🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kopaonički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 36 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

13. 7. 1941 U s. Beocima (kod Raške) održan sastanak članova KPJ, kandidata i simpatizera na kome je odlučeno da se pristupi formiranju Kopaoničkog NOP odreda, povećaju napori na prikupljanju oružja i municije i pojača propaganda u cilju mobilizacije ljudstva za Kopaonički NOP odred.

25. 7. 1941 Kod s. Stanulovića (na pl. Kopaoniku) MK KPJ za Kosovsku Mitroviću, po direktivi OK KPJ za Kosovo i Metohiju, od rudara Trepče i šumskih radnika formirao Kopaonički NOP odred.

23. 8. 1941 Na ž. st. Ušće Kopaonički NOP odred razoružao žand. st. i zaplenio 6 pušaka. Istovremeno je porušio železnički most na r. Ibru.

1. 9. 1941 Između ž. st. Lešak i Leposavići (kod Raške) delovi Kopaoničkog NOP odreda oštetili prugu i tunel.

3. 9. 1941 Kopaonički NOP odred delom snaga upao u Rašku, a drugim delom zauzeo rudnik Jarando, gde je od rudara formirana četa od oko 250 boraca.

8. 9. 1941 Deo Kopaoničkog NOP odreda miniranjem oštetio žičaru rudnika Trepče.

9. 9. 1941 Pri pokušaju da onesposobe rudnik Trepču delovi Kopaoničkog NOP odreda bili napadnuti od nemačkih vojnika i albanske kvislinške žandarmerije. U borbi kod s. Orahova poginula su 2 partizana (jedan je bio trepčanski rudar Todor Milićević, po kom je odred kasnije dobio ime) a 3 partizana su zarobljena.

23. 9. 1941 U s. Belom Brdu (na Kopaoniku) Kopaonički NOP odred razoružao žandarmerijsku posadu i onesposobio rudnik uglja.

25. 9. 1941 Delovi Kopaoničkog NOP odreda napali žandarme u rudniku bakra kod s. Kremića (blizu Raške), zarobili 6 žandarma i porušili rudnička postrojenja.

28. 9. 1941 Kopaonički NOP odred, posle jednočasovne borbe, razoružao 28 žandarma u rudniku olova Belo brdo i zaplenio 28 pušaka, municiju i veću količinu životnih namirnica. Razorio je rudničke instalacije tako da rudnik nije proizvodio za sve vreme rata. U odred su stupila 52 rudara.

3. 10. 1941 Kopaonički NOP odred ušao u Rašku, iz koje su se prethodnog dana nemački vojnici povukli u Kos. Mitrovicu.

4. 10. 1941 Kopaonički NOP odred ušao u s. Baljevac, iz koga se žandarmerijska posada ranije povukla. U odred je stupilo oko 200 rudara iz rudnika uglja Jarando.

5. 10. 1941 Blizu Ušća delovi Kopaoničkog NOP odreda miniranjem srušili železnički i drumski most.

6. 10. 1941 U Raškoj izvršena reorganizacija Kopaoničkog NOP odreda: formirano sedam četa.

15. 10. 1941 Iz Kraljeva Drugi bataljon nemačkog 734. pešadijskog puka preduzeo napad dolinom Ibra. Ispred Ušća su ga dočekali delovi Kopaoničkog NOP odreda i odbacili u Kraljevo.

17. 10. 1941 Četnici Koste Pećanca ušli u Rašku i blokirali oko 30 boraca Kopaoničkog NOP odreda. Po dolasku glavnine Kopaoničkog NOP odreda četnici su pristali na sporazum: u gradu su ostali samo predstavnici oba štaba i time se izbegao sukob.

18. 10. 1941 Rudarska četa Kopaoničkog NOP odreda napala neprijateljsku posadu u s. Ratini (kod Kraljeva). Pod zaštitom pristiglog pojačanja nemački vojnici su se izvukli ka Kraljevu uz gubitke od 6 mrtvih.

20. 10. 1941 Delovi Kraljevačkog i Kopaoničkog NOP odreda odbacili u Kraljevo 1. bataljon nemačkog 749. puka koji je pokušao da se probije ka Raškoj, i naneli mu gubitke.

21. 10. 1941 Na putu Kraljevo-Kruševac Rudarska četa Kopaoničkog NOP odreda i delovi Kraljevačkog NOP odreda napali nemačku kolonu i naneli joj gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih. Partizani su zaplenili 20 pušaka, 1 mitraljez, 2 automata i dr.

30. 10. 1941 Kopaonički NOP odred pozvao narod Ušća i okoline da uzme učešća u borbi protiv okupatora i pruži materijalnu pomoć borcima na frontu.

8. 11. 1941 Kopaonički NOP odred, posle oštre borbe protiv četnika Draže Mihailovića, ponovo zauzeo Rašku.

