🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Komunistička partija Slovenije

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 90 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

6. 4. 1941 KP Slovenije pristupila organizovanju dobrovoljačkih jedinica i lecima pozvala slovenački narod u borbu protiv fašističkih agresora.

11. 4. 1941 U blizini s. Trebnja održan sastanak CK KP Slovenije na kome je odlučeno: da se odmah pristupi prikupljanju oružja; da otpočne raskrinkavanje političkih vođa i generala koji su izdali otadžbinu; da se svi članovi CK vrate na svoja mesta i otpočnu političku akciju protv okupatora; da svi kompromitovani članovi Partije pređu u ilegalnost.

27. 4. 1941 Na inicijativu CK KP Slovenije obrazovana Osvobodilna fronta (OF), u koju su, pored KPS, ušli: hrišćanski socijalisti, napredni članovi Sokola i kulturni radnici Slovenije.

0. 8. 1941 U Ljubljani izašao prvi ratni broj lista -Delo-, organa CK KP Slovenije.

20. 10. 1941 U Mariboru nemačka policija streljala člana PK KP Slovenije za Štajersku Jožu Hermanka, narodnog heroja.

12. 12. 1941 U Mariboru, u borbi protiv nemačke policije, poginuo sekretar PK KP Slovenije za Štajersku Rado Iršič, narodni heroj.

1. 1. 1942 CK KPJ uputio direktivno pismo Centralnom komitetu KP Slovenije: obaveštava ga o toku i rezultatima tzv. I neprijateljske ofanzive i o ulozi četnika; zahteva brižnije čuvanje kadrova; nalaže da se pojača organizaciono učvršćenje Partije i naglašava njena rukovodeća uloga, da se razvija OF, pojača mobilizacija u NOP odrede, radi na formiranju proleterskih bataljona; ukazuje na greške CK KP Slovenije (nedovoljan rad na jačanju NOP odreda, kasno preduzimanje mera za čuvanje kadrova, pogrešni stavovi u rezoluciji OF) i na potrebu da se pojača organizacija u Slovenačkom primorju i uspostavi veza sa KP Italije i sa KP Austrije u Koruškoj; traži da se odlučnije kritikuje politika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i njenih eksponenata u zemlji i da se ističe povezanost NOB-a sa borbom naroda SSSR-a.

10. 1. 1942 CK KPJ uputio CK KP Slovenije direktivno pismo u kome mu ukazuje na put kojim treba da idu OF i njeni terenski odbori, na neprijateljske pojave u OF i izvan nje i na potrebu da časopis -Delo- što redovnije izlazi.

7. 2. 1942 Kod s. V. Bloka (blizu Cerknice) u borbi protiv patrole iz 2. hataljona 1. puka italijanske divizije -Granatijeri-, poginuo član CK KP Slovenije Miloš Zidanšek, narodni heroj.

21. 5. 1942 U Ljubljani italijanske vlasti streljale organizacionog sekretara CK KP Slovenije Tona Tomšiča, narodnog heroja.

0. 6. 1942 U -Osvobodilnoj fronti- (br. 2, posebno izdanje) objavljeni izjava CK KP Slovenije o neprijateljskom radu kvislinških formacija i poziv na još odlučniju borbu protiv potpaljivača građanskog rata.

14. 8. 1942 Italijanski vojnici otpočeli napad na, gotovo sa svili strana okruženi, Kočevski rog, gde su se nalazili CK KP Slovenije, GŠ NOP odreda za Sloveniju, Izvršni odbor OF i bolnica 5. grupe NO odreda.

23. 8. 1942 CK KP Slovenije, Izvršni odbor OF i GŠ NOP odreda za Sloveniju napustili Kočevski rog i uputili se u pravcu Suhe krajine.

20. 9. 1942 Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o toku i rezultatima letnjih operacija italijanskih i nemačkih snaga protiv NOP odreda Slovenije i o merama CK KP Slovenije i GŠ NOP odreda za Sloveniju za otklanjanje teškoća iskrslih za vreme i posle operacija.

