🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kuzman Josifovski

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Pismo političkog komesara NOV i PO Makedonije Cvetka Uzunovskog od 26. septembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju na teritoriji Treće operativne zone

Pismo Kuzmana Josifovskog od 6. oktobra 1943. god. Centralnom komitetu KIM o stanju na teritoriji Makedonije pod bugarskom okupacijom i održavanju veza sa Srbijom, Kosmetom i Kumanovskim partizanskim odredom

Izveštaj Kuzmana Josifovskog od 15. oktobra 1943. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o situaciji na teritoriji pod bugarskom okupacijom

Pismo Kuzmana Josifovskog od 17. oktobra 1943. god. Mesnom komitetu KIM Prilep o organizovanju Narodnooslobodilačkog odbora i ostalnm zadacima Partije

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 2. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom u kome ga izveštava o ponovnom zauzimanju Kičeva i smernicama rada na teritoriji pod bugarskom oku-pacijom

Pismo delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu Ljubča Arsova od 5. novembra 1943. god. članu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Kuzmanu Josifovskom 

Izveštaj delegata štaba Pete operativne zone Ljubča Arsova od 14. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju u Skopsko-kumanovskom partizanskom odredu

Izveštaj Ljubča Arsova od 14. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju na teritoriji Pete operativne zone

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 18. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama na prostoriji Kičevo–Bukovnk–Izvor–Klenovec–Podvis

Izveštaj Ljubča Arsova od 3. decembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju na terenu bataljona Jordan Nikolov

Pismo instruktora Centralnog komiteta KPJ za Makedoniju od 11. decembra 1943., Kuzmanu Josifovskom o formiranju 1. makedonsko-kosovsike NOU brigade i o nemačkoj ofanzivi na slobodnu teritoriju Makedonije

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 11. decembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske brigade i pokretu u pravcu Treće operativne zone

Izveštaj Kuzmana Josifovskog od 20. decembra 1943. god. CK KIM povodom pršovora na manifest Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 5. februara 1944. Kuzmanu Josifovskom Pitu o planu ofanzivnih dejstava na prostoru Makedonije pod bugarskom okupacijom i zahtev da se hitno sprovedu u delo direktive Josipa Broza Tita o agitaciji i propagandi

Obaveštenje Svetozara Vukmanovića-Tempa od 5. februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o planu dejstva jedinica NOV i PO Makedonije i daljim zadacima

Izveštaj Bora Pockova, komandanta Pete operativne zone, od 18. februara 1944. god., Kuzmanu Josifovskom-Pitu o borbama bataljona Jordan Nikolov od 7. do 18. februara 1944. godine

Obaveštenje Ljubča Arsova od 27. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o pogibiji člana CK KP Makedonije Kuzmana Josifovskog-Pitu

Obaveštenje Dobrivoja Radosavljevića od 28 februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske udarne brigade

Direktiva Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. god. Ljubču Arsovu o preuzimanju svih poslova u Skoplju koje je dotada vršio Kuzman Josifovski-Pitu

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Svetozar Vukmanović Tempo Kumanovski partizanski odred Omladina u ratu Dobrivoje Radosavljević Štampa u ratu Prilep Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Skoplje Josip Broz Tito 2. makedonska udarna brigada Centralni komitet KPJ Kičevo Narodni heroji Jugoslavije Narodno oslobodilački odbori Komunistička partija Makedonije AFŽ Februarski pohod Glavni štab Makedonije Borbe u Makedoniji 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1943. Politički komesari u NOR-u Cvetko Uzunovski Ljupčo Arsov Kumanovo Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu