🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Konspiracija u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 5. 1941 Po nalogu PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak otpočelo formiranje pripremnih udarnih grupa za oružanu borbu protiv okupatora. Grupe su se formirale konspirativno; imale su različit sastav: 10-30 i više ljudi; u njih su uključivani članovi KPJ, SKOJ-a i bliski simpatizeri. Taj proces je trajao sve do početka ustanka [Neposredno pred ustanak bilo je formirano 290 grupa sa oko 6000 ljudi, među kojima je bilo 1800 članova KPJ i oko 3000 članova SKOJ-a.].

0. 1. 1942 OK KPJ za Niš izdao dve okružnice u kojima se govori o nedostacima u partijskom radu, nekonspiraciji, malodušnosti, potrebi čišćenja partijskih organizacija, liku člana KPJ, političkom radu u narodu, potrebi teoretskog uzdizanja, osnivanju NO odbora, izvođenju akcija itd.

8. 4. 1942 CK KPJ uputio Centralnom komitetu KPH direktivno pismo o nekim osnovnim organizacionim problemima rada KP u Hrvatskoj: ističe da stanje partijskih organizacija nije zadovoljavajuće: daje direktive za pojačanje konspiracije i za novu organizaciju tehničkih punktova i štamparija; zahteva radikalnu izmenu politike čuvanja i uzdizanja kadrova i nalaže popunu Biroa CK KPH; postavlja zadatak da organizacije KP pojačaju politički rad kod hrvatskog stanovništva i među domobranima i da se povežu s vojnim beguncima u Zagorju i Slavoniji.

3. 4. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da omladinske delegacije iz istočne Bosne, Vojvodine i Srbije, određene za II omladinski kongres Jugoslavije, moraju biti u Drvaru do 25. aprila, te ističe da taj pokret delegacija bude konspirativan.

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. Štampa u ratu Komunistička partija Hrvatske Niš Split 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 23. srpska udarna divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Centralni komitet KPJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Zagreb Dezerteri u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu SKOJ Ustanak u Dalmaciji 1941. Borbe u Hrvatskoj 1942. Ustanak u Crnoj Gori 1941. Borbe u Sloveniji 1942. Hrvatska seljačka stranka Drvar Ustanak u Hrvatskoj 1941. Hrvatsko domobranstvo 45. srpska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Srbiji 1942.