23. 9. 1942 U Ljubljani italijanske vlasti otkrile štampariju CK KP Slovenije i uništile je.

28. 9. 1942 U s. Podlipoglavu (kod Ljubljane) otpočeo dvodnevni sastanak GŠ NOP odreda za Sloveniju, Izvršnog odbora OF i CK KP Slovenije, na kome su analizirani vojno-politički događaji i postavljeni novi zadaci.

16. 11. 1942 CK KP Slovenije uputio Pokrajinskom komitetu KPS za Primorsku pismo o daljem političkom radu na terenu i o potrebi da se formiraju nove partizanske organizacije u Primorskoj.

27. 11. 1942 CK KP Slovenije uputio cirkularno pismo svim organizacijama KPS u bataljoniina i u brigadama i okružnim organizacijama KPS: o novim zadacima u vezi sa preokretom na istočnom frontu i prelaskom saveznika u ofanzivu u Africi.

10. 12. 1942 U Slovenačkom primorju izašao prvi broj lista -Vestnik-. Izdavao ga PK KP Slovenije za Slovenačko primorje.

14. 12. 1942 Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio Centralnom komitetu KPJ opširan izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji posle neprijateljskih letnjih operacija i o drugim aktuelnim pitanjima: iznosi mere okupatora za razbijanje NOB-a govori o sadašnjem stanju NOV i PO u Sloveniji, o merama koje CK KP Slovenije i GŠ NOP odreda za Sloveniju preduzimaju u cilju jačanja oružane borbe, o formiranju brigada, o radu na učvršćenju OF; ističe da je narod u Sloveniji sa oduševljenjem primio obrazovanje AVNOJ-a i šalje predloge za izbor predstavnika Slovenije u to najviše telo; govori o političkim manevrima reakcije u vezi sa nacionalnim pitanjem i o merama CK KP Slovenije za njihovo razobličavanje; slika stanje u organizacijama KP Slovenije; u vezi sa problemima međunarodnog priznanja narodnooslobodilačkog pokreta ističe da ovaj mora pobeđu izvojevati vlastitim snagama i time onemogućiti da reakcija, uz pomoć inostranstva, narodima Jugoslavije nametne stari režim.

6. 4. 1943 CK KP Slovenije uputio PK KPS za Slovenačko primorje direktivno pismo u kome ukazuje na greške u sprovođenju pravilne linije CK KPJ (opasnost od desnog skretanja, nedovoljna -doslednost u sprovođenju linije na čuvanju karaktera OF kao jedinstvenog pokreta-, potcenjivanje opasnosti i tendencija negiranja socijalnih izvora belogardizma u Primorskoj), zahtevajući da se nastavi borba protiv sektaštva i svih pojava koje sužavaju širinu OF.

22. 4. 1943 Član politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio povereništvu CK KP Slovenije u Ljubljani direktivno pismo o stavu NOP-a prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu, o radu na jačanju NOF i odnosu prema -sredini- i o potrebi da se u Ljubljani izvrši mobilizacija za NOV.

0. 5. 1943 U -Ljudskoj pravici-, organu CK KP Slovenije, objavljen članak člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja pod naslovom -Sloboda naroda Jugoslavije i demokratska prava naroda - cilj oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije-, u kome su razrađene postavke iz Izjave VŠ i AVNOJ-a o ciljevima NOP-a

17. 5. 1943 Delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Edvard Kardelj obavestio CK KP Slovenije o planu da jedinice Dolenjske operativne zone NOV i PO Slovenije i jedinice 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske izvode dejstva zajednički.

27. 5. 1943 Delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Edvard Kardelj obavestio CK KP Slovenije o planu da jedinice Dolenjske operativne zone NOV i PO Slovenije i jedinice 2, operativne zone NOV i PO Hrvatske izvode dejstva zajednički.

