🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Loznica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

0. 8. 1941 GŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Podrinskom, Valjevskom i Posavskom NOP odredu da, u cilju stvaranja slobodne teritorije, napadnu i oslobode: Krupanj, Stolice, Banju Koviljaču, Loznicu i Bogatić.

6. 8. 1941 Na putu Krupanj-Loznica delovi Valjevskog NOP odreda srušili most.

9. 8. 1941 Na putu Loznica-Zavlaka delovi Valjevskog NOP odreda presekli tt stubove.

31. 8. 1941 Posle dvanaestočasovne borbe četnici pod komandom potpukovnika Misite prisilili četu Nemaca na predaju i zauzeli Loznicu.

31. 8. 1941 Kod Loznice delovi Podrinskog NOP odreda iz zasede uništili nemački putnički automobil i ubili 3 nemačka vojnika.

10. 9. 1941 Komandant Nedićeve žandarmerije, u cilju -čišćenja Srbije od komunista-, uputio: 1. odred u rejon Bogatića, Krupnja i Loznice; 2. odred u rejon Valjeva; 3. odred u rejon Umke; 4. odred u rejon Mladenovca i Topole; 5. odred u rejon Požarevca i Golupca; 6. odred u rejon Smederevske Palanke; 7. odred u rejon Svilajnca i 8. odred u rejon Senjskih Rudnika.

21. 9. 1941 Komandant nemačkog 18. korpusa izdao zapovest 342. pešadijskoj diviziji da na odseku Srem. Mitrovica - Šabac forsira r. Savu i otpočne čišćenje Mačve nastupajući prema s. Lipolistu. Ojačani nemački 125. samostalni pešadijski puk iz Valjeva treba da sadejstvuje dolinom r. Jadra prema Loznici, a ustaško-domobranske snage i jedinice nemačke 718. pešadijske divizije na r. Drini imaju zadatak da spreče prelazak partizana u Bosnu. Sva naselja iz kojih se (ili iz čije se okoline) bude davao otpor, ili u čijoj se blizini bude našlo oružje ili municija, treba spaliti; sve muško stanovništvo od 15 do 60 godina uputiti u koncentracione logore severno od Save, a celokupno žensko stanovništvo koristiti za prinudni rad; svu stoku prikupiti u torove na obema obalama Save.

29. 9. 1941 Otpočele operacije nemačke 342. pešadijske divizije sa težištem na komunikaciji Šabac-Loznica (početak prve neprijateljske ofanzive).

10. 10. 1941 Na liniji Strnica-Radovašnica-Device ojačani Podrinski NOP odred zadržao prodor jedinica nemačke 342. divizije ka Loznici.

13. 10. 1941 Duž komunikacije Prnjavor-Loznica delovi nemačke 342. pješadijske divizije slomili odbranu Podrinskog NOP odreda i ušli u Loznicu i Banju Koviljaču.

14. 10. 1941 U s. Dragincu (blizu Loznice) nemački vojnici otpočeli dvodnevno streljanje u kome su pobili 2950 rodoljuba kao odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka u borbama protiv partizana.

15. 11. 1941 U Loznici ušao 3. bataljon 697. puka nemačke 342. pešadijske divizije.

18. 11. 1941 Podrinski NOP odred napao nemačke vojnike na Krstu kod Loznice i ubio 12. a zaplenio 1 radio-stanicu, 3 motocikla i oružje.

21. 9. 1944 Posle jednodnevne borbe protiv oko 1.000 četnika 4. grupe jurišnih korpusa i Majevičkog četničkog korpusa, jedinice 16. udarne divizije NOVJ oslobodile Krupanj. Neprijatelj se u neredu povukao prema Loznici, pl. Gučevu i pl. Ceru, uz gubitke od blizu 100 mrtvih i ranjenih.

22. 9. 1944 Na položaju Cerje-Beleg-Glavica-Lisina (kod Krupnja) 16. udarna divizija 12. udarnog korpusa NOVJ slomila otpor tri brigade 4. grupe četničkih jurišnih korpusa, odbacila ih prema pl. Gučevu, Loznici i pl. Ceru i zauzela rudnik antimona Zajaču. Četnici su imali 20-30 mrtvih i ranjenih, a 16. udarna divizija 3 ranjena borca.

22. 9. 1944 U s. Loznici (kod Žagubice) jedan bataljon 9. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ, iznenađen napadom nemačkih vojnika i četnika, pretrpeo gubitke od 15 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

24. 9. 1944 Posle oštre borbe protiv 600-700 nemačkih vojnika i pripadnika RZK, SDS i SDK, jedinice 16. udarne divizije NOVJ oslobodile Loznicu, a neprijatelja odbacile ka Lešnici. Neprijatelj je imao više od 100 mrtvih i ranjenih vojnika. Istoga su dana delovi te divizije oslobodili Banju Koviljaču, iz koje se, ne primivši borbu, povuklo oko 100 četnika.

