🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Komunistička partija Hrvatske

Za ovaj pojam je pronađeno 269 hronoloških zapisa, 1785 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

0. 4. 1941 Pri MK KPH za Kaštela formirana Vojna komisija.

5. 4. 1941 U s. G. Šarampovu (kod Kutine), u prisustvu članova CK KPH, Josipa Kraša i Stjepana Kenđela, otpočela dvodnevna okružna konferencija OK KPH za Čazmu.

6. 4. 1941 Održan sastanak OK KPH za Slav. Brod na kome se raspravljalo o odbrani zemlje.

6. 4. 1941 PK KPH za Dalmaciju uputio u Komandu grada Splita svoju delegaciju s predlogom da se građani mobilišu i naoružaju za odbranu od fašističkih zavojevača. Predlog delegacije je odbijen.

11. 4. 1941 Održan sastanak MK KPH za Hvar na kome su donate odluke: da se ne priznaje ni ustaška ni okupatorska vlast; da se ne odaziva nikakvim pozivima ustaške vlasti; da se skuplja oružje i municija i organizuje obaveštajna služba.

11. 4. 1941 Održan sastanak OK KPH za Slav. Brod na kome je doneta odluka da se prikuplja oružje.

12. 4. 1941 U Zagrebu (na Bukovcu) održan sastanak CK KPH na kome je diskutovano o nastaloj situaciji i istaknuto da je glavni zadatak Partije: politička mobilizacija i priprema naroda za otpor okupatoru.

22. 4. 1941 PK KPH za Dalmaciju uputio proglas narodu Dalmacije: da čvrsto zbije svoje redove i kao jedan pruži otpor okupatoru.

25. 4. 1941 U Splitu, na pokrajinskom partijskom savetovanju, kome je prisustvovao i član CK KPJ i CK KPH Marko Oreškovic, pri PK KPH za Dalmaciju formirana Vojna komisija sa zadatkom da priprema oružani ustanak u Dalmaciji.

28. 4. 1941 U s. Blatu otpočela trodnevna sreska partijska konferencija na kojoj je izabran SK KPH za Korčulu.

0. 5. 1941 U Zagrebu (u Švearovoj ulici) održana proširena sednica CK KPH na kojoj su, u duhu Majskog savetovanja, doneseni zaključci o pripremama ustanka u Hrvatskoj.

0. 5. 1941 CK KP Hrvatske uputio svoje članove u sve krajeve Hrvatske radi pripremanja ustanka.

1. 5. 1941 CK KPH izdao prvomajski proglas kojim poziva narode Hrvatske na oružani otpor okupatoru.

6. 5. 1941 U s. Blagaju (u Kordunu) ustaše izvršile masovni pokolj Srba. U s. Veljunu (kod Slunja) i okolnim selima pobile su 520 ljudi, među kojima i sekretara SK KPH za Slunj Nikolu Kukića, narodnog heroja.

20. 5. 1941 Po odluci OK KPH za severnu Dalmaciju formiran MK KPH za Bukovicu.

0. 6. 1941 U Dubravi (u Zagrebu) održana partijska konferencija 4. rejonskog komiteta KPH Zagreba na kojoj je izabran novi rejonski komitet.

0. 6. 1941 CK KPH doneo odluku o formiranju partijskih organizacija u domobranstvu NDH. Za taj rad je zadužen Dragutin Saili, član CK KPH.

0. 6. 1941 CK KPH izdao saopštenje o situaciji u Hrvatskoj i pozvao radnike da ne odlaze na rad u Nemačku a narod - da protestuje protiv odvlačenja hrane iz Hrvatske.

0. 6. 1941 CK KPH izdao proglas u kome poziva na opštenarodnu borbu protiv okupatora i njihovih slugu, razobličavajući reakcionarnu ulogu ustaša u stvaranju NDH.

0. 6. 1941 CK KPH izdao proglas povodom napada Nemačke na Sovjetski Savez, pozivajući hrvatski narod da odbije svaku pomoć fašističkim okupatorima u borbi protiv Sovjetskog Saveza.

0. 6. 1941 Pri CK KPH obrazovano Operativno partijsko rukovodstvo za Hrvatsku.

0. 6. 1941 Formiran SK KPH za Kastav.

0. 6. 1941 U Zagrebu izišao prvi ratni broj (trobroj: 3, 4-5) lista -Srp i čekić-, organa CK KPH.

5. 6. 1941 Na Kalniku otpočela trodnevna partijska konferencija OK KPH za Bjelovar: izabrano je okružno partijsko rukovodstvo i partijskim organizacijama su postavljeni zadaci u vezi sa pripremom ustanka.