18. 6. 1943 Član Politbiroa CK KPJ i VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj uputio CK KP Slovenije pismo u kome izlaže političko-partijska i vojno-organizaciona iskustva centralnih rukovodećih tela Hrvatske koja mogu korisno poslužiti CK KP Slovenije i GŠ NOV i PO za Sloveniju.

20. 6. 1943 CK KP Slovenije dao PK KPS za Slovenačko primorje ocenu dotadanjeg rada i uputstvo za budući rad i konstatovao da najveći rezultat NOB-a u Slovenačkom primorju predstavlja uspela mobilizacija, koju ni pooštrene represalije nisu mogle da spreče. Istovremeno je ukazano na opasnost -sredinaštva- kao nove forme rada reakcije i naglasio potrebu za daljim učvršćenjem Partije i stvaranjem jedinstvenog oslobodilačkog pokreta.

7. 7. 1943 CK KP Slovenije dao PK KPS za Gorenjsku direktivu za uspešniji razvoj oslobodilačke borbe, u kojoj kritikuje defanzivnu taktiku gorenjskih jedinica, traži intenzivnije angažovanje u borbi protiv okupatora i ukazuje na potrebu za pojačanom budnošću u jedinicama i kod terenskih organizacija.

29. 7. 1943 Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio pismo Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Štajersku: nalaže da se formira povereništvo SKOJ-a za Štajersku.

4. 8. 1943 Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji, naglasivši da su člana CK KP Slovenije i sekretara Izvršnog odbora OF Slovenije Borisa Kidriča uputili u Ljubljanu radi pripreme generalnog štrajka i oružanog ustanka u gradu; da su slovenačke jedinice većim delom prikupljene oko ljubljanske pokrajine zbog velikih nemačkih koncentracija u Primorju, Gorenjskoj i Koruškoj; da su formirane dve divizije; da se Bela garda raspada; da nove grupe, koje su se do tada držale rezervisano prema NOP-u, traže ulazak u Osvobodilnu frontu. Zatim predlaže za komandanta GŠ NOV i PO za Sloveniju Franca Rozmana, dotadašnjeg komandanta Štajerske operativne zone.

12. 8. 1943 Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj poslao Centralnom komitetu KP Slovenije uputstvo za dalji vojno-politički rad u Sloveniji, u kome, pored ostalog, ističe: član CK KP Slovenije i sekretar Izvršnog odbora Osvobodilne fronte Slovenije Boris Kidrič ne sme ići u Ljubljanu da organizuje generalni štrajk i otpor nemačkim jedinicama ako ove prodru u grad, već se za taj posao mora odrediti neko drugi; novu izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije, sa Božidarom Purićem na čelu, treba prikazati kao velikosrpsku četničku vladu, od koje slovenačka klerikalna frakcija nije dobila nikakve garantije u pogledu nacionalnih zahteva slovenačkog naroda; doći će do nove diferencijacije među svim reakcionarnim frakcijama, od Bele garde, preko pristalica Draže Mihailovića, do ostalih koji sačinjavaju -sredinu-, te je potrebno da se Osvobodilna fronta približi onima koji će početi bežati iz tih frakcija itd.

9. 9. 1943 CK KP Slovenije povodom kapitulacije Italije izdao uputstvo okružnim i rejonskim komitetima: uspostaviti vlast Osvobodilne fronte i izvršiti mobilizaciju svih muškaraca sposobnih za oružje.

20. 11. 1943 CK KP Slovenije uputio direktivu partijskim organizacijama u vojsci: da jačaju borbeni duh i preduzimaju smele akcije za uništavanje neprijateljskih snaga.

12. 2. 1944 CK KP Slovenije dostavio okružnim partijskim komitetima cirkularno pismo o promeni borbene taktike okupatora u Gorenjskoj i Štajerskoj i o pokušaju infiltriranja četnika u redove NOV u cilju razbijanja jedinstva i slabljenja borbenih dejstava.

