🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kraljevački partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 39 hronoloških zapisa, 37 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

27. 7. 1941 Na pl. Goču OK KPJ za Kraljevo formirao Kraljevački NOP odred.

0. 8. 1941 Kod s. Miločaja delovi Kraljevačkog NOP odreda zapalili most preko Z. Morave a kod s. Vitanovca porušili tunel.

0. 8. 1941 Kraljevački NOP odred (130 boraca) uz pomoć 20 železničara izvukao sa ž. st. Kraljevo tri vagona puščane municije, bombi, 35 pušaka, 1 mitraljez i 1 p. mitraljez. Izvlačenje izvršeno sa 11 seoskih kola i 2 čeze.

5. 8. 1941 Jz nemačkog magacina u s. Jovcu (kod Kraljeva) delovi Kraljevačkog NOP odreda i aktivisti izvukli 10 pušaka, a iz fabrike vagona u Kraljevu 10 pušaka i 1 p. mitraljez.

19. 8. 1941 Na putu Kragujevac-Kraljevo desetina iz Kragujevačkog NOP odreda sačekala u zasedi kamion sa nemačkim vojnicima i ovima nanela gubitke.

21. 8. 1941 Delovi Kraljevačkog NOP odreda uništili instalacije na ž. st. Adrane, razrušili prugu između Kraljeva i Adrana i presekli 7 tt stubova između ž. st. Mataruške Banje i Bogutovca.

22. 8. 1941 Delovi Kraljevačkog NOP odreda napali nemački aerodrom u Kraljevu i ubili 2 žandarma a zaplenili dve bombe od po 12 kg.

23. 8. 1941 Izvršena reorganizacija Kraljevačkog NOP odreda: formirane četiri čete, ukupne jačine oko 200 boraca. Odred dobio nov naziv: Kraljevački NOP odred -Jovan Kursula-.

23. 8. 1941 Delovi Kraljevačkog NOP odreda napali i razoružali 13 stražara (obezbeđenje) na mostu -Kamidžoru- na Z. Moravi i na železničkom mostu na Ibru (kod Kraljeva). Mostove minirali, ali ih zbog neispravnog materijala, nisu porušili. Zaplenjeno 11 pušaka.

1. 9. 1941 Između Kraljeva i Mataruške Banje delovi Kraljevačkog NOP odreda prekinuli telefonsku vezu.

4. 9. 1941 U s. Adranima delovi Kraljevačkog NOP odreda demolirali ž. st. i spalili opštinsku arhivu.

16. 9. 1941 U s. Dulenu (između Kragujevca i Rekovca) GŠ NOP odreda za Srbiju održao savetovanje sa komandantima 1. i 2. šumadijskog, Pomoravskog, Užičkog, Čačanskog, Kragujevačkog i Kraljevačkog NOP odreda, na kome su posle analiziranja vojno-političke situacije, određeni zadaci za sprovođenje direktive CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije o stvaranju jedinstvene slobodne teritorije.

16. 9. 1941 Kod ž. st. Samaile (blizu Kraljeva) delovi Kraljevačkog NOP odreda porušili most.

20. 9. 1941 Delovi Kraljevačkog NOP odreda zauzeli Ušće.

21. 9. 1941 Na pruzi Kraljevo-Kragujevac (između ž. st. Vitanovca i Vitkovca) delovi Kraljevačkog NOP odreda oštetili prugu.

0. 10. 1941 U Čačku, na osnovu sporazuma između VŠ NOP odreda Jugoslavije i Draže Mihailovića, formiran zajednički partizansko-četnički Operativni štab. Pod njegovu komandu stavljeni: delovi Čačanskog i Kraljevačkog NOP odreda, Jelički četnički odred i četnici pod komandom generala Ljube Novakovića. Štab rukovodio jedinicama pri napadu na Kraljevo.

5. 10. 1941 Između ž. st. Trstenika i Vrnjačke Banje delovi Kraljevačkog NOP odreda porušili most.

6. 10. 1941 U s. Mrsaču (kod Kraljeva) nemački vojnici minirali magacin municije da ne bi pao u ruke Kraljevačkom NOP odredu koji se pripremao da ga napadne.

