🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kranj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 24 hronoloških zapisa, 61 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

0. 5. 1941 Formiran Vojni komitet za kranjski srez.

17. 7. 1941 Na Sv. Mohoru (kod Kranja) održan sastanak na kome je instruktor CK KPS upoznao predstavnike Jeseničkog i Kranjskog OK KPS sa uputstvom za organizaciju partizanske vojske. Odlučeno da se 20. jula održi nov zajednički sastanak radi dalje organizacije pokreta i preduzimanja akcija.

20. 7. 1941 Na Sv. Mohoru (kod Kranja) održan sastanak predstavnika Jeseničkog OK KPS sa instruktorom CK KPS na kome je odlučeno da se od postojećih grupa formiraju Jesenička, Kranjska i Jelovička partizanska četa, a radi objedinjavanja njihovog dejstva formiran je Štab bataljona -Ivan Cankar-.

27. 7. 1941 Kod Kranja formirana 2. kranjska (Nartnikova) partizanska četa.

1. 8. 1941 U s. Cegelnici (kod Nakla) formirana l, kranjska partizanska četa.

0. 12. 1941 Na inicijativu partijske organizacije u s. Šenčuru (kod Kranja), formirana Kokrška partizanska četa.

21. 4. 1942 Kod s. Okroglog (blizu Kranja) nemački vojnici, posle dvodnevnih teških borbi, uništili grupu od 13 boraca Kokrške partizanske čete.

18. 6. 1942 Na Kališama (kod Kranja) formiran Kokrški NOP odred.

1. 7. 1942 Kod Št. Jošta (blizu Kranja) italijanski vojnici napali 2. grupu NOP odreda kada je pokušala da se preko nemačko-italijanske demarkacione linije prebaci na Dolomite. Uspeo je da se prebaci samo 1. bataljon Savinjskog NOP odreda, dok su se ostali bataljoni prebacili kasnije i na drugom mestu.

4. 7. 1942 Na drumu između s. G. i D. Kokre (blizu Kranja) četa Kokrškog NOP odreda vodila borbu protiv nemačkih vojnika i nanela im velike gubitke. Za odmazdu, nemački vojnici zapalili s. Kokru a muško stanovništvo poubijali.

13. 9. 1942 U šumi Uden borštu (kod Kranja) oko 3.000 nemačkih vojnika opkolilo 2. bataljon Kokrškog NOP odreda. U teškoj borbi, koja je trajala i sutradan, oni su ga uništili.

13. 6. 1943 Na mostu na r. Savi kod Kranja zaseda 7. bataljona Gorenjskog NOP odreda napala nemačku policijsku auto-kolonu od 6 automobila, nanevši joj znatne gubitke. Time je omogućila da ostale snage bataljona nesmetano izvrše mobilizaciju u s. Stražišču, u neposrednoj blizini Kranja.

20. 10. 1943 U blizini s. Rovta i s. Ostrog Vrha (kod Kranja) jaka nemačka kolona iz Škofje Loke napala 2. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern-. Posle višečasovne borbe napad je odbijen. Brigada se pred veče povukla prema s. Gabrškoj Gori i s. Poljanama (kod Škofje Loke).

15. 11. 1943 Kod ž. st. Sv. Jošt (blizu Kranja) minerski vod -Grintavec- Gorenjskog NOP odreda 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije minirao prugu i uništio lokomotivu i više vagona nemačkog teretnog voza, zbog čega je 24 časa bio obustavljen saobraćaj.

15. 12. 1943 U s. Stražišču (kod Kranja) 1. i 2. bataljon 7. slovenačke udarne brigade -France Prešern- 26. divizije NOVJ i delovi Gorenjskog NOP odreda teže oštetili tekstilnu fabriku -Heler-, zarobili tri stražara i zaplenili veću količinu tekstila. Istovremeno su zasede odbile pokušaj intervencije nemačkih snaga iz susednih mesta.

19. 7. 1944 Jedinice Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušile tvornicu -Zabret- kod Kranja, koja je izrađivala avionske delove za nemačku vojsku.