18. 6. 1941 U Banovoj Jaruzi, u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana partijska konferencija OK KPH za Novu Gradišku na kojoj je odlučeno da se omasovi partijska organizacija, vrše pripreme za oružani ustanak i odmah pređe na izvršenje sitnih diverzantskih akcija. U OK su kooptirani neki članovi umesto onih koji su bili pohapšeni.

22. 6. 1941 Održan sastanak OK KPH za Sušak na kome je data direktiva da svi poznatiji komunisti pređu u ilegalnost i da se prikuplja oružje.

22. 6. 1941 U s. Žabnu (kod Siska), po odluci OK KPH za Sisak, formiran Sisački NOP odred. To je prvi NOP odred u Hrvatskoj.

22. 6. 1941 U Splitu otpočeo da izlazi ilegalni list -Naš izveštaj-, organ PK KPH za Dalmaciju.

22. 6. 1941 U s. Tomici (kod Slav. Broda), u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana okružna partijska konferencija KPH za Slav. Brod. Raspravljalo se o prikupljanju oružja i pripremi za ustanak. Zaključeno je: da se učvrste i prošire partijske organizacije u fabrikama i na železnici u Slav. Brodu; da se formiraju partijske organizacije u selima gde ne postoje; da se pojača rad na podizanju ideološko-političkog nivoa članova KPJ; da se čuvaju kadrovi od hapšenja i da radnici ne odlaze na rad u Nemačku.

23. 6. 1941 U Zagrebu, preko ilegalne partijske radio-stanice u Tuškanovoj ulici, pročitan proglas koji je CK KPH uputio narodima Jugoslavije 22. juna.

27. 6. 1941 Na o. Hvaru izašao prvi broj lista -Izveštaj-, organa SK KPH za Hvar.

28. 6. 1941 U blizini Varaždina, uz prisustvo člana CK KPJ, održan sastanak OK KPH za Varaždin na kome je doneta odluka da odmah otpočnu diverzantske akcije.

0. 7. 1941 OK KPH za Sušak izdao letak pod naslovom -U borbu-, u kome poziva sve građanske partije, a u prvom redu HSS, da se udruže sa komunistima u borbi za oslobođenje Hrvatskog primorja i Istre.

0. 7. 1941 U Zagrebu, u prisustvu člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja, održan sastanak CK KPH na kome je razmotren dotadašnji razvoj ustanka u Hrvatskoj, ukazano na greške u radu CK KPH i partijskih organizacija, te rešeno da se pojača politički rad, reorganizuju vojni komiteti, učvrste partijske organizacije, formiraju NOP odredi, stvaraju slobodne teritorije i, radi bržeg razvoja ustanka, na teren upute delegati CK KPH.

0. 7. 1941 CK KPH izdao narodu proglas u kome ga poziva na oružanu borbu protiv okupatora i njegovih slugu, ističući za primer borbu naroda Sovjetskog Saveza protiv fašističke Nemačke.

0. 7. 1941 U s. G. Daruvaru održan sastanak SK KPH za Daruvar na kome su izvršene prve pripreme za podizanje ustanka u tom kraju.

8. 7. 1941 U Zagrebu održana partijska konferencija CK KPH na kojoj je preneta direktiva CK KPJ da se od diverzantskih akcija i sabotaža pređe na oružani ustanak, a zatim odlučeno da neki članovi CK KPH odu u pojedine krajeve Hrvatske u cilju pružanja pomoći partijskim organizacijama u završnim pripremama za ustanak i u rukovođenju ustaničkim akcijama.

16. 7. 1941 U Karlovcu, u duhu direktiva CK KPH, formirano Operativno partijsko rukovodstvo pri OK KPH, sa Josipom Krasom na čelu. Zadatak mu je da neposredno organizuje oružani ustanak na Kordunu i Baniji i njime rukovodi.

19. 7. 1941 U šumi -Abes- (kod Vrginmosta) održano okružno partijsko savetovanje OK KPH za Karlovac na kome je član Politbiroa CK KPJ Rade Končar podneo referat o opštoj situaciji u zemlji i svetu i dao direktive za početak oružanog ustanka.

21. 7. 1941 Otpočeo dvodnevni sastanak SK KPH za Glinu na kome je odlučeno da već 23. jula otpočne oružani ustanak.

0. 8. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo Centralnom komitetu KPH: traži da se energičnije radi na širenju ustanka po celoj Hrvatskoj i da se iz Zagreba na teren šalju veće grupe drugova, kao jezgro NOP odreda, obaveštava ga o ustanku u Srbiji i Crnoj Gori.