4. 3. 1944 Na osnovu odluke CK KP Slovenije od 7. februara 1944. izvršeno preimenovanje pokrajinskih i rejonskih komiteta KP Slovenije: pokrajinskih u oblasne komitete a rejonskih u okružne komitete.

13. 4. 1944 CK KP Slovenije izdao uputstvo o radu i zadacima divizijskih partijskih komiteta i odredskih sekretarijata, njihovoj organizacijskoj strukturi i potčinjenosti, kao i o dostavljanju izveštaja.

24. 4. 1944 CK KP Slovenije uputio cirkularno pismo partijskim organizacijama na terenu i u vojsci o njihovom radu i zadacima kao idejnih pokretača svih društvenih i političkih zbivanja

10. 8. 1944 CK KP Slovenije uputio partijskim organizacijama cirkularno pismo o podizanju manevarske sposobnosti jedinica NOV. Sledećeg dana je slično pismo uputio i GŠ NOV i PO za Sloveniju.

14. 10. 1944 CK KP Slovenije uputio oblasnim, okružnim i divizijskim komitetima cirkularno pismo o zadacima u vezi sa učvršćenjem i snabdevanjem jedinica i mobilizacijom ljudstva.

17. 10. 1944 Na predlog CK KP Slovenije, KP Italije izdala proglas narodu Slovenačkog primorja i Trsta: istakla rukovodeću i pozitivnu ulogu NOVJ u Julijskoj krajini i Istri; pozvala stanovništvo da čuva bratstvo i jedinstvo slovenačkog i italijanskog naroda, okupljenog oko NOP-a.

0. 12. 1944 Osnovan zajednički Gradski komitet KP Slovenije i KP Italije za Trst.

10. 2. 1945 Na inicijativu CK KP Slovenije postignut sporazum sa predstavnicima KP Italije iz Trsta: da se masovne slovenačke i italijanske organizacije u Trstu čvršće povežu u cilju sprovođenja zajedničkih akcija.

Dokumenti

Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od aprila 1941 god. slovenačkom narodu i vojnicima nemačke, italijanske i madjarske vojske

Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 22 juna 1941 god. slovenačkom narodu

Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od jula 1941 god. italijanskim vojnicima

U partizane! - direktivni članak člana Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od septembra 1941 god. upućen članovima Komunističke partije Slovenije i rukovodstvu Osvobodilne fronte

Direktiva Glavnog štaba i Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije partizanskim jedinicama po pitanju taktike i daljeg razvoja slovenačkih partizanskih odreda

Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije nemačkim vojnicima od 9 novembra 1941 godine

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 1 januara 1942 god. Centralnom komitetu KP Slovenije o ishodu Druge neprijateljske ofanzive i uslovima bržeg razmaha oslobodilačke borbe u Sloveniji

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 10 januara 1942 god. Centralnom komitetu KP Slovenije

Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije od 10 januara 1942 godine

Izjava Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije o kvislinškim formacijama u Sloveniji

Pismo rukovodioca Centralne tehnike KP Slovenije od 29 jula 1942 god. o pošiljci robe Dolomitskom odredu

Izveštaj Pokrajinskog komiteta za severnu Sloveniju Centralnom komitetu KP Slovenije o situaciji u Štajerskoj (sredina avgusta 1942 god.)

Izveštaj sekretara biroa Trećeg bataljona Krimskog NOP odreda od 20. avgusta 1942. Cerkničkom Okružnom komitetu KP Slovenije o održanom partijskom sastanku

lzveštaj partijskog biroa NOU brigade Ljubo Šercer od 2. oktobra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije

lzveštaj političkog komesara Loškog NOP odreda od 9. oktobra 1942. Okružnom komitetu KP Slovenije za Notranjsku

Pismo Centralnog komiteta KP Slovenije od novembra 1942. partijskim organizacijama udarnih brigada

lzveštaj partijskog biroa NOU brigade Ljubo Šercer od novembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije

lzveštaj komandanta podlipoglavskog sektora od novembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju partijske organizacije u Trećem bataljonu Zapadnodolenjskog NOP odreda

Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije partiskim organizacijama udarnih brigada

Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 16 novembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPS za Primorsku

Cirkularno pismo Centralnog komiteta KP Slovenije od 27. novembra 1942. svim bataljonskim, brigadnim i okružnim organizacijama KPS

Cirkularno pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 27 novembra 1942 god. svim bataljonskim, brigadnim i okružnim organizacijama KPS

Izveštaj partijskog biroa NOU brigade Matija Gubec od kraja decembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije

Izvod iz izveštaja Centralnog komiteta KP Slovenije od decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ

Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 1 decembra 1942 god. Pokrajinskom sekretarijatu KPS za Gorenjsku o zadacima Partije u Gorenjskoj

Direktiva Pokrajinskog sekretarijata KP Slovenije za Gorenjsku od 7. decembra 1942. o zadacima partijske organizacije u Gorenjskom NOP odredu

Izveštaj partijskog biroa NOU brigade Matija Gubec od 19. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije

Izveštaj partijskog biroa NOU brigade Ljubo Šercer od 30. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije

Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 20 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku

Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 28 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Slovenačko Primorje za mobilizaciju slovenačkog i aktivizaciju italijanskog stanovništva

Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 28 januara 1943 god. članu Centralnog komiteta Francu Leskošeku za rad u Slovenačkom Primorju

Dolomitska izjava - izjava Komunističke partije Slovenije, slovenačkih sokola i hrišćanskih socijalista o učvršćenju jedinstva političke organizacije OF pod rukovodstvom KP

Izveštaj partijskog biroa 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 13. februara 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu organizacije

Cirkularno pismo Centralnog komiteta KP Slovenije od 1 marta 1943 god. povereništvima CK i okružnim komitetima KPS za primenu i tumačenje Dolomitske izjave

Izveštaj sekretara partijskog biroa 3. slovenačke NO brigade Ivan Cankar od 1. marta 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u toj brigadi

Pismo Edvarda Kardelja od 22 aprila 1943 Povereništvu Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije za Ljubljanu

Privremena uputstva pokrajinskog sekretara KP Slovenije u Gorenjskoj od 7. maja 1943. za rad partijskih ćelija u jedinicama Prve grupe partizanskih odreda

Pismo Edvarda Kardelja od 10 maja 1943 Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Slovenačko Primorje o dostavljanju izveštaja u vezi s vojno-političkom situacijom u Primorju

Izveštaj sekretara partijske ćelije 1. čete 1. bataljona Gorenjskog NOP odreda od 11. maja 1943. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o stanju i radu ćelije

Izveštaj sekretara partijskog biroa 3. slovenačke NO brigade Ivan Cankar od 13. maja 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije u toj brigadi

Obaveštenje Edvarda Kardelja od 17 maja 1943 Centralnom komitetu KP Slovenije o planu za saradnju jedinica Dolenjske operativne zone Glavnog štaba Slovenije i jedinica Druge operativne zone Glavnog štaba Hrvatske

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 6 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o komandnom sastavu bataljona

Pismo Edvarda Kardelja od 18 juna 1943 Centralnom komitetu KP Slovenije o političko-partiskim i vojnoorganizacionim iskustvima centralnih rukovodećih tela Hrvatske koja mogu korisno poslužiti Centralnom komitetu i Glavnom štabu Slovenije

Uputstva Centralnog komiteta KP Slovenije od 20 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Primorsku o narednim političkim zadacima u Primorskoj

Mesečni izveštaj sekretara partijskog biroa 4. slovenačke udarne brigade Ljubo Šercer od 23. juna 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu Partije u toj brigadi

Direktive Centralnog komiteta KP Slovenije od 7 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku za aktivizaciju gorenjskih jedinica u oružanim akcijama

Direktive Centralnog komiteta KP Slovenije od 14 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Primorje za reogranizaciju Pokrajinskog komiteta