26. 10. 1944 U s. Kranjskoj Gori (kod Jesenica) minerska grupa 1. bataljona Jeseničko-bohinjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem jako oštetila hotel -Eriku-, određen za bolnicu nemačkih vojnika.

22. 11. 1944 U s. Lomu (kod Tržiča) Kokrški NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao kolonu iz sastava nemačkog 184. landesšicen-puka i u šestočasovnoj borbi naneo joj gubitke od 33 mrtva i 36 ranjenih vojnika. Snage na obezbeđenju vodile su oštre borbe protiv nemačke kolone koja je iz Kranja nadirala u pomoč jedinicama napadnutim u s. Lomu.

10. 1. 1945 U Kranju, u hotelu -Evropa-, gde se nalazio centar Gestapoa, pomoćnik načelnika obaveštajnog centra Kokrškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije podmetnuo paklenu mašinu. Od eksplozije je poginulo 12 gestapovaca, policajaca i oficira (među njima 5 viših oficira), teško ranjeno njih 17 (od kojih je 15 umrlo u bolnici) i više njih lakše povređeno.

7. 2. 1945 U zamku Brdu kod Kranja predstavnici nemačke vlasti u Gorenjskoj i u Ljubljanskoj pokrajini održali prvi sastanak sa Leom Rupnikom, vrhovnim inspektorom slovenačkog domobranstva, i s njim raspravljali o preuzimanju vlasti od strane slovenačkih domobrana i o formiranju jedinica slovenačkih domobrana koje bi bile upućivane na frontove. (Sledeći sastanci su održani 14. i 15. februara na Bledu, 18. februara u Kranju i 24. februara u Ljubljani, ali konačna odluka nije donesena.)

18. 3. 1945 Iz Štajerske, gde su vodili borbu protiv jedinica 4. operativne zone Slovenije, stigli u širi rejon Kranja prvi delovi nemačke 14. SS divizije i bili angažovani u borbi protiv jedinica 9. korpusa JA. (Do 21. marta pristigla je cela divizija.)

6. 5. 1945 U s. Kranjskoj Gori (kod Radovljice) 11. dalmatinska udarna brigada 26. udarne divizije JA posle dvočasovne borbe prinudila na predaju oko 550 nemačkih i domobranskih vojnika i oficira.

7. 5. 1945 Jedinice 15. i 18. divizije i 29. udarne divizije JA otpočele opšti napad i probile spoljnu odbranu Ljubljane. Nemačke i kvislinške snage su 8. maja oko 23 časa napustile Ljubljanu i povukle se u pravcu Kranja i Jesenica.

10. 5. 1945 Dvadeset deveta udarna divizija 4. armije JA oslobodila Kranj i Škofju Loku, te produžila gonjenje nemačkih i domobranskih snaga ka Tesenicama.

Dokumenti

Obaveštenje opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Benclera od 6. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o preseljavanju Slovenaca iz južne štajerske i Kranjske u Srbiju 

Naredjenje komande žandarmeriskog okruga Kranj žandarmeriskoj stanici u Jezerskom od 28 juna 1941 god o preseljavanju Slovenaca

Naredjenje nemačkog komandanta žandarmerije kod šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 3 jula 1941 god. o upotrebi 181 rezervnog policiskog bataljona za kontrolu terena

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 28 jula 1941 god. o uvodjenju policiskog časa zbog delatnosti partizanskih jedinica

Odluka šefa civilne uprave u okupiranim područjima Koruške i Kranjske od 29 jula 1941 god. o obrazovanju vanrednog suda protiv ustanika

Naredjenje komande žandarmeriskog okruga Kranj svim žandarmeriskim stanicama u okrugu od 29 jula 1941 god. o pooštrenim merama bezbetìnosti žandarmerije zbog akcija sabotaže i atentata na organe bezbednosti

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 2 avgusta 1941 god. o streljanju četiri ustanika u Kamničkom srezu

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 5. avgusta 1941 god. o uništenju dela Kranjske čete u lovačkoj kući pod Storžičem

