🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Korenica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

1. 9. 1941 Na sastanku predstavnika gerilskih odreda iz sreza Korenica obrazovan Štab gerilskih odreda za srez Korenica i okolinu.

2. 9. 1941 Ustanici iz s. Ljubova napali žand. st. u Buniću (kod Korenice) i zarobili 3 žandarma.

27. 9. 1941 U s. Turjanskom (kod Korenice) partizani napali italijanske vojnike koji su sprovodili uhapšene rodoljube. Poginuo je italijanski podoficir, a svi uhapšeni su oslobođeni.

30. 9. 1941 Na Pogledalu (kod Korenice) NOP odredi Škare i Kik napali italijansku kolonu od pet kamiona i ubili 11 a ranili 21 italijanskog vojnika.

4. 10. 1941 NOP odredi Škare i Brinje napali italijanske vojnike na mestu Pogledalu (kod Korenice) i naneli im gubitke.

29. 12. 1941 U s. Bjelom Polju (kod Korenice) Dalmatinska partizanska četa napala grupu italijanskih vojnika, a sutradan i četu koja je došla u izviđanje, i nanela im gubitke od 4 mrtva, 7 ranjenih i 36 zarobljenih.

30. 12. 1941 Jedinice Ličke grupe NOP odreda blokirale Korenicu (koju će italijanski vojnici deblokirati tek krajem. marta 1942. godine).

1. 1. 1942 Iz zasede kod Pogledala (blizu Korenice) delovi bataljona -Marko Orešković- Grupe NOP odreda za Liku napali na oko 250 italijanskih vojnika, zarobivši ih 125 i zaplenivši 7 mitraljeza, 8 p. mitraljeza, 80 pušaka i 50 ručnih bombi.

20. 1. 1942 Delovi Grupe NOP odreda za Liku napali italijanski garnizon u Korenici i ovladali periferijom, ali mesto nisu zauzeli zbog brojne nadmoćnosti neprijatelja.

23. 1. 1942 Na Ljubovu (na putu Gospić-Korenica) otpočele dvodnevne borbe između delova italijanske divizije -Re-, s jedne strane, i 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i jedne čete bataljona -Ognjen Prica-, s druge strane. Neprijatelj nije uspeo da se iz Gospića probije u Korenicu, a pretrpeo je sledeće gubitke: 37 mrtvih, 64 ranjena, 278 smrznutih i 43 zarobljena vojnika; zaplenjeno: 4 topa sa 450 granata, 2 tenka, 4 minobacača sa 300 mina, 5 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 63 puške i oko 10.000 metaka.

12. 2. 1942 U s. Mekinjaru (kod Udbine), pri Štabu grupe NOP odreda za Liku, otpočela dvodnevna vojna konferencija kojoj su prisustvovali svi komandanti i politički komesari sa područja te grupe odreda. Odlučeno je da se napadnu D. Lapac i Srb, da se Korenica drži opsednuta slabijim snagama i da se pristupi energičnijem obračunu sa četnicima.

29. 3. 1942 Zbog višemesečnog pritiska jedinica italijanski garnizon napustio Korenicu (sada: Titova Korenica) i povukao se u Udbinu i s. Ploče.

0. 4. 1942 Na području Korenice, po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Ognjen Prica- i -Krbava- formiran 2. lički NOP odred.

24. 4. 1942 Formirani SNO odbori za srez Korenicu i Udbinu, a rasformiran ONO odbor za Krbavu (za korenički i udbinski srez).

1. 5. 1942 U Korenici otpočeo drugi kurs za oficire pri Oficirskoj školi GŠ NOP odreda za Hrvatsku. Na kursu bilo 90 polaznika.

1. 5. 1942 U Korenici zagrebački glumci dali prvu pozorišnu predstavu na oslobođenom području.

7. 5. 1942 U Korenici, po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od proleterskih četa iz Like, Korduna, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja formiran 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske.

17. 5. 1942 U Korenici otpočela II okružna konferencija KPH za Liku. Analiziran je rad partijske organizacije posle I konferencije (jula 1940) i date su smernice za budući rad. Konferencija je trajala pet dana.

24. 5. 1942 U Korenici (sada: Titova Korenica) održana konferencija AFŽ-a na kojoj je govoreno o ulozi žena u NOB-u.

