🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kotor u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 47 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

13. 7. 1941 Čavorsko-kostudićki gerilski odred, posle kraće borbe, razoružao finansijsku stanicu na Ivanovim Koritima i porušio puteve Lovćen-Cetinje i Lovćen-Kotor.

17. 10. 1941 U Kotoru, zbog pomaganja NOB-a italijanski Izvanredni sud Dalmacije osudio na smrt 7 građana, na 5 godina robije devetoricu (jednog oslobodio zbog nedostatka dokaza).

12. 3. 1943 Preki italijanski vojni sud u Kotoru osudio na smrt 9 rodoljuba, koji su streljani kod s. Morinja (blizu Risna).

16. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ depešu u kojoj ističe: prisustvo 2. udarnog korpusa u Crnoj Gori je neophodno; Crnogorsko primorje đobija veću važnost zbog eventualnog iskrcavanja savezničkih snaga na Jadranu; treba tu stvoriti operativnu grupu koja će imati jednu jedinicu na području Konavli-Grahovo-Risan, drugu na području Čevo-Kotor-Crmnica i treću na području Tivat-Paštrovići-Ulcinj; četnike na ovom području razbiti; operacije u sadejstvu sa 29. udarnom divizijom dovršiti do početka februara; italijanske partizanske bridade rasporediti u divizije 2. udarnog korpusa NOVJ; javiti mesto za spuštanje materijala; u duhu nove direktive, uputiti globalni plan formacije 2. udarnog korpusa. 

25. 1. 1944 Kod s. Duba (na komunikaciji Kotor-Budva) grupa partizana napala i zapalila nemački vojni kamion. Poginula 2 i ranjena 2 nemačka vojnika.

10. 2. 1944 U rejonu s. Prijevora (na komunikaciji Budva-Kotor) grupa partizana iz zasede napala i uništila kamion i ubila 2 nemačka vojnika.

31. 10. 1944 Drugi bataljon 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade Primorske operativne grupe, sprečio prodor oko 150 nemačkih vojnika iz Kotora u Risan, a sledeće noći izvršio neuspeo napad na s. Orahovac, u kome se nalazila posada iz nemačke 181. pešadijske divizije. U ovim borbama on je neprijatelju naneo gubitke od preko 30 vojnika izbačenih iz stroja, zaplenio p. mitraljez i nešto pušaka, municije i druge ratne opreme i uništio kamion. Bataljon je imao 4 mrtva i 5 ranjenih boraca.

1. 11. 1944 Jedinice 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ vodile oštre borbe protiv blokiranog garnizona nemačke 181. pešadijske divizije u Risnu i protiv posade u s. Orahovcu. Posada Orahovca, uz gubitke od 16 mrtvih i više ranjenih vojnika, povukla se u pravcu Kotora. Brigada je imala 2 mrtva i 7 ranjenih boraca.

2. 11. 1944 Iz rejona s. Dobrote i s. Škaljara delovi 1. boljeske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napali posadu u Kotoru. Posle višečasovne borbe povukli su se na polazne položaje, jer se neprijatelj uporno branio iz jakih utvrđenja.

9. 11. 1944 Posle dvodnevnih oštrih borbi protiv jedinica Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ nadmoćne snage nemačke 181. pešadijske divizije iz Kotora, podržane jakom artiljerijskom vatrom, probile se u Risan, uz veće gubitke. (U Risnu je bio blokiran njihov garnizon.) Jedinice Primorske operativne grupe imale su 11 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

9. 11. 1944 Iz rejona Njeguša 4. bataljon 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napao četnike u s. Šišićima i s. Pelinovu i prinudio ih da se, uz gubitke od 4 mrtva i 1 zarobljenog, povuku u s. Radanoviće (kod Kotora). Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

20. 11. 1944 Jedinice 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Risan. Posada nemačke 181. pešadijske divizije povukla se u Kotor. Zarobljeni su jedan nemački oficir i nekoliko vojnika i italijanskih fašista.

21. 11. 1944 Jedinice 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade i delovi i. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Perast, Tivat i Kotor. Neprijatelj se pod borbom povukao ka Budvi i Baru.

3. 1. 1945 Predsedništvo CASNO-a donelo odluku da se otvore gimnazije u oslobođenom Cetinju, Nikšiću, Podgorici (sada: Titograd), Beranama (sada: Ivangrad), Baru, Herceg-Novom i Kotoru.

