🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Križevci u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 69 hronoloških zapisa, 59 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

10. 4. 1941 Delovi nemačke 14. oklopne divizije sa pravca Križevaca ušli u Zagreb.

22. 10. 1942 Blizu s. Apatovca (kod Križevaca) Kalnički NOP odred razbio domobransku Konjičku četu iz Varaždina, naneo joj gubitke od 4 mrtva i 2 ranjena domobrana, zarobio 35 domobrana, 4 podoficira i 1 oficira i zaplenio 37 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez, 1 automat i mnogo municije.

6. 11. 1942 Jake ustaške i domobranske snage otpočele čeivorodnevni napad na Kalnički NOP odred na Kalniku, pa ne uspevši da ga unište, povukle se u Križevce, Koprivnicu, Ludbreg i Varaždin.

12. 11. 1942 Jedinice 2. bataljona Moslavačkog NOP odreda zauzele s. Dubravu (kod Križevaca), koje su branili žandarmi. U toku borbe zarobljeno je 5 žandarma, a zaplenjeno 10 pušaka, 1200 metaka i druga oprema.

19. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda razoružali domobranske pogranične straže u s. Hrženici i s. Strugi (kod Ludbrega) i uništili praznu kompoziciju mešovitog voza na pruzi Križevci-Koprivnica.

22. 11. 1942 Kod ž. st. Carevdar (na pruzi Križevci-Koprivnica) delovi Kalničkog NOP odreda miniranjem srušili neprijateljski transportni voz. Lokomotiva i 22 vagona su izgoreli.

26. 11. 1942 U Sv. Petru Orehovcu, kod Križevaca, 1. bataljon Kalničkog NOP odreda razoružao posadu žand. st. i zapalio opštinsku i poštansku arhivu.

29. 11. 1942 Ustaško-domobranske snage iz Križevaca, Koprivnice, Ludbrega, Varaždinskih Toplica, Varaždina i Novog Marofa otpočele napad na Kalnički NOP odred koji se nalazio kod s. Osijeka, s. Ivanca i s. Duge Rijeke. Odred je odmah napustio Kalnik: 1. bataljon se uputio u pravcu Zagreba, 2. bataljon u pravcu Bilo-gore i 3. bataljon u pravcu Ivanščice.

22. 12. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Lepavini (kod Križevaca), zarobili 37 domobrana i zaplenili 34 puške, 3000 metaka, 35 vojničkih odela, 35 pari cipela i drugu opremu.

18. 2. 1943 U rejonu ž. st, Carevdar (kod Križevaca) jedinice Kalničkog NOP odreda izbacile iz šina putnički voz i zarobile 15 neprijateljskih vojnika.

25. 5. 1943 Na pruzi Križevci - s. Dugo Selo Kalnički NOP odred istovremeno napao domobranske posade na ž. st. Majurec, Repinec, Gradec i Vrbovec. Uništene su ž. st. Majurec i Gradec, a posade zarobljene.

26. 7. 1943 U s. Dubravi (kod Križevaca) Moslavački NOP odred napao četu žandarmerijske podoficirske škole. Poginuo je jedan i zarobljeno je 15 žandarma. Odred je imao 1 mrtvog i 11 ranjenih.

14. 8. 1943 Na pruzi Zagreb-Križevci partizani (verovatno delovi Kalničkog NOP odreda) napali ž. st. Gradec i zapalili nemački voz sa 25 vagona sena i slame.

19. 8. 1943 U šumi Novakuši (kod Križevaca) Udarni bataljon Moslavačkog NOP odreda napao iz zasede motorizovanu kolonu nemačkog policijskog bataljona. Poginulo je 6, a ranjeno 26 nemačkih vojnika.

19. 9. 1943 U rejonu s. Kalnika (kod Križevaca) delovi Pavelićeve gardijske brigade iznenada napali NO brigadu -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i naneli joj gubitke od 1 mrtvog i 12 zarobljenih.

22. 9. 1943 Jedinice 10. divizije NOVJ posle danonoćne borbe zauzele s. Sv. Ivan Žabno (kod Križevaca) i zarobile 32 žandarma, a veći broj ubile, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 18 ranjenih.

27. 9. 1943 Jedinice 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred napali nemačko-domobransku posadu u s. Vrbovcu (kod Križevaca) i domobransku stražu koja je obezbeđivala tvornicu suhomesnatih proizvoda u s. Đurđišću. te zarobili 57 domobrana i 4 žandarma, uništili tvornička postrojenja i zaplenili oko 200 kola suhomesnatih proizvoda.

