🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Konjic u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 66 hronoloških zapisa, 66 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

8. 9. 1941 Na Boračkom jezeru (kod Konjica) član Štaba NOP odreda BiH formirao Konjički bataljon Oblasnog štaba za Hercegovinu.

14. 9. 1941 Na Boračkom jezeru (kod Konjica) delovi Konjičkog partizanskog bataljona uništili ustaško-žandarmerijsku patrolu i zaplenili 24 puške i 2 p, mitraljeza.

0. 10. 1941 U Konjicu OK KPJ za južnu Hercegovinu imenovao ilegalni opštinski odbor NO fonda.

25. 10. 1941 Oko 700 ustaša, žandarma, domobrana i milicionera iz Konjica, uz podršku 2 aviona, izvršili napad prema Boračkom jezeru. U toku jednodnevne borbe glavna kolona neprijatelja zauzela je s. Bijelu, ali je smelim prepadom jedne grupe boraca naterana u bekstvo, što je pokolebalo i druge dve kolone. U toj borbi je Konjički bataljon Kalinovičkog NOP odreda, pored ostalog, zarobio i jedan top.

10. 12. 1941 Po direktivi PK SKOJ-a za BiH formiran OK SKOJ-a za Kalinovik-Konjic (kasnije: za jugoistočnu Bosnu). On je obuhvatao i Kalinovički NOP odred.

21. 12. 1941 Između ž. st. Konjica i Lisičića Konjički bataljon Hercegovačkog NOP odreda srušio putnički voz i zarobio 10 nemačkih i italijanskih vojnika.

23. 12. 1941 Između ž. st. Konjica i Lisičića Konjički bataljon Hercegovačkog NOP odreda unštio putnički voz.

24. 4. 1942 Delovi 2. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku konjicu koja je išla iz s. Triblja za s. Lič (kod Crikvenice) i posle kraće borbe naneli joj gubitke od 6 mrtvih i 30 ranjenih vojnika.

0. 5. 1942 U okolini Konjica formiran SK KPJ za Konjic koji je obuhvatao partijske organizacije na oslobođenoj teritoriji konjičkog sreza i u Konjičkom bataljonu Severnohercegovačkog NOP odreda.

14. 6. 1942 Po četama Konjičkog bataljona Severnohercegovačkog NOP odreda počeli četnički pučevi. U trodnevnim borbama u selima Glavatičevu, Zimlju, Bijeloj i Blacama (kod Konjica) poginulo je preko 30, ranjeno desetak i zarobljeno i 2 partizana, ali se bataljon održao i glavninom prikupio u rejonu katuna Tisovice na pl. Prenju, a manjim delom na pl. Igmanu.

24. 6. 1942 Otpočeo pohod grupe proleterskih udarnih brigada za Bosansku krajinu. Brigade su nastupale iz rejona s. Vrbnica - s. Grendići (na pl. Zelengori), u dve kolone: desna (2. proleterska i 4. proleterska (crnogorska) NOU brigada) opštim pravcem Kalinovik - pl. Treskavica - Kreševo - G. i D. Vakuf - Kupres, i leva (1. proleterska i 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada) opštim pravcem Kalinovik - pl. Treskavica - pl. Bjelašnica - Konjic - Prozor - Livno - pl. Cincar, sa zadatkom da na svojim pravcima nastupanja ruše komunikacije i oslobađaju naselja.

29. 6. 1942 Grupa boraca Konjičkog bataljona Severnohercegovačkog NOP odreda upala u Konjic i iz ustaškog zatvora oslobodila 16 zarobljenih boraca i uhapšenih omladinaca.

2. 7. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao grupi proleterskih udarnih brigada zapovest da napadnu ustaško-domobranske i žandarmerijske posade koje su obez.beđivale železničku prugu Sarajevo-Konjic i da zatim ovu prugu pređu, porušivši sve objekte i uređaje na njoj.

3. 7. 1942 Grupa proleterskih udarnih brigada porušila železničku prugu Blažuj-Konjic (40 km). Uništeno je 10 ž. st. sa posadama, uređajima i zatečenim vojnim parkom i 2 pilane. Do 8. jula su porušene još četiri ž. st. i oko 20 km železničke pruge. Ukupno je uništeno 32 lokomotive, 2 veća mosta (Lukač i Ostrožac), 14 ž. st., 1 ložionica i 76 vagona.

8. 7. 1942 Dva bataljona 1. proleterske NOU brigade, posle duže borbe, savladali ojačani 1. bataljon domobranskog 7. pešadijskog puka i zauzeli Konjic. Uništena su ž. st. i ložionica sa 25 lokomotiva i 76 vagona.

14. 7. 1942 Italijansko-četničke snage iz Rame i Jablanice ušle u Konjic, koji su napustili delovi 1. proleterske NOU brigade i Mostarski (ranije Konjički bataljon).

29. 10. 1942 Kod ž. st. Rame (na pruzi Mostar-Konjic) delovi Mostarskog bataljona 10. hercegovačke NOU brigade uništili jedan teretni voz.

17. 2. 1943 Duž pruge Sarajevo-Konjic, na odseku s. Raštelica - s. Brđani, 1. proleterska NOU brigada napala uporišta koja su branile italijanske, ustaške i četničke snage i žandarmi. U dvadesetočasovnoj borbi ona je zauzela s. Raštelicu, Ivan-sedlo, s. Bradinu, s. Dragočaj i s. Brđane i porušila prugu i objekte na njoj, nanevši neprijatelju gubitke od 115 mrtvih i 67 zarobljenih i zaplenivši 10 mitraljeza, 1 kamion, 2 motocikla, 80.000 metaka i drugu ratnu opremu. Brigada je imala 4 mrtva i 7 ranjenih.

18. 2. 1943 U Ostrožac (kod Konjica) ušla 5. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ, pošto su se italijanske snage povukle u Konjic.

19. 2. 1943 Jedinice 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napale oko 1500 italijanskih vojnika, ustaša, domobrana i četnika u Konjicu, ali su posle petočasovne borbe prinuđene na povlačenje, uz gubitke od 16 ranjenih i 1 mrtvog. Neprijatelj je imao 67 mrtvih i 141 zarobljenog.

21. 2. 1943 Od Bugojna, Sarajeva i Mostara otpočelo nadiranje udruženih neprijateljskih snaga ka s. Jablanici (kod Konjica). Nemačka 718. divizija, ojačana ustaško-domobranskim jedinicama i podržavana tenkovima i avijacijom, nastupala je u dve kolone: grupa -Fogl- [Sastava: 738. puk (bez jednog bataljona), 5. ustaška brdska brigada, delovi 668. diviziona, dva domobranske baterije, dve pionirske čete, i delovi 202. tenkovskog bataljona.] pravcem Bugojno - G. Vakuf - Prozor - s. Jablanica i grupa -Anaker- [Sastava: 750. puk (bez jednog bataljona), dva bataljona domobranskog 7. lovačkog puka, jedan ustaški bataljon i dve brdske baterije.] pravcem s. Tarčin - Ivan-sedlo - Konjic - s. Jablanica. Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa i četničke snage nastupali su od Mostara obema obalama Neretve, dok je levom obalom ove reke, od Konjica ka Jablanici, nastupalo oko 2000 četnika. [U Mostaru su bile formirane 2 kolone: desna (3. bataljon 56. puka italijanske divizije -Marke- i oko 2.500 hercegovačkih četnika) i leva (2. bataljon 260. puka italijanske divizije -Murđe-, 2. bataljon 55. puka, 49. bataljon crnih košulja, jedna baterija italijanske divizije -Marke- i 2.500 crnogorskih četnika).]

21. 2. 1943 U s. Ravnom (kod Konjica) četničke i italijanske snage iz Mostara napale delove 2. proleterske NOU brigade, te posle žestoke borbe zauzele i spalile selo. Neprijateljske jedinice su imale 28 ranjenih, a 2. brigada 7 mrtvih i 20 ranjenih.

22. 2. 1943 U rejonu Brvačke planine (kod Konjica) italijanske, ustaške i četničke snage, nastupajući iz Konjica u više kolona, napale delove 3. proleterske udarne (sandžačke) brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ i posle žestoke borbe potisle ih prema Crvenim stijenama. Neprijatelj je imao preko 20 mrtvih i ranjenih, a 3. proleterska NOU (sandžačka) brigada 1 mrtvog, 3 ranjena i 2 nestala.

