🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Krapina u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 159 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

28. 2. 1942 U s. Bedekovčini (kod Krapine) održan prošireni plenum OK KPH za Krapinu na kome je iznet i usvojen plan za dizanje ustanka u Hrvatskom zagorju.

0. 5. 1942 Po naređenju Štaba 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od tri partizanska voda zagrebačkog okruga i jednog voda krapinskog okruga formirana Zagorska partizanska četa.

3. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ž. st. Đurmanec (na pruzi Krapina - Rogaška Slatina) koju su branile ustaše. Zapaljene su železnička stanica, jedna kompozicija putničkog voza i zgrada pošte.

12. 12. 1942 Povereništvo CK KPH za zagrebačku oblast uputilo OK KPH za Krapinu dva pisma u kojima ističe potrebu da se OK poveže s rudarima na svome području i da preduzima mere za poboljšanje rada partijskih organizacija.

6. 2. 1943 Na Hrsovom brijegu kod s. Ravnice (blizu Klanjca) otnočelo dvodnevno partijsko savetovanje za okrug Krapinu, na kome je izabran OK KPH.

13. 7. 1943 Jedinice 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred zauzeli kazneni zavod Lepoglavu (kod Krapine) pošto su u osmočasovnoj borbi savladali jaku zatvorsku stražu i domobrane. Poginulo je 17, a zarobljeno 125 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 13 ranjenih. Od oko 700 zatvorenika, njih 100 političkih, stupilo je u NOVJ, veći deo je pušten kućama, a teži kriminalci su zadržani u zatvoru.

17. 7. 1943 U rudniku Mirni (kod Krapine) jedinice 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ uništile postrojenja.

18. 8. 1943 U s. Hromecu (kod Krapine) jedinice Kalničkog NOP odreda zarobile 55 vojnika i 2 oficira domobranskog radnog bataljona.

22. 8. 1943 U s. Desiniću (kod Krapine) jedinice Kalničkog NOP odreda napale žand. stanicu i zarobile 8 žandarma.

29. 8. 1943 Obrazovan Privremeni ONO odbor Krapina.

5. 10. 1943 U Hrvatskom zagorju, po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formiran Zagorski (Krapinski) NOP odred.

18. 10. 1943 U s. Klanjcu (kod Krapine) Zagorski NOP odred napao neprijatelja, ali je odbijen uz gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena. Poginulo je 12 ustaša, a zarobljeno 6 žandarma i 10 finansa.

17. 1. 1944 U s. Šemnici (kod Krapine) izabran ONO odbor za Krapinu.

30. 1. 1944 Kod s. Radoboja (blizu Krapine) jedinice Zagorskog NOP odreda vodile petočasovnu borbu protiv 450 nemačkih vojnika, nanevši im gubitke od 80 mrtvih i ranjenih.

3. 2. 1944 Kod s. Radoboja (blizu Krapine) 3. bataljon Zagorskog NOP odreda, u petočasovnoj borbi, odbio napad nemačkih snaga iz Krapine i s. Sv. Križa jačine 450 vojnika. Neprijatelj je imao 80 vojnika izbačenih iz stroja a jedinice Zagorskog NOP odreda 14 boraca.

11. 3. 1944 Između s. Luke i s. V. Trgovišta (na pruzi Zagreb - s. Zabok) 3. bataljon Zagorskog NOP odreda napao putnički voz koji je prevozio nemačke vojnike i domobrane. Poginulo 40, utopilo se u r. Krapini 25 a zarobljeno 97 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je mnogo ratnog materijala.

26. 3. 1944 U s. Trakošćanu (blizu Lepoglave) otpočelo dvodnevno okružno partijsko savetovanje za okrug Krapinu, na kome je odlučeno da se veća pažnja posveti podmlađivanju partijskog kadra i skojevske organizacije, radu među ženama i ideološkoj izgradnji članova KPJ.

28. 3. 1944 Delovi 32. divizije NOVJ Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ napale ustaše i domobrane u s. Durmancu i s. Zutnici. Posle šestočasovne borbe te jedinice su se, zbog dolaska pojačanja iz Krapine, povukle u pravcu s. Radoboja i pl. Strahinščice.

18. 4. 1944 Kod s. G. Jesenja (blizu Krapine) jedna nemačka četa iz Krapine napala 1. bataljon Zagrebačkog NOP odreda, ali je, posle obostranih napada i protivnapada, odbačena u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 3 mrtva i 12 ranjenih vojnika.

