🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kutina u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

5. 4. 1941 U s. G. Šarampovu (kod Kutine), u prisustvu članova CK KPH, Josipa Kraša i Stjepana Kenđela, otpočela dvodnevna okružna konferencija OK KPH za Čazmu.

28. 8. 1942 Kod s. Kletišta (na žel. pruzi Kutina-Popovača) jedinice Moslavačkog partizanskog bataljona digle u vazduh oklopni voz, zbog čega je saobraćaj obustavljen 24 časa.

6. 9. 1942 Posadu koja je čuvala postrojenja petrolejskih izvora u s. Gojilu (kod Kutine) napale jedinice 7. hrvatske NO brigade, Banijske proleterske čete i Moslavačkog partizanskog bataljona i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Krajiškog proleterskog bataljona. Postrojenja su gotovo sva uništena, kao i posada. U borbi je poginuo zamenik političkog komesara Banijske proleterske čete Ivica Bujić, narodni heroj. Zarobljeni su 81 domobran i 1 oficir, 6 nemačkih vojnika i 1 podoficir, a zaplenjeno je 112 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 10.000 metaka.

23. 12. 1942 Kod s. Gračanice (blizu Kutine), prilikom napada na nemački železnički transportni voz, poginuo operativni oficir Moslavačkog NOP odreda Nikola Božić Jug, narodni heroj.

14. 1. 1943 Na ž. st. Repušnica (kod Kutine) delovi Moslavačkog NOP odreda zarobili 20 domobrana.

14. 4. 1943 Jedinice Moslavačkog NOP odreda uništile ž. st. Voloder-Krivaj (na pruzi Kutina

9. 7. 1943 U s. Osekovu (kod Kutine) jedna domobranska četa se sukobila sa delovima Moslavačkog NOP odreda, ali se morala povući u s. Popovaču, pretrpevši gubitke od 7 zarobljenih i 3 ranjena. Odred je imao 1 ranjenog.

0. 8. 1943 U s. Gojilu (kod Kutine), na poziv SNO odbora, oko 600 radnika petrolejskih izvora stupilo u petodnevni štrajk.

2. 8. 1943 Jedinice Moslavačkog NOP odreda napale posadu s. Popovače (kod Kutine) i zarobile 33 domobrana i 2 oficira.

14. 9. 1943 U s. Popovači (kod Kutine) 17. udarnoj brigadi 10. divizije NOVJ predao se bez borbe 3. bataljon domobranskog 5. brdskog puka.

2. 2. 1944 Kod ž. st. Kutina (na pruzi Zagreb-Beograd) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile brzi voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 10 sati.

18. 3. 1944 Kod s. Bršljanice i s. Rogoza (blizu Čazme) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ napale delove domobranske 1. brdske brigade iz Kutine, Garešnice i s. Poljane i posle kraće borbe odbacile ih u polazne garnizone.

30. 3. 1944 Kod s. Vukovja i s. Piogoža (blizu Daruvara) oko 800 domobrana i nemačkih vojnika iz Garešnice s. Gojila i Kutine napali 1. i 3. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ. Zbog nadmoćnosti neprijatelja bataljoni su se povukli u pravcu s. V. Bršljanice i s. Dišnika.

3. 8. 1944 Kod železničkih stanica: Staro Petrovo Selo, D. Vrba, Rajić, Ludina i Kutina (na pruzi Beograd-Zagreb) saveznička avijacija bombardovala neprijateljske transporte.

20. 8. 1944 Osamnaesta brigada 40. divizije NOVJ napala 1. bataljon domobranskog 1. brdskog puka i 7. četu 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka u s. Hercegovcu (kod Daruvara). Brigada se pred veče morala povući zbog jakog otpora neprijatelja, kome je došlo pojačanje iz Kutine, s. Garešnice i s. Popovače, i zbog svojih osetnih gubitaka.