22. 2. 1943 Jedinice 3. udarne divizije NOVJ otpočele napad na italijanske snage, domobrane i četnike u Konjicu. Posle više uzastopnih napada i protivnapada i zbog pogoršanja situacije kod Prozora, VŠ NOV i POJ je 26. februara naredio da se obustavi napad na Konjic. Poginulo je 53 i ranjeno preko 150 neprijateljskih oficira i vojnika. I jedinice NOVJ su imale velike gubitke. Pored ostalih, poginuli su: komandant Mostarskog bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Miloš Kovačević, narodni heroj, vođa tenka i mitraljezac 3. udarne divizije NOVJ Leo Bruk, narodni heroj, politički komesar 5. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Karlo Batko, narodni heroj, komandir čete 5. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Ante Šarić (Rade Španac), narodni heroj, i komandir 1. čete 4. bataljona 5. crnogorske NOU brigade Zarija Vujošević, narodni heroj.

22. 2. 1943 Na liniji s. Bradina - Ivan-sedlo - s. Raštelica (kod Sarajeva) 1. proleterska NOU brigada i delovi 5. crnogorske NOU brigade napali nemačke i ustaško-domobranske snage, ali su posle osmočasovne borbe prinuđene na povlačenje u pravcu Konjica, uz gubitke od 12 ranjenih i 3 poginula, među kojima je bio i zamenik komandira 1. čete 3. bataljona 1. proleterske NOU brigade Đura Dimitrijević, narodni heroj.

23. 2. 1943 Kod s. Repovca (blizu Konjica) nemačke i ustaške snage napale delove 1. proleterske NOU brigade, ali su posle kraće borbe odbijene.

25. 2. 1943 Kod s. Velike (blizu Konjica) delovi nemačke borbene grupe -Anaker-, potpomognuti tenkovima, napali delove 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ u cilju probijanja ka s. Repovcu, ali su posle kraće borbe odbačeni u pravcu s. Bradine. Zapaljen je neprijateljski tenk.

2. 3. 1943 U rejonu s. Pokojišta (kod Konjica) delovi nemačke 718. pešadijske divizije iz Konjica napali jedinice 5. crnogorske NOU brigade. Posle žestokih dvodnevnih borbi dostigli su liniju s. Barmiš - s. Kralupi - s. Čelebić.

6. 3. 1943 Kod s. Jablanice (blizu Mostara) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ otpočele forsiranje r. Neretve. Na levu obalu su prešli tri bataljona 2. dalmatinske i tri bataljona 2. proleterske NOU brigade, razbili i odbacili četnike u pravcu Konjica i obrazovali mostobran. Time je omogućeno i prebacivanje ostalih jedinica i ranjenika.

7. 3. 1943 Treća udarna divizija NOVJ prešla u protivnapad desnom obalom r. Neretve ka Konjicu i u borbama do 10. marta protiv delova nemačke 718. pešadijske divizije, domobranskog 7. lovačkog puka, četnika i italijanskih snaga prešla r. Neretvu, zauzela Ostrožac i prešla na levu obalu r. Neretve.

14. 3. 1943 U rejonu s. Čičeva (kod Konjica) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 1 proleterske i 10. Hercegovačke NOU brigade razbile centar četničke odbrane, a sutradan, posle upornih borbi, prodrle i zauzele s. Glavatičevo. Četnici su se iduće noći povukli na liniju Krstac (k. 807) - Devojački kuk - Tjeme (trig. 1328) - Rat kamen (k. 1302) - Bahtijevica. Poginulo je 20, ranjeno 30 i zarobljeno 7 četnika dok su jedinice NOVJ imale 9 ranjenih i 4 mrtva, među kojima je bio i zamenik komandira 3. čete 3. bataljona 1. proleterske NOU brigade Dragoljub Božović Zuća narodni heroj.

23. 3. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio jedinice 5. crnogorske NOU brigade za pokazanu hrabrost i upornost u borbi protiv neprijatelja kod Prozora, Konjica, Nevesinja i drugih mesta.

28. 3. 1943 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 7. divizije NOVJ da sa 7. i 8. brigadom zatvara pravac Konjic - s. Glavatičevo i osigura bolnice na prostoru s. Glavatičevo, s. Bjelemić, Kalinovik.

30. 3. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito precizirao zadatke i naredio štabovima divizija: da 2. proleterska udarna divizija NOVJ obrazuje južnu grupu, forsira r. Drinu kod s. Broda i napadne Foču; da glavnina 1. proleterske udarne divizije NOVJ, kao severna grupa, pređe r. Drinu u rejonu s. Ustikoline i takođe napadne Foču; da 3. udarna divizija NOVJ, iz Nevesinjskog i Gatačkog polja, razbije četnike i oslobodi Gacko, Avtovac i druga uporišta, a da delovi 10. hercegovačke NOU brigade nastupaju ka Popovom polju; da 7. divizija NOVJ zatvori pravce: Konjic - s. Glavatičevo i s. Trnovo-Kalinovik, a 9. divizija NOVJ pravce: Mostar - Nevesinje - s. Plužine, Prijevorac - Nevesinjsko polje, Rujište-Čehoje i Lokve - s. Kula.

13. 6. 1943 Po naređenju VŠ NOV i POJ, 10. hercegovačka NOU brigada, posle proboja preko r. Bistrice, odvojila se od Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ i iz s. Mrežice (kod Foče), preko pl. Treskavice, počela proboj u Hercegovinu, da bi tamo oživljavala borbu i razvlačila neprijateljske snage. [S tom brigadom je krenuo i Oblasni komitet KPJ za Hercegovinu. U vezi sa ovim Vrhovni komandant je uputio u rejon Prozora i okružno povereništvo za Prozor i Konjic, sa delom boraca ranijeg Prozorskog bataljona, radi obnove Ramskog NOP odreda.]

0. 8. 1943 U s. Podorašcu (kod Konjica) delovi 2. bataljona 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- zatvorili u kuću 36 Cigana i pobili ih ručnim bombama, a zatim kuću zapalili.

1. 8. 1943 Prelaskom 1. proleterske udarne i 7. divizije NOVJ preko ž. pruge Doboj-Sarajevo-Konjic otpočela ofanzivna dejstva šest divizija NOVJ u zapadnoj Bosni. U toku meseca ove su divizije prisilile jake nemačke, ustaške i domobranske snage da evakuišu preko 10 garnizona, pa su tako ponovo stvorile veliku povezanu slobodnu teritoriju.

10. 9. 1943 U s. Ljutoj (kod Konjica) Mostarski partizanski bataljon uništio vod domobrana i porušio hidrocentralu.

12. 12. 1943 Kod Konjica delovi 2. domobranske brdske brigade i bataljon nemačke 369. legionarske divizije napali Mostarski partizanski bataljon. Posle trodnevnih borbi neprijatelj je, uz manje gubitke, potisnuo Mostarski bataljon prema pl. Bjelašnici, zapalio s. Blace i opljačkao više drugih sela.

21. 12. 1943 Kod s. Žuglića (na pruzi Mostar-Sarajevo) delovi 9. krajiške udarne brigade i Ramskog NOP odreda 10, udarne divizije NOVJ oštetili oklopni voz i uništili teretni voz od 20 vagona s municijom i drugom ratnom opremom i namirnicama. Zbog brze intervencije nemačke i domobranske posade iz Konjica i Ostrošca izvučena je samo manja količina municije.

19. 4. 1944 Sa Prenja, iz Uloga, Kalinovika, s. Rakitnice i Konjica delovi četničkog Nevesinjskog i Drinskog korpusa i domobranske 2 brdske i 8. posadne brigade i jedna četa nemačke 369. legionarske divizije počeli koncentričan napad prema Konjičkoj župi u cilju razbijanja glavnine 27. udarne divizije NOVJ i Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. Zbog nestanka municije i zbog iscrpljenosti jedinica, 27. divizija se do 22. aprila izvukla preko pl. Treskavice u Miljevinu a glavnina Mostarskog NOP odreda na Bjelašnicu. Divizija je, u manjim sudarima, imala blizu 100 nestalih boraca, dok se Konjički bataljon Mostarskog NOP odreda osuo.

28. 4. 1944 U s. Grušči (kod Konjica) Konjička brigada četničkog Nevesinjskog korpusa u trodnevnim borbama s manjim obezbeđujućim delovima, uništila bolnicu Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. U borbi protiv četnika poginulo je oko 30 ranjenika, političkih radnika i boraca, a nekoliko ih je zarobljeno.

4. 5. 1944 Na pruzi Sarajevo-Konjic 4. bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ uništio teretni voz od 25 vagona i 2 lokomotive i neprijatelju naneo gubitke od 45 mrtvih i 6 zarobljenih vojnika.

8. 6. 1944 Zbog nemogućnosti da se održi u rejonu Konjica, novoformirana 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ krenula iz s. Solskove Kule (pod pl. Bitovnjom). Posle desetodnevnog marša, boreći se s milicijom i četnicima, ona se padinama planina: Bjelašnice, Visočice. Treskavice i Lelije probila u rejon Gacka, u sastav svoje divizije (istovremeno dopratila delegaciju omladine Hercegovine sa II kongresa USAOJ-a).