9. 11. 1941 Četnici Koste Pećanca upali u Rašku te 18 boraca Kopaoničkog NOP odreda razoružali i uhapsili i 1 borca ubili.

11. 11. 1941 U Raškoj glavnina Kopaoničkog NOP odreda napala četnike Koste Pećanca i oslobodila zatvorene partizane. U toku borbe četnicima su pristigla pojačanja, ali ih je Kopaonički NOP odred odbacio ka s. Beocu. Partizani su imali 29 mrtvih i 5 ranjenih.

12. 11. 1941 Kod s. Lopatnice (između Kraljeva i Ušća) delovi Kopaoničkog NOP odreda razbili nemačku jedinicu koja je pokušala da se iz Kraljeva probije u Rašku, a kod Raške razbili ujedinjene nemačke i četničke snage koje su iz Kosovske Mitroviće pokušale da zauzmu Rašku.

12. 11. 1941 Četnici Koste Pećanca napali Kopaonički NOP odred. Ovaj se posle dvodnevnih borbi u s. Beocu i s. Boljevcu. povukao u Ušće.

16. 11. 1941 Iz Kraljeva 2. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije probio položaje Kraljevačkog i Kopaoničkog NOP odreda kod Čibukovca i Mataruga i prodro u pravcu Raške. Kopaonički NOP odred se povukao i orijentisao za dejstvo prema r. Ibru, kontrolišući Ibarsku klisuru, a Kraljevački NOP odred je ostao u rejonu Kraljeva, držeći grad u blokadi.

20. 11. 1941 U s. Kaoni (kod Guče) delovi Kraljevačkog i Kopaoničkog NOP odreda napali jednu četničku grupu ali nisu uspeli da je razbiju. Četnici su zarobili 18 partizana i sve ih poklali.

7. 12. 1941 Kopaonički NOP odred napustio Novi Pazar, u koji su ušli delovi nemačke 113. pešadijske divizije.

0. 7. 1942 U s. Seremetovici (na pl. Goliji) Kopaonički NOP odred napao oko 100 četnika Koste Pećanca, ubio 2, zarobio 9 i ranio veći broj (ostatak se razbežao ka Novom Pazaru i Raški); a u pokretu ka Jankovom Kamenu razoružao 8 nedićevaca i 2 četnika.

3. 7. 1942 Kod Tri sestrice (na pl. Jastrepcu), od prebeglih partizana iz niskog logora i od boraca Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda formiran Kopaonički NOP odred, sa zadatkom da, sa osloncem na planine Kopaonik i Goliju, dejstvuje na komunikacije u dolini r. Ibra. Odred je sutradan krenuo sa pl. Jastrepca ka pl. Goliji.

8. 7. 1942 Na položaju s. Obli Kamen (k. 1040) - Ćelavica (na pi. Kopaoniku) Kopaonički NOP odred odbio koncentričan napad četnika Koste Pećanca i u protivnapadu ih razbio.

9. 7. 1942 Kod Planinskog doma na Kopaoniku delovi Kopaoničkog NOP odreda napali četnike i nedićevce, te 15 njih zarobili (ostali se razbežali), a zaplenili 14 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 sanduk municije, 1 sanduk bombi 1 dr.

10. 7. 1942 Kod sela Brvenice (između Raške i Ušća) nemački vojnici i četnici napali Kopaonički NOP odred. Ovaj se posle dvočasovne borbe povukao ka selu Gracu gde je istog dana razbio jednu grupu četnika. Neprijatelj je imao gubitke od 8 mrtvih i desetak ranjenih.

20. 7. 1942 Na Kukavici (na pl. Kopaoniku) Kopaonički NOP odred odbio napad oko 500 četnika, naneo im gubitke od 6 mrtvih i 2 zarobljena i u protivnapadu ih razbio.

26. 7. 1942 Zbog pritiska jakih neprijateljskih snaga Kopaonički NOP odred se povratio na pl. Jastrebac. Ovde je rasfomiran: jedna njegova četa je ušla u sastav Rasinskog a druga u sastav Jastrebačkog NOP odreda.

1. 11. 1943 Kod Ođvraćenice (na pl. Goliji) grupa partizana bivšeg Kopaoničkog NOP odreda i simpatizera NOP-a (ukupno 56) razoružali 150 četnika i zaplenili 15 mitraljeza, 25 p. mitraljeza, veći broj pušaka i municije. Sem trojice, ostali četnici su pušteni kućama.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Rasinski partizanski odred Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 717. pešadijska divizija Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u ustanku Kosta Pećanac Kruševac Kraljevački partizanski odred Borbe u Srbiji 1942. Novi Pazar Borbe na Kosovu i Metohiji Ustanak u Srbiji 1941. Srpska državna straža (nedićevci) Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Jastrebački partizanski odred Opsada Kraljeva 1941. Kraljevo Dragoljub Draža Mihailović Četnici u drugom svetskom ratu