🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Lopare u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

28. 8. 1941 Kod srušenog brusničkog mosta na putu Lopare-Brčko ustaše, za odmazdu, streljale 50 talaca iz brčanskog zatvora.

30. 8. 1941 Kod s. Rastošnice (na putu Lopare-Zvornik) Majevički NOP odred Podštaba za Majevicu, posle višečasovne borbe, odbio napad čete domobrana iz Bijeljine. ojačane ustašama i milicionerima (ukupno 270, sa 2 topa i 4 mitraljeza). Ustaše su u s. Rastošnici ubile 35 a uhapsile 60 ljudi.

8. 9. 1941 Majevički NOP odred Podštaba Majevica zauzeo Lopare. Žandarmerijsko-domobranska posada (135 vojnika) odstupila u toku noći neopaženo prema Brčkom. Druga domobranska četa, koja je intervenisala iz Tuzle, posle višečasovne borbe odbačena je uz veće gubitke.

0. 11. 1941 U Loparama, na sastanku predstavnika seoskih NO odbora, izabran opštinski NO odbor.

5. 11. 1941 Majevički NOP odred zauzeo s. Površnicu (na putu G. Tuzla-Lopare) i zarobio vod domobrana iz 8. pešadijskog puka.

6. 11. 1941 Majevički NOP odred drugi put zauzeo s. Površnicu (na putu G. Tuzla-Lopare) i opet zarobio vod domobrana iz 8. pešadijskog puka.

0. 12. 1941 U Loparama, na konferenciji 13 seoskih i opštinskih NO odbora, izabran SNO odbor za Majevicu.

16. 2. 1942 U Loparama, u prisustvu 70 delegata sa oslobođene teritorije severnog dola istočne Bosne i iz okupiranih gradova [Delegati iz Brčkog su naišli na neprijateljsku zasedu i pohvatani, a sekretar MK je poginuo.], održana okružna konferencija SKOJ-a za Majevicu. Rešeno je da se pristupi organizaciji NOSOBiH i raskrinkavanju četnika kao kvislinga i da se, pored SK SKOJ-a za Tuzlu i Bijeljinu, formira SK SKOJ-a za Brčko.

20. 2. 1942 U s. Vukosavcima (kod Lopara) delovi četničkog Majevičkog odreda mučki napali Štab Majevičkog NOP odreda. U neravnoj borbi su izginuli većina članova Štaba odreda i članova OK KPJ za Majevicu, ukupno oko 30 rukovodilaca i boraca, među kojima i komandant Majevičkog NOP odreda Ivan Marković Irac, politički komesar Fadil Jahić Španac i članovi Štaba odreda Albin Herljević i Slavko Mićić - narodni heroji.

28. 2. 1942 Majevički NOP odred, posle žestokih borbi kod s. Vukosavaca (blizu Lopara), pred nadmoćnim snagama četničkog Majevičkog odreda povukao se preko pl. Jelice u Birač.

0. 3. 1942 U s. Tobutu (kod Lopara) četnici Majevičkog četničkog odreda ubili komandira čete u Majevičkom NOP odredu Veselina Gavrića, narodnog heroja.

30. 5. 1942 Na pregovorima u Loparama četnički Majevički odred zaključio sporazum sa predstavnicima ustaške NDH o zajedničkim akcijama protiv NOP-a. Idućih dana sporazum je proširen, i Odred uključen u oružane snage NDH.

5. 11. 1942 Šesta istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zauzeli Lopare i u okolnim uporištima zarobili dve čete iz 6. i 8. puka domobranske 3. pešadijske divizije, četu milicije i jedan bataljon Četničkog Trebavskog odreda, dok se Jablanički bataljon četničke Majevičke brigade priključio partizanima.

15. 12. 1942 Dva bataljona nemačke 717. pešadijske divizije, dva bataljona ustaške 1. brigade i pet bataljona domobranske 3. pešadijske divizije otpočeli koncentrično nastupanje (poduhvat -Tuzla II-) ka Majevici s ciljem da na toj teritoriji okruže i unište 6. istočnobosansku NOU brigadu, 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Majevički NOP odred. Međutim, posle višednevnih borbi, jedinice NOV i POJ su se 18. i 19. decembra probile preko komunikacije Tuzla-Zvornik u Birač, zarobivši pri tom 23. četu domobranskog 11. pešadijskog puka i nešto četnika. Ogorčen zbog neuspeha, neprijatelj je u selima oko Lopara pobio oko 250 ljudi i žena, dok je 110 njih odveo u Nemačku na rad. U borbi su pored ostalih poginuli Suljo Jahić i Milenko Verkić, narodni heroji.