0. 5. 1944 Kod ž. st. Lepa Bukva (blizu Krapine) održana okružna konferencija USAOH-a za okrug Krapinu. Na konferenciji je analiziran dotadašnji rad i određene su smernice za budući rad.

1. 5. 1944 U rejonu s. Podruta - s. Pece - s. Krapinica dva bataljona ustaša iz Novog Marofa napali delove 32. divizije 10. korpusa NOVJ i zauzeli s. Podrute i s. Pece. Jedinice 32. divizije NOVJ imale su 5 mrtvih, 7 ranjenih i 7 nestalih boraca.

16. 5. 1944 U s. Trakošćanu (blizu Lepoglave) otpočela trodnevna partijska konferencija za okrug Krapinu, na kojoj je izabran novi OK KPH za Krapinu.

4. 8. 1944 U rejonu s. Jesenja jedan bataljon nemačkih vojnika i jedna četa ustaša iz s. Đurmanca (kod Krapine) napali 1. zagorsku NO brigadu, ali su posle jednodnevne borbe odbačeni u pravcu Krapine.

9. 8. 1944 Kod s. Hromca (blizu Krapine) bataljon nemačkih vojnika iz s. Đurmanca, ojačan jednom četom ustaša iz Krapine, napao 3. bataljon 1. zagorske NO brigade. Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

27. 8. 1944 U rejonu s. Petrovskog nemačka kolona iz Krapine i 4. četa 3. bataljona domobranske Zagrebačke posadne brigade napale 1. zagorsku NO brigadu i posle kraće borbe potisnule je s njenih položaja.

11. 9. 1944 Na putu Krapina - s. Đurmanec 1. bataljon Zagorskog NOP odreda napao iz zasede jednu četu 7. ustaškog bataljona, ojačanu nemačkim policijskim snagama, i posle kraće borbe odbacio je u pravcu Krapine.

12. 9. 1944 Drugi bataljon Zagorskog i 2. bataljon Zagrebačkog NOP odreda zauzeli s. Zabok (kod Krapine) u kome se branila domobranska četa i žandarmi.

2. 10. 1944 Kod Krapine delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku i Zagorskog NOP odreda porušili prugu Zabok-Đurmanec na 32 mesta.

13. 10. 1944 Kod s. Lukovčaka (blizu Krapine) dve nemačke čete iz Krapine napale 1. bataljon Zagorskog NOP odreda. Napad je odbijen. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 15 ranjenih vojnika.

22. 10. 1944 U s. Lepoj Bukvi (kod Krapine), na okružnoj konferenciji NOF-a za okrug Krapina, izabran Okružni odbor NOF-a.

8. 5. 1945 U rejonu s. Hum - Breznica (kod Zlatara) jedinice 16. udarne i 17. udarne divizije 3. armije JA napale nemačko-ustaške snage i odbacile ih prema Zlataru i Krapini.

9. 5. 1945 Goneći nemačko-ustaške snage, jedinice 16. udarne i 17. udarne divizije 3. armije JA oslobodile Krapinu. Zarobljeno je oko 1000 nemačkih vojnika i oficira i ustaša sa oružjem i zaplenjeno oko 100 motornih vozila.

10. 5. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 3. armije JA koje su posle višednevnih upornih borbi slomile otpor nemačkih snaga i oslobodile Bjelovar, Koprivnicu, Križevce, Varaždin, Ptuj, Krapinu i druga mesta.

Dokumenti

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Varaždin, Krapina i Osijek, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za srpanj 1941. godine

Izvještaj Kotarske oblasti Krapina Ravnateljstvu za javni red i sigurnost i Velikoj župi Zagorje o pronalaženju komunističkih letaka na području općine Đurmanec

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Zagreb i Krapina te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za mjesec listopad 1941. godine

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Zagreb i Krapina, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za prosinac 1941. godine

Dopis Općinskog poglavarstva Krapina Kotarskoj oblasti Krapina o raspisivanju potrage za Izidorom Štrokom, koji je 23. I 1942, godine trebao nastupiti vojnu vježbu u Varaždinu, ali mu uslijed nepoznatog boravištva poziv nije uručen

Izvještaj Oružničke postaje Krapina Kotarskoj oblasti Krapina o požaru u pilani u Đurmancu

Izvještaj Povjerenstva CK KPH za zagrebačku oblast od 24. marta 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija u zagrebačkom, krapinskom i varaždinskom okrugu