0. 8. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: da koordinira dejstva u Lici i Bos. krajini, da šalje španske borce u Bosnu i da preduzima mere radi snabdevanja partizana odećom i obućom u zimskim uslovima. Pored toga, on traži da CK KPH odredi tri-četiri predstavnika HSS za Narodni komitet oslobođenja.

0. 8. 1941 CK KPH uputio poziv domobranskoj vojsci da se priključi borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

0. 8. 1941 U Splitu, po odluci PK KPH za Dalmaciju, izbio višednevni generalni štrajk, koji je naročito zahvatio radnike brodogradilišta i električnog preduzeća, metalce, građevinare, drvodeljce, krojače i lučke radnike. Štrajkom je omogućen nesmetan i neopažen odlazak Splitskog NOP odreda na Dinaru. Italijanske okupatorske vlasti izvršile su brojna hapšenja komunista i simpatizera NOP-a.

0. 8. 1941 Na Tuhobiću (brdu kod Sušaka), po odluci OK KPH za Sušak, formirana Tuhobićka partizanska četa -Boža Vidas-.

0. 8. 1941 Uz pomoć CK KPH ponovo formiran OK KPH za Bjelovar, pošto je večina ranijih članova OK u toku. jula i. avgusta pala u ruke neprijatelja.

0. 8. 1941 Po direktivi PK KPH za Dalmaciju formiran MK KPH za Knin, Njegov osnovni zadatak: formiranje NOP odreda.

0. 8. 1941 Formiran MK KPH za Drniš.

0. 8. 1941 Formiran MK KPH za Vinkovce.

2. 8. 1941 Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o stanju NOB-a u Hrvatskoj i Sloveniji, o greškama CK KPH u početku ustanka i o merama za brži razvoj NOB-a u Hrvatskoj i Sloveniji.

7. 8. 1941 Delegati CK KPJ Pavle Pap Šilja i Mirko Kovačević Lala stigli u Split, gde su istog dana održali sastanak PK KPH za Dalmaciju, na kome je razrađen operativni plan organizacije ustanka.

10. 8. 1941 Kod Sv. Jurja (trig. 677), pod Kozjakom, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Solinski NOP odred.

11. 8. 1941 U Splitu, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Splitski NOP odred.

12. 8. 1941 U rejonu s. Grebaštica - s. Perković (kod Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Primoštenski NOP odred.

12. 8. 1941 U šumi Orlovači (kod Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Šibenski NOP odred.

13. 8. 1941 Kod s. Vodica (blizu Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Vođičko-zatonski NOP odred.

13. 8. 1941 U Kambelovačkom gaju (kod Kaštela), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Trogirsko-kaštelanski NOP odred.

14. 8. 1941 Na pl. Kamešnici, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Sinjski NOP odred.

15. 8. 1941 Kod s. Đurića (u Žumberku), po direktivi CK KPH, formiran NOP odred -Matija Gubec- (nazivan i Odredom proletera).

15. 8. 1941 U s. Metku (kod Gospića), pod rukovodstvom sekretara OK KPH za Liku, održan sastanak predstavnika ustaničkih sela iz sreza Gospić i obrazovano vojno rukovodstvo (štab) za srez Gospić.

17. 8. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: ističe da je rukovođenje ustankom u Hrvatskoj još dosta neorganizovano; zahteva da se taj ustanak organizuje svim silama i objedini pod jednim rukovodstvom, da se drugovi iz Zagreba šalju u partizanske jedinice, da se organizuje NO fond, da se članovima HSS uputi apel da pomažu NOB; traži informacije o radu na stvaranju NO fronta, o političkom radu i o štampi.

18. 8. 1941 OK KPH za Karlovac imenovao jedinstveno vojno rukovodstvo a celo područje Korduna i Banije podelio na 6 vojnih rejona, koji su rukovodili sa po nekoliko NOP odreda na svojoj teritoriji.

18. 8. 1941 U srezu Gospić pod rukovodstvom OK KPH za Liku od svih ustaničkih jedinica obrazovan gerilski bataljon -Velebit-.

0. 9. 1941 U Crikvenici, u prisustvu dva člana CK KPH, održan partijski sastanak na kome je formiran OK KPH za Hrvatsko primorje i Gorski kotar.

0. 9. 1941 U gospićkom srezu, pod rukovodstvom OK KPH za Liku, formiran 1. lički NOP odred -Velebit-.

0. 9. 1941 U s. Rakovom Potoku (kod Zagreba) ustaše streljale člana MK KPH za Zagreb Nikolu Šakića, narodnog heroja.

0. 9. 1941 Formiran MK KPH za Omiš.

2. 9. 1941 U ustaškom zatvoru u Zagrebu umoren član Biroa MK KPH za Zagreb Kovačević Vojin Vojo, narodni heroj.