0. 6. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz Korenice u D. Lapac (u Lici).

10. 6. 1942 Između s. Prijeboja i s. Ličkog Petrovog Sela (kod Titove Korenice) partizanski bataljon -Ognjen Prica- napao iz zasede kolonu jačine oko 120 ustaša. U borbi je poginulo 40 ustaša, dok partizani nisu imali gubitaka.

4. 7. 1942 Kod s. Zaklopače (blizu Korenice) jedinice partizanskog bataljona -Ognjen Prica- odbile napad ustaša i nanele im velike gubitke.

15. 9. 1942 U s. Šalamuniću (kod Titove Korenice) održana okružna konferencija AFŽ-a za Liku na kojoj je izabran novi Okružni odbor AFŽ-a.

22. 1. 1943 U rejonu s. Ljubova (kod Titove Korenice) otpočele jake borbe između 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i delova italijanske divizije -Re-. Borbe su trajale do 2. februara, kada su snage divizije -Re- prodrle u Korenicu (sada: Titova Korenica), a 2. brigada se povukla u s. Krbavieu.

28. 1. 1943 Italijanska avijacija bombardovala i mitraljirala u Lici mesta: Saborski, Turjanski, Korenicu (sada: Titova Korenica), Vrelo, Kuzmanovaču, Bunić, Debelo Brdo, Udbinu, Mogorić, Vršinu, Bajiće, Dobro Selo i D. Lapac.

2. 2. 1943 Sela Čujića Krčevinu, Koreničku Kapelu i Rudanovac (kod Titove Korenice) popalile jedinice italijanske divizije -Re-.

2. 2. 1943 Korenicu (sada: Titova Korenica) zauzeo 1. puk italijanske divizije -Re- posle borbi protiv delova 6. i 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

6. 2. 1943 U s. Krbavicu (kod Titove Korenice) prodrli delovi italijanske divizije -Re- i plamenobacačima zapalili 8 kuća, a zatim su ih jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbacile iz sela.

10. 2. 1943 Druga udarna brigada 6. divizije NOVJ odbila napad italijanskih jedinica koje su nastupale iz s. Bunića ka Korenici (sada: Titova Korenica).

25. 2. 1943 U Korenici (sada: Titova Korenica), u prisustvu predstavnika AVNOJ-a, CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku, održana izborna konferencija ONO odbora za Liku, na kojoj je izabran ONO odbor.

2. 3. 1943 U s. Ponoru (kod Titove Korenice) obrazovan Inicijativni odbor sa zadatkom da privremeno rukovodi radom narodnih odbora i izvrši pripreme za sazivanje Prvog zasedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a).

31. 3. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, umesto jedne, formirane dve komande Ličkog vojnog područja. Komanda Prvog ličkog vojnog područja obuhvatala je srezove Korenicu, Udbinu, Gospić, Perušić i Otočac a Komanda Drugog ličkog područja srezove D. Lapac i Gračac.

13. 4. 1944 Kod Korenice (sada: Titove Korenice) nemačka avijacija bombardovala Dopunski bataljon 11. korpusa NOVJ, te ubila 13 i ranila 16 boraca.

7. 5. 1944 Devet bataljona iz nemačke 392. i 373. legionarske divizije i 4. ustaške brigade, nemački 1. puk -Brandenburg-, 92. motorizovani puk i četnički Medački odred otpočeli operaciju (-Morgenstern-) protiv delova 4. i 11. korpusa NOVJ u cilju njihovog uništenja i posedanja slobodne teritorije Like. Koncentričnim napadom iz Gospića, Perušića, s. Lešća, s. Vrhovina, Bihaća, Lapca i Gračaca ka Krbavskom polju, neprijatelj je privremeno ovladao gotovo čitavom slobodnom teritorijom i opustošio je. Pronašao je skoro sva skladišta hrane, municije i opreme i opljačkao ih. Jedinice 4. i 11. korpusa, vešto manevrišući, izbegle su teže udare. Neprijateljske snage su se 20. maja povukle radi učešća u drvarskoj operaciji, a jedinice 11. korpusa NOVJ ponovo su posele Krbavsko polje i Korenicu (sada: Titova Korenica).