6. 10. 1941 Na Ružica brdu delovi Kraljevačkog NOP odreda napali kolonu nemačkih kamiona koja se kretala od s. Mrsaća ka Kraljevu. Poginula su 3, ranjena 2 i zarobljen 1 nemački vojnik. Partizani su imali jednog poginulog borca.

7. 10. 1941 U s. Jarčujaku (kod Kraljeva) delovi Kraljevačkog NOP odreda napali 26 nemačkih biciklista podržanih jednim tenkom. Poginulo 18 nemačkih vojnika dok su 4 teško ranjena.

10. 10. 1941 Delovi Kraljevačkog i Čačanskog NOP odreda sa četnicima Draže Mihailovića izvršili drugi napad na Kraljevo, prodrli u grad i posle oštrih uličnih borbi se povukli na polazne položaje.

11. 10. 1941 U Matarugama delovi Kraljevačkog NOP odreda minirali skladište municije i bombi i ubili 4 a ranili 5 nemačkih vojnika.

11. 10. 1941 Između sela G. i D. Ribnika (kod Trstenika) delovi Kraljevačkog NOP odreda srušili železnički most.

11. 10. 1941 Delovi Kraljevačkog i čačanskog NOP odreda sa četnicima Draže Mihailovića izvršili drugi napad na Kraljevo, prodrli u grad i posle oštrih uličnih borbi se povukli na polazne položaje.

12. 10. 1941 Nemački vojnici iz Kraljeva izvršili ispad u pravcu Mataruške Banje, ali ih delovi Kraljevačkog NOP odreda, nanevši im gubitke, povratili u grad.

13. 10. 1941 Prvi bataljon 737. nemačkog pešadijskog puka iz Kruševca napao delove Kraljevačkog NOP odreda na Papinskoj reci (kod Trstenika) u cilju da se probije i pruži pomoć opsednutom garnizonu u Kraljevu. Zbog izdaje četnika koji su udarali sa leđa na partizanske položaje poginula su 42 borca.

15. 10. 1941 Delovi Kraljevačkog i Čačanskog NOP odreda ponovo napali na Kraljevo. Ubijeno 14 i ranjeno 10 nemačkih vojnika.

16. 10. 1941 Radi ojačanja garnizona u Kraljevu, 1. bataljon nemačkog 737. puka iz Kruševca, posle uzastopnih borbi sa Kraljevačkim NOP odredom, ušao u Kraljevo.

20. 10. 1941 Delovi Kraljevačkog i Kopaoničkog NOP odreda odbacili u Kraljevo 1. bataljon nemačkog 749. puka koji je pokušao da se probije ka Raškoj, i naneli mu gubitke.

21. 10. 1941 Na putu Kraljevo-Kruševac Rudarska četa Kopaoničkog NOP odreda i delovi Kraljevačkog NOP odreda napali nemačku kolonu i naneli joj gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih. Partizani su zaplenili 20 pušaka, 1 mitraljez, 2 automata i dr.

23. 10. 1941 Između ž. stanice Kraljevo i Vrba delovi Kraljevačkog NOP odreda srušili most.

31. 10. 1941 Čačanski i Kraljevački NOP odred, uz podršku tenkovskog voda, izvršili noću snažan napad na Kraljevo. Tenkovi su se probili do centra grada, ali, ostavši bez podrške pešadije, morali su se povući na polazne položaje.

16. 11. 1941 Iz Kraljeva 2. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije probio položaje Kraljevačkog i Kopaoničkog NOP odreda kod Čibukovca i Mataruga i prodro u pravcu Raške. Kopaonički NOP odred se povukao i orijentisao za dejstvo prema r. Ibru, kontrolišući Ibarsku klisuru, a Kraljevački NOP odred je ostao u rejonu Kraljeva, držeći grad u blokadi.

20. 11. 1941 U s. Kaoni (kod Guče) delovi Kraljevačkog i Kopaoničkog NOP odreda napali jednu četničku grupu ali nisu uspeli da je razbiju. Četnici su zarobili 18 partizana i sve ih poklali.