4. 9. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: ističe da list -Vjesnik- treba naročito da popularise bratstvo i jedinstvo naših naroda u borbi protiv okupatora; ukazuje na važnost stvaranja NOF-a odozdo, u masama, ne čekajući sporazume sa vodstvima građanskih partija; kritikuje preuranjeno formiranje brigada i nepravilno shvatanje strategije i taktike NOR-a; iznosi opšte koncepcije o partizanskom načinu ratovanja i o postepenosti u formiranju partizanskih jedinica; saopštava o stavovima CK KPJ prema greškama nekih rukovodećih ljudi u Hrvatskoj i obaveštava da će se u Stolicama održati savetovanje CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije.

5. 9. 1941 CK KPH pozvao sve organizacije i pristalice HSS da pristupe NO frontu i da sarađuju sa svim naprednim elementima u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

11. 9. 1941 UD. Lapcu održan sastanak OK KPH za Liku na kome je detaljno analiziran rad partijske organizacije - njeno rukovođenje narodnim ustankom - i odlučeno da se učvrsti partijska organizacija, reorganizuju vojne jedinice, formiraju odbori NO fronta, pojača rad sa ženama i omladinom.

12. 9. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo Centralnom komitetu KPH: zahteva da se pojača rad na učvršćenju NOP odreda, da se intenzivira politički rad u partijskim organizacijama i NOP odredima i da se ukine naziv -gerilac- a uvede naziv -partizan-; ističe da GŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ postepeno pretvaraju NOP odrede -u jednu oslobodilačku armiju koja će biti samo pod našim rukovodstvom i uticajem-, a u isto vreme naglašava potrebu za saradnjom sa Kvima onima koji hoće da se bore za oslobođenje ispod jarma okupatora.

14. 9. 1941 U Zagrebu, u Vrbanićevoj ulici, udarna grupa ručnim bombama ranila 12 ustaša. Tom prilikom je uhvaćen rukovodilac udarne grupe, član Rejonskog komiteta KPH za Zagreb Rudolf Kroflin, narodni heroj. On je, posle zverskog mučenja, umro u ustaškom zatvoru.

18. 9. 1941 U s. Smiljanu (kod Gospića), pod rukovodstvom OK KPH za Liku formiran NOP odred.

20. 9. 1941 CK KPH izdao direktivu za organizaciju i rad skojevskih organizacija u NOP odredima.

20. 9. 1941 Formiran SK KPH za Brinje.

30. 9. 1941 CK KPH uputio okružnicu br. 3 članovima Partije: izneo političku situaciju, ukazao na greške učinjene u početku ustanka i postavio zadatke u vezi sa širenjem NOB-a u svim delovima Hrvatske. Okružnica je značila veliku pomoć partijskim organizacijama i rukovodstvima.

30. 9. 1941 U Karlovcu održano savetovanje Operativnog partijskog rukovodstva OK KPH za Kordun i Baniju, kome je prisustvovao i predstavnik partizanskih jedinica Gorskog kotara i Hrvatskog primorja. Rešeno je da se od postojećih partizanskih jedinica Korduna i Banije formira jedan NOP odred (pet bataljona) a od brojno malih NOP odreda Hrvatskog primorja i Gorskog kotara jedan bataljon.

0. 10. 1941 U vinogradima kraj Virovitice održan sastanak SK KPH za Viroviticu na kome se raspravljalo o načinu snabdevanja NOP odreda oružjem.

0. 10. 1941 Pod odluci CK KPH formirana Komanda NOP odreda za Kordun i Baniju.

0. 10. 1941 Pod odluci CK KPH formiran Štab grupe NOP odreda za Liku.

0. 10. 1941 U logoru Nova Gradiška ubijen član Rejonskog komiteta KPH za Trešnjevku u Zagrebu Jakša Dugandžić, narodni heroj.

0. 10. 1941 SK KPH za Glinu održao savetovanje na kome je razmatrao situaciju i doneo odluku o stvaranju NO odbora i omladinskih i ženskih organizacija.

1. 10. 1941 Formiran SK KPH Pakrac.

2. 10. 1941 Po odluci CK KPH, OK KPH za Karlovac izdao direktivu za formiranje Komande NOP odreda Korduna i Banije.

3. 10. 1941 SK KPH za Delnice izdao proglas kojim poziva narod Gorskog kotara da se priključi NOP-u u borbi protiv okupatora i njegovih slugu.

5. 10. 1941 Na sastanku PK KPH za Dalmaciju, kome je prisustvovao i sekretar CK KPH i član Politbiroa CK KPJ Rade Končar, analizirani uzroci neuspeha prvih partizanskih odreda i, pored ostalog, odlučeno: da se izvrši reorganizacija odbora za narodnu pomoć; da članovi PK odu na teren i rade na razvijanju oružane borbe.

