🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Lipik u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

23. 6. 1942 U s. Bijeloj Stijeni (kod Lipika) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali ustašku posadu, ali bez uspeha.

19. 12. 1942 Između Banove Jaruge i Lipika jedinice 1. slavonskog NOP odreda porušile prugu i tt veze u dužini od 10 km.

22. 1. 1943 Na poziv VŠ NOV i POJ da sve jedinice NOVJ pojačaju dejstva na komunikacijama, 4. (slavonska) divizija i 1. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali delove 741. puka nemačke 114. lovačke divizije i nemačkog Vazduhoplovnog građevinskog bataljona i domobranski 8. železničko stražarski bataljon u s. Rajiču, s. Okučanima i s. Dragaliću (na pruzi Nova Gradiška - Novska). Posle višečasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle zbog jakih pojačanja pristiglih iz Zagreba, Pakraca i Lipika. One su zapalile ž. st. i sve magacine u Dragaliću, uništile lokomotivu sa 20 vagona i porušile prugu Novska - Nova Gradiška na šest mesta, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 48 časova. Zarobljeno je 118, poginula su 23 i ranjena su 32 nemačka vojnika, ustaše i domobrana. Jedinice NOVJ su imale 48 mrtvih i 69 ranjenih.

7. 10. 1943 U rejonu s. Kukunjevca i s. Dobrovca Daruvarski NOP odred posle tročasovne borbe odbacio prema Lipiku delove domobranske 4. brdske brigade koji su bili prodrli iz Pakraca. Neprijatelj je imao 57 mrtvih i veći broj ranjenih. Odred je imao 5 mrtvih i 10 ranjenih; tada je poginuo i zamenik komandanta odreda Pajo Orozović Brko, narodni heroj.

12. 10. 1943 Jedinice 12. divizije NOVJ napale bataljon domobrana 4. brdske brigade, četu ustaša i oko 100 meštana-ustaša u Pakracu. Posle dvodnevnih borbi neprijatelju su pristigla jaka pojačanja iz Daruvara i Lipika, pa je napad obustavljen, uz gubitke od 35 mrtvih, 145 ranjenih i 10 nestalih. Neprijatelj je imao 38 mrtvih, 47 ranjenih i 10 nestalih.

4. 1. 1944 Jedinice Daruvarskog NOP odreda zauzele s. Subocku (kod Pakraca) koju je branila 1. četa 3. bataljona domobranskog 8. brdskog puka, ojačana SS policijom iz Lipika.

4. 3. 1944 Iz Pakraca delovi domobranskog 4. i 8. brdskog puka upali na prostoriju Lipik - s. Subocki Grad - s. Kovačevac da je očiste od partizana, ali ih je odbacio 1. bataljon Posavskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ.

27. 3. 1944 Između Novske i Vinkovaca jedinice 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda porušile prugu na 355 mesta i presekle 890 tt stubova. U borbi sa domobranskim osiguranjima poginula su 55 domobrana a veći broj je ranjen. Istovremeno su jedinice Daruvarskog NOP odreda izvele demonstrativan napad na Lipik i Pakrac.

25. 8. 1944 Delovi Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napali na oko 100 ustaša i domobrana u s. Kukunjevcu (kod Pakraca). Napad nije uspeo zbog dolaska pojačanja iz Pakraca i Lipika. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 23 ranjena vojnika.

14. 9. 1944 Posavski NOP odred Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i 1. bataljon 18. brigade 40. divizije NOVJ zauzeli Lipik (kod Pakraca), koji je branila glavnina 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka. Manji deo posade uspeo je da se probije ka Banovoj Jaruzi, ostatak je uništen ili zarobljen.

Dokumenti

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 28 siječnja 1943 god. štabovima Dvanaeste NOU i Sedamnaeste NO brigade da opkole i unište neprijatelja na području Lipik - Bijela Stijena

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 12 ožujka 1943 god. o čišćenju trokuta Banova Jaruga - Okučani - Lipik

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 23 svibnja 1943 god. o dejstvu ustaško-domobranskih jedinica u trokutu Banova Jaruga - Okučani - Lipik

Izvještaj X divizije NOV Hrvatske Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu XVII NO brigade na komunikacije Banova Jaruga — Lipik

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 3 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje komunikacija Lipik - Banova Jaruga

Izvještaj Štaba Desete divizije od 6 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikaciju Banova Jaruga - Lipik

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 srpnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikacije Beograd - Zagreb i Lipik - Banova Jaruga

Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 30 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Lipik, Pakrac i Salaš

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 6 siječnja 1944 god. Zapadnoj grupi NOP odreda da vrši diverzije na komunikacijama Zagreb-Beograd i Banova Jaruga-Lipik

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Banova Jaruga-Lipik-Okučani i o stanju kod Broda, Petrinje i Ogulina

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 26 februara 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o borbi na željezničkoj pruzi Lipik - Banova Jaruga

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Bjelovara, Lipika, Našica, Gline i Brinja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Kalniku, na području Banova Jaruga - Lipik - Rajić, kod Pleternice, Cazina i Benkovca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pakrac, Lipik, Daruvar, otoke Brač i Pag, i o borbama kod Otočca, Splita i na komunikaciji Bihać - Knin

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 20. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na Lipik

Mesečni izveštaj komesara Novogradiškog područja od 30. septembra 1944. komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu posle oslobođenja Pakraca i Lipika

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. Cazin Borbe u Slavoniji 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Daruvar 17. slavonska udarna brigada 1. slavonski partizanski odred Našice Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Beograd Otočac Petrinja Pleternica Nova Gradiška Borbe u Slavoniji 1944. Novska Vinkovci Napadi NOVJ na Okučane januara 1943. Knin Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hrvatskoj 1944. 6. slavonski korpus NOVJ Glina Borbe u Hrvatskoj 1942. 10. krajiška divizija NOVJ Bjelovar 28. slavonska divizija NOVJ Benkovac Bitka za Brač 1944. Ogulin Pakrac 4. gorski zdrug (NDH) Split Zagreb 12. slavonska proleterska udarna brigada 114. lovačka divizija 40. slavonska divizija NOVJ 18. slavonska udarna brigada Brač Operacija Adler Diljski partizanski odred 12. slavonska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Bihać