🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Livanjski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

0. 10. 1941 Na pl. Cincaru, po odluci prve okružne konferencije KPJ za Livno, formiran Livanjski NOP odred (nazivan i Cincarskim).

14. 10. 1941 U s. Zastinju (kod Livna) održana prva okružna konferencija KPJ za Livno, na kojoj je izabran prvi OK KPJ za Livno i doneta odluka da se na pl. Cincaru formira Livanjski NOP odred. OK KPJ za Livno je objedinjavao rad partijskih organizacija u Livnu i Duvnu a kasnije i rad organizacija u Kupresu i Prozoru.

23. 11. 1941 Iz zasede pod Malovanom (na putu Šujica-Kupres) Livanjski NOP odred i manji delovi 3. krajiškog NOP odreda razbili italijansku kolonu od 11 vozila. Uništen 1 tenk i 3 kamiona; zarobljeno 13 i ubijeno 8 vojnika, a zaplenjeno 40 pušaka, 3 p. mitraljeza i 5 sanduka municije.

5. 12. 1941 Kod s. Rastičeva dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda i Livanjski NOP odred razbili jedan bataljon italijanske divizije -Bergamo-, ojačan ustašama iz Kupresa.

8. 12. 1941 Kod Kupresa Livanjski NOP odred i delovi 2. bataljona 3. krajiškog NOP odreda napali iz zasede ojačanu italijansku mitraljesku četu na kamionima. Uništena 2 kamiona; zaplenjeno 5 mitraljeza, 6 sanduka municije i 10 pušaka; zarobljeno 13 i ubijeno 8 neprijateljskih vojnika.

25. 12. 1941 Livanjski NOP odred zauzeo žand, st. Korićnu (na pruzi Glamoč-Livno), a posadu, uglavnom, razoružao.

0. 1. 1942 Sekretar operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH Vladimir Popović uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome ga obaveštava o uspjesima Sinjskog, Solinskog i Livanjskog NOP odreda i o pogoršanoj situaciji u kninskom srezu.

0. 5. 1942 Livanjski NOP odred zauzeo ustaško uporište u s. Rumbocima (kod Prozora) i naneo neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih i 30 zarobljenih, a zaplenio 50 pušaka.

4. 5. 1942 Jedan ojačani bataljon italijanske divizije -Bergamo- otpočeo napad na Vukovsko. Livanjski NOP odred i delovi 3. krajiškog NOP odreda, uz pomoć naoružanih seljaka, sprečili su prodor i u protivnapadu zarobili dva topa. Sutradan je neprijatelj angažovao još oko dva bataljona i, uz podršku tenkova, prodro u Vukovsko, gde je opljačkao i spalio oko 400 domova.

29. 5. 1942 Delovi 3. krajiškog NOP odreda i Livanjski NOP odred izvršili napad na spoljna uporišta oko Kupresa, od kojih su neka i zauzeli. Ustaše i milicioneri su imali 22 mrtva i 15 ranjenih.

6. 6. 1942 Odlukom Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske Livanjski NOP odred reorganizovan u bataljon -Vojin Zirojević-.

6. 6. 1942 Kod Livna, po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Livanjske i Rilićke čete formiran partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

14. 6. 1942 U s. Vidimlijama (kod Glamoča) četnici iznenadili partizanski bataljon -Vojin Zirojević-. Pri probijanju poginuli su komesar bataljona Mustafa Latifić, narodni heroj, i još 9 partizana, a ranjeno je i zarobljeno 6 boraca.

24. 7. 1942 Delovi 3. proleterske NOU brigade i partizanski bataljon -Vojin Zirojević- posle kraće borbe zauzeli Šujicu.

28. 7. 1942 Ispadom iz Kupresa jedan ojačani bataljon ustaške Crne legije, podržan četom tenkova i avijacijom, iznenadio delove 3. i 1. proleterske NOU brigade, uništio s. Malovan i zauzeo Šujicu i Duvno. Istovremeni pokušaj neprijateljske posade iz Livna da se sa ovim bataljonom poveže u Šujici sprečio je na Borovoj glavi partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

1. 8. 1942 U noćnom napadu uoči ovog dana 2. proleterska NOU brigada, jedan bataljon 3. proleterske NOU brigade i delovi 3, krajiškog NOP odreda i bataljona -Vojin Zirojević- zauzeli s. Zlosela i visove oko Kupresa a zatim upali u Kupres, ali ga zbog snažnog otpora ustaške i milicijske posade i slabog sadejstva, nisu zauzeli.

4. 8. 1942 Delovi 1. i 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade i 5. krajiškog NOP odreda i bataljon -Vojin Zirojević- (svega 10 bataljona), pod neposrednim rukovodstvom VŠ NOP i DV Jugoslavije, u noćnom napadu zauzeli Livno. Posada oko dva bataljona (900) domobrana i ustaša - uglavnom je zarobljena i delom uništena. Poslednja grupe čije su jezgro sačinjavali naoružani službenici nemačkog preduzeća -Lajhtmetal- i 2. četa 20. ustaškog bataljona, uništena je tek 7. avgusta. Pri njenom uništenju je poginuo komandant 1. bataljona 3. proleterske NOU brigade Momir Pucarević, narodni heroj.

16. 8. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske da formira Duvanjski i Livanjski bataljon i odredio njihove zadatke i zadatke ostalih jedinica 4. operativne zone.

4. 9. 1942 Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od bataljona -Vojin Zirojević-, Duvanjskog bataljona i delova bataljona -Jozo Jurčević- formiran 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske.

24. 9. 1942 Kod s. Kovača (na putu Duvno-Posušje) delovi 1. bataljona -Vojin Zirojević- 3. NOP odreda 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske napali ustašku kolonu i posle kraće ali žestoke borbe razbile je. Ujutru su naše jedinice napale i ustaška pojačanja upućena iz Imotskog, te posle šestočasovne borbe razbile ih i prinudile na povlačenje u polazni garnizon.

12. 11. 1942 Livanjski partizanski bataljon -Vojin Zirojević- i Duvanjski partizanski bataljon -Mihovil Tomić- rasformiranog 3. odreda 4, operativne zone NOV i PO Hrvatske ušli u sastav 10. hercegovačke NOU brigade kao njen 5. bataljon.

Fotografije

Povezane odrednice

Ruma Narodni heroji Jugoslavije Vladimir Popović Centralni komitet KPJ Vrhovni štab NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Bitka za Kupres 1942. 2. proleterska udarna brigada Livno Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Borbe za Livno 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Sinj Solinski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Prozor Borbe u Hercegovini 1942. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Komunistička partija Hrvatske 3. krajiški partizanski odred Crna legija Imotski 1. proleterska udarna brigada 15. pešadijska divizija Bergamo Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1942. Pavle Ilić 10. hercegovačka udarna brigada Bataljon Starac Vujadin Malovan Italija u drugom svetskom ratu Knin Kupres Zasede u oslobodilačkom ratu Glamoč Pljačka u ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Ustanak u NDH Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Duvno Josip Broz Tito Bataljon Vojin Zirojević Solin