Izvještaj Povjerenstva Centralnog komiteta KPH za Zagreb Centralnom komitetu KPH o formiranju partizanskog voda u okrugu Zagreb i o održanim konferencijama okružnih komiteta KPH za Krapinu i Varaždin

Zahtjev Zapovjedništva oružničkog voda Krapina Kotarskoj oblasti Krapina o poduzimanju posebnih mjera sigurnosti na području kotara u vezi sa pojavom partizana

Izvještaj člana Povjerenstva CK KPH za Zagrebačku oblast od 27 travnja 1942 god. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija, vojno-političkoj situaciji i borbama partizana protiv neprijatelja u Zagrebačkom, Varaždinskom i Krapinskom okrugu

Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija, vojno- -političkoj situaciji i borbama partizana protiv neprijatelja u Zagrebačkom, Varaždinskom i Krapinskom okrugu

Izvještaj Razdjela financijalne straže Klanjec Povjerenstvu rizničke straže Krapina o pojavi komunističko-partizanskih trojki na području kotara Klanjec

Dopis Kotarske oblasti Donja Stubica Kotarskoj oblasti Krapina o raspisivanju potrage za Josipom Šćitnikom, partizanom iz Mokrica, koji je 11/12. V 1942. godine pobjegao iz zatvora Kotarske oblasti u Donjoj Stubici

Izvještaj Povjerenstva Centralnog komiteta KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji, partizanskim akcijama, radu organizacija KPH i osnivanju odbora Narodnooslobodilačke fronte na području zagrebačkog, krapinskog i varaždinskog okruga od 10. travnja do 15. svibnja 1942. godine

Izvještaj Štaba partizanskih jedinica Hrvatskog Zagorja od 18 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog. Zagrebačkog i Krapinskog okruga

Izvještaj Štaba narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Hrvatskog zagorja Glavnom štabu NOP i DV Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog, Zagrebačkog i Krapinskog okruga

Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KPH o radu Mjesnog komiteta KPH i Mjesnog odbora Narodne pomoći Zagreb te radu Partije na području zagrebačkog, krapinskog i varaždinskog okruga za vrijeme od 15. V do 20 VI 1942. godine

Iz izvještaja Ive Lole Ribara Josipu Brozu Titu o stanju partijske organizacije u Zagrebu i na području zagrebačkoga, krapinskoga i varaždinskog okruga te sređivanju prilika u Drugoj operativnoj zoni NOP odreda Hrvatske

Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnom komitetu KPH Krapina o pitanju Centralnog odbora NOF-a, novim članovima okružnog komiteta te o uspostavljanju i učvršćenju veza

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CKKPH u Zagrebu ? političkoj situaciji na području okruga

Poziv Okružnoga komiteta KPH Krapina seljacima i omladini Hrvatskog zagorja da stupe u narodnooslobodilačku vojsku

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju partijske organizacije na području kotara Klanjec i Zlatar te o radu njegove tehnike Hrvatskog zagorja

Obavijest Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu Okružnom komitetu KPH Krapina o formiranju AVNOJ-a i potrebi njegove popularizacije, zatim organiziraju dopisništvo za Borbu i ostalu štampu te sprovođenju odluke CK KPH o reorganiziranju seoskih partijskih jednica i odluke Povjerenstva o fuzioniranju organizacija Narodne pomoći i NOO-a

Oglas Pokretnoga suda o presudi grupi komunista i simpatizera iz Krapine

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapine Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o slučaju i radu Marka Mrkocija i organizacijskom stanju Partije na području kotara Zlatar

Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Krapina o planiranom održavanju Kongresa kulturnih radnika na oslobođenoj teritoriji

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu

Obavijest Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o uspostavljenoj vezi u Ministarstvu unutarnjih poslova NDH

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o situaciji u okrugu

Dopis Okružnoga komiteta KPH Krapina partijskim jedinicama okruga o dostavi poziva Izvršnoga odbora AVNOJ-a, s apelom narodnooslobodilačkim odborima da vode kampanju sakupljanja pomoći za jedinice NOV

Proglas Okružnoga komiteta KPH Krapina narodu Hrvatskoga zagorja da stupe u Narodnooslobodilačku vojsku

Zapisnik s partijskoga savjetovanja Okružnoga komiteta KPH Krapina upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a i drugih antifašističkih organizacija u okrugu te o izboru novoga Okružnoga komiteta i budućim zadacima

Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Zagreb o potrebi stalne međusobne veze, o prekinutom kanalu iz Zeline za Štab Kalničkoga NOP odreda preko kojega šalju 20 drugova u odred, a koje bi trebalo dočekati u Konjšćini