15. 10. 1943 Na ž. st. Prikraj (kod Križevaca) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile stražu od 23 domobrana i uništile postrojenja.

7. 11. 1943 Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

10. 11. 1943 Kod s. Kloštara (blizu Križevaca) delovi nemačke 187. rezervne divizije izneada napali 2. bataljon 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvsske i naneli mu gubitke od 10 mrtvih i 20 ranjenih.

26. 11. 1943 Na ž. st. Vrbovec (kod Križevaca) 3. bataljon Zagrebačkog NOP odreda napao domobransku posadu, ali se morao povući kad je na stanicu pristiglo nemačko pojačanje. Zarobljen je 41 domobran, dok je 3. bataljon imao 1 mrtvog i 6 ranjenih.

7. 1. 1944 Prvi pešadijski puk i tenkovska grupa Pavelićeve gardijske brigade, s vodom brdskih topova, prodrli u s. Ivanec (kod Križevaca) i spalili ga.

15. 1. 1944 Jedinice 3. diverzantskog bataljona 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske miniranjem pruge srušile dva teretna voza na prugama Banova Jaruga - Zagreb i Zagreb-Križevci, uništivši 1 lokomotivu i 6 vagona i oštetivši 1 lokomotivu i 12 vagona.

28. 1. 1944 Delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Sv. Ivan Žabno (kod Križevaca). Mesto je branilo 80 žandarma.

30. 1. 1944 Kod s. Grabrovca jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 300-400 ustaša od Križevaca i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon.

31. 1. 1944 Između s. Žabljaka i s. Sv. Ivana Žabna (na pruzi Križevci-Bjelovar) 2. brigada 33. divizije NOVJ, sa 2. bataljonom 1. brigade, porušila prugu u dužini od 10 km, telefonske stubove na celoj relaciji i 3 mosta.

1. 2. 1944 Kod s. Žabljaka (na pruzi Križevci-Bjelovar) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ porušile 4,5 km pruge.

4. 2. 1944 Kod ž. st. Prikraj (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušile domobranski transportni voz. Poginulo je 19 domobrana, a 13 ranjeno. Uništena su 4 vagona, a oštećeni su lokomotiva i 5 vagona.

26. 2. 1944 Oko 150 nemačkih vojnika i ustaša iz s. Graca (kod Križevaca) napali 2. bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ u s. Habjanovcu, ali su posle vrlo kratke borbe odbačeni u polazni garnizon.

28. 2. 1944 Između ž. stanica Klokočevac i Rovišće (na pruzi Križevci-Bjelovar) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ izvršile diverziju i napale neprijateljski transportni voz. Poginulo je 7 i ranjeno 7 neprijateljskih vojnika, a saobraćaj je obustavljen 48 časova.

4. 3. 1944 Delovi 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iz Ludbrega i tri nemačke kolone iz Križevaca napali jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ na severoistočnim padinama Kalnika. Divizija se, posle dvodnevnih borbi prsa u prsa, prebacila na prostoriju Bilo-gore.

4. 3. 1944 Kod s. Rovišća (na pruzi Bjelovar-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile ustaško-domobranski transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 50 časova.

11. 3. 1944 Kod s. Donjare (na komunikaciji Križevci-Koprivnica) delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali, iz zasede, nemačku kolonu jačine oko 1000 vojnika, od kojih je oko 120 izbačeno iz stroja.

1. 5. 1944 Drugi bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ izvršio neuspeo napad na domobransko uporište u s. Sv. Ivan Žabno (kod Križevaca).

5. 5. 1944 Kod ž. st. Prikraja (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili teretni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona.

11. 5. 1944 Delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali ustaško uporište u s. Kominu (kod Križevaca). Posle dvodnevnih borbi napad 2. brigade -Matija Gubec- je odbijen.

11. 5. 1944 Između s. Vrbovca i s. Prikraja delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ, na 19 mesta porušili prugu Zagreb-Križevci i srušili 1 most, zbog čega je saobraćaj tom prugom obustavljen 7 dana.

21. 5. 1944 Između s. Sv. Ivana Žabna i Križevaca i između s. Prikraja i s. Gradca (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 28. udarne divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušile 4 mosta i prugu na 275 mesta. Saobraćaj je prekinut nekoliko dana.