31. 8. 1944 Na odseku Kutina - s. Popovača, na dužini od 7 km, jedinice 7. udarne divizije 4. korpusa NOVJ [Sedma udarna divizija (bez 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2, udarne brigade) bila je privremeno pod komandom 10. korpusa NOVJ.] prekinule železničku prugu Beograd-Zagreb na 160 mesta i porušile ž. st. Voloder i više železničkih mostova, propusta i bunkera duž pruge. Poginulo je 28 i ranjeno 20 nemačkih vojnika i domobrana. Na tom odseku pruga nije radila više od 10 dana.

22. 9. 1944 Iz Kutine, s. Gračenice, s. Popovače i s. Dud ine delovi domobranske 1. brdske brigade (jačine 4 čete) napali Moslavački NOP odred kod sela Srp. i Kat. Selišća (blizu Ivanić-Grada). Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

5. 11. 1944 Kod železničkih stanica Čulinec i Kutina (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili 2 nemačka transporta, uništivši lokomotivu i 8 vagona i oštetivši 3 vagona.

11. 11. 1944 Kod s. Križa (na pruzi Kutina-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 8 vagona i oštetivši 10 vagona. Poginulo je 40 nemačkih vojnika i dosta ih je ranjeno. Saobraćaj je obustavljen 40 časova.

7. 12. 1944 Jedinice 33. divizije NOVJ zauzele s. Batinu i s. Husain (kod Kutine). Nemačke jedinice su imale 70 poginulih i 10 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 7 mitraljeza, 4 automata, 40 pušaka i 100.000 metaka.

12. 12. 1944 Jedinice 33. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na ustaško-domobransko uporište u s. Zbegovači (kod Kutine), porušile 2 mosta i oštetile železničku prugu na 20 mesta.

2. 5. 1945 Jedinice 21. udarne divizije JA, posle jednodnevne borbe, odbacile nemačke i ustaško-domobranske snage prema Kutini i oslobodile Novsku, s. Popovac, s. Subocki Grad, s. Novi i Stari Grabovac, s. Paklenicu i s. Bujavicu (kod Nove Gradiške). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 10 mrtvih, 10 ranjenih i 2 zarobljena. Jedinice 21. udarne divizije JA su imale 5 ranjenih.

Dokumenti

Izvještaj kotarske oblasti u Kutini od 6 rujna 1942 god. o uništenju petrolejskih izvora na Gojilu od strane partizana

Kutina Izvještaj Kotarske oblasti Kutina Velikoj župi Prigorje o uništenju petrolejskih izvora na Gojilu od strane partizana

Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 3 listopada 1942 god. o borbi kod Kutine i Jasenka i o prebacivanju Četvrte NOU brigade na Kordun

Obavijest Kotarske oblasti u Kutini Velikoj župi Prigorje o osobama koje su iz Srpskoga Selišta pobjegle u partizane, uz molbu da se za istima raspiše potraga

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 3 veljače 1943 god. o napadu na posadu Pakrac i slanju pojačanja iz Daruvara i Kutine

Naredba Štaba II korpusa NOV I PO Hrvatske štabovima X i XII divizije NOVH za pokret i akcije, i to X diviziji da se uputi u Moslavinu, Bilogoru, Kalnik i Hrvatsko zagorje, a XII diviziji na sektor Nove Gradiške - Kutine sa zadatkom da izvodi diverzije i održava vezu s Moslavinom

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 2 listopada 1943 god. Štabu Druge NO brigade za dejstvo na komunikaciji Zagreb - Dugo Selo - Kutina

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 19 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Nartu i željezničku prugu Dugo Selo - Kutina

Izvještaj štaba Druge NO brigade Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Nartu i željezničku prugu Dugo Selo-Kutina

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica Druge operativne zone i Dvadeset osme divizije na Koprivnicu i borbama kod Kutine, Grubišnog Polja i Generalskog Stola

Izvještaj Dragutina Sailia, člana Centralnoga Komiteta KP Hrvatske Centralnom komitetu o političkom stanju na području kotara Sisak, Kutina, Garešnica i Čazma, izvještaju Lepe Perović o radu NOO u Zagrebu te o oslobođenju Koprivnice

Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akcijama partizana oko Zagreba, Varaždina, Siska i Kutine

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. prosinca 1943. god. o dejstvima protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Pokuplju, Kutini, Vrlici i na otoku Korčuli

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Svibovca, Kutine, Brcda, Karlovca, Otočca, Obrovca i Gale

Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o borbama s jedinicama NOV i PO Hrvatske kod Svibovca i Kutine.