6. 10. 1941 Po direktivi CK KPH, Operativno partijsko rukovodstvo OK KPH za Karlovac, u duhu Stoličkih odluka, naredilo da se šest vojnih rejona na Kordunu i Baniji reorganizuju u bataljone. Reorganizacija sprovedena do kraja meseca: formirano pet bataljona; Peti i Šesti rejon fuzionisani u jedan (Banijski) bataljon.

6. 10. 1941 Pod rukovodstvom MK KPH u Splitu zapaljen italijanski transportni brod -Palermo- od 5.500 bruto-registar tona.

9. 10. 1941 OK KPH za Karlovac izdao proglas kojim poziva narod Korduna i domobransku vojsku da pristupe NOB-u.

10. 10. 1941 U s. Kostreni (kod Sušaka) održana partijska konferencija za srez Sušak. Prorađena je okružnica (br. 3) CK KPH u kojoj se ukazuje na greške u početku ustanka i postavljaju zadaci u vezi sa širenjem NOB-a u Hrvatskoj. Doneti su zaključci da se otklanjaju nedostaci i poboljša rad.

10. 10. 1941 U šumi Prolomu (u Baniji), u borbi protiv ustaša, poginuo član Biroa SK KPH za Glinu Josip Marjanović Joso, narodni heroj.

12. 10. 1941 Iz bolnice u Mostaru pobegao sekretar OK KPH za Dubrovnik Ivan Morđin Crni, narodni heroj. Bekstvo su organizovali MK KPJ za Mostar i SK KPH za Metković.

16. 10. 1941 U Komiži (na o. Visu) MK KPH organizovao paljenje tvornice sardina -Mardešić-.

19. 10. 1941 U Zagrebu, posle strahovitog mučenja, ustaše streljale člana KPH i jednog od organizatora ustanka u Slav. Brodu Nikolu Babića Mika, narodnog heroja.

19. 10. 1941 Odlukom CK KP Hrvatske formiran GŠ NOP odreda za Hrvatsku.

20. 10. 1941 PK KPH za Dalmaciju izdao proglas narodu u kome poziva na opštenarodni ustanak protiv italijanskih okupatora.

31. 10. 1941 U s. Novakima (kod Samobora), u prisustvu člana CK KPH Vladimira Bakarića i delegata srezova: Zagreb, Velika Gorica, Sv. Ivan Zelina, Dugo Selo, Samobor i Jastrebarsko, održana I partijska konferencija okruga Zagreb, na kojoj je izabran prvi OK KPH za Zagreb.

0. 11. 1941 Održana sreska partijska konferencija na kojoj je izabran SK KPH za Psunj.

0. 11. 1941 CK KPH, preko PK KPH za Dalmaciju, uputio članovima Partije u Dalmaciji otvoreno pismo, u kome govori o greškama pri formiranju prvih NOP odreda, o neuspehu Splitskog i Solinskog NOP odreda da se prebace na slobodnu teritoriju Like i o drugim nezdravim pojavama u partijskim redovima.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Uputstva Mjesnog komiteta KPH Split iz 1941. partijskom organizacijama za održavanje konspiracije

Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske kojim se traži sklapanje pakta o uzajamnoj pomoći između Kraljevine Jugoslavije i Sovjetskog Saveza i raskid Trojnog pakta

Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen radnom narodu Hrvatske u povodu vojnog puča od 27. Ožujka

Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen hrvatskom i srpskom narodu u Hrvatskoj u kojem se daje ocjena političke situacije u Hrvatskoj nakon uspostave NDH i narod poziva u borbu protiv okupatora i njegovih suradnika

Proglas Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 13. travnja 1941.

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Osijek i Čazma (Ivanić-Grada), te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za svibanj 1941. godine

Članak Josipa Broza Tita Zašto smo još u sastavu Komunističke partije Jugoslavije? upućen rukovodstvima i članovima Partije u Hrvatskoj

Proglas Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 1. svibnja 1941. u povodu međunarodnog praznika rada

Poziv Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941 god. na općenarodnu borbu protiv okupatora i njihovih slugu

Saopćenje Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941 god. o situaciji u zemlji i poziv na borbu protiv okupatora i izdajnika

Proglas Centralnog komiteta KPH drugom polovinom lipnja 1941 god. povodom napada fašističke Njemačke na Sovjetski Savez

Saopćenje Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941. god. o situaciji u zemlji i poziv na borbu protiv okupatora i izdajnika

Poziv Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941. god. na općenarodnu borbu protiv okupatora i njihovih slugu

