🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kominterna

Za ovaj pojam je pronađeno 51 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 4. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o odluci CK KPJ da se okupatoru pruži otpor pa ma koliko on bio jak.

22. 6. 1941 Kominterna uputila telegram Centralnom komitetu KPJ: traži preduzimanje svih potrebnih mera da bi se poduprla i olakšala pravedna borba sovjetskog naroda.

17. 8. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito depešom obavestio Kominternu o razvoju ustanka i zverstvima okupatora u Jugoslaviji.

23. 8. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito depešom obavestio Kominternu o toku ustanka i borbama u Jugoslaviji i tražio pomoč u oružju.

30. 8. 1941 Kominterna donela odluku da partijska organizacija Makedonije ostane u sastavu KPJ, a ne da se pripoji BRP(k).

30. 8. 1941 CK BRP(k) uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome prihvata odluke Kominterne da partijska organizacija Makedonije ostane u sastavu KPJ. U istom pismu on traži da se kazna Satorovu ublaži, jer je smatra preoštrom.

31. 8. 1941 Politbiro CK KPJ, neobavešten o odluci Kominterne, na svojoj sednici u Beogradu doneo sledeće zaključke: da se CK BRP(k) uputi pismo povodom stanja u PK KPJ za Makedoniju; da se članovima KPJ u Makedoniji uputi otvoreno pismo sa pozivom na akcije; da se o stanju u Makedoniji obavesti Kominterna; da se u Makedoniju ponovo uputi poverenik CK KPJ Dragan Pavlović sa zadatkom da sprovede pomenuta pisma i da organizuje NOP odrede u Makedoniji. Osim toga je rešeno: da se sazove savetovanje GŠ NOP odreda Jugoslavije sa rukovodstvima iz svih pokrajina i da se istovremeno održi proširena sednica CK; da se obnovi izdavanje -Proletera- i preduzme niz mera u vezi s radom omladine i NO fronta.

31. 8. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o pripremama za stvaranje Narodnog komiteta oslobođenja, koji će biti neka vrsta centralne narodne vlasti.

0. 9. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu da su narodne mase razočarane u vođstvu bivših građanskih partija; da KPJ mobiliše sve snage za borbu protiv raspirivanja šovinizma i da sarađuje sa delom vodstva nekih građanskih partija u Srbiji i Sloveniji radi zajedničke borbe protiv okupatora; da je stav KPJ: borba protiv okupatora sastavni je deo borbe za slobodu i ravnopravnost naroda Jugoslavije, te se ona može ostvariti -samo na bazi bratskog sporazuma svih naroda Jugoslavije-.

4. 9. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o sporazumu četnika i nemačkih okupacionih vlasti za borbu protiv partizana i o stvaranju kvislinških snaga Milana Nedića.

4. 9. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito telegramom obavestio Izvršni komitet Kominterne o greškama Metodija Šatorova Šarla i isključenju ovog iz Partije. Osim toga je tražio objašnjenje da li je po nalogu Kominterne partijska organizacija u Makedoniji pripojena BRP(k), kako su tvrdili Šatorov i BRP(k). [Odluku o ovom pitanju Kominterna je bila donela 30. avgusta, ali ju je CK KPJ primio kasnije, jer je upućena preko CK BRP(k).]

0. 10. 1941 CK KPJ uputio direktivu Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju: zahteva da formira NOP odrede i GŠ NOP odreda za Makedoniju; obaveštava ga da je Kominterna potvrdila stav KPJ prema partijskoj organizaciji u Makedoniji.

25. 11. 1941 U Berlinu održana konferencija predstavnika vlada Nemačke, Japana, Italije, Mađarske, Španije, Finske, Rumunije, Bugarske, Danske, Slovačke, NDH, Mandžuka i okupiranog dela Kine (kvislinške vlade Van Čin Veja) na kojoj je Antikominterna-pakt produžen za još pet godina.

25. 11. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio telegram Kominterni povodom vesti Radio-Moskve da je Draža Mihailović vođa svih snaga pokreta otpora i da vodi borbu protiv okupatora.