Dokumenti

Izveštaj kotarskog kvestora od 14. jula 1941. prefektu u Kotoru o merama predostrožnosti, akcijama protiv ustanika i hapšenjima komunista

Izveštaj grupe karabinijera u Kotoru od 14. jula 1941. prefektu Kotora o pogoršanju situacije i teškoćama u pripremi akcije za deblokiranje Njeguša

Depeša prefekta Kotora od 15. jula 1941. guverneru Dalmacije o vojno-političkoj situaciji i preduzetim merama protiv crnogorskih ustanika

Beleška Operativnog odeljenja Vrhovne komande od 16. jula 1941. o situaciji na području Kotora i Crne Gore

Depeša prefekta Kotora od 16. jula 1941. guverneru Dalmacije o širenju ustanka u Crnoj Gori i prispelim pojačanjima iz Albanije

Depeša prefekta Kotora od 17. jula 1941. guverneru Dalmacije o situaciji u Crnoj Gori

Depeša prefekta Kotora od 17. jula 1941. guverneru Dalmacije o uputstvima za hapšenje članova porodica ustanika

Depeša prefekta Kotora od 17. jula 1941. guverneru Dalmacije o dolasku pojačanja radi ugušivanja ustanka u Crnoj Gori

Depeša prefekta Kotora od 18. jula 1941. guverenru Dalmacije o rastrojstvu i zbunjenosti garnizona Kotor i gubicima koje su crnogorski ustanici naneli italijanskim snagama u sukobu kod Brajića

Depeša prefekta Kotora od 18. jula 1941. guverneru Dalmacije o dolasku pojačanja, o zbunjenosti i rastrojstvu italijanskih vojnih komandi, o nameràma ustanika i o potrebi za obrazovanjem jedinstvene komande za odbranu Boke i prekog vojnog suda

Depeša prefekta Kotora od 20. jula 1941. guverneru Dalmacije o jačini ustaničkih snaga, o pretresu, hapšenju i interniranju sumnjivih lica i o planovima za odbranu područja Kotora

Operativna zapovest komandanta divizije Taro od 21 jula 1941 god. za ugušivanje ustanka na sektoru Budva - Kotor - Grahovo

Obaveštenje prefekta Kotora od 23. jula 1941. guverneru Dalmacije o represalijama garnizona Budva nad civilnim stanovništvom

Izveštaj Komande 2. mobilnog bataljona Kraljevske finansijske straže od 24. jula 1941. Komandi garnizona u Kotoru o oružanom sukobu sa ustanicima kod Čekanja

Depeša prefekta Kotora od 26. jula 1941. guverneru Dalmacije o bombardovanju naselja Čavori i interniranju Jevreja za Drač

Obavještenje Komande divizije Taro od 3 avgusta 1941 prefekturi u Kotoru o rušenju željezničke pruge Nikšić - Bileća

Obaveštenje Komande divizije „Taro od 10. septembra 1941. Prefekturi u Kotoru o rezultatima istrage povodom napada na garnizon Grahovo

Dopis prefekta Kotora od 14. septembra 1941. guverneru Dalmacije o prikupljenim obaveštenjima u vezi sa organizacijom ustanka u zoni Grahova

Izveštaj Komande grupe karabinijera u Kotoru od 14. septembra 1941. prefektu Kotora o miniranju mosta na putu Gruda Dubrovnik

Izvještaj kotorskog prefekta od 22. septembra 1941 god. guverneru Dalmacije i upravi policije Kotor o grupi partizana na Bijeloj Gori

Izvještaj kotorskog prefekta od 25 septembra 1941 god. guverneru Dalmacije o aktivnosti partizana u okolini Grahova

Izvještaj kotorskog prefekta od 6 oktobra 1941 god. guverner Dalmacije o situaciji u Crnoj Gori i Boki

Izveštaj komandanta Grupe karabinijera u Kotoru od 14. oktobra 1941. prefektu Kotora o političkoj situaciji na području grada

Izvještaj kotorskog prefekta od 18 oktobra 1941 god. guverneru Dalmacije o presudi nad sedamnaestoricom građana u Kotoru

Pismo kotorskog prefekta ol 27 oktobra 1941 god. guverneru Dalmacije o situaciji u Kotorskom srezu

Izveštaj prefekta Kotora od 13. novembra 1941. guverneru Dalmacije o političkoj situacji u trećoj dekadi oktobra 1941. na , području Kotora

Izvještaj Kr. kvesture Kotor od 17 novembra 1941 god. Glavnoj direkciji policije o akcijama u predjelu Hercegnovi

