🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ)

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

15. 8. 1944 Odlukom NKOJ-a formiran Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ). Određeni su njegovi zadaci, struktura i organizacija.

18. 8. 1944 U s. Humu (kod Virovitice), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od boraca iz 6. korpusa NOVJ formirana 4. brigada narodne odbrane Hrvatske. Ona je ušla u sastav 1. divizije KNOJ-a.

0. 9. 1944 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formirana 5. brigada 1. divizije KNOJ-a.

23. 9. 1944 Formirana 1. brigada narodne odbrane 3 (bosansko-hercegovačke) divizije KNOJ-a.

0. 12. 1944 U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

0. 12. 1944 U Novom Sadu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 7. divizija KNOJ-a.

0. 12. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, na teritoriji Bosne i Hercegovine formirana 3. divizija KNOJ-a.

0. 12. 1944 U Beogradu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 4. divizija KNOJ-a.

3. 12. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, na teritoriji Slovenije formirana 2. divizija KNOJ-a.

6. 12. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu o reorganizaciji jedinica pod njegovom komandom: da se rasformiraju Bregalničko-strumički i 16. korpus, Kumanovska i 50. divizija NOVJ; da se 51 (makedonska) divizija NOVJ preimenuje u 50. diviziju NOVJ i da se na području Makedonije formira 8. divizija KNOJ-a.

7. 12. 1944 U Ljubinju, od Hercegovačkog bataljona narodne odbarne i izabranih boraca rasformiranih NOP odreda (Zapadnohercegovačkog, Trebinjskog, Bilećkog, Stolačkog, Ljubinjskog) formirana 3 (herecegovačka) brigada 3 (bosansko-hercegovačke) divizije Korpusa narodne odbrane.

18. 12. 1944 Deveta, 10. i 13. vojvođanska NOU brigada, preimenovane u 1, 2. i 3. brigadu Korpusa narodne odbrane i ušle u sastav 7. divizije KNOJ-a.

0. 1. 1945 Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Drvarsko-petrovački NOP odred a njegovim ljudstvom popunjena 1. brigada 3. divizije KNOJ-a.

10. 1. 1945 Po naređenju VŠ NOV i POJ u Nišu formirana 5. divizija KNOJ-a.

20. 1. 1945 Formirana 2. brigada 3. divizije KNOJ-a.

0. 2. 1945 U Daruvaru, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. i 2. bataljona 2. brigade [Bataljoni iz 1. i 5. brigade narodne odbrane ušli su u sastav 1. zagrebačke brigade tek posle osoiobođenja Zagreba.] narodne odbrane i po jednog bataljona iz 1, 3. i 5. brigade1 narodne odbrane Hrvatske formirana 1. zagrebačka brigada narodne odbrane, te ušla u sastav 1. divizije KNOJ-a.

1. 2. 1945 Na odseku s. Počitelj - s. Dračevo delovi 29. udarne divizije NOVJ i 3. brigade 3. (bosansko-hercegovačke) divizije KNOJ-a, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, otpočele forsiranje r. Neretve i u rejonu s. Dretelja i Gabele stvorile mostobran.

7. 3. 1945 Naredbom Štaba 5. udarnog korpusa JA rasformiran Grahovsko-peuljski NOF odred a njegovim ljudstvom popunjena 1. brigada 3. divizije KNOJ-a i 17. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije JA.

17. 3. 1945 Naredbom Štaba 5. udarnog korpusa JA rasformiran Livanjsko-duvanjski NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene brigade 10. udarne divizije JA i 3. divizija KNOJ-a.

14. 4. 1945 Po naređenju Štaba 10. korpusa JA rasformirani Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred, a njihovim ljudstvom popunjene jedinice 32. i 33. divizije JA i jedinice 1. divizije KNOJ-a.

22. 4. 1945 Po naređenju Štaba 3. armije JA rasformiran Požeški NOP odred, a njegovim ljudstvom pupunjene jedinice 1. divizije KNOJ-a.

