🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Korčula u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 107 dokumenata i 15 fotografija.

Događaji

28. 4. 1941 U s. Blatu otpočela trodnevna sreska partijska konferencija na kojoj je izabran SK KPH za Korčulu.

1. 5. 1942 Na o. Korčuli formirana prva oružana partizanska grupa.

26. 7. 1942 Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- zauzeli neprijateljsko uporište u s. Sestanovac (kod Omiša) i uništili sva postrojenja u Pošti, Duvanskoj opitnoj stanici i Opštini. Selo su branili žandarmi. Korčulanski partizani zaplenili u Korčulanskom kanalu italijanski brod -Duks- i - zarobili posadu.

0. 8. 1942 Na o. Korčuli formirana partizanska grupa.

15. 8. 1942 Formiran OK KPH za Brač, Hvar i Korčulu.

27. 8. 1942 U logoru 1. voda Bračke partizanske čete održana okružna konferencija SKOJ-a za Brač, Hvar i Korčulu, na kojoj je izabran OK SKOJ-a za Brač, Hvar i Korčulu.

0. 10. 1942 Na Smolinskoj glavici (na o. Korčuli) održana prva partijska konferencija sreza Korčula, na kojoj je osuđen oportunistički stav SK KPH za Korčulu, izabran novi SK i formiran SNO odbor za Korčulu.

0. 10. 1942 Na Smolinskoj glavici (na o. Korčuli) održana sreska konferencija SKOJ-a za Korčulu: izabrano je novo sresko rukovodstvo i formirani su opštinski komiteti SKOJ-a.

2. 10. 1942 Kod o. Korčule britanska podmornica napala topovskom vatrom i torpedima italijanski parobrod -Velja- koji je prevozio trupe. Oštećeni brod se nasukao kod Orebića. Gubici: 35 mrtvih i nestalih, 9 ranjenih.

7. 10. 1942 Partizanske grupe na Korčuli upale u Velu Luku i zapalile fabriku sardina. Zaplenjena je velika količina konzervirane ribe i lekova.

3. 12. 1942 Na mestu Gradini (između Veleluke i Korčule) grupa partizana napala italijanske vojnike i nanela im gubitke od 9 mrtvih i 5 ranjenih, te spalila 1 kamion.

21. 6. 1943 Na Korčuli partizanski vod napao italijanske karabinijere sa stanice Cara, te ubio 7 i ranio 2 karabinijera. Radi odmazde, jedinice 93. puka italijanske divizije -Mesina- su uhapsile veći broj rodoljuba, pa 40 njih streljale.

4. 9. 1943 U Zadru italijanski fašisti opljačkali Arhiv i Biblioteku, te odneli u Italiju 157 sanduka dragocenog arhivskog materijala iz Zadra, Šibenika, Trogira i Korčule.

25. 9. 1943 Na o. Korčuli i poluostrvu Pelješcu, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Južnodalmatinska brigada (13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

0. 10. 1943 Na o. Hvaru i o. Visu, po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, formiran Hvarsko-viški, a na o. Korčuli Korčulanski NOP odred.

23. 10. 1943 Na poluostrvo Pelješac izvršili desant delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Ploča i Metkovića, uz jednovremen napad delova 7. SS i 118. pešadijske divizije iz Stona. Neprijatelj je iznenadio 13. dalmatinsku brigadu 26. divizije NOVJ, obrazovao mostobran i u trodnevnim borbama odbacio ovu brigadu u pravcu s. Trpnja. Od 26. do 28. oktobra prebačena je iz Podgore na Pelješac i 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ. Jake borbe su trajale do 9. novembra, kada je, zbog pogoršane situacije na Biokovu, prebačena u Podgoru 1. dalmatinska udarna brigada, a 13. dalmatinska brigada se povukla na o. Korčulu. Nemačke jedinice su imale 350, a jedinice NOVJ oko 230 mrtvih, ranjenih i nestalih.

14. 11. 1943 Na o. Korčuli održani izbori za seoske NO odbore.

22. 12. 1943 S Pelješca izvršili desant na o. Korčulu 750. puk nemačke 118. lovačke divizije, delovi 668. artiljerijskog puka, bataljon -Brandenburgs i četa tenkova. Ostrvo su branili 13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ, 1. prekomorska brigada i Korčulanski NOP odred, a 23/24, decembra su stigla i dva bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ sa o. Visa. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, sve jedinice NOVJ su se noću 24/25. decembra i sledećih noći povukle na ostrva Vis i Hvar. Pretrpevši osetne gubitke: od 1057 boraca 13. brigade evakuisano je samo 525, dok je 1. prekomorska brigada imala oko 300 ljudi izbačenih iz stroja. Prema nepotpunim podacima, nemačke jedinice su imale oko 100 mrtvih i ranjenih.