12. 6. 1944 Između s. Vrbovca i s. Gradeča (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ razrušili prugu na 6 mesta i srušili železnički most.

23. 6. 1944 Kod s. Velike i s. Sredice nemački vojnici, ustaše i domobrani iz Koprivnice, nadirući preko s. Hudovljana i s. Mosta, napali jedinice 32. divizije NOVJ i probili se prema s. Pavlin-Kloštru (kod Križevaca). Neprijatelj je imao oko 85 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice NOVJ 11 mrtvih i 22 ranjena borca.

7. 7. 1944 Između s. Hrsova i s. Crkvene (na pruzi Križevci-Bjelovar) 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila prugu na 52 mesta i most.

8. 7. 1944 Kod s. Trnovca i s. Širokog Sela (blizu Križevaca) jedinice 32. divizije NOVJ i 1. zagorske NO brigade napale na nemačke i ustaško-domobranske snage iz s. M. Mučne i s. Miličana. Neprijatelj se, pod zaštitom mraka, povukao u pravcu s. Pavlin-Kloštra.

13. 7. 1944 U rejonu s. G. Križa, s. Topolovca i s. Pavlin-Kloštra nemačke i ustaško-domobranske snage (jačine oko 4000 vojnika) iz Bjelovara. Podravskog Novigrada, Koprivnice i Križevaca napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu. Pod pritiskom tih snaga jedinice NOVJ su se povukle na pl. Bilogoru, u rejon s. Lipovog Brda i s. Rakitnice (kod Bjelovara).

13. 7. 1944 Između s. Gradeca i s. Vrbovca (kod Križevaca) jedinice 33. divizije NOVJ porušile železničku prugu na 190 mesta i dva mosta.

16. 7. 1944 Kod s. Sv. Ivana Žabno 1. brigada 33. divizije NOVJ porušila železničku prugu Križevci-Bjelovar na 86 mesta.

16. 7. 1944 Kod s. Repinca (između Zagreba i Križevaca) 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila železničku prugu na 125 mesta i tri mosta.

2. 8. 1944 Između s. Vrbovca i s. Gradeča delovi 3. diverzantskog bataljona i Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Križevci na 28 mesta.

10. 8. 1944 Kod s. Crkvine delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu Križevci-Bjelovar.

15. 8. 1944 Delovi 3. diverzantskog bataljona i Udarnog bataljona Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Križevci na 100 mesta.

30. 8. 1944 Između s. Gradeca i s. Prikraja (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzant skog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva neprijateljska transportna voza. Uništeno je 16 vagona i 1 lokomotiva a 1 lokomotiva je oštećena.

1. 9. 1944 Na prostoriji s. M. Branjska - s. Većeslavac - s. Hudovljani (kod Križevaca) jedinice 33. divizije NOVJ odbile napad oko 1000 ustaša iz Koprivnice i s. Novigrada Podravskog.

2. 9. 1944 Između s. Vrbovca i s. Gradeča (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i 2 neprijateljska transportna voza. Uništeno je 7 vagona i 1 lokomotiva, a 1 lokomotiva je oštećena. Saobraćaj je obustavljen do 4. septembra [Po drugom podatku diverzijaje izvršena 1. septembra.].

8. 9. 1944 U s. Cjepidlakama (kod Križevaca), na okružnoj konferenciji NOF-a za okrug Viroviticu, izabrani Okružni odbor NOF-a i delegati za oblasnu i zemaljsku konferenciju NOF-a Hrvatske.

9. 9. 1944 Delovi 7. udarne divizije NOVJ i 1. brigada 33. divizije NOVJ zauzeli ustaškodomobranska uporišta u s. Vrbovcu i s. Repincu (na pruzi Zagreb-Križevci), oštetili železničke pruge Križevci-Bjelovar i Križevci-Zagreb na 123 mesta i porušili 5 mostova, dve železničke stanice, 12 bunkera i 8 km tt linije.

13. 9. 1944 Delovi 10. korpusa i 7. udarne divizije NOVJ napali Križevce, koje su branili delovi domobranske 1. posadne brigade. Zbog zakašnjenja nekih jedinica NOVJ, neprijatelj je organizovao odbranu i sprečio zauzimanje Križevaca.

28. 9. 1944 Kod ž. st. Božjakovine (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili domobranski transportni voz.