28. 4. 1945 Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu da se Belokranjski i Notranjski NOP odred 7. korpusa JA uključe u sastav 1. slovenačke divizije KNOJ-a.

7. 5. 1945 Naredbom Generalštaba JA Kozjanski NOP odred 4. operativne zone Slovenije uključen u sastav 3. brigade 1. divizije KNOJ-a.

9. 5. 1945 U kanjonu r. Ljute i r. Neretve jedinice 3. udarnog korpusa JA i jedna brigada KNOJ-a, uz sadejstvo avijacije, napale jaku četničku grupaciju. Posle jednodnevne borbe poginulo je preko 3000 četnika, dok se iz obruča kod zaseoka Obrnja oko 3000 četnika probilo na pl. Zelengoru

12. 5. 1945 U rejonu r. Sutjeske i s. Zakmura jedinice 3. udarnog korpusa JA i 3. divizije KNOJ-a pristupile uništenju jake četničke grupe. (Četnici su uglavnom bili zarobljeni i uništeni, izuzev 300-400 četnika rasturenih na prostoriji od Zelengore do r. Prače, sa kojima su se nalazili Draža Mihailović i članovi četničke Vrhovne komande.)

Dokumenti

Odluka Povereništva za Narodnu odbranu NKOJ-a od 15. avgusta 1944. o formiranju Korpusa Narodne odbrane Jugoslavije, o njegovim zadacima, strukturi i načinu delovanja 

Naredba poverenika NKOJ-a za Narodnu odbranu vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. avgusta 1944. o imenovanju Štaba korpusa Narodne odbrane Jugoslavije

Informacija predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 19. septembra 1944. Vladimiru Ribnikaru, potpredsedniku i povereniku za informacije KNOJ-a u vezi sa štampanjem novca

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. beogradske brigade 4. divizije KNOJ od 2. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 5. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 6. decembra 1944. Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 20. decembra 1944. o radu partijske i skojevske organizacije

Direktivno pismo političkog komesara KNOJ iz prve polovine 1945. političkim komesarima potčinjenih divizija o organizaciji političkog rada u jedinicama korpusa

Pismo političkog komesara KNOJ iz prve polovine 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica o objašnjavanju značaja pravilnog rešenja nacionalnog pitanja u Jugoslaviji

Teze političkog komesara i pomoćnika političkog komesara Korpusa narodne odbrane Jugoslavije iz prve polovine 1945. u vezi s aktuelnim pitanjima političkog rada u jedinicama korpusa

Pismo političkog komesara Korpusa narodne odbrane Jugoslavije iz prve polovine 1945. svim potčinjenim divizijama i brigadama o značaju pravilnog odnosa prema narodu

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. brigade 1 (hrvatske) divizije KNOJ od 6. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 20. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

Izveštaj partijske organizacije 3. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 23. januara 1945. Oblasnom komitetu KPH za Zagrebačku oblast o vojno-političkom stanju u jedinicama i o radu organizacije

Izveštaj političkog komesara 4. brigade 1. hrvatske divizije KNOJ od 25. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. brigade 1. divizije (hrvatske) KNOJ od 7. februara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije i političkom stanju na terenu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. februara 1945. Štabu 2. korpusa o rasformiranju partizanskih odreda na oslobođenoj teritoriji i njihovom ulasku u sastav jedinica Korpusa narodne odbrane Jugoslavije

Uputstvo Štaba Korpusa narodne odbrane Jugoslavije od 13. februara 1945. svim potčinjenim štabovima o formiranju propagandnih odseka u divizijama i brigadama Korpusa

Izveštaj sekretara partijske organizacije 3. brigade narodne odbrane od 21. februara 1945. Centralnom komitetu KPH i političkom komesaru 1. divizije (hrvatske) KNOJ o stanju i radu partijske organizacije

