🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Krk u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

11. 4. 1941 U zalivu Soline (na o. Krku), po naređenju komandanta Severnog sektora jugoslovenske Pomorske obalske komande, potopljeni obalski brodovi da ne bi pali u ruke neprijatelju.

31. 10. 1942 Šibenska četa Primorskog partizanskog bataljona digla u vazduh električnu centralu na reci Krki, koja je električnim osvetljenjem snabdevala Šibenik i služila za pogon fabrike aluminijuma Lozovac. Šibenik je ostao bez svetla više od 10 dana, a 38 električnih peći fabrike aluminijuma u Lozovcu bilo je paralisano, te je obustavilo rad za više od dva meseca.

12. 1. 1943 GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao direktive štabovima 2 (notranjske) i 1. dolenjske operativne zone NOV i PO Slovenije da aktiviraju jedinice i usmere dejstva opštim pravcem s. Sv. Vid - s. Lužarje - s. Sv. Gregor - s. Kompolje - Žužemberk, odnosno gornja Krka - Suha krajina, radi uspostavljanja međusobne operativne veze i stvaranja šire slobodne teritorije kao polazne baze za dalje napade na okupatorske i belogardističke snage i njihova uporišta.

10. 8. 1943 Kod s. Breške Vasi (blizu Novog Mesta) 4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- sprečila pokušaj jakih italijanskih snaga, podržanih tenkovima, da forsiraju r. Krku i ojačaju posadu s. Bele Cerkev.

13. 11. 1943 Desant na o. Krk, o. Cres i o. Lošinj izvršile nemačke jedinice, pa su se mornaričke jedinice 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ morale povući na o. Rab.

6. 5. 1944 U luci Omišalj (na o. Krku) udarna grupa 1. udarne brigade 13. divizije NOVJ potopila nemački parobrod -Plav- a posadu zarobila.

18. 5. 1944 Na o. Krk se iskrcalo preko 1000 nemačkih vojnika, koji su pohapsili oko 700 ljudi i spalili nekoliko kuća.

31. 5. 1944 U luci Olibu snage 847. puka nemačke 392. legionarske divizije napale i zarobile patrolni čamac PČ 76, koji je od o. Krka uplovio u luku ne znajući za akciju neprijatelja. Tom prilikom je poginuo i zamenik političkog komesara 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ Vlado Bagat, narodni heroj.

16. 7. 1944 Na o. Krku izabran Sreski odbor NOF-a.

16. 4. 1945 Iz rejona s. Sv. Juraj - Senj jedinice 26. udarne divizije JA i Kvarnerskog odreda mornaričke pešadije izvršile desant i, posle jednodnevne borbe protiv nemačko-ustaške posade, oslobodile ostrvo Krk. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 474 poginula vojnika i 6 oficira, a zarobljeno je 130 vojnika i 1 oficir. Gubici desantnih snaga: 16 mrtvih i 54 ranjena.

22. 4. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije i Jugoslovenske mornarice koje su, posle višednevnih ogorčenih borbi, oslobodile Sušak, Senj, Novi, Crikvenicu, Kraljevicu, Bakar, kao i ostrva Rab, Krk, Cres i Lošinj.

Dokumenti

Telegram riječkog prefekta Teste od 22 svibnja 1942 god. o osnivanju koncentracionih logora na Krku i Rabu

Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 18 avgusta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima Prve udarne grupe na otoku Krku

Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 18 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na otoku Krku

Operativni izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 25 novembra 1943 god. Komandi Mornarice NOVJ o operacijama na otocima Krku, Lošinju i Cresu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. septembra 1944. o bombardovanju nemačko-ustaških snaga na komunikaciji Karlovac-Zagreb i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Krka

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. septembra 1944. o pratnji konvoja Mornarice NOVJ i o napadu na nemačke brodove kod otoka Krka i u Ninskoj luci

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mavračič i o borbama na Bilo-gori, kod Obrovca, Gračaca, na otoku Krku i o iskrcavanju jedinica 26. divizije kod Omiša i Krila

Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 22. decembra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama Prve udarne čete na otoku Krku

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke položaje na Krku i brodove kod Lošinja i Karlobaga

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 21. februara 1945. o napadu na nemačke snage u Aleksandrovu na otoku Krku

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od marta 1945. o napadu na nemačke snage u Baškanovoj na ostrvu Krku

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 1. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Malinskoj na ostrvu Krku

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Baškanovoj na ostrvu Krku

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 14. aprila 1945. o traganju za pomorskim minama kod Krka i o napadu na nemačke plovne objekte kod Malog Lošinja

Naređenje Pomorske komande sjevernog Jadrana od 15. aprila 1945. podređenim jedinicama za prevoženje jedinica Dvadeset šeste diviziji u desantu na otok Krk

Naređenje Štaba 4. armije JA od 16. aprila 1945. štabovima podređenih jedinica za zaštitu bokova jedinica prema unskoj dolini i Karlovcu, za napad na Mrzlu Vodicu, Lokve, Fužine i Plaše i desant na otoke Krk, Cres i Lošinj

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 16. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje kod Slunja i o pronađenom minskom polju kod ostrva Krka

Izvještaj Štaba Kvarnerskog odreda Mornaričke pješadije od 17. aprila 1945 Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o akciji na Basku i Baškastaru na otoku Krku

Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 18. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o desantu i borbama za oslobođenje Krka

Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 21. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o akciji na otok Krk

Izvještaj Štaba Kvarnerskog pomorskog sastava od 21. aprila 1945. Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o dejstvima mornaričkih jedinica za vrijeme desanta na otok Krk

Fotografije

Povezane odrednice

Crikvenica Bela garda Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 392. legionarska divizija (plava) Rab Karlovac Borbe na Jadranu 1944. Britanija i Jugoslavija Borbe u Dalmaciji 1944. 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Vodice Sarajevo Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1943. Logor Rab Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Solin Borbe na Jadranu 1943. Omiš Aprilski rat Šibenik Mornarica NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Karlobag 1. lovačka eskadrila NOVJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Glavni štab Hrvatske Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. Slunj Sušak Borbe na Jadranu 1945. Partizanska avijacija Novo Mesto Borbe u Hrvatskoj 1945. Bakar Mostarska operacija 2. lovačka eskadrila NOVJ Josip Broz Tito Italija u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Gračac Slovenska udarna brigada Matija Gubec Senj Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Mali Lošinj Politički komesari u NOR-u