Izvještaj šefa kotorske policije od 19 novembra 1941 god. glavnom šefu policije za Dalmaciju o političkoj situaciji u Kotorskom srezu

Izveštaj Kvesture u Kotoru od 25. novembra 1941. prefektu Kotora o situaciji na području Boke Kotorske od 11. do 20. novembra 1941. godine

Izveštaj Kvesture u Kotoru od 5. decembra 1941. prefektu Kotora o akcijama partizana u poslednjoj dekadi novembra na području Herceg-Novog i o represalijama nad stanovništvom

Izveštaj Komande karabinijera u Kotoru od 6. decembra 1941. prefektu Kotora o političkoj i vojnoj situaciji u Boki Kotorskoj

Obaveštenje Kvesture u Kotoru od 10. decembra 1941. Komandi čete karabinijera u Kotoru o aktivnosti partizana kod sela Knezlaca

Izveštaj prefekta Kotora od 16. decembra 1941. guverneru Dalmacije o delatnosti ustaničkih snaga na području Boke i o političkoj i ekonomskoj situaciji od 1. do 10. decembra 1941. god.

Izveštaj Kvesture u Kotoru od 26. decembra 1941. prefektu Kotora o vojnim akcijama i političkoj situaciji na području Boke od 11. do 20. decembra 1941. godine

Depeša Kvesture Kotor od 13. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o partizanskim akcijama na području Herceg-Novog i represivnoj akciji italijanske artiljerije na naseljena mesta Svrčuge, Bijelići i Lepetić

Pismo Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 6 januara 1942 god. Mjesnom komitetu KPJ - Kotor o borbama Orjenskog bataljona protiv Italijana u Krivošijama

Izveštaj Prefekture Kotor od 15. februara 1942. guverneru Dalmacije o vojno-političkoj situaciji na području Boke

Izveštaj Kvesture Kotor od 15. februara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o akcijama partizana na području Boke

Prepis izveštaja Komande divizije »Mesina« prefektu Kotora dostavljen 23. marta 1942. Guvernatoratu Dalmacije o operacijama italijanskih jedinica protiv Orjenskog NOP bataljona u Boki

Izveštaj Prefekture Kotor od 26. marta 1942. guverneru Dalmacije o prodoru italijanskih i četničkih snaga u selo Pobori kod Budve

Izveštaj Kvesture Kotor od 6. aprila 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu italijanskih jedinica na partizanske položaje na Ublima kod Herceg-Novog

Pismo komandira čete antikomunističke milicije pristigle iz Herceg-Novog od 18. srpnja 1942. Prefekturi u Kotoru o situaciji na području Skradina

Izvještaj kapetana De Đinetija (De Jinetti) od 6 februara 1943 god. o čišćenju prostora Podi - Kameno (Kotor) od komunista

Izvještaj Komande mjesta - Kotor od 20 februara 1943 god. komandantu Šestog armijskog korpusa o situaciji i snazi vojnih jedinica na svom sektoru

Naređenje Štaba Šestog armijskog korpusa od 21 maja 1943 god. Štabu sektora Kotora i Dubrovnika za zatvaranje prilaza prema Vilusima, Grahovu i Trebišnici

Obaveštenje nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 3. decembra 1943. Minista stvu unutrašnjih poslova NDH da Kotor do daljnjeg potpada pod nemačku vojnu upravu

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Boku od 21 septembra 1944 god. Sreskom komitetu Kotor o potrebi masovne mobilizacije ljudstva za NOVJ

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1942. Vilus Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Nikšić Četnici u drugom svetskom ratu 48. pešadijska divizija Taro Borbe u Crnoj Gori 1943. 29. hercegovačka divizija NOVJ Očekivano iskrcavanje saveznika 6. italijanski armijski korpus Bileća Holokaust u Jugoslaviji 2. udarni korpus NOVJ Operacija Schwarz Dubrovnik Ustanak u Dalmaciji 1941. Herceg Novi Borbe u Crnoj Gori 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Albanija u drugom svetskom ratu Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO) 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Ustanak u Crnoj Gori 1941. Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Crnoj Gori 1944. Italijanski partizani Diverzije u oslobodilačkom ratu Tivat Dobrovoljačka antikomunistička milicija 18. pešadijska divizija Messina Italija u drugom svetskom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Podgorica Ustanak u NDH Avijacija u oslobodilačkom ratu 181. pešadijska divizija Italijanski zločini u Jugoslaviji 1. bokeljska udarna brigada Ulcinj Budva