🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kuzman Josifovski

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Pismo političkog komesara NOV i PO Makedonije Cvetka Uzunovskog od 26. septembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju na teritoriji Treće operativne zone

Pismo Kuzmana Josifovskog od 6. oktobra 1943. god. Centralnom komitetu KIM o stanju na teritoriji Makedonije pod bugarskom okupacijom i održavanju veza sa Srbijom, Kosmetom i Kumanovskim partizanskim odredom

Izveštaj Kuzmana Josifovskog od 15. oktobra 1943. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o situaciji na teritoriji pod bugarskom okupacijom

Pismo Kuzmana Josifovskog od 17. oktobra 1943. god. Mesnom komitetu KIM Prilep o organizovanju Narodnooslobodilačkog odbora i ostalnm zadacima Partije

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 2. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom u kome ga izveštava o ponovnom zauzimanju Kičeva i smernicama rada na teritoriji pod bugarskom oku-pacijom

Pismo delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu Ljubča Arsova od 5. novembra 1943. god. članu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Kuzmanu Josifovskom 

Izveštaj delegata štaba Pete operativne zone Ljubča Arsova od 14. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju u Skopsko-kumanovskom partizanskom odredu

Izveštaj Ljubča Arsova od 14. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju na teritoriji Pete operativne zone

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 18. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama na prostoriji Kičevo–Bukovnk–Izvor–Klenovec–Podvis

Izveštaj Ljubča Arsova od 3. decembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju na terenu bataljona Jordan Nikolov

Pismo instruktora Centralnog komiteta KPJ za Makedoniju od 11. decembra 1943., Kuzmanu Josifovskom o formiranju 1. makedonsko-kosovsike NOU brigade i o nemačkoj ofanzivi na slobodnu teritoriju Makedonije

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 11. decembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske brigade i pokretu u pravcu Treće operativne zone

Izveštaj Kuzmana Josifovskog od 20. decembra 1943. god. CK KIM povodom pršovora na manifest Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 5. februara 1944. Kuzmanu Josifovskom Pitu o planu ofanzivnih dejstava na prostoru Makedonije pod bugarskom okupacijom i zahtev da se hitno sprovedu u delo direktive Josipa Broza Tita o agitaciji i propagandi

Obaveštenje Svetozara Vukmanovića-Tempa od 5. februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o planu dejstva jedinica NOV i PO Makedonije i daljim zadacima

Izveštaj Bora Pockova, komandanta Pete operativne zone, od 18. februara 1944. god., Kuzmanu Josifovskom-Pitu o borbama bataljona Jordan Nikolov od 7. do 18. februara 1944. godine

Obaveštenje Ljubča Arsova od 27. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o pogibiji člana CK KP Makedonije Kuzmana Josifovskog-Pitu

Obaveštenje Dobrivoja Radosavljevića od 28 februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske udarne brigade

Direktiva Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. god. Ljubču Arsovu o preuzimanju svih poslova u Skoplju koje je dotada vršio Kuzman Josifovski-Pitu

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bugarska u drugom svetskom ratu Kumanovski partizanski odred 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Komunistička partija Makedonije Borbe u Makedoniji 1943. Centralni komitet KPJ Ljupčo Arsov AFŽ Glavni štab Makedonije 2. makedonska udarna brigada Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kičevo Dobrivoje Radosavljević Svetozar Vukmanović Tempo Narodno oslobodilački odbori Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Borbe u Makedoniji 1944. Omladina u ratu Februarski pohod Narodni heroji Jugoslavije Štampa u ratu Kumanovo Cvetko Uzunovski Skoplje Prilep Josip Broz Tito Politički komesari u NOR-u