29. 12. 1941 VŠ NOP odreda Jugoslavije depešom obavestio Kominternu o nemačkoj ofanzivi u Srbiji, gubitku slobodne teritorije, borbama protiv četnika, formiranju 1. proleterske NOU brigade i tražio materijalnu pomoć od SSSR-a.

0. 2. 1942 Kominterna telegramom zatražila cd CK KPJ informaciju o aerodromima na koje bi se mogli spustiti sovjetski avioni koji donose pomoč u oružju i municiji.

13. 2. 1942 Kominterna telegramom zatražila od CK KPJ da VŠ NOP i DV Jugoslavije da narodima porobljene Evrope uputi proglas s pozivom u borbu protiv okupatora.

17. 2. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio depešu Kominterni, s molbom da se za potrebe NOP i DV Jugoslavije vazdušnim putem doture na Žabljak oprema, oružje i lekovi, ističući da bi te pošiljke imale ogroman moralni i politički značaj.

22. 2. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o neuspehu neprijateljskih napada na partizane u toku zime i tražio da BRP(k) proglasom pozove bugarske vojnike u Jugoslaviji da prelaze na stranu partizana, a CK KPJ će od njih formirati partizanske odrede i u pogodno vreme ih prebaciti u Bugarsku.

27. 2. 1942 Toga dana i sutradan Izvršni komitet Kominterne uputio telegram Generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu: iznosi da je prema podacima CK BRP(k) stanje u Makedoniji teško, te da CK BRP(k) smatra, da bi bilo -svrsishodno- da se partijske organizacije u Makedoniji objedine u samostalnu makedonsku partiju. Ovaj stav CK BRP(k) bio je osuđen od strane CK KPJ kao nepravilan.

5. 3. 1942 Na traženje Kominterne, VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio u Moskvu proglas narodima porobljene Evrope u kome ih poziva na borbu protiv nemačkog fašizma. Kominterna nije objavila proglas.

5. 3. 1942 CK KPJ primio iz Moskve telegram od Izvršnog komiteta Kominterne, u kome ovaj kritikuje političku liniju KPJ u ustanku zbog formiranja 1. proleterske NOU brigade i zbog borbe protiv četnika Draže Mihailovića, naglašava da su zadaci NOB-a samo isterivanje okupatora i traži da CK KPJ preispita taktiku i političku liniju KPJ u NOB-u.

9. 3. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Kominterni telegram u kome obrazlaže pravilnost linije KPJ u ustanku, opravdava formiranje 1. proleterske NOU brigade, traži da SKP(b) uputi posmatrače u Jugoslaviju i ponovo moli pomoć u oružju i municiji.

11. 3. 1942 U vezi s telegramima Kominterne od 27. i 28. februara, generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Izvršni komitet Kominterne da će predstavnik CK KPJ stići u Makedoniju da pruži pomoć i da uspostavi vezu sa CK BRP(k). Zatim traži da se bugarskoj Partiji skrene pažnja na potrebu da pojača rad među bugarskim okupatorskim jedinicama, kako se ove ne bi borile protiv partizana.

19. 3. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Kominterni depešu u kojoj traži municiju i ratni materijal.

22. 3. 1942 Kominterna depešom obavestila Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije da se objavljivanje njegovog proglasa upućenog narodima okupirane Evrope odgađa sve dok se ne srede odnosi vlade Sovjetskog Saveza s izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije u Londonu.

24. 5. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Kominterni telegram u kome govori o neprekidnim borbama partizana protiv četnika i okupatora, o tome da narod osuđuje izdajničku vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu koja preko Draže Mihailovića pomaže okupatoru i da borci i narod postavljaju pitanje pomoći SSSR-a NOB-u u Jugoslaviji; zatim traži da se nešto učini protiv izdajničke politike izbegličke vlade.

25. 5. 1942 Iz Tirane delegat CK KPJ Dušan Mugoša krenuo u CK KPJ i VŠ NOP i DVJ sa izveštajem o radu u Albaniji i s molbom CK KP Albanije da Kominterna odobri sazivanja 1. zemaljske konferencije i prijem KP Albanije u članstvo Kominterne.

