🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Lepoglava u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

8. 7. 1941 Ustaše izvele iz Lepoglavskog logora narodnog heroja Lovra Šperca Renka i streljale ga u blizini Varaždina.

13. 7. 1943 Jedinice 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred zauzeli kazneni zavod Lepoglavu (kod Krapine) pošto su u osmočasovnoj borbi savladali jaku zatvorsku stražu i domobrane. Poginulo je 17, a zarobljeno 125 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 13 ranjenih. Od oko 700 zatvorenika, njih 100 političkih, stupilo je u NOVJ, veći deo je pušten kućama, a teži kriminalci su zadržani u zatvoru.

1. 12. 1943 U s. Jesenjskom Cerju (kod Lepoglave) 1. bataljon Zagorskog NOP odreda napao delove Pavelićeve gardijske brigade koji su Paveliću obezbeđivali put za Lepoglavu. Bataljon se posle tročasovne borbe povukao, uz gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena, a ustaše su, za odmazdu, pobile u selu 35 lica (među kojima i sedmoro dece od 2-16 godina starosti) i opljačkale i popalile više kuća.

26. 3. 1944 U s. Trakošćanu (blizu Lepoglave) otpočelo dvodnevno okružno partijsko savetovanje za okrug Krapinu, na kome je odlučeno da se veća pažnja posveti podmlađivanju partijskog kadra i skojevske organizacije, radu među ženama i ideološkoj izgradnji članova KPJ.

17. 4. 1944 U s. Vrbno (kod Lepoglave) jedna četa ustaša iz s. Badnja napala 3. bataljon Zagorskog NOP odreda. Posle sedmočasovne borbe ustaše su odbačene uz gubitke od 15 mrtvih i 22 ranjena.

6. 5. 1944 Posle oštre jednodnevne borbe 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzela Ivanec (kod Varaždina). Ustaška posada, jačine tri čete, povukla se u pravcu Lepoglave.

7. 5. 1944 Kod Ivanca ustaše iz s. Jerovca i s. Ribić-Brega (kod Varaždina) napale jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32, divizije NOVJ i 1. brigadu 33. divizije NOVJ. Sledećeg su dana te snage, potpomognute sa dve ustaške kolone - iz Lepoglave i Varaždina, uspele da povrate Ivanec.

16. 5. 1944 U s. Trakošćanu (blizu Lepoglave) otpočela trodnevna partijska konferencija za okrug Krapinu, na kojoj je izabran novi OK KPH za Krapinu.

Dokumenti

Ravnateljstvo kaznenog zavoda Lepoglava šalje Velikom županu župe Zagorje popis lica koja su internirana u kaznionu poslije 11. travnja 1941. godine

Iz izvještaja Anke Butorac Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o stanju u logorima Lepoglava, Jastrebarsko i Koprivnica

Naredba Operativnog štaba XII divizije NOV Hrvatske i Kalničkog NOP odreda podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

Naredba Štaba XII udarne brigade NOV Hrvatske podređenim jedinicama za napad na kaznionicu u Lepoglavi

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o napadu XII NOU brigade na Lepoglavu i završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo-gori

Zapovijest Operativnog štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske i Kalničkog NOP odreda od 11 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 12 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 srpnja 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Lepoglavu, o završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo Gori i o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovu

Iz Izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o napadu Dvanaeste NOU brigade na Lepoglavu, te o završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo-goru

Proglas Tehnike AGITPROP-a Okružnoga komiteta KPH Varaždin o zauzeću kaznionice u Lepoglavi i oslobađanju političkih zatvorenika

Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 29 srpnja 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Jalkovec i Lepoglavu i o drugim akcijama

Izvještaj operativnog oficira Kalničkog NOP odreda od 30 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o predaji garnizona u Jalkovcu, napadu na Lepoglavu i drugim akcijama

Izvještaj operativnoga oficira Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o predaji garnizona u Jalkovcu, napadu na Lepoglavu i drugim akcijama

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Centralnome komitetu KP Hrvatske u kojem iznose razlog njihova neprisustvovanja savjetovanju održanom 20. srpnja 1943. godine na teritoriju Okružnoga komiteta KPH Čazma, te izvještavaju o održanom partijskom savjetovanju članova Partije Kalničkoga NOP odreda i vojnim akcijama na divizion u Jalkovcu te kaznionicu u Lepoglavi

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 listopada 1943 god. o napadu brigade Braće Radića na Ivanec i Lepoglavu i stanju na području Knina

Zapovijest Štaba Druge operativne zone i Desete divizije od 16 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ivanec i Lepoglavu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 listopada 1943 god. o napadu brigade Braće Radića na Ivanec i Lepoglavu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18 listopada 1943 god. o borbama kod Lepoglave, Ogulina i na području Sinja

Izvještaj Štaba NO brigade Braće Radića od 20 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Ivanec i Lepoglavu

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Ivanec i Lepoglavu

Lepoglava: Izvještaj Zapovjedništva Prve bojne Zapovjedništvu Prve pukovnije PTS o borbama protiv jedinica NOV u travnju 1944. na području Hrvatskog zagorja i Kalnika

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Lepoglave, Vinkovaca, Siska, Gračaca i Knina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Badljevinu i Oklaj i o borbama na Ivanšćici, kod Lepoglave, Križa, Sunje, Karlovca, Vrbovskog, Knina i Drniša

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na komunikacije i o borbama kod Lepoglave, Karlovca, Gračaca, Ličkog Osika i na otoku Pašmanu

Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o razgovoru s dr Markom Zužićem i puštanju HSS-ovaca iz Lepoglave

Fotografije

Povezane odrednice

10. krajiška divizija NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Sisak Ustaški zločini 1941. 32. zagorska divizija NOVJ SKOJ Koprivnica Sinj Narodni heroji Jugoslavije Zagreb Karlovac Pljačka u ratu 33. hrvatska divizija NOVJ Kalnički partizanski odred 12. slavonska proleterska udarna brigada Pavelićeva gardijska brigada 1. vojvođanska udarna brigada Genocid u NDH Italija u drugom svetskom ratu Vinkovci Ustanak u Hrvatskoj 1941. Jastrebarsko Varaždin Krapina Čazma Gračac Borbe u Hrvatskoj 1944. Zagorski partizanski odred Logor Lepoglava 1. moslavačka brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Udarna brigada Braća Radić Borbe u Lici 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. Aprilski rat Deca u ratu Drniš Ivanec Poglavnikov tjelesni zdrug Hrvatsko domobranstvo Žene u ratu Ogulin Hrvatska seljačka stranka Knin Komunistička partija Hrvatske