28. 5. 1944 Jedinice 3. brigade 13. divizije NOVJ i 2. brigade 35. divizije NOVJ posle jednodnevne borbe zauzele Korenicu (sada: Titova Korenica), iz koje se povukao 19. ustaški bataljon.

17. 7. 1944 Druga brigada 35. divizije NOVJ napala 8. ustaški bataljon u s. Prijeboju (kod Titove Korenice) i odbacila ga ka s. Ličkom Petrovom Selu. Pokušaj ustaša, ojačanih dvema četama iz nemačke 373. legionarske divizije, da se od s. Plitvičkog Ljeskovca probiju u s. Prijeboj nije uspeo.

13. 8. 1944 Na prostoriji s. Plitvički Ljeskovac - s. Prijeboj - s. Čujića Krčevine (kod Titove Korenice) otpočeo trodnevni napad u kome je 2. udarna brigada 8. udarne divizije NOVJ odbacila delove nemačke 392. legionarske divizije prema Bihaću i s. Babinom Potoku. Neprijatelj je imao oko 140 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 2. udarne brigade su imale 6 mrtvih i 29 ranjenih boraca.

27. 8. 1944 U Korenici (sada: Titova Korenica), na okružnoj konferenciji NOF-a za Liku, kojoj je prisustvovalo preko 1200 delegata iz svih srezova Like, izabran Okružni odbor NOF-a za Liku.

22. 12. 1944 Na komunikaciji s. Ličko Petrovo Selo - Korenica (sada: Titova Korenica) jedinice 2. udarne brigade 8, udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačke i ustaške delove iz s. Ličkog Petrovog Sela. U osmočasovnoj borbi neprijatelj je prinuđen na povlačenje u polazni garnizon. Zapaljena su 3 kamiona, a 1 kamion i 2 prikolice su zaplenjeni.

23. 12. 1944 Na komunikaciji s. Ličko Petrovo Selo - Korenica (sada: Titova Korenica) jedinice 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačke delove iz Korenice i posle kraće borbe prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon.

20. 3. 1945 Jedinice 4. armije JA počele operacije za oslobođenje Like i Bihaća. One su u Lapačkom i Krbavskom polju razbile delove nemačke 373. legionarske i ustaško-domobranske 10. lovačke divizije i istog dana oslobodile G. i D. Lapac i Udbinu, a sutradan Korenicu (sada: Titova Korenica) prodrevši do Bihaća.

Dokumenti

Molba srpskog pravoslavnog stanovništva Korenice od 25. jula 1941. Benitu Musliniju da njihove krajeve uzme ponovo pod svoju vlast i time spase pravoslavni živalj od ustaških zločina

Naredba Štaba gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu od 2 rujna 1941 god. za poduzimanje strogih mjera protiv nasilnog oduzimanja i samovoljnog prisvajanja tuđe imovine

Naredba Štaba gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu od 16 rujna 1941 god. o zabrani prodaje namirnica okupatoru i suzbijanju njegove špijunaže

Obavještenje Štaba gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu od 16 rujna 1941 god. o potrebi stvaranja odbora za narodnu ishranu i njihovim zadacima

Pismo Štaba gerilskih odreda za Korenicu i okolinu od 17. rujna 1941 god. komandiru Gerilskog odreda Babin Potok

Naređenje Štaba Gerilskih odreda za srez Korenicu i okolinu od 17. septembra 1941. komandirima odreda o zabrani prodaje žita i o prikupljanju živežnih namirnica

Izvještaj komandira partizanskog odreda iz sela Crne Vlasti od 2 listopada 1941 god. Štabu gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu o pokretima i represalijama talijanskih jedinica u Vrhovinama i Zalužnici

Izvještaj komandira gerilskog odreda Bjelo Polje od 10 listopada 1941 god. Štabu gerilskih odreda za Korenicu i okolinu o borbi protiv ustaša kod Donjeg Lapca

Izvještaj Ljubovskog odreda od 3 studenog 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Kotar Korenicu o dolasku grupe Talijana i ustaša u Podlapac

Saopćenje partizanske izvještajne službe kotara Korenica od 29 prosinca 1941 god. o borbi protiv Talijana u Bjelom Polju

