🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Lička Jesenica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

3. 10. 1941 U selu Saborskom (kod Ličkih Jesenica) partizani razoružali 6 domobrana.

5. 6. 1942 Između s. Ličke Jesenice i s. Javornika (na pruzi Zagreb-Split) jedinice 2. kordunaškog NOP odreda razoružale italijansku stražu od 29 vojnika.

1. 7. 1942 Između s. Blata i žel. st. Lič. Jesenice 3. četa 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razorila prugu. Kada se, usled toga, prevrnuo voz, zarobljeno je 29 italijanskih vojnika, 3 četnika i 4 domobrana, a zaplenjeno 25 pušaka i 2 pištolja.

9. 7. 1942 Na pruzi Blata - L. Jesenice - Javornik - Rudopolje 1. hrvatska NOU brigada otpočela trodnevne uspešne akcije. Zarobljena su 44 a poginulo je oko 40 italijanskih vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 3 ranjena; zaplenila je 44 puške, 3 p. mitraljeza, 10.000 metaka, 200 bombi i drugu ratnu opremu.

14. 7. 1942 Jedinice 1. hrvatske NOU brigade otpočele dvodnevni napad na neprijateljska uporišta na železničkoj pruzi Plaški-Vrhovine. One su porušile 16 km pruge i 8 km tt veza. Napad na Ličku Jesenicu nije uspeo. Italijanske posade su imale 42 mrtva vojnika i oficira i mnogo ranjenih. Zapaljene su 3 stražare i 6 drvenih baraka. Zarobljena su 44 italijanska vojnika, a zaplenjeno je: 52 puške, 3 p. mitraljeza, 11.000 metaka, 200 bombi, 80 ćebadi, 20 pari odela i druga ratna sprema. Saobraćaj je bio prekinut 8 dana.

22. 7. 1942 Prva hrvatska NOU brigada napala četnike u Ličkoj Jesenici i nanela im gubitke od 15-20 mrtvih i 10 zarobljenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 9 ranjenih partizana.

25. 8. 1942 Između ž. stanice Lič. Jesenica i Javornik (kod Otočca) jedinice 1. hrvatske NOU brigade uništile teretni voz od 36 vagona i 2 lokomotive.

6. 9. 1942 Otpočeli dvodnevni napadi delova 1. hrvatske NOU brigade i 1. i 2. kordunaškog NOP odreda na posade ž. st. Lička Jesenica i Javornik i rušenje pruge između s. Blata i s. Ruđopolja. Partizanske jedinice su uspele da poruše 15 km pruge i tt veze i onemoguće saobraćaj na tom delu pruge za oko 15 dana; da zapale 6 stražarnica, 1 pilanu i nekoliko baraka; da prekopaju tri nasipa i unište sva vodovodna postrojenja na izvoru potoka Jesenice. Neprijatelj je imao 27 mrtvih, 30 ranjenih i 25 zarobljenih vojnika, a partizani 1 mrtvog i 22 ranjena borca. Zaplenjeno je 27 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 mitraljez, 100 bombi, 16.000 metaka, 70 ćebadi i drugi ratni materijal.

21. 10. 1942 Između ž. st. Javornik i Lič. Jesenica (na pruzi Zagreb-Split) jedinice 4. ličkog NOP odreda napale italijanski železnički transport, nanevši mu velike gubitke i uništivši 15 vagona.

11. 1. 1943 Jedinice 8. divizije NOVJ zauzele četničko uporište Ličku Jesenicu (kod Plaškog).

30. 6. 1944 Delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i četnici iz s. Lič. Jesenice i s. Glibodola napali 2. bataljon Plaščanskog i 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda u rejonu Plaškog, odbacili ih, ušli u Plaški, a zatim produžili za s. Josipdol.

12. 12. 1944 Otpočeo petodnevni napad jedinica 8. udarne divizije NOVJ na delove 7. ustaške brigade i četničke grupacije popa Đujića duž puta Drežnik-Grad - s. Lička Jesenica. Posle obostranih napada i protivnapada neprijatelj je imao 211 mrtvih i ranjenih vojnika, a jedinice 8. udarne divizije - 9 poginulih i 33 ranjena borca.

