🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 4. 1942 U cilju pravilnijeg, organizovanijeg i ekonomičnijeg rada, Štab Nikšićkog NOP odreda izdao svim intendantima bataljona i samostalnih četa uputstvo o organizaciji ishrane, o postupku prilikom pretresa i konfiskacije i o izvorima snabdevanja jedinica. Štab je propisao i tablicu sledovanja hrane. 

2. 7. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Josip Broz Tito izdao štabovima proleterskih udarnih brigada naređenje da prilikom pohoda u pravcu Bos. krajine suzbijaju sve nepravilne postupke boraca i intendantskih i drugih organa prema stanovništvu (u pogledu rekvizicije, konfiskacije ili zaplene namirnica i stoke).

3. 4. 1943 Nemački komandujući general i zapovednik Srbije izdao tajno uputstvo o represivnim merama prema stanovništvu (spaljivanje naselja i kuća, konfiskacija imovine, odvođenje muškog stanovništva na rad i uzimanje talaca).

7. 4. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naređenje o načinu snabdevanja jedinica NOV i POJ, naglašavajući da se ono može vršiti putem ratnog plena, konfiskacijom imovine izdajnika i narodnih neprijatelja, dobrovoljnim prilozima i rekvizicijom.

10. 6. 1943 Direkcija bugarske policije u Sofiji naredila oblasnim načelnicima policije -carstva- da strogo sprovode odluku vlade o konfiskaciji celokupne imovine partizana i njihovih porodica, kao i pristalica NOP-a koji ih prihvataju i podržavaju.

10. 6. 1944 Načelnik bugarske skopske oblasne policijske uprave izdao naredbu o uvođenju policijskog časa u svim naseljenim mestima skopske oblasti, kao protivmeru jačanju NOB-a u tom kraju. U naredbi se predviđaju vrlo oštre mere prema partizanskim porodicama, simpatizerima i svima onima koji ma na koji način pomažu partizane. Pored ostalog, zabranjuju se zabave, igranke i drugi širi skupovi i preti se konfiskacijom celokupne imovine onim licima koja su odsutna od svojih domova više od 3 dana a nemaju dozvolu od nadležnih organa.

16. 10. 1944 U duhu naređenja Štaba 15. korpusa NOVJ, Štab 41. divizije NOVJ izdao naredbu o načinu snabđevanja jedinica životnim potrebama (ratni plen, konfiskacija, rekvizicija, dobrovoljni prilozi itd.). Zabranjuje se da vojnici sami traže hranu pri ulasku u naseljena mesta, već se naređuje da to čine odgovorni organi jedinica preko komandi područja i komandi mesta ili NO odbora.

Dokumenti

Naređenje Pircija Birolija ol 8 avgusta 1941 goc. komandi Četrnaestog armiskog korpusa za konfiskaciju imovine ustaničnih porodica

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 avgusta 1942 god. štabovima jedinica NOP i DVJ za sprečavanje nepravilne konfiskacije i za pravilnu upotrebu jahaćih i tovarnih konja

Upute Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o provođenju rekvizicije namirnica i opreme za potrebe NOV i konfiskacija imovine narodnih neprijatelja

Pismo II odjela Štaba VI korpusa NOV i POJ Oblasnom NOO-u za Slavoniju u kome se iznose primjedbe postupka prilikom vršenja konfiskacije imovine neprijatelja NOP-a, koju vrše NOO-i, čime ona gubi svoju pravu svrhu

Naređenje Štaba Trideset četvrte divizije od 25 marta 1944 god. Štabu NO brigade Franjo Ogulinac-Seljo u vezi rušenja pruge Zagreb - Karlovac i konfiskacije koju će vršiti Okružni NOO Pokuplje na području Zdenčine

Naredba direktora bugarske policije od 10. juna 1943. god. oblasnim policiskim načelnicima o strogoj primenn naredbe o konfiskaciji imanja boraca NOV i pripadnika NOP

Zapisnik sa sastanka Okružnoga komiteta KPH Pokuplje na kojemu je razmotrena politička situacija i organizacijsko stanje po kotarima, problemi rekvizicije i konfiskacije, te pripreme za savjetovanje partijskih organizacija za kotare Pisarovina, Sisak i Velika Gorica

Odluka Pokrajinskog odbora Osvobodilne fronte za Štajersku od 31. avgusta 1944. o proterivanju stranaca naseljenih od strane nemačke okupatorske vlasti i konfiskaciji njihove imovine

Izveštaj pukovnika dr Egona Treka od 23. septembra 1944. o situaciji u rejonu Graške Gore i angažovanju jedinica borbene grupe radi što potpunije konfiskacije životnih namirnica na području Šoštanj-Velenje

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. januara 1945. potčinjenim štabovima i komandama za otklanjanje nepravilnosti pri konfiskaciji imovine narodnih neprijatelja

Naredba ministra Narodne odbrane DFJ od 18. marta 1945. potčinjenim štabovima i komandama o zabrani rekvizicije i konfiskacije raznih dobara bez organa narodne vlasti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1943. Ustanak u Crnoj Gori 1941. Josip Broz Tito Rekvizicija u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu Intendantura u ratu Borbe u Makedoniji 1943. Paul Bader Velenje 34. hrvatska divizija NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ Pirzio Biroli Osvobodilna fronta Nikšić Narodno oslobodilački odbori Zagreb Velika Gorica Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Nikšićki partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Crnoj Gori 1942. Nemački zločini u Jugoslaviji Narodni neprijatelji u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Borbe u Makedoniji 1944. Karlovac Sisak 41. makedonska divizija NOVJ 15. makedonski korpus NOVJ