Proglas Centralnog komiteta KPH krajem lipnja 1941. u povodu napada Njemačke na SSSR

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Nova Gradiška i Slavonski Brod te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći na lipanj 1941. godine

Obavještenje Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske br. 1. upućeno partijskim organizacijama 0 najnovijim događajima u Hrvatskoj s pozivom radnom narodu Hrvatske u borbu protiv okupatora 1 njegovih suradnika

Cirkular broj 1. Centralnog komiteta KP Hrvatske od 15. lipnja 1941. partijskim rukovodstvima na rad i djelovanje među narodom

Instrukcija Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske partijskom članstvu o zauzimanju stava prema aktualnim pitanjima tog vremena u Hrvatskoj

Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen hrvatskom narodu u povodu napada Njemačke na Sovjetski Savez

Cirkular broj 2. Centralnog komiteta KP Hrvatske od 27. lipnja 1941. partijskim rukovodstvima s uputama za organiziranje borbe protiv neprijatelja

Instrukcija Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske partijskom članstvu u vezi s jačanjem masovne borbe, te pitanjem mobilizacije, sabotaža, propagande, veza, kontrole, konspiracije i obavještavanja

Poziv Centralnog komiteta KPH koncem srpnja 1941 god. na oružanu borbu protiv okupatora i njegovih slugu

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Varaždin, Krapina i Osijek, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za srpanj 1941. godine

Izjava Rade Končara, sekretara CK KP Hrvatske pred komisijom CK KP Jugoslavije u vezi slučaja Vazduh

Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen svim rodoljubima u Hrvatskoj da ujedinjeni u jedinstveni nacionalno- -oslobodilački front stupe u borbu protiv okupatora i njegovih pomagača za nacionalno oslobođenje

Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske kojim se poziva stanovništvo na oružanu borbu protiv okupatora i njegovih suradnika

Pismo Josipa Broza Tita Josipu Kopiniču, radio-telegrafisti u Zagrebu, zaduženom za vezu s Kominternom o stavu CK KPJ prema njegovim odnosima sa CK KPH .

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 7. od 7. srpnja 1941. o štrajku radnika u splitskom brodogradilištu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 8 od 9. srpnja 1941. o zahtjevima radnika raznih profesija za povećanje plaća

Iz pisma Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Centralnom komitetu Komunističke partije o događajima u CK KPH o potrebi prevladavanja takva stanja

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 16 od 19. srpnja 1941. o štrajku brijačkih radnika u Splitu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 19 od 22. srpnja 1941. o borbi splitskih radnika za povećanje plaća

Uputstvo druga Tita od avgusta 1941 god. Centralnom komitetu KPH o načinu organizovanja partizanskih odreda i obaveštenje o postignutim uspesima u Srbiji i Crnoj Gori

Izveštaj Operativnog vojnog rukovodstva pri Centralnom komitetu KPH od avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkom stanju u Hrvatskoj

Poziv Centralnog komiteta KPH početkom kolovoza 1941 god. domobranskoj vojsci za priključenje Narodnooslobodilačkoj borbi

Izveštaj sekretara Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH konccm kolovoza 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama u Lici i Kordunu

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od avgusta 1941. rukovodstvima NOP Dalmacije za stvaranje narodnooslobodilačkog fronta

Obaveštenje broj 2. okružnog komiteta KPH Karlovac od avgusta 1941. o raznim događajima u zemlji i svetu sa posebnim delovima koji govore o metodama ubijanja i mučenja stanovništva od strane ustaških zločinaca

Poziv Centralnog komiteta KPH početkom kolovoza 1941. god. domobranskoj vojsci za priključenje narodnooslobodilačkoj borbi

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od kolovoza 1941. rukovodstvima NOP Dalmacije za stvaranje narodnooslobodilačkog fronta

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Čazma, Ivanić-Grad, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za kolovoz 1941. godine

Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske vojnicima i vojnim obveznicima Hrvatske s pozivom da se priključe narodnooslobodilačkoj borbi protiv okupatora i njegovih suradnika

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 29 od 1. kolovoza 1941. o obustavi rada brodogradilišnih radnika u Splitu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 30 od 2. kolovoza 1941. o borbi partizana u Dalmaciji, Lici i Bosni

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 31 od 3. kolovoza 1941. o demonstraciji radnika splitskog brodogradilišta

Predstojništvo gradskog redarstva Varaždin dostavlja Velikoj župi Zagorje tjeralicu župskog ravnateljstva ustaškog redarstva za Gabrijel Santom, članom OK KPH Varaždin

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 33 od 5. kolovoza 1941. o mjerama fašista u Splitu i u brodogradilištu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 37 od 9. kolovoza 1941. o pojačanom teroru neprijatelja u Dalmaciji

