🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Krupanj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

27. 6. 1941 U Rađevini (kod Krupnja), od 5-6 članova KPJ, formirana prva partizanska jedinica, kojoj je postavljen zadatak da formira Rađevsku četu.

14. 7. 1941 Za borbu protiv partizana, završeno formiranje tri -leteće brigade-, svaka jačine 80 nemačkih vojnika i 20-30 žandarma. Štab im se nalazio u Valjevu, a bile su razmeštene na prostoriji Umka, Obrenovac, Valjevo, Mionica i, jedna, u okolini Krupnja.

0. 8. 1941 GŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Podrinskom, Valjevskom i Posavskom NOP odredu da, u cilju stvaranja slobodne teritorije, napadnu i oslobode: Krupanj, Stolice, Banju Koviljaču, Loznicu i Bogatić.

6. 8. 1941 Na putu Krupanj-Loznica delovi Valjevskog NOP odreda srušili most.

13. 8. 1941 Delovi Valjevskog NOP odreda napali nemačku posadu Krupnja i naneli joj gubitke.

16. 8. 1941 U s. Beloj Crkvi (kod Krupnja) Rađevska četa Valjevskog NOP odreda napala nemačku posadu (30 vojnika) i prinudila je da se povuče. Zaplenila 27 pušaka i 1 mitraljez.

30. 8. 1941 U s. Stolicama (kod Krupnja) Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda napala nemačku posadu (40 vojnika) zarobila 11 vojnika a ostale prinudila da se povuku u Krupanj.

0. 9. 1941 U s. Stolicama (kod Krupnja) formirana Prateća četa Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije.

3. 9. 1941 Valjevski NOP odred i četnički odredi Zečevića i Martinovića, posle trodnevnih borbi, zauzeli Krupanj, koji je branilo oko 500 nemačkih vojnika. Zarobljeno 124, ubijeno 9 a ranjeno 30 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 22 mitraljeza, 8 automata, 7 minobacača, 40 pušaka, 10 pištolja, sanduk bombi, 300.000 metaka, 2 radio-stanice, 1 hirurška stanica, 12 motornih vozila, 2 magacina hrane, 200 pari odela i dr. Naši gubici: 6 mrtvih i 12 ranjenih. U Krupnju formirani SNO odbor i Komanda grada.

4. 9. 1941 U Krupnju SNO odbor objavio dekret građanima: da se u svim selima izaberu NO odbori, formira Narodna straža, preuzme inventar i imovina Opštinske uprave, žand. stanice i Sreskog načelstva, obrazuje odbor radničke kontrole u fabrici antimona, formira opančarska radionica i dr.

4. 9. 1941 Nemačka avijacija bombardovala Krupanj.

10. 9. 1941 Komandant Nedićeve žandarmerije, u cilju -čišćenja Srbije od komunista-, uputio: 1. odred u rejon Bogatića, Krupnja i Loznice; 2. odred u rejon Valjeva; 3. odred u rejon Umke; 4. odred u rejon Mladenovca i Topole; 5. odred u rejon Požarevca i Golupca; 6. odred u rejon Smederevske Palanke; 7. odred u rejon Svilajnca i 8. odred u rejon Senjskih Rudnika.

20. 9. 1941 MNO odbor u Krupnju izdao naredbu da se u krupanjskoj osnovnoj školi formira bolnica sa ambulantom, radi lečenja boraca NOP odreda.

26. 9. 1941 U s. Stolicama (kod Krupnja), pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ i komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita održano vojno savetovanje na kome su učestvovali neki članovi Politbiroa CK KPJ, predstavnici vojnih i partijskih rukovodstava iz Srbije, Hrvatske. Slovenije, BiH i komandanti najbližih NOP odreda iz Srbije. Na savetovanju su uopštena dotadašnja iskustva, razmotrena pitanja dalje oslobodilačke borbe i donete odluke veoma značajne za učvršćenje i razvijanje NOB-a; formirati glavne štabove u pokrajinama gde oni do tada nisu postojali, a Glavni štab NOP odreda Jugoslavije preimenovati u VŠ NOP odreda Jugoslavije; preći na čvršće i jedinstvenije vojne formacije i posvetiti službama (intendantskoj, sanitetskoj i drugim) veću pažnju; obrazovati nove slobodne teritorije i nastaviti rad na jačanju političkog jedinstva naroda u borbi protiv okupatora, te veću pažnju pokloniti formiranju NO odbora kao nosilaca istinske narodne vlasti.

14. 10. 1941 Otpočeo napad ojačanog nemačkog 698. pešadijskog puka prema Krupnju pravcima Krivajci-Krupanj i Mojković-Krupanj, koje su zatvarali Podrinski NOP odred i delovi Valjevskog NOP odreda. Borbe su vođene do 20 oktobra.

20. 10. 1941 Delovi nemačke 342. pešadijske divizije slomili otpor jedinica Podrinjskog i Valjevskog NOP odreda i prodrli u Krupanj, gde su popalili sve zgrade, sem onih u krugu fabrike antimona, poubijali ranjenike, lekare i bolničare (koje su pohvatali u bolnici u Krupnju) i sve civilno stanovništvo koje nije uspelo da se na vreme skloni.

22. 10. 1941 Kod s. Mojkovca (blizu Krupnja) delovi nemačke 342. pešadijske divizije savladali otpor delova Valjevskog NOP odreda.