6. 2. 1945 U rejonu Plaškog delovi nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade iz s. Vojnovca i s. Ličkih Jesenica napali 3. udarnu brigadu 8. udarne divizije NOVJ. U trodnevnim borbama oni su je potisli u rejon s. Bajića (kod Slunja). Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a 3. udarna brigada 38 mrtvih i 41 ranjenog.

11. 2. 1945 Kod s. Ličkog Petrovog Sela, Drežnik-Grada i s. Ličkih Jesenica nemačke, domobranske i ustaške snage iz Bihaća izvršile napad na jedinice 8. udarne divizije 4. udarnog korpusa NOVJ i 13. udarne i 35. udarne divizije 11. korpusa NOVJ, Borbe su vođene do 18. februara kada se neprijatelj povukao prema Bihaću, s. Nebljusima i D. Lapcu.

Dokumenti

Izvještaj željezničke stanice javornik od 12. septembra 1941. o diverziji partizana na pruzi Javornik - Lička Jesenica

Zapovijest štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 13 srpnja 1942 god. za rušenje željezničke pruge Blata - L. Jesenica - Rudopolje

Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o diverzijama na pruzi Blata - Lička Jesenica - Rudopolje i Plaški - Vojnovac

Zapovijest štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. za napad na Ličku Jesenicu i Begovac

Izvještaj štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 24 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o stanju u bataljonima i o napadu na Ličku Jesenicu

Obavještenje načelnika Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 srpnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba o akcijama Prve NO udarne brigade i Proleterskog bataljona na Ličku Jesenicu i Gomirje

Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 28 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uništenju teretnog vlaka na pruzi L. Jesenica - Javornik

Zapovijest štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 5 rujna 1942 god. za napad na željezničku stanicu L. Jesenica - Javornik i rušenje pruge između Blata, Jesenice, Javornika i Rudopolja

Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 8. septembra 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o napadima partizanskih jedinica na posade i postrojenja ž. st. Lička Jesenica, Kamanje i Zaluka

Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 9 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o uspjelim akcijama na pruzi Blata-Rudopolje i napadima na željezničke stanice L. Jesenica i Javornik

Izvještaj Štaba Ceivrtog ličkog NOP odreda od 25 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na talijanske kamione na cesti Perušić - Janjče i uništenju talijanskog transporta na pruzi Javornik - Lička Jesenica

Izvještaj šefa Talijanske vojne misije u NDH od 26 listopada 1942 god. o rezultatima borbe na pruzi Javornlk - Lička Jesenica

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 18. januara 1943. Vrhovnoj komandi o napadima jedinica NOV i POJ u zonama Višnja Gora, Lička Jesenica, Gračac i Vodice

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12 siječnja 1943 god. o grupisanju jedinica NOV i PO Hrvatske u rejonu Saborski i rezultatima borbe za Ličku Jesenicu

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 siječnja 1943 god. o napadu na vojni transport kod Kamanja i borbama kod Ličke Jesenice

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Ogulinu od 17 siječnja 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na domobransku posadu u Saborskom i četničku posadu u Lič. Jesenici

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Sušak i Ogulin - Gospić i borbama kod Plaškog i Ličke Jesenice

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 19 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, napadu na vlak kod Kamanja i borbama kod ž. st. Lička Jesenica

Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rezultatima borbe protiv četnika na području Ličke Jesenice i Dabra

Izvještaj štaba 8. divizije od 24. decembra 1944. štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na četnike u Ličkoj Jesenici

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1942. Slunj Operacija Morgenstern Otočac 2. kordunaški partizanski odred 392. legionarska divizija (plava) 17. ustaška brigada Ogulin Diverzije u oslobodilačkom ratu 35. lička divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Lici 1943. Bihać Borbe u Lici 1944. 11. hrvatski korpus NOVJ Ustanak u Lici 1941. Hrvatsko domobranstvo Italija u drugom svetskom ratu Dinarska četnička divizija Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Lici 1945. 1. proleterski bataljon Hrvatske 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Lici 1942. 18. italijanski armijski korpus Operacija Velika Kapela 1. lička proleterska udarna brigada 5. italijanski armijski korpus 3. lička proleterska udarna brigada Plaški Vrhovine Glavni štab Hrvatske Momčilo Đujić 11. italijanski armijski korpus Gospić 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Gračac 7. ustaška brigada Četnici u drugom svetskom ratu Sušak Donji Lapac Borbe u Dalmaciji 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Ustanak u Hrvatskoj 1941. 1. kordunaški partizanski odred