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 38 od 10. kolovoza 1941. o demonstraciji splitskih nezaposlenih radnika kod berze rada

Odluka Politbiroa Centralnog komiteta KP Jugoslavije o kaznama rukovodstva Centralnog komiteta KP Hrvatske koju je Josip Broz Tito uputio Centralnom komitetu KP Hrvatske

Pismo Josipa Broza Tita Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o kaznama u vezi sa događajima u partijskom rukovodstvu te uputstvom za dalji rad

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 40 od 12. kolovoza 1941. o štrajku radnika i činovnika električnog poduzeća u Splitu

Letak Mjesnog komiteta KPH Split od 12. kolovoza 1941. kojim poziva radnike i namještenike da stupe u štrajk solidarnosti s radnicima električnog poduzeća

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 41 od 13. kolovoza 1941. o produženju štrajka u električnom poduzeću Split

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 44 od 16. kolovoza 1941. o sprovedenom generalnom štrajku u Splitu u znak solidarnosti s radnicima u električnom poduzeću

Iz pisma Rade Končara i Vladimira Popovića upućenog Josipu Brozu Titu, odnosno Centralnom komitetu KP Jugoslavije o prijemu odluke Politbiroa CK KPJ od 10. VIII 1941. i prihvaćanju kazni od strane pojedinih članova Centralnog komiteta KP Hrvatske

Direktiva Komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 17 avgusta 1941 god. Operativnom vojnom rukovodstvu pri CK KP Hrvatske za stvaranje, učvršćenje i međusobno povezivanje partizanskih štabova i jedinica

Pismo Okružnog komiteta KPH Karlovac od 18 kolovoza 1941 god. o zadaćama partijskih organizacija pri formiranju partizanskih odreda

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 50 od 23. kolovoza 1941. o pogibiji Pap Pavla-Šilje

Instrukcija Operativnog rukovodstva Okružnog komiteta KPH Karlovac od 26 kolovoza 1941 god. o najvažnijim zadaćama partijskih organizacija i partijskih odreda

Instrukcija operativnog rukovodstva Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 26. avgusta 1941. o najvažnijim zadacima partijskih organizacija i partizanskih odreda

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 51. od 27. kolovoza 1941. o teroru ustaša u Klisu i talijanskih fašista na području Šibenika

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 52 od 28. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda u Sinju

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 54 od 30. kolovoza 1941. o posjetu grupe bivših političara u Splitu fašističkom prefektu Zerbinu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 31. kolovoza 1941. o posjetu prefekta Zerbina splitskom brodogradilištu

Uputstvo delegata Centralnog komiteta KPH početkom rujna 1941 god o organizaciji i zadacima partizanskih odreda

Izvještaj sekretara Okružnog komiteta KPH Karlovac koncem rujna 1941 god. o obilasku partijskih organizacija u Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju i kotaru Ogulin

Prijedlog partijske komisije Pokrajinskog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju početkom rujna 1941. za kažnjavanje članova KPH odgovornih za neuspjeh prvih partizanskih odreda u Dalmaciji

Pismo Centralnog komiteta KPH iz rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju da Dobrilu Jurić ne šalju u Zagreb jer je prijavljena policiji

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH1 Zagreb i OK KPH Varaždin te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za rujan 1941. godine

Izveštaj instruktora CK KPJ pri CK KP Hrvatske od septembra 1941. o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj i zapadnoj Bosni

Parole Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućene hrvatskom narodu kojima se poziva u narodnooslobodilačku borbu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 56 od 1. rujna 1941. o držanju boraca Splitskog NOP odreda u borbi, na suđenju i prilikom strijeljanja

Direktiva Operativnog komiteta KPH Karlovac od 3 rujna 1941 god. za prilagođavanje rada partijskih organizacija na terenu vojno-političkim zadacima

Okružnica br. 3 Centralnog komiteta KPH od 30 rujna 1941 god.

Uputstvo CK KPJ od 4 septembra 1941 god. Centralnom komitetu KPH o načinu rešavanja najvažnijih agitaciono-propagandnih i vojno-političkih pitanja i pripremanju za vojno savetovanje i prošireni sastanak CK KPJ

Poziv Centralnog komiteta KPH od 5 rujna 1941 god. organizacijama i pristalicama Hrvatske seljačke stranke za pristupanje Jedinstvenom narodnooslobodilačkom frontu

Izvještaj sekretara Mjesnog komiteta KPH za Šibenik Ive Družica od 5. septembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o razbijanju Šibenskog partizanskog odreda

Izvještaj sekretara Mjesnog komiteta KPH za Šibenik Ive Družica od 5. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o razbijanju Šibenskog partizanskog odreda