21. 6. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito. đeoešom preneo Kominterni -Rezoluciiu rodoljuba Crne Gore, Boke i Sandžaka-, moleći je da s njom upozna i izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu.

12. 7. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije upoznao Kominternu sa saopštenjem Generalštaba domobranstva o sporazumu četnika i ustaša da se bore protiv NOP-a.

0. 8. 1942 Kominterna uputila VŠ NOP i DV Jugoslavije depešu u kojoj preporučuje da se raskrinkavanju izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije pristupa oprezno, jer se NOB ne sme posmatrati s jugoslovenskog nacionalnog stanovišta, već s pozicija antihitlerovske koalicije.

1. 8. 1942 Član Politbiroa CK KPJ i član VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj depešom obavestio Kominternu o italijanskoj ofanzivi na partizanske jedinice u Sloveniji.

19. 8. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio PK KPJ za Srbiju pismo u kome mu na zahtev Kominterne, nalaže da uspo stavi vezu sa CK KP Bugarske i da stanovništvu u Srbiji, povodom godišnjice oslobođenja zapadne Srbije, izda proglas u kome bi se raskrinkala izdaja Draže Mihailovića.

9. 9. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Kominterni depešu u kojoj pita zašto moskovska radio-stanica na srpskohrvatskom jeziku ne popularise NOB, ističući da su mnogi u Jugoslaviji nezadovoljni njenim emisijama, je ne pružaju čak ni moralnu podršku borcima i pristalicama NOP-a.

21. 9. 1942 Kominterna preko CK KPJ, prihvatila molbu CK KP Albanije za prijem u članstvo Kominterne i za održavanje I zemaljske partijske konferencije.

22. 9. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio CK KP Albanije pismo u kome prenosi depešu Kominterne kojom se odobrava održavanje I zemaljske partijske konferencije i ističu zadaci koji stoje pred KP Albanije. CK KPJ je preneo i svoja iskustva u organizovanju i vođenju oružane borbe naroda Jugoslavije.

22. 9. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio PK KPJ za Makedoniju direktivno pismo: obaveštava ga o odluci Kominterne kojom se partijska organizacija u Makedoniji stavlja pod rukovodstvo KPJ i o upućivanju delegata CK KPJ u Makedoniju; ukratko se osvrće na razvoj NOB-a, ističe uspehe i stečena iskustva; daje uputstva o radu partijske organizacije na stvaranju oružanih formacija, o formiranju Glavnog štaba [Glavni štab je bio formiran još u. junu 1942. godine.] i NO odbora, o učvršćivanju bratstva i jedinstva naroda, o primeni partizanske taktike ratovanja; ukazuje na potrebu da se partijska organizacija angažuje više u vojsci, ali da ne zanemari ni partijski rad na terenu, da pojača politički rad među bugarskim vojnicima itd.

3. 10. 1942 Iz s. Pidriša (kod G. Vakufa), po nalogu CK KPJ, Blažo Jovanović sa grupom članova Partije, krenuo za Crnu Goru da bi pružio pomoć PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak u radu na razvijanju NOB-a. Blažo Jovanović i Dušan Mugoša imali su i poseban zadatak: da se probiju do rukovodstva KP Albanije i pruže mu pomoć u organizovanju Prve partijske konferencije KP Albanije; da prisustvuju kao delegati CK KPJ i prenesu odluke Kominterne; da rukovodstvu KP Albanije prenesu dotadašnja iskustva KPJ u organizovanju NOB-a, koja treba prilagoditi konkretnim prilikama u Albaniji, i da mu predaju pismo Centralnog komiteta KPJ od 22. septembra 1942.

0. 11. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o obrazovanju osam divizija (sa po tri brigade), o njihovom naoružanju i nazivu i o predstojećem zasedanju AVNOJ-a.