Direktive Centralnog komiteta KP Slovenije od 14 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku u vezi sa formiranjem brigade u Gorenjskoj

Pismo Edvarda Kardelja od 29. jula 1943. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Štajersku o formiranju Povereništva Saveza komunističke omladine Jugoslavije za Štajersku

Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta KP Slovenije za Gorenjsku od avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o situaciji u Gorenjskoj

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 8 avgusta 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o formiranju novih jedinica Gorenjskog odreda

Uputstvo Edvarda Kardelja od 12. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije za dalji vojno-politički rad u Sloveniji

Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Slovenije u kojemu se traži da im pošalju slikara koji bi izrađivao crteže uz članke, te predlažu izmjenu štampe

Pismo Centralnoga komiteta KP Slovenije Okružnome komitetu KPH Pokuplje o nesporazumu s Okružnim komitetom KPS za Belu Krajinu

Izveštaj Politbiroa Prve udarne brigade Tone Tomšič od 23 septembra 1943 Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju partiske organizacije i političkom radu brigade

Obaveštenje Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 22 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu Komunističke partije Slovenije za Gorenjsku o promeni naziva štaba

Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 20 novembra 1943 god. za rad partiskih organizacija u vojsci

Izveštaj zamenika politkomesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 novembra 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije o situaciji Petnaeste divizije kod Novog Mesta

Direktivno pismo Edvarda Kardelja od 25. decembra 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije za vojno-politički rad u Sloveniji

Izveštaj političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3. februara 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o situaciji u Dolenjskoj i o potrebi povlačenja 18. divizije iz Gorskog kotara

Pismo Okružnog komiteta KP Slovenije za kamnički okrug od 28. februara 1944. Štabu 4. operativne zone NOV i PO Slovenije o napadu neprijatelja na Kamničko-zasavsku četu u selu Oklo

Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. NOU brigade Ivan Cankar od 29. februara 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije

Izveštaj zamenika političkog komesara 1. brigade 26. divizije od 14. marta 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije o stanju i aktivnosti partijskih organizacija u potčinjenim jedinicama

Obaveštenje člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja Bevca od 23. marta 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije da će se s grupom članova Predsedništva AVNOJ-a i NKOJ-a zadržati kraće vreme u sedištu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske

Uputstvo člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja Bevca od 24. marta 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije da se uvodnim člancima u centralnoj slovenačkoj štampi populariše dolazak Sovjetske vojne misije

Izveštaj zamenika političkog komesara 10. NO (ljubljanske) brigade 18. divizije od 2. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o aktivnosti partijske organizacije i stanju u Brigadi

Direktiva Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 13. aprila 1944. divizijskim partijskim komitetima i sekretarima odreda o organizaciji, zadacima i pravima divizijskih komiteta

Izveštaj zamenika političkog komesara 10. NO (ljubljanske) brigade od 14. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije i o moralno-političkom stanju u jedinici

Izveštaj Partijskog komiteta 30. divizije NOV i POJ od 18. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju u Diviziji i aktivnosti partijske organizacije

Obaveštenje političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KP Slovenije za Korušku o formiranju Koruške grupe NOP odreda i međusobnom odnosu partijske organizacije Grupe i Oblasnog komiteta

Pismo člana Politbiroa CK KPJ i člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Edvarda Kardelja Krištofa od 5. maja 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije Francu Leskošeku Luki

Izveštaj zamenika političkog komesara artiljerije 15. NO divizije od 5. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu partijske organizacije

Pismo člana Politbiroa CK KPJ i člana Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije Edvarda Kardelja Krištofa od 6. maja 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije Francu Leskočeku Luki

Izveštaj Centralnog komiteta KP Slovenije od 12. maja 1944. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o opštoj situaciji u Sloveniji

Izveštaj partijskog komiteta 14. NO divizije od 15. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu partijske organizacije i stanju u diviziji