24. 9. 1944 U s. Lipnici (kod Loznice) dva bataljona 5. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ izvršili napad na oko 25 nemačkih vojnika i 200 pripadnika SDS i, posle dvočasovne borbe, odbacili ih ka s. Lešnici, zaplenivši 2 minobacača i mitraljez. Istovremeno su kod s. Kozjaka dva bataljona te brigade vodili borbu protiv oko 400 pripadnika SDS i RZK, ali nisu uspeli da zauzmu njihove položaje.

1. 12. 1944 Posle dvodnevnih borbi na prostoriji s. Premeće - s. Loznica (kod Čačka) jedinice 6. srpske Udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbile četnički 2. ravnogorski korpus. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i 30 zarobljenih. Zaplenjeno: p. mitraljez, 10 pušaka, oko 70.000 metaka, automobil i 30 kola raznog materijala. Brigada je imala 1 poginulog i 3 ranjena borca.

15. 3. 1945 U s. Runjanima (kod Loznice) formirana Artiljerijska brigada 22. udarne divizije JA.

Dokumenti

Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 15. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o angažovanju snaga za ugušivanje ustanka u rejonu Šabac — Loznica — Krupanj — r. Sava — r. Drina

Izveštaj 342. pešadijske divizije od 1. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o vojno-političkoj situaciji kod partizanskih snaga i kod četnika Draže Mihailovića u rejonu Valjevo — Loznica, saradnji sa četnicima Koste Pećanca i zarobljenim nemačkim vojnicima

Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacije Valjevo - Loznica

Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacija Valjevo - Loznica, Valjevo - Poćuta i sadejstvo jedinicama Prvog proleterskog korpusa NOVJ

Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 22 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na rudnik Zajaču i nastupanje u pravcu Koviljače i Loznice

Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 23 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Loznicu

Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za kontrolisanje r. Drine od Koviljače do Badovinaca i rušenje pruge i druma Loznica - Šabac

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 29 septembra 1944 god. štabovima divizija za rušenje komunikacija koje vode iz Šapca prema Obrenovcu, Bogatiću i Loznici

Izveštaj Štaba Sedamnaeste udarne brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Dvadeeet osme NOU divizije o borbama na liniji Ljubovija - Zvornik - Koviljača - Loznica

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da izbije na Drinu i neprijatelju onemogući izvlačenje komunikacijom Užice - Zvornik - Loznica i Užice - Višegrad

Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 6 decembra 1944 god. štabovima brigada da se prebace na prostoriju Loznica - Krupanj

Zapovijest Štaba 45. NO divizije od 29. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se prebace sa prostora Loznice u širi rejon Zvornika

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. februara 1945. Štabu 2. armije o izdatim naređenjima 6. brigadi 2. proleterske i 22. diviziji za dejstva na odseku Mali Zvornik - Ljubovija i u rejonu Loznice

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije o prebacivanju iz rejona Raške i čačka na sektor Loznica - Ljubovija do stavljen 18. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 30 marta 1945 god. štabovima jedinica za prebacivanje sa prostorije Šabac na prostoriju M. Zvornik - Loznica

Fotografije

Povezane odrednice

342. pešadijska divizija Borbe u Slavoniji 1944. 14. srpski korpus NOVJ Sremski front Operacija Mačva Bitka za Srbiju Obrenovac Ustanak u Sremu 1941. Valjevo Diverzije u oslobodilačkom ratu Smederevska Palanka Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Svilajnac Majevički korpus JVuO Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Operacija Užice Ustanak u Srbiji 1941. 16. vojvođanska divizija NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) Dragoljub Draža Mihailović Kosta Pećanac 5. vojvođanska udarna brigada Umka Borbe u Srbiji 1944. Bitka za Šabac 1941. Vrhovni štab NOVJ Šabac 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Čačak Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Užice Partizanke 5. krajiška udarna divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu 9. srpska brigada (ozrenska) 6. srpska brigada (4. južnomoravska) 17. istočnobosanska divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Valjevski partizanski odred Streljanja u oslobodilačkom ratu Glavni štab Srbije Bitka za Loznicu 1941. 2. ravnogorski korpus Mladenovac Žene u ratu Saradnja četnika sa okupatorom 12. vojvođanski korpus NOVJ 718. pešadijska divizija Nemački zločini u Jugoslaviji Franz Böhme 1. proleterski korpus NOVJ Borbe u Srbiji 1943. 1. vojvođanska udarna brigada Vrhovna komanda Vermahta 6. crnogorska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Zarobljenici u ratu Mačvanski partizanski odred 45. srpska divizija NOVJ Sremska Mitrovica 22. srpska divizija NOVJ Nemački zločini u Srbiji 1941. 36. vojvođanska divizija NOVJ Požarevac 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Borbe u Srbiji 1945. Krupanj Zvornik Četnici u ustanku