13. 4. 1943 Kod s. Rastošnice i s. Kiseljaka (na putu Zvornik-Lopare) 1. vojvođanska NOU brigada razbila delove četničke Majevičke brigade. Poginulo je 30 i ranjeno oko 50 četnika.

30. 7. 1943 U rejonu s. Zloselo - s. Labucka - s. Busija (kod Lopara) delovi 1. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ i Majevičkog NOP odreda 17. udarne divizije NOVJ razbili grupu od 450 četnika podržanih nemačkom artiljerijom.

0. 4. 1944 U s. Loparama (kod Tuzle) i okolnim selima nemačke jedinice i ustaše streljale i povešale 327 ljudi.

16. 5. 1944 Štab 3. udarnog korpusa NOVJ uputio na pl. Majevicu 16. udarnu diviziju i Štab 38. udarne divizije NOVJ, sa 17. majevičkom udarnom brigadom, radi pomoći 36. udarnoj diviziji NOVJ koja se na prostoriji Lopare-Tuzla nalazila u teškom položaju zbog pritiska jakih neprijateljskih snaga.

20. 5. 1944 Dva bataljona 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ izvršila napad na neprijateljski položaj Strnču (kod s. Lopara, blizu Tuzle). Posle žestoke tročasovne borbe, kad je stiglo pojačanje, bataljoni su se povukli na polazni položaj. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 60 mrtvih i ranjenih, a bataljoni - 12 mrtvih, 30 ranjenih i 12 nestalih boraca.

9. 6. 1944 U borbi protiv jedinica nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četnika, 16. udarna divizija NOVJ, u sadejstvu sa delovima 38. divizije NOVJ, zauzela Zajednicu (tt 443), a zatim, posle sedmočasovne borbe i s. Lopare. Neprijatelj je imao oko 350 mrtvih i više ranjenih. Plen: 8 topova, 15 minobacača, 13 p. mitraljeza, 14 radio-stanica, 60 vozila i dr.

10. 6. 1944 Uz jaku podršku avijacije i tenkova, nemačka 13. SS divizija -Handžar- protivnapadom odbacila 16. udarnu diviziju NOVJ i zauzela s. Lopare.

26. 9. 1944 Na putu preko istočne Bosne za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ zauzela s. Lopare i Janju. Do 3. oktobra razbila je četnički Majevički korpus.

Dokumenti

Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Tuzla od 22 avgusta 1941 god. o napadu na žandarmerisku stanicu Lopare i o drugim akcijama partizana

Naređenje komandanta Majevičke četničke brigade od 27. avgusta 1942. komandantu Drinskog bataljona da uputi 100 četnika radi obezbeđen ja prolaza nemačke kolone drumom Sapna–Lopare

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 29 januara 1944 Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za izviđanje prema cestama Zvornik - Bijeljina i Zvornik - Lopare

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 30 januara 1944 Štabu Petnaeste majevičke brigade za dejstvo na prostoriji Koraj - Celić i prema Loparama

Zapovijest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 22. februara 1944. potčinjenim jedinicama za čišćenje sektora Brčko — Čelić — Koraj — Lopare od četnika i zelenog kadra

Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 6. juna 1944. potčinjenim jedinicama za pripremu napada na njemačko uporište Lopare

Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 7. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja u rejonu Lopara

Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 14. juna 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama Brigade u rejonu Lopara

Izvještaj Štaba 38. divizije od 13. oktobra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Lopare - Vukosavci -Jablanica

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Čelić - Lopare - Pukiš

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Celić - Lopare - Pukiš

Obavještenje Štaba 3. korpusa od 23. januara 1945. odjeljenju za zaštitu naroda o naređenju Štaba 2. armije NOVJ da sa svojim jedinicama i Majevičkim NOP odredom produže čišćenje četnika na prostoru Lopare - Sapna

Fotografije

Povezane odrednice

Majevički partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu 2. vojvođanska udarna brigada Majevička četnička brigada Politički komesari u NOR-u 28. slavonska divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u NDH Španski borci u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Majevički korpus JVuO Bijeljina 38. istočnobosanska divizija NOVJ 16. muslimanska udarna brigada Hrvatsko domobranstvo 36. vojvođanska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Narodno oslobodilački odbori Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 15. majevička udarna brigada Četnička golgota Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 17. majevička udarna brigada 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada 1. vojvođanska udarna brigada 13. SS divizija Handžar Tuzla Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 3. pješačka divizija (NDH) Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 16. vojvođanska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zvornik Četnici u drugom svetskom ratu 717. pešadijska divizija SKOJ Kiseljak Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 17. istočnobosanska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Radivoje Kerović Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Žene u ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Brčko Operacija Tuzla