Izveštaj zamenika političkog komesara 1. artiljerijske brigade 7. korpusa NOVJ od 15. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu i stanju partijske organizacije u brigadi

Izveštaj zamenika političkog komesara 10. slovenačke NO brigade Ljubljanske od 15. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu i stanju organizacije KP u brigadi

Direktive Centralnog komiteta KP Slovenije od 2. juna 1944. partijskim komitetima na terenu i u vojsci o potčinjenosti partijskih Organizacija u pozadinskim vojnim jedinicama i ustanovama, partijskim komitetima na terenu i o njihovim međusobnim odnosima

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 10. slovenačke NO brigade Ljubljanske od 3. .juna 1944. Centralnom komitetuKP Slovenije o stanju i aktivnosti partijske organizacije u brigadi

Izveštaj sekretara partijskog biroa 2. brigade Vojske državne. varnosti od 17. juna 1944. Oblasnom komitetu KP Slovenije za Primorsku o stanju organizacije i partijskom radu u potčinjenim jedinicama

Uputstva Centralnog komiteta KP Slovenije od 2. jula 1944. partijskom komitetu 15. NO divizije o razgraničenju rada između partijskih komiteta i politodela u divizijama

Obaveštenje političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 22. jula 1944. kojim upoznaje Centralni komitet KP Slovenije o situaciji u potčinjenim jedinicama i na njihovim sektorima i o merama koje se preduzimaju za poboljšanje te situacije

Pismo člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Edvarda Kardelja od 29. jula 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 10. slovenačke NO brigade Ljubljanske od 1. avgusta 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu organizacije KP u brigadi

Uputstva Centralnog komiteta KP Slovenije od 10. avgusta 1944. partijskim organizacijama u vojsci o podizanju manevarske sposobnosti vojske

Izveštaj instruktora CK KP Slovenije Lidije Šentjurc od 29. avgusta 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o odnosima sa italijanskim partizanskim jedinicama

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 29. septembra 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o organizacionoj strukturi Partije u vojsci i izveštaj o dejstvima jedinica

Okružnica Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 25. novembra 1944. oblasnim, okružnim i divizijskim komitetima i politodjelima o nekim slabostima partijskih organizacija u vojsci

Izveštaj sekretara Partijskog biroa prištapskih ćelija Štaba 7. korpusa JA od 21. marta 1945. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu partijske organizacije

Izveštaj sekretara Komiteta 30. divizije JA od 21. aprila 1945. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

Fotografije

Povezane odrednice

Nemački zločini u Sloveniji 1941. Afrički front Italija u drugom svetskom ratu Loški partizanski odred Božidar Purić 15. slovenska divizija NOVJ 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 26. dalmatinska divizija NOVJ Dolomitski partizanski odred Britanija i Jugoslavija Glavni štab Hrvatske Goriška divizija Maribor Istočni front Partizanska taktika 18. slovenska divizija NOVJ Gorenjski partizanski odred Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 7. slovenski korpus NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Dragoljub Draža Mihailović Osvobodilna fronta Operacija Ljubljanska pokrajina Trst Bela garda Glavni štab Slovenije Ustanak u Sloveniji 1941. AVNOJ Franc Rozman Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1942. Ilegala u ratu Zagreb Slovenska udarna brigada Matija Gubec 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Omladina u ratu SKOJ Borbe u Sloveniji 1943. 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Streljanja u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Vrhovni štab NOVJ Josip Broz Tito Italijanski partizani Koruški partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Kapitulacija Italije 14. slovenska divizija NOVJ Borbe u Istri 1944. 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Ljubljana Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. slovenska artiljerijska brigada (kasnije 1. artiljerijska brigada 7. korpusa) Edvard Kardelj Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Štampa u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Boris Kidrič Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Aprilski rat Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Druga neprijateljska ofanziva SSSR i Jugoslavija Franc Leskošek Bratstvo i jedinstvo u ratu Komunistička partija Hrvatske 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Krimski partizanski odred Politički komesari u NOR-u