Poziv Centralnog komiteta KPH od 5. rujna 1941. god. organizacijama i pristalicama Hrvatske seljačke stranke za pristupanje Jedinstvenom narodnooslobodilačkom frontu

Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske pristašama Hrvatske seljačke stranke s pozivom da se uključe u jedinstvenu narodnooslobodilačku frontu u borbi za nezavisnost i oslobođenje naroda Hrvatske i svih naroda Jugoslavije

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 63 od 9. rujna 1941. o dočeku guvernera Bastianinia u Splitu

Analiza rada i zaključci sa sastanka Okružnog komiteta KPH za Liku od 11 rujna 1941 godine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za, Dalmaciju, br. 65 od 11. rujna 1941. o posjetu guvernera Bastianinia Splitu i Solinu

Pismo druga Tita od 12 septembra 1941 god. sekretaru CK KPH o urednijem upućivanju materijala Kominterni i o organizaciono-političkom učvršćivanju partiskih organizacija i partizanskih odreda Hrvatske

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 69 od 15. rujna 1941. u povodu ubojstva komuniste Bože Ajdukovića

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 70 od 16. rujna 1941. o pljački seljaka u Sinju i ubojstvu Bože Lučića u selu Lepenici

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 71 od 17. rujna 1941. o oružanim akcijama udarnih grupa u Splitu i teroru okupatora

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 18 rujna 1941 god. Centralnom komitetu KPH o Izvedenim akcijama u prvoj polovini rujna 1941 godine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 72 od 18. rujna 1941. u povodu strijeljanja dvaju ustaša od strane Talijana na Braču

Zapisnik partijske komisije OK KPH za sjevernu Dalmaciju od 18.rujna 1941. o saslušanju članova KPH odgovornih za formiranje Zatonskog partizanskog odreda

Zapisnik partijske komisije OK KPH za sjevernu Dalmaciju od 18. rujna o saslušanju članova Mjesnog komiteta KPH Vodice odgovornih za neuspjeh formiranja Vodičko-zatonskog partizanskog odreda

Odluka Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 18. rujna 1941. o kažnjavanju Mjesnog komiteta KPH Trogir i osam članova KPJ odgovornih za formiranje Trogirskog NOP odreda

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 19 rujna 1941 god. Centralnom komitetu KPH o pokušaju prebacivanja partizanskih odreda na slobodni teritorij, izvršenim akcijama i vojno-političkom stanju u Dalmaciji

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 19 rujna 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama i vojnopolitičkoj situaciji na području Komiteta

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 19. rujna 1941. god. Centralnom komitetu KPH o pokušaju prebacivanja partizanskih odreda na slobodnu teritoriju, izvršenim akoijama i vojno-političkom stanju u Dalmaciji

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 73 od 19. rujna 1941. o pozivanju splitskih profesora — Hrvata u policiju gdje su upoznati sa smjernicama fašističke prosvjetne politike

Direktiva Centralnog komiteta KPH od 20. septembra 1941. za organizovanje i rad skojevskih organizacija u partizanskim odredima

Direktiva Centralnog komiteta KPH od 20. rujna 1941. god. za organiziranje i rad skojevskih organizacija u partizanskim odredima

Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 20. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KP za Dalmaciju o uspostavljanju redovne međusobne veze

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Ustanak u Dalmaciji 1941. Edvard Kardelj Vis Split Ni zrno žita okupatoru! Nova Gradiška Hrvatska seljačka stranka ZAVNOH Vladimir Popović Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1944. Brač Borbe u Lici 1942. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Ustanak u Lici 1941. Pelješac Glavni štab Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1942. Čazma Štampa u ratu Pljačka u ratu Narodno oslobodilački odbori Ustanak u NDH Makarska Rade Končar Ustanak u Slavoniji 1941. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Pakrac Virovitica Samobor Borbe u Dalmaciji 1943. Zagreb Slavonski Brod Jastrebarsko Mobilizacija u oslobodilačkom ratu AVNOJ Knin Šibenik Žene u ratu Borbe u Sloveniji 1945. Četnici u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ Kalnički partizanski odred Hvar Donja Stubica Sinj Krapina Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Narodni heroji Jugoslavije Diverzije u oslobodilačkom ratu USAOH Varaždin Aprilski rat 12. slavonska divizija NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Omladina u ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Sisak Vrhovni štab NOVJ SKOJ Italija u drugom svetskom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. AFŽ Bjelovar Karlovac Velika Gorica Borbe u Dalmaciji 1942. Solin 6. lička proleterska divizija NOVJ Dugo Selo Borbe u Hrvatskoj 1943. Politički komesari u NOR-u