🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kukavički (leskovački) partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 47 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 7. 1941 Na sastanku OK KPJ za Leskovac doneta odluka o formiranju Kukavičkog (Leskovačkog) NOP odreda.

12. 7. 1941 Okružni komitet KPJ za Leskovac izdao proglas: poziva narod na ustanak protiv okupatora i njegovih slugu, a radnike i napredne intelektualce da napuste grad i priključe se Kukavičkom NOP odredu.

10. 8. 1941 Na Liscu (pl. Kukavica) OK KPJ za Leskovac formirao Kukavički (Leskovački) NOP odred.

16. 8. 1941 Na pruzi Leskovac-Grdelica Kukavički NOP odred prekinuo tt liniju.

25. 8. 1941 U s. Čukljeniku (na pl. Kukavici) Kukavički NOP odred napao i razoružao 20 finansa, a zaplenio 43 puške, 1000 metaka, ćebad, odeću i hranu.

4. 9. 1941 U rudnik Lece (kod Lebana) upala grupa boraca Kukavičkog NOP odreda i zaplenila 300 kg ekrazita i nekoliko stotina metara štapina.

11. 9. 1941 Između Leskovca i ž. st. Pečenjevca delovi Kukavičkog NOP odreda pokidali tt linije.

15. 9. 1941 U s. Vučju (kod Leskovca) Kukavički NOP odred napao žand. st. i razoružao 15 žandarma.

20. 9. 1941 Na inicijativu OK KPJ za leskovački okrug, jedna desetina Leskovačkog NOP odreda upućena je na Babičku goru sa ciljem da preraste u Babički NOP odred.

24. 9. 1941 U s. Vučju (kod Leskovca) Kukavički NOP odred napao i razoružao posadu žand. st. i spalio arhivu Opštine.

27. 9. 1941 Kukavički NOP odred napao na Vučje (kod Leskovca) razoružao 20 finansa, zaplenio 20 pušaka i oštetio fabriku štofa, koja je radila za okupatora.

1. 10. 1941 Kukavički NOP odred napao Vlasotince i, posle dvočasovne borbe, razoružao 30-40 žandarma, spalio arhive Opštine, Sreza, Poreske uprave i Pošte i zaplenio 500.000 dinara.

9. 10. 1941 Toplički NOP odred i delovi Kukavičkog NOP odreda napali Prokuplje: razoružali i zarobili oko 100 četnika Koste Pećanca i žandarma, spalili arhive seoskog načelstva i opštine, zaplenili 1 mitraljez, 80 pušaka i milion dinara, iz zatvora oslobodili 28 zatvorenika, među kojima 8 aktivnih partizana, i u zoru se povukli na Pasjaču pl.

12. 10. 1941 Otpočeo koncentrični napad oko 3.000 četnika Koste Pećanca na Toplički i deo Kukavičkog NOP odreda na pl. Pasjači. U trodnevnim borbama kod s. Đurevca, s. Jovine Livade, s. Pasjače, s. Belog Kamena, na Pasjačkom visu i kod s. Kožinca, četnici su potpuno razbijeni. Zarobljeno je preko 150 četnika i zadobijen je veliki ratni materijal.

21. 10. 1941 U s. Sponcu (kod Lebana) od dela Kukavičkog NOP odreda i novodošlih boraca formiran Jablanički NOP odred.

23. 10. 1941 Između ž. stanica Leskovac i Grdelica delovi Kukavičkog NOP odreda porušili prugu.

0. 11. 1941 Na pl. Kukavici formirana bolnica Leskovačkog (Kukavičkog) NOP odreda, kapaciteta 30 postelja.

2. 11. 1941 Na pruzi između Leskovca i Grdelice delovi Kukavičkog NOP odreda srušili voz sa nemačkim vojnicima koji je dolazio iz Skoplja.

2. 11. 1941 Između ž. stanica Grdelica i Đorđevo Kukavički NOP odred porušio železničku prugu, usled čega je iskliznu voz (a dva vagona se prevrnula). Razoružao stražu na grdeličkom mostu.

5. 11. 1941 Kod s. Tulova (blizu Vlasotinaca) poginuo politički komesar Kukavičkog NOP odreda Vladimir Đorđević, narodni heroj.

17. 11. 1941 Kod ž. st. Đorđeva (blizu Leskovca) delovi Kukavičkog NOP odreda oštetili prugu.

26. 11. 1941 Kod Grdelice (blizu Leskovca) delovi Kukavičkog NOP odreda izbacili iz šina nemački blindirani voz.