Saopćenje partizanske izvještajne službe kotara Korenica od 30 prosinca 1941 god. o opkoljavanju neprijatelja u Korenici

Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o borbama oko Korenice i stanje vojne organizacije u Lici

Izveštaj Komande sektora Otočac od 12. januara 1942. Komandi divizije »Re« o borbama protiv partizanskih jedinica koje su blokirale Titovu Korenicu

Izvještaj komandanta talijanske posade u Korenici od 3 siječnja 1942 god. o borbama protiv partizana kod Korenice

Izvještaj komande Druge talijanske armije od 16 travnja 1942 god. o borbama na području Korenice i Ravne Gore

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 31 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa da zatvori pravac Bunić - Korenica i spriječi nastupanje neprijatelja prema Udbini

Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 2 veljače 1943 god. o preduzimanju napada na Korenicu, deblokiranju Strmice i traženju da njemačke vazdušne snage ne dejstvuju na području zapadno od linije Prijeboj - Udbina - Kulen Vakuf

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi preko Korenice jedan deo savezničkog materijala sa Visa Ekonomskom odseku Vrhovnog štaba

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komin, Hercegovac i Šoltu i o borbama na Papuku, kod Kravarskog, Korenice i Donjeg Lapca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Mihovljane i Mače i o borbama kod Slatinskog Drenovca, Bunića, Korenice i Udbine

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da prikupi jedinice i napadne neprijatelja na liniji Bunić - Korenica - Vrelo

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pripremama za napad na Korenicu i za druga dejstva

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na neprijatelja u Korenici i na okolnim visovima

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. juna 1944. o napuštanju Gline, Topuskog, Vrginmosta i Korenice i o borbama kod Kutine, Križevaca, Daruvara, Karlovca i Šibenika

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i željezničke pruge, o borbama kod Korenice i na liniji Drvar - Bosanski Petrovac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Belaj, Dugu Resu, Korenicu i otok Brač

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na komunikacije i o borbama na Žumberku, kod Korenice i na Braču

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru ustaša u Korenicu i drugim borbama

Naređenje Štaba 11. korpusa NOVJ od 14. jula 1944. Štabu 4. brigade 7. divizije da protjera neprijatelja i osigura saobraćaj na komunikacijama Korenica - Prijeboj - Poljanak i Ličko Petrovo Selo - Prijeboj - Plitvički Leskovac

Obavještenje Štaba 11. korpusa .NOVJ od 23. decembra 1944. Štabu 35. NOU divizije o operativnoj situaciji na prostoriji Bunić - Korenica i Prijeboj - Poljanak

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 20. marta 1945. o napadu na nemačke i ustaške snage u Korenici ___________ __

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 1. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Donjeg Lapca, Nebljuha, Udbine, Korenice i Bihaća

Fotografije

Povezane odrednice

Saradnja četnika sa okupatorom Komunistička partija Hrvatske Operacija Morgenstern Glavni štab Hrvatske Medački četnički odred Gospić Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1945. 2. lovačka eskadrila NOVJ AVNOJ 373. legionarska divizija Tiger Politički komesari u NOR-u 2. lički partizanski odred Genocid u NDH Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u Lici 1941. 13. pešadijska divizija Re Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Operacija Velika Kapela 2. italijanska armija Otočac Vis Borbe u Hrvatskoj 1942. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Borbe u Lici 1944. Deca u ratu Gračac Desant NOVJ na Šoltu maja 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu 14. srednjobosanska udarna brigada Ranjenici u ratu 1. proleterski bataljon Hrvatske Topusko Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Operacija Kesselstein Vrhovine Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u NDH Narodno oslobodilački odbori 1. lički partizanski odred "Velebit" Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Operacija Wechselbalg Luftwaffe u Jugoslaviji Završne operacije u Jugoslaviji 8. kordunaška divizija NOVJ 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Italijanski zločini u Jugoslaviji 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Pljačka u ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1945. Bihać Desant na Drvar 35. lička divizija NOVJ Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. tenkovska brigada NOVJ Borbe u Lici 1942. 11. hrvatski korpus NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Udbina Donji Lapac Ustaški zločini 1941. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Brač 392. legionarska divizija (plava) AFŽ Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Lici 1943. Partizanska avijacija 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije