🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Koruški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

24. 4. 1944 Na osnovu naređenja GŠ NOV i PO za Sloveniju, na području Koruške formirana Koruška grupa NOP odreda. U njen sastav su ušli Istočnokoruški i Zapadnokoruški NOP odred.

11. 6. 1944 Naredbom Štaba Koruške grupe NOP odreda formirana Komanda solčavsko-logarskog vojnog područja.

4. 8. 1944 Kod varošice Volfsberg (u Austriji) Severna četa Koruške grupe NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala iz zasede nemačku kolonu jačine 120 vojnika. Posle višečasovne borbe poginulo je 32 a ranjeno 30 nemačkih vojnika; ostali su odbačeni u Volfsberg.

16. 9. 1944 Izašao prvi broj lista -Koroška v borbi-. Izdavao ga je Štab Koruške grupe NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

21. 9. 1944 Između Volfsberga i Fajnhajma (u Austriji) jedinice Severnog bataljona Koruške grupe NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije iz zasede napale jaču nemačku žandarmerijsku kolonu i nanele joj znatne gubitke.

29. 9. 1944 Rasformirana Koruška grupa NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO za Sloveniju. Od njenog ljudstva formiran je Koruški NOP odred i popunjena je 14. divizija NOVJ.

6. 10. 1944 Na položajima s. Sv. Danijel - s. Prevalnik - Molakov vrh (kod Šoštanja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i Koruški NOP odred vodili teške borbe protiv 6 konvergentnih kolona nemačkog 18. lovačkog puka -Trek- koje su nadirale na te položaje. Posle obostranih juriša, u kojima su neprijatelju naneseni gubici od 60 mrtvih i 80 ranjenih vojnika, uveče su se jedinice NOVJ, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukle na nove položaje kod s. Golavabuke (blizu Slovenj-Gradeca).

21. 10. 1944 Iz garnizona Kamnik, Vransko, Črna i Železna Kapla nemački 28. i 17. SS policijski puk i nastavni puk -Brandenburg- otpočeli ofanzivna dejstva na slobodnu teritorija Gornje savinjske doline. U teškim petodnevnim borbama jedinice 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- i 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ, Kamniško-zasavski i Koruški NOP odred, Podoficirska škola 4. operativne zone NOV i PO Slovenije i bataljon narodne odbrane uspeli su, uz velike obostrane gubitke, da neprijatelja odbace u polazne garnizone.

21. 10. 1944 Na položajima kod s. Solčave (na Savinjskim alpima) jedinice Koruškog NOP odreda i Podoficirske škole 4, operativne zone NOV i PO Slovenije vodile teške borbe protiv nemačkih kolona koje su iz s. Črne i Železne Kaple (u Austriji) nadirale u pravcu s. Solčave.

25. 10. 1944 Delovi 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ i Koruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodili, oštru borbu protiv nemačkih snaga koje se iz Solčave povlačile u pravcu s. Bele (kod Železne Kaple, u Austriji). Energičnim napadom neprijatelju su naneti osetni gubici.

6. 11. 1944 Kod s. Koprivne (blizu Železne Kaple, u Austriji) jedinice Koruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodile šesnaestočasovne borbe protiv jakih nemačkih policijskih snaga i nanele im znatne gubitke.

28. 11. 1944 U rejonu pl. Jekela (kod Črne) Koruški NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodio oštre borbe protiv nemačke policijske kolone koja je iz Železne Kaple (u Austriji) nadirala na oslobođenu teritoriju u Gornjoj savinjskoj dolini. Odred se zatim, zbog nadmoćnosti nemačkih snaga, povukao u pravcu pl. Olševe.

29. 11. 1944 Kod s. Solčave (blizu Mozirja) Koruški NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodio višečasovnu borbu protiv nemačke policijske kolone koja je nadirala iz s. Solčave, pa je najzad odbacio u polazni garnizon.

2. 4. 1945 U s. Večnoj Vesi (kod Pliberka, u Austriji) delovi Koruškog NOP odreda 4, operativne zone Slovenije napali nemačku žand. stanicu. Poginulo je 16, ranjeno 17, a zarobljeno 6 žandarma.

11. 4. 1945 U s. Slov. Plajberku (kod Celoveca, u Austriji) 1. bataljon Koruškog NOP odreda 4. operativne zone Slovenije napao nemačku žand. posadu. Posle kraćeg otpora svih 19 žandarma se predalo. Plen: 6 p. mitraljeza i 32 puške.

20. 4. 1945 Između s. Bajtiša i s. Borovlja (kod Celoveca, u Austriji) 1. bataljon Koruškog NOP odreda 4. operativne zono Slovenije napao nemaeko obezbeđenje električne centrale, te posle kraće borbe zarobio 11 nemačkih vojnika, zaplenio 2 p. mitraljeza i 12 pušaka, a hidrocentralu miniranjem onesposobio.

6. 5. 1945 Kod s. Borovlja Koruški NOP odred 4. operativne zone Slovenije, posle višečasovne borbe, razbio delove nemačke 14. SS divizije i produžio nastupanje ka Celovecu.

9. 5. 1945 Koruški NOP odred 4. operativne zone Slovenije zauzeo Celovec (u Austriji), a kasnije u grad ušli Motorizovani odred 4. annije JA i savezničke snage.

10. 5. 1945 Naredbom Štaba 14. udarne divizije JA rasformiran Koruški NOP odred 4. operativne zone Slovenije, a od njegovog ljudstva formiran bataljon i uključen u 13. slovenačku udarnu brigadu -Mirko Bračič- 14. divizije JA.

Dokumenti

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24. aprila 1944. za formiranje Koruške grupe odreda

Obaveštenje političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KP Slovenije za Korušku o formiranju Koruške grupe NOP odreda i međusobnom odnosu partijske organizacije Grupe i Oblasnog komiteta

Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 2. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti odreda i njihovim budućim zadacima

Predlog Štaba Koruške grupe NOP odreda od 3. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da se pojača partizanska aktivnost u zoni Kanalske doline i Rabeljskog jezera

Naređenje Štaba Koruške grupe NOP odreda od II juna 1944. o formiranju Komande Solčavsko-logarskog vojnog područja i njenim osnovnim zadacima

Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23. juna 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o odnosima sa savezničkim vojnim misijama i direktive za budući rad

Izveštaj političkog komesara Koruške grupe odreda od 27. juna 1944. pomoćniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju u Koruškoj

Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 20. jula 1944. Glavnom štabu Slovenije o situaciji, stanju i zadacima potčinjenih jedinica

Naređenje Štaba Koruške grupe odreda od 22. jula 1944. Mencin Antonu da ode u Štab 9. korpusa NOVJ radi formiranja Ziljske čete

Smernice Oblasnog komiteta KPS za Korušku od 4. avgusta 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o zadacima jedinica Narodnooslobodilačke vojske na daljem rasplamsavanju borbe naroda Koruške

Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 10. avgusta 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o sektorima dejstva i zadacima potčinjenih NOP odreda

Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 15. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o stanju i zadacima potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 15. avgusta 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o formacijskom stanju odreda i sektorima dejstva potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 20. avgusta 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o stanju, borbama i akcijama potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 21. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica

Uputstvo Štaba Koruške grupe NOP odreda od 26. avgusta 1944. potčinjenim odredima za vojno-političku izgradnju jedinica, mobilizaciju i podizanje političke svesti stanovništva

Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 26. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbama jedinica Istočnokoruškog NOP odreda u rejonu sela Črne

Naređenje Štaba Koruške grupe NOP odreda od 27. avgusta 1944. Štabu Istočnokoruškog NOP odreda o merama za što veće aktiviranje jedinica odreda

Naređenje Štaba Koruške grupe NOP odreda od 27. avgusta 1944. Štabu Zapadnokoruškog NOP odreda o merama za što veće aktiviranje jedinica odreda

Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 1. septembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o stanju, planovima i problemima potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 1. septembra 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o stanju i akcijama potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 5. septembra 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o stanju na teritoriji i u jedinicama Odreda

Direktiva Štaba Koruške grupe NOP odreda od 6. septembra 1944. Štabu Istočnokoruškog NOP odreda za pojačanu mobilizaciju i povećanje broja jedinica u Koruškoj severno od Drave

Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 7. septembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o situaciji i aktivnosti potčinjenih jedinica

Naređenje Štaba Koruške grupe NOP odreda od 7. septembra 1944. Štabu Zapadnokoruškog NOP odreda za prodiranje u rejone industrijskih centara, energično rušenje komunikacija i povećavanje jedinica severno od Drave

Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 16. septembra 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o situaciji i akcijama potčinjenih jedinica u prvoj polovini septembra

Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 19. septembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o zadacima i problemima potčinjenih jedinica

Naređenje Štaba Koruške grupe odreda od 20. septembra 1944. potčinjenim jedinicama o njihovim zadacima posle formiranja Koruškog NOP odreda

Uputstvo Štabu Koruške grupe NOP odreda od 28. septembra 1944. Štabu Koruškog NOP odreda za budući rad

Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 29. septembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o podeli ljudstva rasformirane Grupe

Izveštaj Štaba Koruškog NOP odreda od 26. aprila 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbenoj aktivnosti potči-njenih jedinica u drugoj polovini aprila

Izveštaj Štaba Koruškog NOP odreda od 27. aprila 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o stanju 4 (severnog) bataljona

Izveštaj Štaba Koruškog NOP odreda od 28. aprila 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o problemima veze između jedinica i zadacima bataljona

Izveštaj Štaba Koruškog NOP odreda od 1. maja 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o mobilizaciji i problemu naoružanja

Naređenje Štaba Koruškog NOP odreda od 4. maja 1945. potčinjenim jedinicama za dejstvo u pravcu Celoveca

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1944. 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Blajburška operacija Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Partizanke 14. SS divizija Galizia 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Zasede u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Slovenije Politički komesari u NOR-u Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 9. slovenski korpus NOVJ Istočnokoruški partizanski odred Štampa u ratu Glavni štab Slovenije Zapadnokoruški partizanski odred Divizija Brandenburg Borbe u Sloveniji 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Kamnik 14. slovenska divizija NOVJ