20. 12. 1941 U Brezovicama (kod Krupnja) Valjevski NOP odred, u borbi protiv nemačkih vojnika i nedićevaca ubio 22 i ranio 12 neprijateljskih vojnika.

14. 1. 1942 U s. Komiriću (kod Krupnja), u borbi protiv četnika poginuo zamenik komandanta Rađevskog bataljona Valjevskog NOP odreda Živan Marković Žića, narodni heroj.

15. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da se 11. udarna divizija hitno prebaci preko r. Drine i otpočne dejstvo opštim pravcem Zvornik-Krupanj.

17. 9. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ da jednu diviziju orijentiše ka 12. udarnom korpusu NOVJ, da bi se zajedničkim dejstvima stvorilo čvrsto uporište u zapadnoj Srbiji. Ujedno ga obaveštava: da će se te noći preko r. Drine prebaciti 1.1. udarna divizija NOVJ, pa će tako 12. udarni korpus, sa tri divizije, postepeno nadirati preko Krupnja ka pl. Ceru i Posavini; da će se na prostoriju pl. Medvednik - Sokolske planine uputiti 2-3 divizije iz sastava 1. armijske grupe NOVJ.

17. 9. 1944 Dve brigade 11. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ slomile otpor jednog bataljona SDS i zauzele Krupanj.

18. 9. 1944 U Krupnju četnički Cerski korpus i delovi jednog bataljona SDS napali 5. krajišku (kozarsku) udarnu brigadu 11. udarne divizije i odbacili je prema s. Stolicama.

21. 9. 1944 Posle jednodnevne borbe protiv oko 1.000 četnika 4. grupe jurišnih korpusa i Majevičkog četničkog korpusa, jedinice 16. udarne divizije NOVJ oslobodile Krupanj. Neprijatelj se u neredu povukao prema Loznici, pl. Gučevu i pl. Ceru, uz gubitke od blizu 100 mrtvih i ranjenih.

22. 9. 1944 Na položaju Cerje-Beleg-Glavica-Lisina (kod Krupnja) 16. udarna divizija 12. udarnog korpusa NOVJ slomila otpor tri brigade 4. grupe četničkih jurišnih korpusa, odbacila ih prema pl. Gučevu, Loznici i pl. Ceru i zauzela rudnik antimona Zajaču. Četnici su imali 20-30 mrtvih i ranjenih, a 16. udarna divizija 3 ranjena borca.

23. 9. 1944 Kod s. Korenite (blizu Krupnja) 5. vojvođanska udarne, brigada 36. udarne divizije NOVJ, u kratkoj borbi, razbila oko 250 četnika Jadarske brigade i odbacila ih prema pl. Iverku.

Dokumenti

Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 15. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o angažovanju snaga za ugušivanje ustanka u rejonu Šabac — Loznica — Krupanj — r. Sava — r. Drina

Zapovest opunomoćenog komandanta u Srbiji od 16. oktobra 1941. potčinjenim jedinicama za uništenje partizanskih snaga na području Krupnja i u dolini Jadra

Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o angažovanju snaga za zaštitu industrijskih objekata u Boru, Trepči i Krupnju

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 januara 1942 god. Štabu Krupanjskog četničkog odreda za učvršćenje odreda i izvršenje postavljenih zadataka

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da hitno prebaci 11. diviziju radi dejstava na pravcu Zvornik - Krupanj - Bela Crkva

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ da izvrši prihvat II. divizije i da sa svojim jedinicama nadire ka Krupnju, Ceru i Posavini

Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za prebacivanje na prostoriju Krupanj - Pecka u cilju sadejstva jedinicama Jedanaeste NOU divizije

Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 20 septembra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika i nedićevaca kod Krupnja i Malog Zvornika

Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 20 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Krupanj

Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 23. septembra 1944. komandantima kolona za napad na 12. udarni korpus NOVJ na prostoriji Valjevo — Krupanj

Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 6 decembra 1944 god. štabovima brigada da se prebace na prostoriju Loznica - Krupanj

Fotografije

Povezane odrednice

Bitka za Šabac 1941. Četnici u ustanku 36. vojvođanska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Vlado Zečević Mojkovac Zvornik 12. vojvođanski korpus NOVJ Valjevski partizanski odred 16. vojvođanska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Valjevo Franz Böhme Ranjenici u ratu Majevički korpus JVuO 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Operacija Mačva Borbe u Srbiji 1944. 342. pešadijska divizija Bitka za Srbiju Glavni štab Hrvatske Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Svilajnac Bratstvo i jedinstvo u ratu Loznica Mačvanski partizanski odred 11. krajiška divizija NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji Vrhovni štab NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Smederevska Palanka Umka Vrhovna komanda Vermahta Četnici u drugom svetskom ratu 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Mladenovac Cerski korpus JVuO Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Obrenovac Bolnice u oslobodilačkom ratu Kozara u oslobodilačkom ratu Šabac Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Srbiji 1942. Sanitet u ratu 17. istočnobosanska divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Ustanak u Srbiji 1941. Intendantura u ratu Centralni komitet KPJ Bitka za Loznicu 1941. Požarevac Srpska državna straža (nedićevci) Nemački zločini u Srbiji 1941. Narodno oslobodilački odbori 1. proleterski korpus NOVJ