19. 6. 1944 Nemačke i ustaško-domobranske jedinice otpočele ofanzivna dejstva na prostoriju Travnik, D. Vakuf, Prozor, pruga Konjic-Sarajevo. Cilj im je bio da sa severa i severozapada nabace snage 1. proleterske udarne, divizije 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ i 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ na liniju Sarajevo-Konjic-Mostar. Posle višednevnih upornih borbi na masivima pl. Vranice i pl. Bitovnje, snage 1. proleterske udarne divizije prebacile su se preko pruge Sarajevo-Konjic, a 10. udarna divizija, manevrišući na masivima pl. Bitovnje i zabacujući se za leđa glavnini neprijateljskih snaga, ponovo je očistila svoju raniju prostoriju, zauzevši Prozor. U tim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 445 mrtvih i ranjenih. Gubici 10. divizije: 32 mrtva i ranjena borca.

19. 7. 1944 Jedan bataljon nemačke 7 SS divizije -Piinc Eugen- i po jedan bataljon 9. ustaške i domobranske 2. brdske brigade, napadom iz G. Vakufa, Rame i Konjica, zauzeli Prozor, potisnuvši 17. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ

25. 7. 1944 Kod s. Žuglića (na pruzi Ostrožac-Konjic) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili nemački voz i uništili lokomotivu i 4 vagona. Poginulo je 12 a ranjena su 22 vojnika.

28. 7. 1944 Na pruzi Sarajevo-Konjic delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili lokomotivu i 7 vagona. Poginula su 22 a ranjeno je 18 neprijateljskih vojnika.

9. 8. 1944 Na putu Sarajevo-Konjic 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala nemačku kolonu jačine oko 200 motornih vozila. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i 30 ranjenih. Uništena su 4 kamiona.

22. 8. 1944 Između s. Hadžića i s. Blažuja (na pruzi Sarajevo-Konjic) delovi Visočko-fojničkog NOP odreda 10. udarne divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili lokomotivu i 4 vagona, te zaplenili 1 p. mitraljez, 2 puške i 1 pištolj.

5. 9. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: odobrava da 29. udarna divizija NOVJ formira još jednu brigadu u južnoj Hercegovini; nalaže da jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ prodiru ka Boki, Konavlima i Dubrovniku; ističe da je područje Dubrovnika naročito važno, te na njemu treba aktivirati hrvatski narod, i da je Primorska operativna grupa obrazovana da bi aktivirala ceo primorski odsek, ali je na tome malo urađeno do sada; naglašava da u Konjicu i Kalinoviku, zbog važnosti toga rejona, treba obrazovati izvesna uporišta, te od Kalinovika, preko Trnova, prodirati ka Sarajevu, a Štab 2, udarnog korpusa NOVJ treba da napravi plan za rad na ovom području, pošto su snage 3. udarnog korpusa NOVJ zauzete dejstvima u severnom delu istočne Bosne.

6. 9. 1944 Anglo-američka avijacija bombardovala Konjic i srušila most na r. Neretvi.

9. 9. 1944 Prvi bataljon 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napao na Konjic, ali se, usled jakog otpora neprijatelja, morao povući. Neprijateljski gubici: 19 mrtvih i 12 ranjenih, a gubici 1. bataljona: 3 mrtva i 5 ranjenih boraca.

7. 11. 1944 Sedamnaesta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, posle osmočasovne borbe, odbila ispad 900 nemačkih vojnika, ustaša i domobrana iz Ostrošca, Konjica i s. Bradine ka s. Višnjevićima, s. Lisovinama, s. Bukovlju i istog dana zauzela ž. st. Podorašac. Neprijateljski gubici: 10 mrtvih, 19 ranjenih i 11 zarobljenih vojnika. Gubici 17. brigade, 4 mrtva i 2 ranjena borca. Zaplenjeno: 1 p. mitraljez, 1 automat, 8 pušaka, 4000 metaka i druga oprema.

27. 11. 1944 Koncentričnim napadom iz Nevesinja, Glavatičeva (kod Konjica) i s. Bijelog Polja (kod Mostara) jače snage nemačke 369. legionarske divizije odsekle 14. hercegovačku (omladinsku) udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ i okružile je u rejonu s. Zimlje - s. Lakat. Brigada se 28/29. novembra, uz gubitke od 12 mrtvih, 16 ranjenih i 74 nestala borca, preko pl. Crne gore probila u Gornje nevesinjsko polje.