6. 11. 1944 Kod s. Sv. Ivana Žabno oko 600 ustaša iz Križevaca i Bjelovara napalo na delove 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle jednočasovne borbe, zbog nadmoćnosti neprijatelja u ljudstvu i naoružanju, delovi 1. brigade su se povukli.

9. 11. 1944 Na odseku s. Snagovo - s. Križevići 17. majevička udarna brigada 38. udarne divivizije NOVJ odbacila delove nemačke 1. brdske divizije i četnike (jačine oko 2000 vojnika) koji su pokušali da se probiju u Tuzlu. Neprijatelj je imao 35 mrtvih i oko 40 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ - 12 mrtvih, 18 ranjenih i 20 nestalih boraca.

13. 11. 1944 Između s. Sesveta i s. Dugog Sela jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ na 18 mesta porušile železničku prugu Zagreb-Križevci.

22. 11. 1944 Kod s. Hrsova (blizu Križevaca) 3, bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ napao iz zasede na oko 200 ustaša i odbacio ih u Bjelovar.

23. 11. 1944 Kod s. Hrsova i s. Farkaševca (blizu Križevaca) jedinice 3. bataljona 2. brigade 33. divizije NOVJ razbile ustašku i žandarmerijsku kolonu (jačine oko 250 vojnika).

28. 11. 1944 Na prostoriji s. Zaistovec - s. Preseka -s. Slatina 20. pešadijski puk domobranske 1. pešadijske divizije i dve čete ustaško-domobranske 1. posadne brigade iz Križevaca, s. G. Rijeke, Sv. Ivana Zeline i s. Vrbovca napali jedinice 32. divizije NOVJ i prinudili ih da se u toku noći prebace na prostoriju s. Buzadovac - s. Cugovac - s. Remetinec (kod Križevaca).

29. 11. 1944 U rejonu s. Sv. Ivan Žabno - Križevci 3. brigada -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ na 200 mesta porušila železničku prugu Bjelovar-Križevci i srušila 1 most.

5. 12. 1944 Kod s. Cugovca i s. Sv, Ivana Zabna neprijateljske kolone iz Križevaca i s. Gradeča napale na delove 32. divizije NOVJ i potisnule ih u pravcu s. Srpske Kapele.

10. 12. 1944 Kod s. Donjara, s. Lepavine, s. M. i V. Mučne (na komunikaciji Križevci-Koprivnica) 1. zagorska NO brigada iz zasede napala delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije, ali su se oni, posle dvodnevnih borbi, uz osetne gubitke, probili u Koprivnicu.

4. 5. 1945 Jedinice 16. udarne i 17. udarne divizije JA, posle dvodnevnih oštrih borbi, odbacile delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije prema Križevcima i oslobodile Bjelovar.

6. 5. 1945 Jedinice 17. udarne i 33, divizije JA posle jednodnevne žestoke borbe razbile 111. lovački puk nemačke 111. vazduhoplovno-poljske divizije i ustaške snage, oslobodile Križevce i odbacile neprijatelja prema Varažd. Toplicama. Uništena su 2 tenka, 4 kamiona i 3 minobacača, a zaplenjeno je: 2 topa, 4 minobacača, 6 p. mitraljeza i 150 pušaka.

9. 5. 1945 Goneći nemačke snage od Križevaca, jedinice 40. udarne divizije 3. armije JA razbile jednu nemačku borbenu grupu i oslobodile Novi Marof.

10. 5. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 3. armije JA koje su posle višednevnih upornih borbi slomile otpor nemačkih snaga i oslobodile Bjelovar, Koprivnicu, Križevce, Varaždin, Ptuj, Krapinu i druga mesta.

Dokumenti

Izvještaj Kotarske oblasti Križevci Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o hvatanju petorice komunista uz presudu Pokretnog prijekog suda nad istima

Izvještaj Kotarske oblasti u Novom Marofu Velikoj župi Zagorje o pojavi partizana u šumi na području križevačke kotarske oblasti

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Varaždina Velikoj župi Zagorje o kretanju komunista na području kotara Ludbreg, Koprivnica i Križevci

Izvještaj zapovjedništva Prve pješačke divizije od 22 studenog 1942 god. o napadu partizana na teretni i putnički vlak na pruzi Križevci - Bjelovar

Obavijest Ivana Božičevića, sekretara OK KPH Bjelovar, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? formiranju KK KPH Križevci i mogućnosti prebacivanja drugova iz Zagreba na Kalnik, uz molbu da se za partijsku jedinicu Kalničkog NOP odreda pošalje, prema popisu, potreban partijski materijal

Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Ministarstvu domobranstva NDH ? napadu partizana na teretni i putnički vlak na pruzi Križevci-Bjelovar

Iz izvještaja Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KPH o popunjavanju Povjerenstva i o potrebi upućivanja jačih partizanskih snaga u kotareve Bjelovar, Đurđevac i Križevce

Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 3 veljače 1943 god. o napadu na posade duž pruge Križevci - Koprivnica i diverzijama na pruzi Desinac - Zdenčina i Gospić - Gračac

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 17 veljače 1943 god. o borbi kod Velike Mučne na pruzi Koprivnica - Križevci

Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 26 veljače 1943 god. o pripremi za napad na područje duž pruge Koprivnica - Križevci i o borbi kod Krstinje

Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 28 veljače 1943 god. o toku napada na područje duž pruge Križevci - Koprivnica

Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 1 ožujka 1943 god. o borbama na Baniji i na području Križevaca i Čazme

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH Ministarstvu vanjskih poslova u Zagrebu o prestanku rada organizacije Mađarskih strelastih križeva i o rezultatu pretresa stana bivšeg predsjednika organizacije

Dopis Ministarstva vanjskih poslova NDH — Odsjeka za Podunavlje, Ministarstvu unutarnjih poslova NDH u Zagrebu o djelovanju zabranjene mađarske organizacije Strelasti križevi u Osijeku. Traži se da se ponovno poduzmu mjere za sprečavanje djelovanja ove organizacije

Izvještaj jednoga od povjerenika Obavještajne službe Mjesnome komitetu KPH Zagreb o radu izdajničkog dijela vodstva HSS u Bjelovaru, Đurđevcu, Koprivnici i Križevcima

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na područjima Žumberka i Križevaca i u Slavoniji

Zapovijest Operativnog Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone i Kalničkog NOP odreda od 9 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da ruše komunikaciju Koprivnica - Križevci i postave zasjedu neprijatelju

Zapovijest Operativnog štaba Druge NO brigade operativne zone i Kalničkog NOP odreda od 11 rujna 1943 god. za rušenje komunikacije Koprivnica - Križevci i napad na rudnik Glogovac

Saopćenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o predaji Treće bojne Pete gorske pukovnije iz Popovače i prelasku iste na stranu partizana, rušenju pruge Popovac-Križ, Koprivnica-Križevci i likvidaciji žandarmerijske posade u Ivanjskoj

Dopis Župske redarstvene oblasti Bjelovar Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o akcijama partizana oko Koprivnice i Križevaca

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 listopada 1943 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda da onemogući saobraćaj na prugama Kloštar - Koprivnica, Bjelovar - Kloštar i Dugo Selo - Križevci

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 listopada 1943 god. o stanju na području Siska, Križevaca i napadu Jedanaeste dalmatinske NO brigade na Slivno

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 12 studenog 1943 god. o borbama kod Križevaca, Virovitice i na Pelješcu

Izvještaj Kotarske oblasti Bjelovar od 20 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na vlakove na pruzi Bjelovar - Garešnica i Bjelovar - Križevci

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Zagreb o aktivnosti partizana u križevačkome, bjelovarskome i čazmanskom kotaru

Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19. prosinca 1943. god. Štabu NO udarne brigade »Braća Radić« da pojača dejstvo na pruzi Carevdar–Križevci i za uništenje puta Križevci–Koprivnica

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 1 siječnja 1944 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda za dejstvo poslije povlačenja neprijatelja iz Đurđevca i rušenje komunikacije Bjelovar-Križevci

Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Bjelovarskome NOP odredu za rad u oslobođenom Đurđevcu, te za dalje akcije na komunikaciji Bjelovar - Križevci.

Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o borbama jedinica NOV i PO Hrvatske kod Ludbreškog Ivanca, Zlatara, Draganića i Križevaca.

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Križevaca, Slavonske Požege i Donjeg Miholjca

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o preseljenju Okružnoga komiteta u Borovljane te o političkoj situaciji u kotarima Križevci i Đurđevac.