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 6. avgusta 1941 god. o smrtnoj presudi i streljanju četiri Slovenaca u Begunjama

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 9 avgusta 1941 god. o streljanju deset talaca zbog ubistva jednog pripadnika nemačke policije sigurnosti

Naredjenje nemačkog komandanta žandarmerije kod šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 12 avgusta 1941 god. o dodeljivanju borbenih sektora policiskim bataljonima za borbu protiv partizana

Izveštaj žandarmeriskog okruga Radovljica zameniku komandanta policije bezbednosti na okupiranom području Koruške i Kranjske od 19 avgusta 1941 god. o situaciji u Gorenskoj

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 20 avgusta 1941 god. o streljanju šest članova Partije 19 avgusta 1941 god

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 22. avgusta 1941 god. o streljanju deset talaca povodom partizanskih akcija u Kamničkom srezu

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 23. avgusta 1941 god. o vešanju komandira Kranjske čete Mi-lorada Stošića

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 24 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca povodom napada na gestapovskog agenta Cirila Praprotnika

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 28 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca u Donjim Gorjama

Izveštaj žandarmeriskog okruga Kamnik komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave za Korušku i Kranjsku od 29 avgusta 1941 god. o ustanku u Kamničkom srezu

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 29 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca u Jaršama

Proglas nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 3 septembra 1941 god. o uvodjenju kolektivnih kazni nad stanovništvom

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 3 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca u Domžalama

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju pet talaca u Lescama

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju pet talaca u Koruškoj Beli

Upozorenje nemačkog šefa civilne uprave za Korušku i Kranjsku od 11 septembra 1941 god. slovenačkom stanovništvu povodom paljevine fabrike nameštaja kod Kamnika

Objava nemačkog šefa civiLne uprave za okupiranu teritoriju Koruške i Kranjske od 16 oktobra 1941 god. o streljanju dvadeset pripadnika Narodnooslobodilačkog pokreta

Obaveštenje nemačkog šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 31 oktobra 1941 god. o borbi na Golčaju sa Radomeljskom četom Kamničkog bataljona

Objava nemačkog šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 13 novembra 1941 god. o streljanju petnaest na smrt osudjenih boraca Kamničkog bataljona

Zapovest žandarmeriskog načelstva u Kranju od 9 aprila 1942 god. povodom napada na graničnu stražu u St. Ožbaltu

Izveštaj štaba Druge grupe odreda od 19 maja 1942 god. o diverziji na železničkoj pruzi Grosuplje-Žalna, napadu na manastir u Stični i akciji na belogardističku grupu Milana Kranjca

Izveštaj žandarmeriskog okruga Kranj od 7 aprila 1943 god. o napadu partizana na žandarmerisku patrolu kod Jesenovca i direktive u vezi sa patroliranjem i postavljanjem zaseda

Zapovest žandarmeriskog okruga Kranj od 20 aprila 1943 god. za držanje patrola u sukobima i obaveštenje o sukobu žandarmeriske patrole iz Kamne Gorice sa partizanima kod Krope

Zapovest žandarmeriskog okruga Kranj od 22 juna 1943 god. za pohvalu posade žandarmeriske stanice Gornji Tuhinj za držanje u borbi protiv partizana

Naredba žandarmeriskog okruga Kranj od 10 jula 1943 god. za reorganizaciju žandarmerije u Gorenjskoj u vezi sa predislokacijom policiskih trupnih jedinica

Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Poljane od 4. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o napadu partizana na Poljane

Izveštaj Štaba Drugog bataljona Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 7. januara 1944. Štabu brigade o diverzantskim akcijama na železničkoj pruzi u rejonu Kranja

Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Poljane od 7. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o sukobu sa partizanima kod Volče

Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Poljane od 31. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o sukobu sa partizanima kod Bukovog Vrha

Naredba komandanta nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj od 4. februara 1944. o utvrđivanju zgrada žandarmerijskih stanica

Naredba komandanta nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj od 11. februara 1944. za odlučniju borbu protiv partizana

Izvod iz dnevnika nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj o aktivnosti partizana na sektoru Gorenjske od 1. do 29. februara 1944. godine