Naređenje Štaba 5. korpusa JA od 7. marta 1945. fctabovima potčinjenih jedinica da upute ljudstvo za popunu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 8 marta 1945 god. štabovima Četvrte brigade, Prve brigade KNOJ-a i Jedanaeste brigade Treće armije NOVJ za pojačanje kontrole i eventualne odbrane leve obale Dunava na otseku s. Bukin - Bačko Novo Selo

Izvještaj Štaba 1. bosanske brigade od 9. marta 1945. štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ-a o dejstvima u februaru u srednjoj i zapadnoj Bosni

Zapovijest štaba Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ-a od 10. marta 1945. potčinjenim jedinicama za rad i obezbjeđenje važnijih privrednih i drugih objekata po oslobođenju Sarajeva

Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 4 (Beogradske) divizije KNOJ-a od 12. marta 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije

Uputstvo Štaba 1. NO brigade (Srpske) 5. divizije KNOJ od 23. marta 1945. potčinjenim štabovima bataljona i Pratećem vodu povodom proslave 27. marta

Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije 1. brigade 1. divizije (Hrvatske) KNOJA od 29. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u brigade

Izvještaj Štaba 3. hercegovačke brigade Narodne odbrane od 31. marta 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ o stanju i dejstvima u martu

Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. brigade 1. divizfje (Hrvatske) KNOJ-a od 4. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u brigadi

Obavještajni izvještaj Štaba 1. bosanske brigade NO od 5. aprila 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ o ustaško-domobranskim i četničkim ostacima i jedinicama u srednjoj i zapadnoj Bosni

Izvještaj Štaba 1. bosanske brigade Narodne odbrane od 6. aprila 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ o dejstvima u martu u srednjoj i zapadnoj Bosni

Pregled brojnog stanja ljudstva i rezultat akcija 3. hercegovačke brigade narodne odbrane dostavljen Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ 15. aprila 1945. godine

Direktiva Štaba Korpusa narodne odbrane Jugoslavije od 16. aprila 1945. Štabu 5 (Srpske) divizije NO o aktivnosti u jedinicama povodom sklapanja ugovora između Demokratske Federativne Jugoslavije i SSSR-a

Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 23. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije o ulasku narodnooslobodilačkih i partizanskih odreda u sastav jedinica Korpusa narodne odbrane Jugoslavije

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 4. brigade 1 (Hrvatske) divizije KNOJ od 25. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije u brigadi

Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 4. divizije (Beogradske) KNOJ od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u martu i aprilu

Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 5. divizije (Srpske) KNOJ od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

Fotografije

Povezane odrednice

21. makedonska brigada Borbe u Slavoniji 1944. Notranjski partizanski odred Sremski front 17. krajiška udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zagorski partizanski odred 7. banijska divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Sloveniji 1945. Glavni štab Slovenije Borbe u Hrvatskoj 1944. Partizanska avijacija Kumanovo 2. udarni korpus NOVJ Stolac 11. makedonska brigada (kumanovska) Dragoljub Draža Mihailović 4. krajiška divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 49. makedonska divizija NOVJ Niš 50. makedonska divizija NOVJ 16. makedonska brigada Četnička golgota Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Trebinje Centralni komitet KPJ 10. zagrebački korpus NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. 7. slovenski korpus NOVJ Novi Sad 8. kordunaška divizija NOVJ Bosansko Grahovo Komunistička partija Hrvatske SKOJ Virovitica Bileća Daruvar 15. makedonski korpus NOVJ Borbe u Srbiji 1945. Politički komesari u NOR-u Kumanovska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1945. Zagrebački partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Ljubinje SSSR i Jugoslavija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske 5. krajiška udarna divizija NOVJ Bitka na Zelengori 11. hercegovačka udarna brigada 13. vojvođanska udarna brigada Borbe u Sremu 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Belokranjski partizanski odred Borbe u Hercegovini 1944. 1. tenkovska brigada NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 51. makedonska divizija NOVJ Josip Broz Tito 13. makedonska brigada Čačak Partizanke Borbe u Hrvatskoj 1945. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov Borbe u Sremu 1943.