27. 11. 1944 Sedamnaesta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbila ispad delova nemačke 369. legionarske divizije i domobranske 2. brigade iz Konjica, Ostrošca i s. Rame prema Prozoru, nanevši im gubitke od 19 mrtvih, 7 ranjenih i 1 zarobljenog vojnika i zaplenivši 1 minobacač, 12 pušaka i 2000 metaka. Brigada je imala 7 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

24. 12. 1944 Kod s. Gradca (na pruzi Sarajevo-Konjic) delovi 17. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ minom srušili neprijateljski transportni voz i zatim napali vojnike u vozu. U oštroj borbi neprijatelju su naneti gubici od oko 180 poginulih i 95 ranjenih vojnika. Oštećena je lokomotiva i 3 vagona, a 4 vagona su uništena. Brigada je imala 1 poginulog i 1 ranjenog borca.

22. 1. 1945 U rejonu s. Dramlje - pl. Konjiška gora (kod Slov, Konjica) jake nemačke snage okružile 13. slovenačku udarnu brigadu -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je pretrpela gubitke od 30 poginulih, 50 ranjenih i 60 nestalih, brigada se probila na južne padine pl. Pohorja.

5. 2. 1945 Sa okolnih položaja kod Konjica, posle tridesetočasovne borbe, 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, odbacila nemačke i ustaške snage u grad, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih, a sama je imala 2 mrtva i 9 ranjenih.

17. 2. 1945 Kod s. Pazarića (na pruzi Sarajevo-Konjic) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ razbili nemačku grupu koja je popravljala prugu i naneli joj gubitke od 40 mrtvih i 30 ranjenih.

18. 2. 1945 Između s. Pazarića i s. Hadžića (na putu Sarajevo-Konjic) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu jačine 500 vojnika i naneli joj gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 ranjena.

18. 2. 1945 Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ izvršila napad na posadu Konjica, ali napad nije uspeo zbog jakog otpora nemačkih jedinica i ustaša. Predalo se 30 domobrana i 7 oficira.

19. 2. 1945 Kod s. Binježeva (na putu Sarajevo-Konjic) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 23 mrtva, 34 ranjena i 1 zarobljenog. Uništeno je 7 kamiona.

21. 2. 1945 Jedinice 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ izvršile napad na nemačke i ustaške snage u Konjicu i Ostrošcu. Napad nije uspeo zbog jakog otpora neprijatelja. Poginulo je i ranjeno više neprijateljskih vojnika. Gubici jedinica 29. udarne divizije NOVJ: 17 mrtvih i 57 ranjenih.

3. 3. 1945 Goneći ostatke nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske 9. brdske divizije 29. udarna divizija 2. udarnog korpusa JA oslobodila Konjic. Sutradan je, izbijanjem na Ivan-sedlo, završeno oslobođenje Hercegovine. Neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke. U borbi kod Lukač mosta (sada: Bobotov most) poginuo je komandant 4. bataljona 10. hercegovačke udarne brigade JA Ivan Bobot, narodni heroj.

8. 5. 1945 Kod s. Bradine, pri povratku iz srednje Bosne, jake četničke snage završile dvodnevno prebacivanje preko komunikacije Sarajevo-Konjic na prostoriju pl. Bjelašnica - s. Rakitnica - s. Umoljani.

Dokumenti

Izveštaj Kotarske oblasti u Konjicu od 22. avgusta 1941. velikoj župi Hum o otpremljenim Srbima u logor Gospić

Izvještaj kotarske oblasti u Konjicu od 4 oktobra 1941 god. o situaciji u okolini Konjica i napadu na ustaško-žandarmerisku patrolu kod sela Borci

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 jula 1942 god. štabovima Prve i Treće proleterske brigade o načinu izvođenja prelaska preko komunikacija Sarajevo - Konjic i vršenja diverzija na njima

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 4 jula 1942 god. o borbama oko Jajca, Konjica i Pazarića

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade za temeljito rušenje komunikacija Sarajevo - Konjic na otseku Raštelica - Brđani

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 7 jula 1942 god. o borbama sa partizanima oko Kreševa, Konjica i Prozora

Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na prostoru Konjic - Ostrožac i predlog za dalje akcije u dolini Neretve i Rame

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 8 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o oslobođenju Konjica i nepravilnim postupcima jedinica Konjičkog bataljona pri oslobođenju Ostrošca

Izvještaj zapovjednika Prve bojne Sedme pješačke pukovnije od 8 avgusta 1942 god. o zauzeću Konjica od strane partizana

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 septembra 1942 god. štabovima Desete (hercegovačke) i Pete (crnogorske) NOU brigade da se energičnije angažuju na komunikacijama Konjic - Mostar i ofanzivno dejstvuju ka Travniku

Izvještaj Operativnog štaba Pete crnogoske NOU i Prve (Desete) hercegovačke NOU brigade od 1 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o koncentraciji neprijateljskih snaga na prostoru Konjic - Mostar i o napadu na Bugojno

Izvještaj Operativnog štaba 5. crnogorske i 10. hercegovačke brigade od 6. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o koncentraciji četnika na prostoriji Mostar–Konjic i o akcijama kod Bugojna, Gornjeg Vakufa i Travnika

Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 februara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Ramu, Jablanicu, Konjic i Bradinu

Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa cd 22 februara 1943 god. o pokretu četnika iz Konjica u pravcu Jablanice i napadu jedinica NOV na Jablanicu

Izvještaj Komande italijanske divizije Murge od 23 februara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Konjic i o borbama četnika u dolini Neretve

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 februara 1943 god. o brojnom stanju neprijateljskih posada u Bugojnu, Kupresu, Turbetu, Konjicu, Ostrošcu, Pazariću i ostalim uporištima na pruzi Sarajevo - Mostar

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 februara 1943 god. Štabu Prve brigade za vršenje pritiska na neprijatelja na komunikaciji Raštelica-Konjic u vezi napada jedinica Treće NOU divizije na Konjic

Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 26 februara 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za spriječavanje prodora neprijatelja u Konjic sa pravca Sarajeva

Izvještaj Zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 27 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV oko Konjica i Bradine

Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o četničkim jedinicama kod Konjica, njihovom moralu i o situaciji u Hercegovini

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade da preda položaje kod Konjica Petoj crnogorskoj brigadi, odmaršuje za Drugom proleterskom divizijom i privremeno se stavi pod njenu komandu

Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 marta 1943 god. o ulasku njemačkih jedinica u Drežnicu i povlačenju četnika iz Konjica u pravcu istoka

Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Mostar od 22 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV oko Konjica i Ivan Sedla

Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da obezbedi pravac Konjic - Glavatičevo

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da obezbedi pravac Konjic - Glavatičevo i evakuiše zaraznu bolnicu

Dnevni izvještaj 373 pješačke divizije od 18 juna 1943 god. o situaciji na sektoru Konjic - Travnik

Izvještaj Kotarske oblasti u Konjicu od 8 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Bradinu, Lukač Most, Brđane i Podorašac

Izvještaj Kotarske oblasti u Konjicu od 13 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na električnu centralu u Ljutoj

Izvještaj Oružničke postaje Konjic od 14 oktobra 1943 god. o napadu jedinica NOV na domobranske posade u Bradini, Lukač mostu i Brđanima

Izveštaj žandarmeriske stanice Konjice od 9 novembra 1943 god. o napadu partizana na Zreče

Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o akcijama na prostoriji Konjic - Ostrožac - Rama u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 21 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o borbama na komunikacijama Konjic - Rama i Šujica - Ravno

Izvještaj Mostarskog bataljona od 18 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Mostara i o akcijama na željezničkoj pruzi Konjic - Bradina

Dopis komandanta Konjičke brigade od 8. aprila 1944. nemackoj komandi u Konjicu o borbama četnika protiv NOVJ i stavu prema Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Izveštaj komandanta Konjičke brigade od 8. maja 1944. Nemačkoj komandi u Konjicu o utrošku municije i molba za dodelu iste

Izveštaj Štaba Konjičke brigade od 17. maja 1944. Nemačkoj komandi u Konjicu o dejstvima četnika na teritoriji brigade

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Drvara, Fojnice, Prozora, Konjica i Gacka

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Prijedor i Konjic - Prozor

Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 24. jula 1944. Zapovjedništvu 3. zbornog područja o rasporedu jedinica na željezničkoj pruzi Sarajevo - Konjic - Mostar i o izviđačkoj djelatnosti u junu

Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 26. jula 1944. Zapovjedništvu 3. zbornog područja o rasporedu jedinica na željezničkoj pruzi Sarajevo - Konjic - Mastar i o izviđačkoj djelatnosti u maju

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Karlobaga i Jablanca i o izviđanju područja Zeljuša-Jablanica-Konjic i komunikacije Gacko-Nevesinje

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 3. septembra 1944. štabu 10. NOU divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Konjic - Ivan-Sedlo

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 5. septembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o rušenju na komunikaciji Raštelica - Konjic i o napadu na Ivan-Sedlo i Bradinu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 10. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Tkonu (na otoku Pašmanu) i na železničku stanicu u Konjicu, o pratnji britanskih transportnih aviona i o izviđanju pomorskog saobraćaja na srednjem Jadranu

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. septembra 1944. o borbama oko Konjica i Kiseljaka

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. septembra 1944. o izviđanju komunikacije Željuša-Konjic i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Jablanca

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke, Konjica, Rogatice i Trebinja

Izvještaj Štaba 10. divizije od 7. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u septembru na prostoriji Konjic - Kiseljak - Travnik - Bugojno

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. oktobra 1944. o borbama oko Konjica, Goražda i Prače

Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 28. oktobra 1944. za dejstva oklopnih vozova Neretva i Lisac na komunikaciji Konjic - Aleksin Han

Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 30. oktobra 1944. zapovjedništvima 2. i 9. gorske pukovnije o rasporedu i zadacima na komunikaciji Konjic - Raštelica

Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 30. oktobra 1944. zapovjedništvima 2. i 9. gorske pukovnije o određivanju komandanata pojedinih odsjeka osiguranja na komunikaciji Konjic - Raštelica

Izvještaj Štaba 10. divizije od 5. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na prostoru Konjic - Zenica - Travnik

Izvještaj Štaba 10. divizije od 5. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na prostoru Konjic - Zenica - Travnik

Naređenje zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 11. novembra 1944. štabovima 2. i 9. gorske pukovnije i 9. topničkog sklopa za dejstva na sektoru Konjic - Vrdolje

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. novembra 1944. o borbama na području Knina, Ogulina, Konjica i Kreševa

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. novembra 1944. o borbama na sektoru Konjica, Bihaća, Bosanskog Novog i Drinjače

Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 28. novembra 1944. dostavljena Zapovjedništvu 3. zbornog područja o dejstvima u julu na komunikaciji Konjic - Hadžići

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bradina - Konjic - Prozor

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bradina - Konjic - Prozor

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. novembra 1944. o borbama na sektoru Konjica i Zenice

Izvještaj Štaba 10. divizije od 3. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u novembru na području Konjica, Visokog i Zenice

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. decembra 1944. o borbama na području Konjica i Banje Luke

Izvještaj Štaba 10. divizije od 2. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Konjic - Busovača

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 15. februara 1945. Štabu 14. hercegovačke omladinske brigade za dejstvo na komunikaciji Konjic - Ostrožac

Izvještaj Štaba 29. divizije od 28. februara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Mostar - Konjic - Ivan-Sedlo

Fotografije

Povezane odrednice

Sarajevska operacija Gornji Vakuf Nevesinjski korpus JVuO Zenica Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1944. Gacko Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ranjenici u ratu 7. krajiška udarna brigada 1. proleterska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja 10. krajiška divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ 6. italijanski armijski korpus Omladina u ratu Borbe u Hercegovini 1945. Operacija Weiss Mostar Ustanak u Hercegovini 1941. Josip Broz Tito Sarajevo 1. lovačka eskadrila NOVJ 11. hercegovačka udarna brigada Prozor 369. legionarska divizija (vražja) Donji Vakuf Partizanska avijacija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 2. gorski zdrug (NDH) Ustanak u NDH 17. krajiška udarna brigada Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Kalinovik Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 7. banijska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Italija u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Glavatičevo Britanija i Jugoslavija Nevesinje 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Kiseljak 10. hercegovačka udarna brigada 718. pešadijska divizija Borbe u Hercegovini 1943. Bitka za Konjic 1943. Kupres Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Travnik Diverzije u oslobodilačkom ratu Bitka za Prozor 1943. Borbe u Hercegovini 1942. 3. udarna divizija NOVJ Sjevernohercegovački partizanski odred Vrhovni štab NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ Kalinovički partizanski odred Bugojno Koča Popović 2. udarni korpus NOVJ 2. proleterska udarna brigada Bitka na Neretvi 2. proleterska divizija NOVJ 154. pešadijska divizija Murge 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Operacija Schwarz