u pravcu Čehotine i potrebi bržeg angažovanja italijanskih jedinica za zatvaranje pravca Dragočava — Selište  

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 24 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima na sektoru Pljevalja, Žabljaka, Nikšića, Podgorice i Kolašina

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da se ne angažuje na pravcu Kolašina

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da će se dva bataljona Druge proleterske brigade zadržati na sektoru Foče a napad na Kolašin biti koncentričan

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 30 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima na sektoru Kolašina i Nikšića

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 1 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima u rejonu Žabljaka, Kolašina i Nikšića

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 6 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima na prostoriji Bijelog Polja, Kolašina i Nikšića

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 10 maja 1943 god. Štabu Bistričkog partizanskog odreda o spriječavanju evakuacije stanovništva u pravcu Kolašina

Predlog potpukovnika Hajnca od 11. maja 1943. komandantu Jugoistoka za angažovanje delova divizije Brandenburg u Crnoj Gori i za saradnju sa četničkim odredima Pavla Đurišića nakon obavljenih pregovora u Kolašinu

Izveštaj Štaba Prve brdske divizije od 11. maja 1943. zapovedniku nemačkih trupa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj o pregovoru Pavla Đurišića sa nemačkim predstavnikom u Kolašinu

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije o pokretu Druge dalmatinske brigade u pravcu Kolašina i o dolasku Nemaca u Andrijevicu

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da što pre zauzme Mojkovac i stvori povoljne uslove za napad na Kolašin u sadejstvu s Drugom proleterskom divizijom

Pismo komandanta Ljevorečkog bataljona od 14. maja 1943. majoru Đorđu Lašiću o stanju u bataljonu i prikupljanju četnika limsko-sandžačkih odreda u Kolašinu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da u sadejstvu s Prvom proleterskom divizijom dubljim obuhvatom izvrši napad na Kolašin grupišući glavne Snage na desnoj obali Tare

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da proveri podatke o pristizanju neprijateljskih pojačanja u Kolašin i Mojkovac

Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 15 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji u Srezu kolašinskom

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da izvrši pritisak na komunikaciju Kolašin - Mojkovac

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 19 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima na sektoru Bijelog Polja, Kolašina i Podgorice

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 20 maj 1943 god. Komandi Druge armije o spajanju njemačkih i italijanskih snaga na komunikaciji Podgorica - Kolašin

Beleška sa savetovanja pri 1. brdskoj diviziji od 21. maja 1943; o zajedničkim dejstvima nemačko-četničkih snaga protiv jedinica NOVJ u rejonu Kolašina

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 23 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima njemačkih i italijanskih jedinica na prostoriji Kolašin - Andrijevica i Nikšić

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25 maja 1943 Vrhovnom komandantu drugu Titu o jačoj aktivnosti neprijatelja na kolašinskom sektoru

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 31 maj 1943 god. Komandi Druge armije o rasporedu i bojevima njemačkih i italijanskih jedinica na sektoru Pljevalja, Šavnika, Nikšića i Kolašina

Dnevni izvještaj Komande trupa Crne Gore za 5 avgust 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o partizanskim akcijama na sektoru Kolašina i Cetinja

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 2 septembar 1943 god. Komandi Druge armije o represalijama na sektoru Kolašina

Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 24 septembra 1943 god. Štabu Treće NOU divizije o borbama na sektoru Foča - Trnovo i maršu do Kolašina

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 27 septembra 1943 god. Komandi kolašinske partizanske čete da se prebaci na Drijenak i stavi pod komandu Četvrte proleterske brigade

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 28 septembra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije o zadacima na sektoru Nikšić - Podgorica u vezi novonastale situacije poslije oslobođenja Kolašina

Zajednički proglas Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku i Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 septembra povodom oslobođenja Kolašina

Izvještaj Štaba 4. crnogorske proleterske NOU brigade od 28. septembra 1943. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Kolašina

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 septembra 1943 god. Štabu Vasojevićkog udarnog bataljona za prebacivanje na sektor Kolašina

Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 30. septembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o oslobođenju Pljevalja, Bijelog Polja i Kolašina i vojno-političkoj situaciji u ostalim dijelovima Crne Gore

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 1 oktobra 1943 god. Štabu Vasojevićkog bataljona da se hitno prebaci na sektor Kolašina

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i POJ od 1 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge dalmatinske i Druge proleterske brigade radi odbrane oslobođenog Kolašina

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i POJ od 4 oktobra 1943 god. Štabu Udarne grupe za napad na četnike pravcem Šljivovice - Jablanovo Brdo u cilju odbrane oslobođenog Kolašina

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

2. dalmatinska proleterska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Šavnik Arso Jovanović Berane Ustanak u Crnoj Gori 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operacija Schwarz 1. proleterska divizija NOVJ Omladina u ratu Narodno oslobodilački odbori 297. pešadijska divizija Komski partizanski odred 6. italijanski armijski korpus Žabljak Italija u drugom svetskom ratu 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Zasede u oslobodilačkom ratu Operacija Balkanski klanac Bijelo Polje Andrijevica 6. crnogorska udarna brigada Đorđije Lašić Prijepolje Četnici u drugom svetskom ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Durmitorski partizanski odred Borbe u Crnoj Gori 1943. 181. pešadijska divizija 22. pešadijska divizija Pljevlja Borbe u Crnoj Gori 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Pavle Đurišić Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO) Peko Dapčević Bali Kombetar 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1942. Kalinovik Mojkovac Žene u ratu 2. proleterska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije 19. pešadijska divizija Venecija Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Bjelopoljski partizanski odred Nikšićki partizanski odred 3. udarna divizija NOVJ Vojislav Lukačević 21. brdski armijski korpus Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Crne Gore Moša Pijade Josip Broz Tito Avijacija u oslobodilačkom ratu Dragoljub Draža Mihailović USAOJ Danilovgrad 9. crnogorska udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Ranjenici u ratu Zetski partizanski odred Podgorica Nikšić 1. brdska divizija Vermahta Lovćenski partizanski odred Partizanke 1. proleterska udarna brigada Borbe na Kosovu i Metohiji 4. sandžačka udarna brigada Italijanski partizani