0. 11. 1942 Kominterna uputila CK KPJ telegram u vezi sa predstojećim zasedanjem AVNOJ-a, ističući: da CK KPJ ne treba AVNOJ da smatra nekakvom vladom niti da ga suprotstavlja izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu; na toj etapi ne treba postavljati pitanje ukidanja monarhije, niti isticati parole o republici, jer će se o režimu u Jugoslaviji rešavati posle razbijanja italijansko-nemačke koalicije i posle oslobođenja zemlje od okupatora.

21. 11. 1942 Vrhovni štab NOV i PO Jugoslavije depešom uputio predlog Kominterni: da dva člana Centralnog komiteta KPJ dođu u Moskvu i dokumentima uvere vladu Sovjetskog Saveza o saradnji Draže Mihailovića sa okupatorom. Kominterna nije prihvatila taj predlog.

29. 11. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito poslao Kominterni odgovor na njene primedbe o karakteru i kompetencijama AVNOJ-a, ističući: da će AVNOJ, iako neće biti vlada, rešavati sva pitanja državnog života i brinuti se o frontu; da će ga pri izvršavanju ovih zadataka pomagati NO odbori, koji postoje u svim oblastima na oslobođenoj i neoslobođenoj teritoriji; da su građanski aktivisti i narod osudili izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu kao izdajničku, a da je zasedanje AVNOJ-a sazvao VŠ NOV i POJ, koji uživa ogroman autoritet u zemlji.

13. 12. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Kominterni telegram u kome oštro osuđuje pisanje -Njujork tajmsa- o tobožnjim borbama Draže Mihailovića protiv okupatora i ponovo moli da u Jugoslaviju dođe jedna komisija svih saveznika koja bi se uverila u izdaji Draže Mihailovića i upoznala sa stvarnim stanjem u zemlji

23. 1. 1943 ?Borba? je objavila notu VŠ NOV i POJ i Izvršnog odbora AVNOJ-a upućenu vladama SAD, SSSR-a i V. Britanije, kojom se protestuje što saveznici pružaju gostoprimstvo vladi čiji ministar Draža Mihailović sarađuje s nemačkim i italijanskim okupatorom i ustaško-domobranskim snagama i vodi borbu protiv NOV i POJ. Notom se traži da pomenute savezničke vlade upute svoje misije u Jugoslaviju kako bi se uverili u tačnost ovih tvrdnji VŠ NOV i POJ i AVNOJ-a. Ona je istovremeno radio-depešom saopštena Kominterni.

25. 1. 1943 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio depešu Kominterni, pitajući zašto se u emisijama radio-stanice -Slobodna Jugoslavija- ne govori o velikoj neprijateljskoj ofanzivi protiv snaga NOV i POJ.

31. 1. 1943 VŠ NOV i POJ depešom zatražio od Kominterne da se NOV i POJ pruži pomoć u opremi, oružju i lekovima.

11. 2. 1943 Kominterna obavestila Vš NOV i POJ da su preduzete mere za upućivanje pomoći NOP-u Jugoslavije, ali da se to za sada ne može rešiti iz tehničkih razloga.

25. 2. 1943 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito depešom obavestio Kominternu da četnici Draže Mihailovića u zajednici sa okupatorom, napadaju snage NOV i POJ na Neretvi, istakavši da četnici to rade sa znanjem izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije.

13. 3. 1943 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o porazu četnika na pl. Prenju, navodeći da su četnici pojačali svoje snage mobilizacijom u Crnoj Gori i Hercegovini pod parolom: borba protiv ustaša - muslimana.

19. 4. 1943 Delegat CK KPJ Miladin Popović poslao CK KPJ izveštaj o tome kako CK KP Albanije sprovodi u život zadatke koje mu je postavila Kominterna. Naglašeno je da su svi članovi upoznati s novom linijom, da su izvršeni izbori novih mesnih komiteta i delegata za 1. zemaljsku konferenciju i okružne konferencije, kao i da je održana I zemaljska konferencija.

15. 5. 1943 U Moskvi objavljeno raspuštanje Kominterne.

Dokumenti

Izvještaj Josipa Broza Tita Kominterni o položaju i događajima u Jugoslaviji.