27. 11. 1941 Delovi bugarskog 2. motorizovanog puka i nemačke 717. pešadijske divizije napali Kukavički NOP odred kod s. Vučja (blizu Leskovca) i prisilili ga na povlačenje. Odred se posle tri dana ponovo vratio u Vučje.

28. 11. 1941 Između ž. stanica Leskovac i Đorđevo delovi Kukavičkog NOP odreda oštetili prugu, usled čega je iskočio iz šina voz sa nemačkim transportom.

3. 12. 1941 Delovi nemačke 717. pešadijske divizije i dobrovoljačkih i četničkih odreda Niške grupe otpočeli napad iz Leskovca ka Lebanu, protiv Jablaničkog i Kukavičkog NOP odreda. U borbi, vođenoj do noći, neprijatelj je prisiljen da se, u neredu, povuče za Leskovac, pretrpevši gubitke od 30 mrtvih i 17 zarobljenih. Naši gubici: 6 mrtvih. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, desetina hiljada metaka i drugo oružje i oprema.

4. 12. 1941 Na putu Leskovac-Vučje delovi Jablaničkog i Kukavičkog NOP odreda srušili dva betonska mosta na reci Veternici i na putu Leskovac-Miroševce zapalili drveni most.

1. 1. 1942 Kod s. Vučja (blizu Leskovca) četnici i nedićevci napali Leskovački NOP odred. Oni su zauzeli Vučje i prinudili Leskovački NOP odred da se povuče ka pl. Kukavici.

0. 2. 1942 Kukavički NOP odred raspustio oko 450 boraca, (tako da je u niemu ostalo svega oko 150 boraca) a zatim se prebacio (25. II) na teren Jablaničkog NOP odreda.

2. 2. 1942 Kukavički NOP odred izvršio napad na Kozjački četnički odred Koste Pećanca u s. D. Oruglici (kod Lebana), zatim se, posle dvadesetčetvoročasovne borbe, preko r. Veternice prebacio na prostoriju Crcavac-Kaluđerica-Koprive.

6. 2. 1942 Kod s. Bučumeta (blizu Lebana) Jablanički NOP odred i delovi Leskovačkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca i nedićevaca i u protivnapadu zauzeli Lebane, nanevši neprijatelju gubitke od 20 mrtvih i zarobljenih.

18. 2. 1942 U s. Oruglici (kod Lebana) Kukavički NOP odred izvršio napad na četnički odred Koste Pećanca. Pošto nije jednovremeno izvršen, napad nije u potpunosti uspeo, pa su se partizani povukli ka s. Barju.

3. 3. 1942 Otpočeo napad bugarskih i nedićevskih jedinica i četnika Koste Pećanca na Toplički, Rasinski, Jablanički i Leskovački NOP odred u cilju zauzimanja slobodne teritorije u Toplici i Jablanici.

7. 3. 1942 Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa, u sadejstvu sa nedićevcima, ljotićevcima i četnicima (ukupne jačine oko 10-15.000 ljudi), napali Jablanički i Leskovački NOP odred i delove Topličkog NOP odreda. Posle četvorodnevnih borbi Jablanički i Leskovački NOP odred su se iz rejona s. Dobre Vode na pl. Rađanu probili na pl. Pasjaču. Prvog dana borbe kod s. Gazdara (blizu Medvede) poginuo je Zejnel Ajdini, narodni heroj.

11. 3. 1942 Kod s. Dobre Vode (na pl. Rađanu) Jablanički i Leskovački NOP odred probili obruč bugarskih, četničkih i nedićevskih jedinica i preko s. Dragog Dela i s. Žitnog Potoka izbili na pl. Pasjaču, gde su se spojili sa delovima Topličkog NOP odreda.

12. 3. 1942 U s. Belom Kamenu (na pl. Pasjači) formiran Privremeni operativni štab za Jablanički i Kukavički NOP odred i delove Topličkog NOP odreda.

12. 3. 1942 Privremeni operativni štab za Jablanički i Kukavički NOP odred i delove Topličkog NOP odreda doneo odluku da ove jedinice otpočnu prodor sa pl. Pasjače ka Jablanici i Pustoj reci, gde su naišli na jake neprijateljske snage koje su im nanele znatne gubitke.

19. 3. 1942 Kod s. Tulara (blizu Lebana) jedna četa Kukavičkog NOP odreda naišla na zasedu četnika Koste Pećanca i skoro potpuno izginula: od 63 borca spasio se samo 16. Četnici su ranjene i zarobljene partizane pobili, a neke predali Nemcima.