25. 11. 1941 Otpočeo napad nemačke 342. i delova nemačke 704. pešadijske divizije, četnika, nedićevaca i ljotićevaca preko Ljubovije i Kosjerića u pravcu Užica (sada: Titovo Užice). Istovremeno su delovi nemačke 113. pešadijske divizije iz Kraljeva odbacili Kraljevački NOP odred ka Čačku.

28. 11. 1941 Kod sela Mrsaća, Samaile, Slatine, Mrčajevaca i Vraćevšnice nemačka 113. pešadijska divizija, uz sadejstvo kvislinških jedinica, savladala otpor delova Kraljevačkog, Kopaoničkog, Čačanskog i Kragujevačkog NOP odreda i ušla u Čačak i G. Milanovac.

13. 12. 1941 Završena okupatorsko-kvislinška ofanziva. Nemačke snage, koje su uzele učešća u toj ofanzivi preduzele su -čišćenje- ostataka okruzenih NOP odreda na prostoriji Kraljevo - Kragujevac - pl. Rudnik - Valjevo - Ljubovija - Užice (sada: Titovo Užice) - Čačak.

21. 12. 1941 U Rudom, odlukom CK KPJ i naredbom VŠ NOP odreda Jugoslavije, formirana 1. proleterska NOU brigada, u čiji sastav su ušli: po jedan partizanski bataljon Kragujevačkog, Kraljevačkog i Šumadijskog NOP odreda, Beogradski partizanski bataljon Posavskog NOP odreda, 1. crnogorski (lovćenski) i 2. crnogorski partizanski bataljon.

0. 10. 1944 Kod Kraljeva obnovljen Kraljevački NOP odred -Jovo Kursula-.

Dokumenti

Poziv Okružnog komiteta KPJ Kraljevo od 11 septembra 1941 god. narodu Kraljeva i okoline za stupanje u NOP odrede

Desetodnevni izveštaj 717. pešadijske divizije od 23. oktobra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o pripremi, organizaciji i toku borbenih dejstava protiv partizana u zahvatu puta Kruševac — Kraljevo

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za upućivanje Kraljevačkog bataljona u selo Vranjak

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za upućivanje Kraljevačkog bataljona u selo Vranjak

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 11 decembra 1941 god. Aleksandru Rankoviću, Milovanu Đilasu i Ivi Ribaru-Loli da upute pojačanja u Sjenicu i ibarske rudare u sastav Kraljevačkog bataljona, da izvrše formiranje samostalnih četa i pripreme se za pretstojeći pokret Vrhovnog štaba

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 decembra 1941 god. Štabu Kraljevačkog bataljona da izvrši smenu sa Kosmajskim bataljonom, prebaci se na levu obalu Lima i pripremi za pokret ka Rudom

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 6 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za pokret Kraljevačkog bataljona prema Donjim Cevljanovicima i rad pozadinskih delova brigade

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 6 januara 1942 god. štabu Prve proleterske NOU brigade za pokret Kraljevačkog bataljona prema Donjim Cevljanovićima i rad pozadinskih dijelova brigade

Izvještaj Štaba 4. kraljevačkog bataljona 1. proleterske brigade od 23. januara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na prostoriji Prača–Renovica–Sokolac

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda da se stavi pod komandu Kraljevačkog bataljona i preduzme dejstva ka Vrhprači

Direktiva Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za rad bataljona

Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za dejstvo u dolini reke Prače i ka Palama i obaveštenje o situaciji

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 31 januara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade za stvaranje novih dobrovoljačkih jedinica i za povezivanje s bataljonima Bajo Pivljanin i Vojvoda Momčilo

Izvještaj Cetvrtog kraljevačkog bataljona Prve proleterske brigade od 31 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jug-slavije o upućivanju generala Novakovića u V. Š. i situaciji na sektoru bataljona

Izvještaj štaba Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade od 2 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o zdravstvenom stanju u bataljonu i političkom radu na terenu

Izvještaj Kraljevačkog bataljona Prve proleterske brigade od 9 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rezultatima istrage povodom ubistva komandanta i komesara Pračanskog bataljona Romaniskog NOP odreda

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 februara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske brigade za napad na Praču, Podgrab i Sjetlinu i za rad sa novoformiranim dobrovoljačkim jedinicama