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, zaključcima plenarne sjednice Okružnoga komiteta i organizacijskom stanju u okrugu

Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Krapina u kojemu se zahtijeva raskrinkavanje reakcionarnog vodstva HSS u okrugu, odgovara na primljeni izvještaj Okružnoga komiteta te šalje na nj primjedbe

Obavijest Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Zagreb o slanju mobiliziranih grupa u partizane za što im je potrebna stalna veza OK KPH Zagreba s Kalničkim partizanskim odredom, te o drugim pitanjima

Zapisnik sa sjednice Plenuma Okružnoga komiteta KPH Krapina upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkome i organizacijskom stanju u okrugu

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkome i organizacijskom stanju i radu u okrugu u ožujku 1943. godine

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana i političkim prilikama na području kotara Pregrada, Klanjec, Krapina i Ludbreg te grada Varaždina

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o uspostavljenim vezama sa slovenskim partizanima

Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspostavljenoj vezi s Kozjanskim partizanskim odredom Slovenije

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o situaciji na području grada Varaždina i kotara Zlatar i Krapina

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu za travanj 1943. godine

Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije i SKOJ-a te masovnih organizacija NOO, AFŽ i USAOH u Zagrebu i na području zagrebačkoga, čazmanskoga, bjelovarskoga i krapinskog okruga

Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu, s prijedlogom za proširenje Okružnoga komiteta, o dolasku manje jedinice Kalničkoga partizanskog odreda, vezama sa slovenskim partizanima i o hapšenju u Klanjcu

Pismo Marka Belinića Centralnome komitetu KP Hrvatske u kojemu javlja imena predloženih kandidata za vijećnike ZAVNOH-a iz zagrebačkoga, krapinskoga i pokupskog okruga, te o radu okružnih komiteta s područja Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske

Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina s prijedlogom da na osnovi odredskog lista »Kalničanin«, kojega šalju, tehnika Okružnoga komiteta izda poseban broj »Zagorca«, posvećenoga Kalničkome NOP odredu, te o drugim pitanjima

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH-a i Agitpropa u svibnju 1943. godine

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje o situaciji na području krapinskoga i ludbreškoga kotara

Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o situaciji na terenu i vezama s Kozjanskim partizanskim odredom

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu sa sjednice plenuma na kojoj se govorilo o političkoj situaciji i organizacijskom stanju na terenu, radu masovnih antifašističkih organizacija, mobilizaciji i radu Agitpropa

Pismo Marka Belinića komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Okružnome komitetu KPH Krapina u kojem se govori o potrebi jačeg rasplamsavanja ustanka u Zagorju

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Centralnome komitetu KP Hrvatske o primicima i izdacima za lipanj-kolovoz 1943. godine s obračunom zaplijenjenog novca u akcijama

Izvještaj Stipe Ugarkovića Povjerenstvu CK KP Hrvatske u Zagrebu o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije i drugih masovnih antifašističkih organizacija u okrugu Krapina te o djelovanju HSS

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o raspoloženju naroda prema narodnooslobodilačkoj borbi, te o organiziranju i akcijama partizanskih desetina u okrugu

Zapisnik sa sjednice Okružnoga komiteta KPH Krapina održane 31. kolovoza 1943. godine

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KP Hrvatske u Zagrebu o političkom stanju, djelovanju pristaša HSS-a i održanom partijskom savjetovanju

Pismo Rade Bulata, načelnika Štaba druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Okružnome komitetu KPH Krapina o potrebi formiranja Zagorskog (krapinskog) partizanskog odreda, njegovu komandnom kadru i zadacima

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFZ na području okruga

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina sa sastanka komiteta na kojem je razmotrena politička situacija, organizacijsko stanje i rad Partije, NOO, AFŽ te aktivnost i ponašanje udarnih grupa

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju partijskih i vanpartijskih organizacija u kotaru

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organiza cijskom stanju Partije SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a te o akcijama izvedenim na području kotara

Dopis Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Okružnome komitetu KPH Krapina u kojemu ih obavještava o formiranju Oblasnoga komiteta u čiji djelokrug spadaju te šalju upute za sastavljanje i slanje redovitih mjesečnih izvještaja

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o radu i organizacijskom stanju komiteta, te o akcijama udarnih grupa

Pismo Okružnoga komiteta KPH Varaždin Okružnome komitetu KPH Krapina o funkcioniranju međusobnih veza, neprijateljskim akcijama i napadu na Varaždinske Toplice

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, radu komiteta i jedinica na terenu

Izvještaj Štaba Krapinskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju i akcijama odreda u prvoj polovici listopada 1943. godine . .