21. 3. 1942 Pod pritiskom neprijatelja Leskovački NOP odred se podelio na dve grupe; jedna se prebacila u Crnu travu, a druga ostala na pl. Kukavici.

26. 3. 1942 Kod s. Igrišta (blizu Lebana) četnički Veternički odred Koste Pećanca i 11. oružani odred SDS napali 2. četu Leskovačkog NOP odreda. Četa je pretrpela teške gubitke: od 80 boraca uspelo je da se ka s. Šilovu povuče samo oko 30 boraca. U toj borbi, našavši se opkoljen, izvršio je samoubistvo član CK KPJ Kosta Stamenković, narodni heroj.

1. 8. 1942 U s. Bunuškom Čitluku (kod Leskovca) Leskovački NOP odred razoružao mesne četnike i 4 dobrovoljca.

3. 8. 1942 U s. V. Trnjanu i s. Presečini (kod Leskovca) Leskovački NOP odred razoružao mesne četnike i zaplenio oko 60 pušaka.

31. 8. 1942 U s. Rudaru (kod Leskovca) Leskovački NOP odred razoružao grupu stražara SDS, zatim 2 nedićevca i 1 četnika, a u s. V. Trnjanu 1 nemačkog vojnika.

2. 10. 1942 Jedna desetina Leskovačkog NOP odreda razmontirala deo pruge Leskovac-Vranje, usled čega se srušio nemački transportni voz, te u njemu poginulo više nemačkih vojnika.

9. 10. 1942 Kod s. Čukljenika (blizu Leskovca) delovi Leskovačkog NOP odreda napali patrolu graničnog odeljenja, te ubili 1, ranili i i zarobili 3 graničara.

0. 11. 1942 Štabovi Jastrebačkog, Jablaničko-pasjačkog i Leskovačkog NOP odreda posebnim naređenjem, pozvali okupatorske opštinske uprave da daju ostavke, kako bi se sprečila rekvizicija žita.

1. 11. 1942 Nedićevci, četnici i bugarski vojnici okružili i napali Leskovački (Kukavički) NOP odred na pl. Kukavici. Posle dvodnevnih borbi, da bi izbegao uništenje, jedan deo tog odreda se probio u Crnu travu, a drugi deo se zadržao na pl. Kukavici. Neprijatelj se povukao u svoje garnizone.

22. 9. 1944 Leskovački NOP odred, posle oštre borbe protiv balista, zauzeo Bujanovac. Gubici neprijatelja: 50 mrtvih i više ranjenih. Odred je imao 6 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

Dokumenti

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 16 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojnom stanju partiske i vojne organizacije i akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 23 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

Izveštaj Komande žandarmerije od 27 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv Leskovačkog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

Izveštaj sekretara partiske organizacije Leskovačkog NOP odreda početkom februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o partisko-političkom radu i akcijama odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 28 marta 1942 god. o borbi protiv partizana Leskovačkog NOP odreda

Izveštaj Štaba Leskovačkog NOP odreda od 3 jula 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o brojnom stanju i naoružanju odreda i vojnoj situaciji na terenu

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 2 oktobra 1942 god. o akcijama Požarevačkog, Krajinskog i Leskovačkog NOP odreda

Izveštaj Štaba Kukavičkog (Leskovačkog) NOP odreda od 12 oktobra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o akcijama odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 2 novembra 1942 god. o akcijama Ozrenskog, Crnotravskog i Leskovačkog NOP odreda

Izveštaj Štaba Kukavičkog NOP odreda od 19. novembra 1942. o neprijateljskoj ofanzivi na Kukavicu

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 26 novembra 1942 god. članu Pokrajinskog povereništva povodom stvaranja operativnog rukovodstva za Jastrebački, Pasjačko-jablanički, Rasinski i Kukavički NOP odred

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1942. Narodni heroji Jugoslavije Diverzije u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Crnotravski partizanski odred Bolnice u oslobodilačkom ratu Leskovac Bitka za Srbiju Niš Babički partizanski odred Centralni komitet KPJ 717. pešadijska divizija Zasede u oslobodilačkom ratu Jablanički partizanski odred Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Vranje Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Vlasotince Jastrebački partizanski odred Prokuplje 1. bugarski okupacioni korpus Krajinski partizanski odred Toplica u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Srpska državna straža (nedićevci) Požarevac Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Srbiji 1944. Rekvizicija u ratu Četnici u ustanku Partizanski odred Zejnel Ajdini Bugarska u drugom svetskom ratu Kosta Pećanac Bali Kombetar Crna Trava Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Toplički partizanski odred Ustanak u Srbiji 1941. Lebane Bujanovac Četnici u drugom svetskom ratu