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 februara 1942 god. štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske brigade za napad na Praču, Podgrab i Sjetlinu i za rad sa novoformiranim dobrovoljačkim jedinicama

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 15. februara 1942. Štabu 4. kraljevačkog bataljona za formiranje operativnog štaba sektora za dejstva u širem rejonu Prače

Izvještaj štaba 4. kraljevačkog bataljona od 24. februara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama na prostoriji Prača–Sjetlina–Koran

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. Štabu četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 februara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona za sređivanje stanja u Jahorinskom odredu

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 februara 1942 god. štabu Kraljevačkog bataljona za sređivanje stanja u Jahorinskom odredu

Izveštaj sekretara partijskog biroa Četvrtog (kraljevačkog) bataljona Prve proleterske brigade od marta 1942. političkom komesaru brigade o stanju i radu partijske organizacije

Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 marta 1942 god. za rad štaba Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade

Izvještaj Štaba 4. kraljevačkog bataljona od 15. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji na prostoriji Pale–Renovica–Koran

Izveštaj sekretara partijskog biroa Četvrtog (kraljevačkog) bataljona Prve proleterske brigade od 19. marta 1942. Centralnom komitetu KPJ o stanju u bataljonu i o borbi partijske organizacije za učvršćivanje discipline

Izvještaj Štaba 4. kraljevačkog bataljona od 19. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u dolini Prače i o formiranju omladinske čete

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o načinu izvođenja akcija na pruzi Sarajevo - Renovica

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za vršenje akcija i podnošenje izveštaja o stanju u jedinicama Jahorinskog odreda

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. štabu Jahorinskog NOP i dobrovoljačkog odreda za preuzimanje položaja Kraljevačkog bataljona u dolini Prače i postepeno izvršenje ranije postavljenih zadataka

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za napad na selo Mokro

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Pračanskog NOP bataljona o načinu izvođenja partizanskih akcija i naređenje za sadejstvo Kraljevačkom bataljonu i Romaniskom NOP odredu u pretstojećim akcijama

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 aprila 1942 god. štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade za rukovođenje svim jedinicama na svome sektoru i obaveštenje o nemačkim snagama prikupljenim oko Pala i načinu dejstva protiv njih

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 maja 1942 god. Štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za sprečavanje prodora Italijana ka Šćepan Polju i uspostavljanje veze sa Trećim (Kragujevačkim) bataljonom

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 24 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Pavlu Iliću za snabdevanje partizanskih jedinica prispelih u Nedajno, prebacivanje prikupljenog žita i stoke iz Sandžaka u Pivu i prenošenje novih zadataka Četvrtom (Kraljevačkom) bataljonu Prve proleterske i Štabu Druge proleterske NOU brigade

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 novembra 1942 god. Okružnom povereništvu KPJ za Kraljevo o zadacima Kraljevačkog NOP odreda

Fotografije

Povezane odrednice

Omladina u ratu Kragujevački partizanski odred Disciplina u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Borbe u Crnoj Gori 1942. Aleksandar Ranković Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Kraljevo Arso Jovanović Vrhovni štab NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Foča Operacija Foča 2. proleterska udarna brigada Borbe u Srbiji 1942. Opsada Kraljeva 1941. Vrnjačka Banja Saradnja četnika sa okupatorom Sarajevo Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Centralni komitet KPJ Ljubo Novaković 1. proleterska udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Gornji Milanovac Sjenica Saradnja partizana i četnika 1941. Dragoljub Draža Mihailović Goražde 704. pešadijska divizija 342. pešadijska divizija Valjevo Italija u drugom svetskom ratu Kopaonički partizanski odred Kragujevac Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Borbe za Čačak 1941. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe za Gornji Milanovac 1941. Ni zrno žita okupatoru! Čačak Milovan Đilas Romanijski partizanski odred Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Sokolac Operacija Užice Ustanak u NDH Pale Ustanak u Srbiji 1941. Četnici u drugom svetskom ratu 717. pešadijska divizija Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Kruševac Srpska državna straža (nedićevci) Zasede u oslobodilačkom ratu Ustanak u Pomoravlju 1941. Užice Trstenik Četnici u ustanku Pavle Ilić 1. šumadijski partizanski odred Jahorinski partizanski odred Beograd