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju komiteta i antifašističkih organizacija

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u kotaru

Izvještaj Okružnoga NOO-a Krapina ZAVNOH-u o političkoj situaciji i organizacijskom stanju s priloženim zapisnikom sa sjednice ONOO-a

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u rujnu 1943. godine

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u kotaru

Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o akcijama i organizacijskom stanju za listopad 1943. godine

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina, o akcijama udarnih grupa, teroru neprijatelja i organizacijskom stanju

Izvještaj Franje Tuđmana, sekretara štapske ćelije Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o radu partijskih jedinica

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, organizacijskom stanju, akcijama udarnih grupa, jačini neprijateljskih snaga i njihovu teroru

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju KP, SKOJ-a, NOO i AFŽ

Dopis Hrvatskoga ustaškog logora Krapina Zapovjedništvu ustaša Glavnoga ustaškog stana u kojemu se iznosi mišljenje o stradanju sela Petrovsko od Nijemaca

Izvještaj Agitprop komisije OK KPH Krapina Agitpropu CK Hrvatske o radu i akcijama na njihovu terenu u listopadu 1943. godine

Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o borbama s Nijemcima u Ivancu

Izvještaj Okružnoga NOO Krapina ZAVNOH-u o političkoj situaciji, organizacijskom stanju, radu i budućimi zadacima

Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o vezama s Kozjanskim bataljonom

Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o stanju u odredu te o akcijama u prvoj polovini studenoga 1943. godine

Izvještaj Okružnoga komiteta Skoja Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkom stanju među omladinom, organizacijskom stanju i radu omladinskih organizacija

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o teroru neprijatelja, radu komiteta i organizacijskom stanju

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu komiteta

Izvještaj Okružnoga NOO-a Krapina ZAVNOH-u o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju u studenome 1943. godine

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju partijskih i vanpartijskih organizacija

Zajednički proglas Štaba Zagorskoga partizanskog odreda i Okružnoga NOO Krapina narodu Hrvatskog zagorja da stupaju u NOVJ

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina za studeni 1943. godine

Zapisnik sa sjednice Okružnoga komiteta KPH Krapina

Izvještaj Općinskoga poglavarstva Đurmanec Kotarskoj oblasti Krapina o zločinima ustaša u selu Cerju

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju za studeni 1943. godine

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o zločinima i hapšenjima neprijatelja u Jasenju te o potrebi dolaska nekih partizanskih jedinica na njihovo područje

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. prosinca 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Krapine, Vrbovskog, Ribnika, Komogovine, Topuskog i Vel. Kladuše

Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Okružnome komitetu KPH Krapina s uputama za skrivanje hrane od neprijatelja

Izvještaji Milana Posavca Okružnome komitetu KPH Krapina o borbama Prvoga bataljona Zagorskoga NOP odreda u Sloveniji

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Lici 1944. Ivanec Zagrebački partizanski odred 10. zagrebački korpus NOVJ Hrvatska Kostajnica Pelješac Zagreb Knin Benkovac Ptuj Bihać Diverzije u oslobodilačkom ratu Mostar Borbe u Hrvatskoj 1944. Podravska Slatina Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Duvno Kninska operacija ZAVNOH Borbe u Hrvatskoj 1942. Varaždinske Toplice Borbe u Hrvatskoj 1943. Raduč Završne operacije u Jugoslaviji 17. istočnobosanska divizija NOVJ Donja Stubica Plaški Vrbovec Topusko 32. zagorska divizija NOVJ USAOH Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Križevci Borbe u Hrvatskoj 1945. Komunistička partija Hrvatske Lepoglava Zasede u oslobodilačkom ratu Ogulin Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bosiljevo Karlovac Avijacija u oslobodilačkom ratu SKOJ Donji Lapac Hvar Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Zagorski partizanski odred Hrvatsko domobranstvo Sisak Kalnički partizanski odred Partizanska avijacija Varaždin Ludbreg Omladina u ratu Glavni štab Hrvatske Zabok Hrvatska seljačka stranka Logor Lepoglava AVNOJ Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Ustanak u Hrvatskoj 1941. Pregrada Daruvar 1. zagorska brigada Štampa u ratu Bjelovar Borbe u Slavoniji 1942. Koprivnica AFŽ Brač Livno Josip Broz Tito 16. vojvođanska divizija NOVJ Split