25. 12. 1943 U bolnici na o. Hvaru, podlegavši teškim ranama koje je prethodnog dana zadobio u borbi protiv nemačkih jedinica na o. Korčuli, umro komandant 26. divizije NOVJ Nikola Martinović, narodni heroj.

0. 1. 1944 Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, posle povlačenja njegovih delova na o. Vis, na ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu, Lastovu i poluostrvu Pelješcu formirani mali NOP odredi, koji su nosili nazive po istoimenim ostrvima i poluostrvu.

10. 1. 1944 Nemački borbeni čamci zaplenili nenaoružani transportni brod Mornarice NOVJ, od 450 tona nosivosti, kojinj je iz Palerma (u Italiji) prebacivan na o. Vis materijal koji su saveznici slali jedinicama NOVJ. Brod je sproveden u Velu Luku na o. Korčuli, gde su ga saveznički avioni potopili.

2. 2. 1944 Na poluostrvu Pelješcu nemački vojnici zaplenili patrolni čamac PČ 66 iz Korčulanske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

8. 2. 1944 Između o. Korčule i o. Mljeta tri nemačka borbena čamca napali i zarobili naoružani brod NB 10 i -Proleter- iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

21. 4. 1944 Sa o. Visa glavnina 26. divizije NOVJ izvršila desant na o. Korčulu. Otok su branila dva ojačana bataljona 750. puka nemačke 118, lovačke divizije. U borbama do 24,. aprila savladana je nemačka posada u rejonu s. Blata i s. Vele Luke, a zatim su se noću 24/25. aprila jedinice 26. divizije NOVJ povukle na o. Vis. Prema nepotpunim podacima 26. divizije NOVJ neprijatelj je imao 297 poginulih i 459 zarobljenih vojnika. Gubici desantnih snaga: 48 mrtvih i 184 ranjena borca.

25. 4. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 29. udarne divizije NOVJ: obaveštava da su jedinice 26. divizije izvele desant na o. Korčulu i da bi bilo potrebno da jedinice 28, udarne divizije pokušaju prodor ka obali, gde bi im se doturila veća količina materijala sa o. Visa.

28. 4. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio telegram Štabu 26. divizije NOVJ: odaje priznanje i zahvalnost jedinicama 26. divizije i Mornarice NOVJ na postignutim uspesima pri desantnim prepadima na o. Korčulu i o. Mljet i uništenju tamošnjih nemačkih snaga.

28. 4. 1944 Komandant Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje general Henri Vilson uputio vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu telegram u vezi sa uspehom jedinica NOV i POJ na o. Mljetu i o. Korčuli: ističe da mnogo ceni rad jedinica NOVJ na razbijanju nemačkih snaga na o. Korčuli i o. Mljetu i moli maršala Tita da borcima i starešinama isporuči čestitke za uspešnu borbu.

17. 5. 1944 Između o. Korčule i o. Lastova tri nemačka borbena čamca napala i potopila naoružani brod NB 2 iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

20. 5. 1944 Kod o. Korčule britanska motorna torpiljarka MGB 674 i torpedni čamac MTB 656 zapalili nemačku penisu koja je prevozila 250 tona ulja.

29. 6. 1944 Kod o. Korčule britanski patrolni čamci ML 449 i ML 468 napali nemački konvoj i potopili desantni čamac, a oštetili dvotrupnu penišu i desantni čamac.

14. 9. 1944 Treća prekomorska brigada 26. divizije NOVJ oslobodila o. Korčulu, na kome su se branili manji delovi 750. puka nemačke 113. lovačke divizije.

0. 10. 1944 Sa prostorije Mostar - o. Korčula - o. Brač prebačena u Srem nemačka 118. lovačka divizija.

10. 11. 1944 Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Dokumenti

Pismo predsjednika Talijanske fašističke vlade Mussolinija od 18. svibnja 1941. predsjedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju općine Split i otoka Korčule i o pravima Talijanske nacionalne manjine na području NDH

Pismo predsednika italijanske fašističke vlade Musolinija od 18. maja 1941. predsedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju opštine Split i ostrva Korčule i o pravima italijanske nacionalne manjine na području NDH

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 114 od 7. studenog 1941. o obljetnici oktobarske revolucije, NOP-u na otoku Hvaru i pljački ulja od strane okupatora na Korčuli

Obavješenje Prefekture u Splitu od 6. prosinca 1941. Guvernatoru Dalmacije o iredentističkoj demonstraciji grupe nacionalista u Blatu na Korčuli