Izvještaj Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u o kampanji za popularizaciju odluka AVNOJ-a u garešničkome čazmanskome i kutinskom kotaru .

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ na Hvaru i na području Ludbrega, Kutine i Našica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama kod Ivanić-Grada, Kutine, Ogulina, Cazina, Babinog Potoka, na Papuku i Ravnoj Gori

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Narte, Kutine, Jasenika i na Papuku

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Kutine, Cazina, Primišlja, Zadra, Imotskog i na Krbavskom Polju

Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 27. maja 1944. podređenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Dugo Selo - Kutina

Zapovijest Štaba Trideset treće divizije od 27. maja 1944. podređeđenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi od Česme do Kutine

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. maja 1944. o dejstvu protiv jedinica NOV i POJ kod Kutine, Djevrsaka, u Baniji i na Kordunu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. juna 1944. o napuštanju Gline, Topuskog, Vrginmosta i Korenice i o borbama kod Kutine, Križevaca, Daruvara, Karlovca i Šibenika

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Ivanić-Grada, Kutine, Otočca, Sinja i Metkovića

Izvještaj Općinskoga NOO Ludina Kotarskome NOO Kutina o upadu ustaša na oslobođeni teritorij općine

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Rajić i Vinovo i o borbama kod Kutine, Daruvara, Ogulina, u Lici i na Biokovu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. avgusta 1944. o borbama na području Ivanić-Grad - Kutina, Čazma - Daruvar, Cazin, Imotski, u Lici i na otoku Braču

Zapovijest Štaba 7 divizije NOVJ od 30. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše diverziju na pruzi Popovača - Kutina

Naredba Štaba 10. korpusa NOVJ od 2. septembra 1944. o pohvali Štaba i jedinica 7. divizije za uspješno izvedenu diverziju na pruzi Kutina - Popovača

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na komunikacije - Zagreb - Kutina, Zagreb - Sisak i Zagreb - Zabok

Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 10. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljske kolone na komunikaciji Kutina - Popovača

Izvještaj štaba 2. brigade od 11. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Kutine

Izvještaj štaba 3. brigade Nikola Demonja od 17. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o diverziji na pruzi Kutina - Banova Jaruga

Zapovest Štaba 1. armije JA od 24. aprila 1945. štabovima potčinjenih divizija za gonjenje neprijatelja ka Čazmi i Kutini

Fotografije

Povezane odrednice

Nova Gradiška Ludbreg 10. zagrebački korpus NOVJ ZAVNOH Topusko Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Hvar 10. krajiška divizija NOVJ Ivanec Politički komesari u NOR-u Lepa Perović Šibenik 3. diverzantski odred NOVH AVNOJ Borbe u Slavoniji 1943. 1. gorski zdrug (NDH) Diverzije u oslobodilačkom ratu Korčula Batinska bitka Novska Sveštenici u ratu Operacija Jesenji pljusak Ogulin Borbe u Hrvatskoj 1944. Sinj Imotski 40. slavonska divizija NOVJ Borbe u Lici 1944. 17. slavonska udarna brigada Brač Pokatoličavanje Srba Ivanić-Grad Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 7. banijska divizija NOVJ Koprivnica Sisak Čazma Varaždin Avijacija u oslobodilačkom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Zagreb Narodno oslobodilački odbori Križevci Daruvar 28. slavonska divizija NOVJ Operacija Božić Bata Cazin Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Pakrac Otočac 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Garešnica Borbe u Hrvatskoj 1945. Komunistička partija Hrvatske Dugo Selo Borbe u Slavoniji 1942. Popovača Napad na Gojlo 1942. Karlovac Borbe u Slavoniji 1944. Zabok Hrvatsko domobranstvo Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1942. Narodni heroji Jugoslavije Moslavački partizanski odred Borbe u Slavoniji 1945. Operacija Wechselbalg 1. brdska brigada NDH Borbe u Hrvatskoj 1943. 33. hrvatska divizija NOVJ Grubišno Polje 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša 1. moslavačka brigada