🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kupinovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

24. 9. 1942 Na drumu s. Obrež - s. Kupinovo (u južnom Sremu) delovi 3. bataljona 3. NOP odreda 3, operativne zone Hrvatske prekinuli tt veze, ubili 4 narodna izdajnika i zaplenili 5 pušaka s municijom.

4. 11. 1942 Između sela Progara i Kupinova (južni Srem) mesne desetine posekle 19 tt stubova.

3. 9. 1943 U s. Boljevcima (u južnom Sremu) delovi 3. vojvođanske NOU brigade napali žandarme, porušili 1 bunker i zauzeli i zapalili finansijsku stanicu i 2 opštinske zgrade. Poginulo je 6 žandarma; zaplenjene su 2 puške sa 80 metaka. Istog dana su delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda, posle duže borbe, zauzeli s. Kupinovo, ubivši 12 i ranivši 3 žandarma i domobrana. Pokušaj domobranskih jedinica i žandarma da se sledećeg dana probiju iz s. Ašanje u s. Kupinovo odbili su osiguravajući delovi 3. vojvođanske brigade, nanevši neprijatelju gubitke od 39 poginulih.

6. 10. 1943 U s. Kupinovu (u južnom Sremu) delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda napali grupu od 89 četnika koji su došli iz Srbije radi formiranja svojih jedinica. U tročasovnoj borbi je poginulo 17 i zarobljeno 4 četnika, dok su ostali proterani preko Save, kojom prilikom se više njih udavilo.

20. 12. 1943 Kod spomenika u blizini s. Kupinova (u južnom Sremu) 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda, iz zasede, napao nemačke žandarme koji su se prevozili iz s. Obreža. Poginula su 62 žandarma; zaplenjeno je: puškomitraljez, 2 automata, 26 pušaka, 4 pištolja i dosta druge opreme, dok je kamion sa prikolicom spaljen. Bataljon je imao 2 mrtva i 3 ranjena.

25. 5. 1944 Na putu s. Kupinovo - s. Obrež (u južnom Sremu) jedinice 1. sremskog NOP odreda posekle 70 tt stubova.

6. 7. 1944 U s. Kupinovu (u južnom Sremu) nemačke jedinice i policija ubile 17 lica a 52 lica internirale u Nemačku.

16. 8. 1944 Između s. Nove Pazove i ž. st. Zemun Polje (na pruzi Stara Pazova - Zemun) jedan bataljon Posavskog NOP odreda miniranjem porušio oko 700 metara koloseka. Iste noći u rejonu s. Kupinova (u južnom Sremu) drugi bataljon tog odreda napao na oko 1000 četnika koji su se prebacili iz Srbije. Napad nije uspeo zbog otpora nadmoćnog neprijatelja, koga su monitori sa r. Save pomagali snažnom artiljerijskom i minobacačkom vatrom. Gubici bataljona: 7 ranjenih boraca.

21. 10. 1944 Na odseku s. Skela - s. Kupinovo i kod Umke jedinice 16. i 36. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, sa 117. i 374. protivavionskim pukom, 144. i 563. bacačkim pukom i 221. haubičkim pukom Crvene armije, forsirale r. Savu i počele operacije u Sremu.

22. 10. 1944 Po forsiranju r. Save kod Obrenovca i s. Skele jedinice 12. udarnog korpusa NOVJ preduzele nadiranje ka Rumi i oslobodile sela: Boljevce, Kupinovo, Jakovo, Surčin, Bečmen, Petrovčič, Ašanju i Karlovčić.

Fotografije

Povezane odrednice

Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Surčin 16. vojvođanska divizija NOVJ Umka Obrenovac 1. sremski partizanski odred 12. vojvođanski korpus NOVJ 3. vojvođanska udarna brigada 6. vojvođanska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu 117. lovačka divizija 36. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Sremu 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Nova Pazova Zemun Stara Pazova Borbe u Srbiji 1942. Bitka za Srbiju Ruma Borbe u Srbiji 1944. 10. vojvođanska udarna brigada Glavni štab Vojvodine Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1942. Crvena armija