Izveštaj Žandarmerijske stanice Poljane od 1. marta 1944. komandantu Policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o vatrenom prepadu kod Poljana

Izveštaj nemačke Žandarmerijske stanice Poljane od 13. marta 1944. komandantu Policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o sukobu sa partizanima u Bukovom Vrhu

Izveštaj žandarmerijskog odeljenja Gorenja Vas od 16. marta 1944. žandarmerijskoj kapetaniji Kranj o akciji protiv delova 31. NO divizije u rejonu Leskovice

Izveštaj nemačke Zandarmerijske stanice Poljane od 25. marta 1944. komandantu Policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o borbi sa 1. četom 1. bataljona Gorenjskog NOP odreda

Dnevnik nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj za vreme od 1. marta do 15. aprila 1944. godine

Izveštaj Kranjskog industrijskog društva Jesenice o diverzantskim akcijama izvedenim od 9. januara do 25. aprila 1944. godine

Izveštaj komandanta za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 29. aprila 1944. o aktivnosti jedinica NOV i PO Slovenije

Izvod iz izveštaja komandanta za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 6. maja 1944. o aktivnosti pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta

Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 13. maja 1944. o aktivnosti na sektoru Gorenjske

Izvod iz izveštaja komandanta za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 20. maja 1944. o aktivnosti na sektoru Gorenjske

Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 27. maja 1944. o aktivnosti partizana na sektoru Gorenjske

Izvod iz dnevnika nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj o aktivnosti partizana na sektoru Gorenjske od 16. aprila do 30. maja 1944. godine

Zapovest Štaba 31. NO divizije od 16. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporišta Podnart i Zgornju Besnicu i za rušenje železničke pruge i objekata između Kranja i Otoča

Izvod iz dnevnika žandarmerijskog okruga Kranj o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Gorenjske od 1. juna do 15. jula 1944.

Izvod iz Dnevnika žandarmerijskog okruga Kranj od 18. jula do 30. avgusta 1944.

Izvod iz dnevnika nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Gorenjske od 1. septembra do 5. oktobra 1944. godine

Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Kranjska Gora od 26. oktobra 1944. o miniranju hotela Erika u Kranjskoj Gori

Dnevnik nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj za vreme od 20. decembra 1943. do 31. januara 1944. godine

Izveštaj komandanta 517. landesšicen-bataljona od 30. januara 1945. Komandi 184. landesšicen-puka o aktivnosti jedinica NOV i PO Slovenije na železničkoj pruzi Kranj-Jesenice

Izvod iz dnevnih izveštaja 517. landesšicen-bataljona od 12. marta 1945. dostavljen potčinjenim jedinicama o aktivnosti jedinica Glavnog štaba Slovenije i savezničke avijacije na železničku prugu Kranj–Jesenice u prvoj dekadi marta

Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 19. maja 1945. Štabu 4. armije JA o dejstvu Kombinovanog motorizovanog odreda kod Kranjske Gore, Jesenica i Celoveca

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1945. Nemački zločini u Sloveniji 1941. Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Streljanja u oslobodilačkom ratu Leon Rupnik Borbe u Sloveniji 1943. Vermaht u Jugoslaviji Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Kamnik Ustanak u Sloveniji 1941. Felix Benzler 9. slovenski korpus NOVJ Bela garda Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Ljubljana Zasede u oslobodilačkom ratu Škofja Loka Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Glavni štab Slovenije Slovensko domobranstvo 29. hercegovačka divizija NOVJ Cankarjev bataljon 7. SS divizija Prinz Eugen 31. slovenska divizija NOVJ 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Bled 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1942. Gorenjski partizanski odred Kokrški partizanski odred Jesenice 14. SS divizija Galizia Bolnice u oslobodilačkom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Nemački zločini u Jugoslaviji Savinjski partizanski odred 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) Gestapo Joachim von Ribbentrop Završne operacije u Jugoslaviji Italija u drugom svetskom ratu Deportacije Slovenaca 18. slovenska divizija NOVJ Domžale