Izvještaj Prefekture u Splitu od 11. travnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o komunističkim napisima po zidovima kuća u Smokvici na Korčuli

Izveštaj kotarskog povjerenika Korčula od 11. kolovoza 1942. splitskom prefektu o aktivnosti ustanika na otoku Korčuli

Izvještaj Prefekture u Splitu od 14. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na motorni jedrenjak »Dux« kod Vela Luke — Korčula

Izvještaj Prefekture u Splitu od 19. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o prebacivanju veće grupe ljudi s Korčule na Pelješac radi odlaska u partizane

Izvještaj Prefekture u Splitu od 5. rujna 1942. Guvernatoratu Dalmacije o namjerama partizana da s Pelješca napadnu Korčulu

Pismo partizana od 6. rujna 1942. komandiru korabinjerske stanice u Račišću na Korčuli u povodu postupka Talijana

Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 10. rujna 1942. o pogoršanoj situaciji na Korčuli i aktivnosti komunista

Izvještaj karabinjerske grupe u Splitu od 13. rujna 1942. Guvernatoratu Dalmacije o pogoršanoj situaciji na Korčuli

Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 17. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o ubojstvu talijanskog špijuna u mjestu Pupnat na Korčuli

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 11 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o potapanju neprijateljskih brodova kod otoka Korčule i kod Šibenika, i o vojno-političkom stanju i uslovima za razvoj opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji

Izvještaj Kr. prefekture Split od 14 listopada 1942 god. o akciji partizana na otoku Korčuli

Izvještaj Prefekture u Splitu od 15. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o osobama koje su 1. prosinca 1941. u Blatu na Korčuli pjevali nacionalističke pjesme

Obavještenje Kr. prefekture Split od 4 prosinca 1942 god. o situaciji na otoku Korčuli

Izvještaj Kr. prefekture Split od 5 prosinca 1942 god. o napadu na talijansku kolonu na otoku Korčuli

Izvještaj Obavještajnog centra Četvrte operativne zone od 1. Siječnja 1943. o boravku četničkog vojvode Jevđevića na Korčuli

Izvještaj Prefekta u Splitu od 4. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na talijansku kasarnu u Blatu na Korčuli

Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 7. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o upadu partizana u menzu talijanskih mornara na Korčuli

Izvod iz obavještajnog izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na Korčuli i Pelješcu

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 16. siječnja 1943. o akciji čišćenja na Korčuli

Izvod iz izvještaja Šestog armijskog korpusa od 25. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na području Korčule, Pelješca, Vrgorca i Makarske

Izvod iz obavještajnog biltena Komande Šestog armijskog korpusa od 26. siječnja 1943. o događajima na Korčuli i Biokovu

Pismo komandanta Šestog armijskog korpusa od 12. veljače 1943. Guvernatoratu Dalmacije u vezi interniranja Zidova na Korčuli

Izvještaj Karabinjerske ispostave u Korčuli od 7. ožujka 1943. Guvernatoratu Dalmacije o sukobu s partizanima u rejonu Hotinja

Izvještaj Prefekture u Splitu od 14. ožujka 1943. Guvernatoratu Dalmacije o odlasku mladića s Korčule u partizane na Biokovo

Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 15. ožujka 1943. o događajima na Korčuli i Pelješcu

Izvještaj Prefekture u Splitu od 20. ožujka 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na brod s vojnicima kod uvale Babina na Korčuli

Izvod iz knjige depeša Štaba Dvadeset šeste divizije upućenih Štabu Mornarice za vrijeme operacija na otoku Mljetu i Korčuli u aprilu 1944

Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 20 aprila 1944 Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora za prebacivanje dijelova Dvadeset šeste divizije sa otoka Visa na otok Korčulu

Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 30 aprila 1944 Štabu Dvadeset šeste divizije o učešću mornaričkih jedinica u desantu na otoke Mljet i Korčulu

Pohvala Vrhovnog komandanta NOV i PO Jugoslavije i Komandanta savezničkih snaga na Sredozemlju od 3 maja 1944 jedinicama Dvadeset šeste divizije i Mornarice NOV Jugoslavije za postignute uspjehe prilikom napada na otoke Mljet i Korčulu

Izvještaj komandanta PC 48 iz prve polovine avgusta 1944 Štabu Lastovske flotile o prebacivanju savezničkih snaga na otok Korčulu

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 29 avgusta 1944 Štabu Mornarice o dejstvima mornaričkih jedinica prilikom artiljeriskog napada na neprijateljske položaje na o. Korčuli

Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Mornarice NDH od 3. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o situaciji na Mljetu, Korčuli i Pelješcu

Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o neizvršenju priprema za operaciju Herbstgewitter II - zaposjedanje otoka Korčule

Izvještaj glavnog obavještajnog povjerenika za okružje južne Dalmacije od 18. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH za južnu Dalmaciju o povlačenju vojske i stanovništva s Pelješca na Korčulu

Izvještaj delegacije NOVJ od 26. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o početku upućivanja bataljona Prve prekomorske brigade na Korčulu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. o napadu partizanske artiljerije s Korčule i Mljeta na Ston

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 6. prosinca 1943. o borbama kod Duvna i napadu njemačkih aviona na Korčulu

Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za izvođenje operacije Herbstgewitter II - zaposjedanje otoka Korčule

Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za zaposjedanje otoka Korčule, Mljeta, Hvara, Brača i Šolte

Zapovest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje ostrva Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis

Zapovijest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje otoka Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o otpočinjanju operacije Herbstgewitter II na otoke Korčulu, Hvar i Brač

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 23. prosinca 1943. o desantu jedinica 118. lovačke divizije na otok Korčulu

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. decembra 1943. Štabu Mornarice NOVJ da odbaci Nemce s Korčule i uporno brani sva ostrva

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ da odbaci Nijemce s Korčule i uporno brani sve otoke

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 24. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim gubicima na Korčuli

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. prosinca 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u V. Bami, Gorjanima, Vrbovskom, Počitelju, Peći-gradu i na otoku Korčuli

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Goljak, Gromačnik, Vrbovsko i o njemačkom desantu na otok Korčulu

Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 26 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica sa otoka Korčule na otoke Sćedro i Hvar

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 26. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica s otoka Korčule na otoke Šćedro i Hvar

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 26. prosinca 1943. o borbama 750. puka i 118. lovačke divizije na Korčuli

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 26. prosinca 1943. o situaciji na Korčuli

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Omanovac, Gromačnik, Sibinj i o borbama na otoku Korčuli

Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 27 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica sa otoka Korčule na otoke Hvar i Vis

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 27. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica s otoka Korčule na otoke Hvar i Vis

Privremeni sumarni izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o obostranim gubicima prilikom zauzimanja otoka Korčule

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. prosinca 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Sibinju, na Samarici i na otoku Korčuli

Izvod iz dnevnog izvještaja Druge oklopne armije od 28. prosinca 1943. o borbama na otoku Korčuli

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. prosinca 1943. o završetku operacije Herbstgewitter II na Korčuli i bombardiranju Mljeta i Hvara od strane njemačke avijacije

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Širinec, Sibinj i Gromačnik, te o borbama na otoku Korčuli

Izvod iz dnevnog izvještaja Druge oklopne njemačke armije od 28 prosinca 1943. god. o borbama na otoku Korčuli

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. decembra 1943. Glavnom štabu INOV i PO Hrvatske o gubicima i povlačenju s Korčule 13. brigade 26. divizije

Naredba Štaba mornarice NOVJ od 30 decembra 1943 god. o imenovanju štaba za jedinice zadržane na Korčuli

Naredba Štaba Mornarice NOVJ od 30. prosinca 1943. o imenovanju Štaba za jedinice zadržane na Korčuli

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 30. prosinca 1943. o bombardiranju Brača od njemačkih aviona i Račišća na Korčuli od savezničkih aviona

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. prosinca 1943. god. o dejstvima protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Pokuplju, Kutini, Vrlici i na otoku Korčuli

Analiza oficira pri Komandi Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 31. prosinca 1943. o izvršenom desantu jedinica 118. lovačke divizije na otok Korčulu

Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Mostar od 5. siječnja 1944. o transportu zarobljenih partizana na Korčuli iz Metkovića za Mostar

Izvještaj Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 6. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o rasporedu jedinica 118. lovačke divizije na Korčuli, Pelješcu i Mljetu

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije cd 6 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Korčuli od 22 do 25 prosinca

Izvještaj Politodjela Dvadesetšeste divizije od 30. siječnja 1944. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o propustima i greškama prilikom borbi na Korčuli

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 15 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Korčuli i drugim dejstvima od 16 do 31 prosinca 1943

Izvještaj Komisije za ispitivanje vojničkog neuspjeha na Korčuli od 15. veljače 1944. godine

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 13 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizacionom stanju divizije, utvrđivanju otoka Visa i o pripremama za napad na Korčulu i Mljet

Zapovijest Štaba Dvadeset šeste divizije od 20 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Korčulu

Naređenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića Crnog od 24. aprila 1944. komandantu 26. NO divizije da prekine borbe na ostrvu Korčuli i jedinice vrati na ostrvo Vis

Naređenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića Crnog od 24. aprila 1944. načelniku Štaba 26. NO divizije da sve raspoložive brodove upotrebi za prebacivanje jedinica te divizije sa ostrva Korčule na ostrvo Vis

Priznanje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića od 25. aprila 1944. celokupnom sastavu 26. NO divizije na uspesima postignutim u borbama na ostrvima Mljetu i Korčuli

Obavještenje Štaba Dvadeset šeste divizije NOVJ od 25 aprila 1944 komandantu savezničkih snaga na otoku Visu o rezultatima operacija na Mljetu i Korčuli

Pismo komandanta savezničkih snaga na Visu od 26 aprila 1944 komandantu Dvadeset šeste divizije u vezi s napadom na Mljet i Korčulu

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 27 aprila 1944 Štabu Dvadeset šeste divizije o borbi na Korčuli

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 28 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na otok Korčulu

Izvještaj Komande Prve baterije Prvog brdskog diviziona od 30 aprila 1944 Štabu artiljerije Dvadeset šeste divizije o učešću u napadu na Korčulu

Priznanje Vrhovnog komandanta NOV i POJ jedinicama Dvadeset šeste divizije i Mornarici NOVJ za junačko držanje i upornost prilikom uništenja njemačkih posada na Mljetu i Korčuli

Zahvalnosti i priznanje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 26. NO divizije i Mornarice NOVJ povodom desantnog napada na ostrvu Mljet i Korčula

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. maja 1944. vrhovnom komandantu savezničkih snaga za Sredozemlje generalu Henriju Majtlandu Vilsonu da je udovoljio njegovoj poruci o razaranju rudnika hroma u Makedoniji i zahvalnost na Vilsonovoj čestitki jedinici NOVJ za uspešno razbijanje nemačkih garnizona na ostrvima Mljetu i Korčuli

Obavještenje Štaba Dvadeset šeste divizije od 3. maja 1944. podređenim jedinicama o čestitki koju je komandant savezničkih snaga za Sredozemlje uputio Vrhovnom komandantu NOVJ povodom uništenja njemačkih garnizona na Mljetu i Korčuli

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama na Papuku, Korčuli, kod Jasenika i Brđana

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama na Papuku, Korčuli, Pelješcu, kod Bosiljeva i Perušića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. juna 1944. o pojačanim napadima jedinica NOV i POJ na komunikacije i borbama kod Bjelovara, Sinja, Drniša i na Korčuli

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama kod Varaždina, Cazina, Sinja, Virovitice i na Korčuli

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na ustaška uporišta na liniji Janjče - Perušić - Široka Kula - Ribnik, o borbama kod Cazina, Plaškog i na otoku Braču i Korčuli

Izveštaj komandanta Jugoistoka od 21. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Kopnene vojske o iskustvima stečenim u borbama na dalmatinskim ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu i Šolti

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Dubrovniku i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke baterije u Korčuli

Izvještaj političkog komesara i načelnika Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 11. septembra 1944. komandantu sektora o kretanju neprijateljskih snaga na Korčuli i Pelješcu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Vermaht u Jugoslaviji Plaški Pljačka u ratu Dubrovnik Sreten Žujović Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1942. Podgora 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Šibenik Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 118. lovačka divizija Brač Britanija i Jugoslavija Vrhovni štab NOVJ Partizanke 2. oklopna armija Metković Ivanec Luftwaffe u Jugoslaviji Mornarica NOVJ Ante Pavelić Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1943. 1. lovačka eskadrila NOVJ Borbe na Jadranu 1945. Benito Mussolini Komandant Jugoistoka Borbe u Hrvatskoj 1944. SKOJ Varaždin Ustanak u Dalmaciji 1941. Italija u drugom svetskom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Zarobljenici u ratu Hrvatsko domobranstvo Narodno oslobodilački odbori Henry Maitland Wilson Borbe u Dalmaciji 1944. Vis 1. prekomorska brigada Josip Broz Tito Split Avijacija u oslobodilačkom ratu 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe na Jadranu 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Operacija Landsturm Cazin Bosiljevo Virovitica Bolnice u oslobodilačkom ratu Vrgorac Borbe u Dalmaciji 1942. Glavni štab Hrvatske Prvi maj u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Partizanska avijacija 26. dalmatinska divizija NOVJ Mostar Desant NOVJ na Korčulu 1944. Sinj Operacija Jesenji pljusak Ustanak u Hrvatskoj 1941. Četnici u drugom svetskom ratu Pelješac Komunistička partija Hrvatske Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Borbe na Jadranu 1944. Hvar 6. italijanski armijski korpus Kapitulacija Italije