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 februara 1944 god. o borbama kod Zlatara, Jastrebarskog, Perušića i o rušenju željezničkih pruga: Beograd - Zagreb, Zagreb - Karlovac i Križevci - Bjelovar

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Varaždina, Križevaca, Perušića i Šibenika

Naređenje Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 27 februara 1944 god. podređenim jedinicama za postavljanje zasjeda na komunikaciji Bjelovar - Križevci

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posadu u Mariji Bistrici, Novom Selištu i Stativama i borbama na području Križevaca i na Bilo Gori

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Križevci Okružnome komitetu KPH Bjelovar o posljedicama neprijateljske ofenzive te o organizacijskom stanju komiteta

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 marta 1944 god. ö borbama protiv jedinica NOV i PO na području Fetrinje, Zagreba, Križevaca, Bjelovara i Perušića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Križevaca, Virovitice, Omiša i Livna

Izvještaj Anke Berus i Ivana Božičevića Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o nesređenom stanju u dijelu križevačkoga kotara zbog čega treba poslati drugove koji bi pomogli u sređivanju situacije

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Križevci Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ

Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 9. maja 1944. o diverzijama na prugama Zagreb - Banova Jaruga i Dugo Selo - Križevci od 25. aprila do 9. maja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. juna 1944. o napuštanju Gline, Topuskog, Vrginmosta i Korenice i o borbama kod Kutine, Križevaca, Daruvara, Karlovca i Šibenika

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Križevci Okružnome komitetu KPH Bjelovar o pogoršanju političke situacije nakon snažne neprijateljske propagande, te o stanju i radu partijske organizacije

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komarevo, o borbama kod Klanjca, Križevaca, Slavonske Požege, Karlovca i na otoku Braću

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Slavonsku Požegu, Široku Kulu i Skradin i o borbama kod Križevaca, Virovitice, Petrinje i Cazina

Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 12. jula 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Dugo Selo - Križevci

Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 15. jula 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Repinec - Križevci i Križevci - Sveti Ivan Zabno

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Križevci Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO, JNOF i AFŽ

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. avgusta 1944. o borbama na područjima: Krapina - Đurđevac - Križevci, Daruvar, Lika, Omiš i Livno

Naređenje Štaba 10 korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. zamjeniku komandanta Korpusa da organizuje napad na Križevce

Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 7. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaško-domobranski garnizon u Križevcima

Izvještaj Štaba 1. brigade od 15. septembra 1944. Štabu 33. divizije NOVJ o napadu na Križevce

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Križevce, Daruvar i Cazin, o napuštanju Hercegovca i Slavonske Požege i o borbama kod Đakova

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Drežnik-Grad, Hrvače i o borbama na području Bjelovar, Koprivnica - Križevci, kod Trilja i kod ušća Neretve

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. novembra 1944. o borbama kod Širokog Brijega, Križevaca i Kiseljaka

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Knin i o borbama kod Slavonske Požege, Križevaca, Prijeboja i Gračaca

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. novembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Knin i o borbama kod Križevaca i Gračaca

Izvještaj Stožera Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 24. decembra 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Koprivnica - Križevci - Bjelovar

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 5. maja 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima jedinica Grupe vazduhoplovnih divizija na liniji Varaždin - Križevci - Sisak

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Cazin Borbe u Hrvatskoj 1944. Karlovac Narodno oslobodilački odbori Kninska operacija Slavonska Požega Hrvatska brigada Matija Gubec Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Udarna brigada Braća Radić 2. moslavačka brigada Završne operacije u Jugoslaviji Hrvatsko domobranstvo Borbe u Slavoniji 1944. SKOJ Osijek Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Zagreb Komunistička partija Hrvatske Virovitica Omiš Ptuj Gračac Rijeka Borbe u Hrvatskoj 1945. 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Borbe u Slavoniji 1942. Topusko Daruvar Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. zagorska brigada Moslavački partizanski odred Vrbovec Borbe u Lici 1943. Petrinja Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Dugo Selo 1. pješačka divizija (NDH) 3. diverzantski odred NOVH Diverzije u oslobodilačkom ratu Novi Marof Kiseljak Popovača Varaždinske Toplice Borbe u Lici 1944. Pavelićeva gardijska brigada 33. hrvatska divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Bjelovar Knin Pelješac AFŽ Livno Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. moslavačka brigada Mađarska u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Sisak Podravska Slatina 10. zagrebački korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Varaždin 32. zagorska divizija NOVJ Ludbreg Bjelovarski partizanski odred Kalnički partizanski odred Šibenik Koprivnica 28. slavonska divizija NOVJ Partizanska avijacija Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Žabljak Avijacija u oslobodilačkom ratu Krapina Trilj Đurđevac