Pismo Josipa Broza Tita Josipu Kopiniču, radio-telegrafisti u Zagrebu, zaduženom za vezu s Kominternom o stavu CK KPJ prema njegovim odnosima sa CK KPH .

Odluka Kominterne od avgusta 1941. god. o kompetenciji CK KPJ za partisku organizaciju Makedoije

Pismo CK Bugarske partije od avgusta 1941. god. Centralnom komitetu KPJ o rešenju Kominterne da makedonska partiska organizacija pada u nadležnost CK KPJ

Telegram Josipa Broza Tita Kominterni o rezultatima istražne komisije Centralnog komiteta KPJ U vezi s događajima u rukovodstvu Hrvatske

Telegram druga Tita Izvršnom komitetu Kominterne od 4. septembra 1941. god. o otkazivanju poslušnosti PK Makedonije i preduzetim merama od CK KPJ

Pismo druga Tita od 12 septembra 1941 god. sekretaru CK KPH o urednijem upućivanju materijala Kominterni i o organizaciono-političkom učvršćivanju partiskih organizacija i partizanskih odreda Hrvatske

Iz pisma Josipa Broza Tita Radi Končaru o redovitijem prenošenju vijesti Kominterni te 0 čvršćem povezivanju partijskih organizacija 1 partizanskih odreda u Hrvatskoj

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 21, februara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o urednom funkcionisanju veza sa ostalim pokrajinama i sa Kominternom

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moši Pijade o dolasku englesko-jugoslovenske misije i o poruci Kominterne za pisanje proglasa svim porobljenim narodima Evrope

Telegram Izvršnog komiteta Kominterne drugu Titu od 27–28. februara 1942. godine

Odgovor CK KPJ od 11. marta 1942. god. na telegram Izvršnog komiteta Kominterne (od 27–28. februara 1942. godine)

Telegram Josipa Broza Tita Izvršnom komitetu Kominterne o o prelasku CK KPH iz Zagreba na oslobođeni teritorij Hrvatske, odlasku Edvarda Kardelja u Ljubljanu i dolasku Ive Lole Ribara u Vrhovni štab

Depeša Edvarda Kardelja od 1 avgusta 1942 god. Kominterni o italijanskoj ofanzivi protiv partizanskih jedinica u Sloveniji

Depeša Edvarda Kardelja od 3 avgusta 1942 god. Kominterni o merama Izvršnog odbora Osvobodilne fronte za proširenje slovenačke Narodnooslobodilačke borbe

Depeša Edvarda Kardelja od 3 avgusta 1942 god. Kominterni o herojskom otporu Ljubljane protiv okupatora

Depeša Edvarda Kardelja od 4 avgusta 1942 god. Kominterni o toku neprijateljske ofanzive protiv Narodnooslobodilačke vojske u italijanskoj okupacionoj zoni

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Vlada Sovjetskog Saveza Dragoljub Draža Mihailović Rumunija u drugom svetskom ratu Adolf Hitler Partizanska taktika AVNOJ Vrhovni štab NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1942. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Moša Pijade Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Edvard Kardelj Metodije Šatorov Zagreb Britanija i Jugoslavija Omladina u ratu Borbe u Sloveniji 1942. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ljubljana Rade Končar Gornji Vakuf Beograd Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ivo Lola Ribar Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Josip Broz Tito Operacija Ljubljanska pokrajina Četnici u ustanku Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Radio Slobodna Jugoslavija Albanski partizani Vermaht u Jugoslaviji Osvobodilna fronta Italija u drugom svetskom ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Bitka na Neretvi Komunistička partija Hrvatske Bugarska u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Žabljak Operacija Weiss Britanska pomoć četnicima Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Bratstvo i jedinstvo u ratu Borbe u Makedoniji 1942. Aprilski rat Centralni komitet KPJ Milan Nedić 1. proleterska udarna brigada The New York Times SSSR i Jugoslavija Dušan Mugoša Ustanak u Srbiji 1941. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Komunistička partija Albanije Blažo Jovanović Borbe u Hercegovini 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Albanija u drugom svetskom ratu Miladin Popović Bugarska radnička partija (komunista) Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju