🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ludbreg u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 79 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

20. 10. 1942 Kod s. Botinovca (blizu Koprivnice) Kalnički NOP odred odbio napad ustaša i prinudio ih na povlačenje u pravcu Bilo-gore i Ludbrega.

6. 11. 1942 Jake ustaške i domobranske snage otpočele čeivorodnevni napad na Kalnički NOP odred na Kalniku, pa ne uspevši da ga unište, povukle se u Križevce, Koprivnicu, Ludbreg i Varaždin.

19. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda razoružali domobranske pogranične straže u s. Hrženici i s. Strugi (kod Ludbrega) i uništili praznu kompoziciju mešovitog voza na pruzi Križevci-Koprivnica.

29. 11. 1942 Ustaško-domobranske snage iz Križevaca, Koprivnice, Ludbrega, Varaždinskih Toplica, Varaždina i Novog Marofa otpočele napad na Kalnički NOP odred koji se nalazio kod s. Osijeka, s. Ivanca i s. Duge Rijeke. Odred je odmah napustio Kalnik: 1. bataljon se uputio u pravcu Zagreba, 2. bataljon u pravcu Bilo-gore i 3. bataljon u pravcu Ivanščice.

24. 2. 1943 U Ludbregu jedinice Kalničkog NOP odreda napale posadu i zarobile 24 domobrana, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

13. 5. 1943 Između s. Prkosa i s. Rasinje (kod Ludbrega) jedinice Kalničkog NOP odreda uništile kamion sa 8 domobrana.

30. 8. 1943 U rejonu Crvenog Kamena (kod Ludbrega) delovi Kalničkog NOP odreda se prebacili preko r. Drave i napali mađarsku pograničnu stražu, te ubili 1 podoficira i zarobili 2 vojnika.

28. 9. 1943 Varaždinske Toplice zauzela NO brigada -Braće Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske posle dvodnevne borbe protiv eskadrona domobranskog 1. konjičkog puka i oko 150 nemačkih policajaca i žandarma. Istovremeno su 17. udarna brigada 10. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred odbili pokušaj ustaša da iz Ludbrega i Varaždina priteknu u pomoć napadnutoj posadi. Poginulo je 30, a zarobljeno 166 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 21 ranjenog.

3. 10. 1943 Ludbreg zauzela 17. udarna brigada 10. divizije NOVJ pošto je slomila otpor 2. bataljona domobranskog 2. regrutnog puka i čete nemačkih vojnika. Zarobljeno je oko 400 neprijateljskih vojnika i 12 oficira dok je poginulo i ranjeno oko 70. Brigada je imala 11 mrtvih i 38 ranjenih. Istovremeno je NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske u teškim borbama protiv delova Pavelićeve gardijske brigade, koji su, podržavani avijacijom, pošli iz Varaždina u pomoć napadnutoj posadi, pretrpela gubitke od 03 mrtva, 20 ranjenih i 10 nestalih.

21. 1. 1944 U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju -Dubrovnik- protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb-Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mosta.

29. 2. 1944 Kod s. Ćukovca delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ odbili napad delova 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iz Ludbrega i naneli im gubitke od 4 mrtva i 14 ranjenih.

4. 3. 1944 Delovi 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iz Ludbrega i tri nemačke kolone iz Križevaca napali jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ na severoistočnim padinama Kalnika. Divizija se, posle dvodnevnih borbi prsa u prsa, prebacila na prostoriju Bilo-gore.

30. 3. 1944 Drugi bataljon Kalničkog NOP odreda iz zasede napao ustaško-domobransku kolonu koja se iz Koprivnice kretala prema Ludbregu, te posle kraće borbe prisilio je da se povuče u polazni garnizon.

6. 4. 1944 Oko 800 ustaša i domobrana iz Koprivnice i Ludbrega otpočelo napad na Kalnički NOP odred u rejonu s. V. i M. Poganca, s. Ribnjaka, s. Radeljeva i s. Apatovca. Posle dvodnevnih borbi napadač je odbačen u polazne garnizone.

9. 6. 1944 Kod s. Duge Rijeke (blizu Ludbrega) delovi Kalničkog NOP odreda napali četu ustaša i prinudili je na povlačenje u pravcu Ludbrega.

28. 6. 1944 Otpočeo napad ustaško-domobranskih posada iz Novog Marofa, Varaždinskih Toplica, Koprivnice i Ludbrega na jedinice 10. korpusa NOVJ i 28. udarne divizije NOVJ na Kalniku. U borbama do 2. jula jedinice NOVJ su odbacile neprijatelja u polazne garnizone i prodrle u Podravinu.

5. 7. 1944 Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale Ludbreg, u kome se branilo oko 750 ustaša. Posle vrlo oštre borbe uz vlastite gubitke od 99 mrtvih i 66 nestalih boraca, one su se povukle. Poginuo je i komandant 3. bataljona 17. NOU brigade Mojica Birta Zec, narodni heroj.

23. 10. 1944 Iz Varaždina, Ludbrega i Novog Marofa jedinice Pavelićeve gardijske brigade napale delove 1. zagorske NO brigade u Varaždinskim Toplicama. Posle kraće borbe neprijatelj je zauzeo to mesto.

4. 3. 1945 Na pl. Kalniku nemačko-ustaški delovi iz Varažd. Toplica, Novog Marofa i Ludbrega napali Kalnički NOP odred, te se ovaj pod borbom prebacio u Moslavinu.

5. 5. 1945 Delovi 51. udarne i 36. udarne divizije JA, posle dvodnevnih oštrih borbi, oslobodili Koprivnicu i produžili gonjenje nemačkih snaga prema Ludbregu.

6. 5. 1945 Jedinice 51. udarne i 36. udarne divizije JA posle jednodnevne borbe oslobodile Ludbreg i nastavile gonjenje delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije u pravcu Varaždina.

Dokumenti

Izvještaj ustaškog logora Ludbreg Velikoj župi Zagorje o novim mjerama protiv Židova u kotaru Ludbreg

Obavijest Ustaškog logora Ludbreg Velikoj župi Zagorje o otpremanju u logore 22. VII 1941. godine 29 Židova i 26 pravoslavaca uz popis istih

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Varaždina Velikoj župi Zagorje o kretanju komunista na području kotara Ludbreg, Koprivnica i Križevci

Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o hapšenjima komunista na području kotara Ludbreg, Varaždin i Koprivnica

Pismo Kolomana Baranyja, člana Okružnog komiteta KPH Varaždin i člana Kotarskog komiteta KPH Ludbreg, osuđenog na smrt od Pokretnog prijekog suda u Zagrebu o iskustvima u toku istrage i nedostacima u zatvoru te zaključcima koji iz toga proizlaze

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na kotarima Ludbreg, Ivanec, Koprivnica i Novi Marof, te ? partizanskim akcijama na tom području

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 18 prosinca 1942 god. o pojavi partizana kod Ludbrega

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Oružničkome zapovjedništvu Zagreb o akcijama partizana na području Ludbrega

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o situaciji u kotarevima Zlatar i Ludbreg sa spiskom osoba koje su u Varaždinu uhapšene radi komunizma

Izvještaj domobranske posade iz Koprivnice od 24 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Ludbregu

Izvještaj pukovnika Košaka od 25 veljače 1943 god. o rezultatima napada na Ludbreg

Izvještaj ustaškog Ministarstva unutrašnjih poslova od 2 ožujka 1943 god. o napadu na Ludbreg i o vojno-političkoj situaciji na Kalniku

Izvještaj Općega zapovjedništva redarstvene straže Ministarstva unutarnjih poslova NDH Zapovjedništvu ustaške vojnice o napadu na Ludbreg i vojno-političkoj situaciji na Kalniku

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana u kotaru Ludbreg i hapšenjima članova Komunističke partije u Varaždinu i okolici

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana i političkim prilikama na području kotara Pregrada, Klanjec, Krapina i Ludbreg te grada Varaždina

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana na području Ludbrega, Novog Marofa, te o napadu na Varaždinske Toplice

Izvještaj Kotarske oblasti Ludbreg Velikoj župi Zagorje o napuštanju službe Stefanije Mađarić

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana u kotarevima Ivanec, Ludbreg i Pregrada

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o političkim prilikama i akcijama partizana na području kotara Varaždin, Novi Marof i Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o rasporedu njegovih jedinica koje zajedno s njemačkim snagama sudjeluju u akciji protiv partizana u Posavini i Pokuplju, te o aktivnosti partizana oko Ludbrega

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Ludbreg, Remetinec, Bastaje i Đulavec i o dejstvu ustaškodomobranskih jedinica kod Ličkog Osika i Perušića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 rujna 1943 god. o dejstvima Druge NO brigade Braće Radića u reonu Varaždin - Ludbreg i napadu dijelova Druge NOU brigade Osme divizije na uporište Trošmarija

Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 22 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 rujna 1943 god. o dejstvima njemačko-ustaško-domobranskih snaga oko Ludbrega i napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Križ i Gromačnik i bjekstvu domobranskog oficira i vojnika iz konjičke čete u Varaždinu

Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 7 rujna 1943 god. o dejstvu njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Ludbrega i Varaždinskih Toplica

Izvještaj Okružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na području Ludbrega i Varaždinskih Toplica

Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 12 rujna 1943 god. o dejstvu njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Ludbrega

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 rujna 1943 god. o napadu dijelova Desete NO divizije i brigade Braće Radića na Ludbreg i dijelova Dvanaeste NO divizije na Đulavec

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 28 rujna 1943 god. Štabu Kalničkog NOP odreda da postavi zasjedu prema Ludbregu i Rasinji

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na području Ludbrega i Varaždinskih Toplica

Naredba Štaba X divizije NOVH štabovima podređenih jedinica za napad na uporište Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o napadu jedinica NOV na Ludbreg i Čačince

Izvještaj Štaba XVII NOU brigade Štabu X divizije NOV Hrvatske o uspješno izvedenoj akciji i dobivenom ratnom plijenu u Ludbregu

Izvještaj Štaba X divizije NOVH Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o uspješno izvedenoj akciji XVII NOU brigade na uporište Ludbreg

Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 1 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 listopada 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Ludbreg, Plešivicu, Zvečaj i Trilj

Izvještaj Štaba NO brigade Braće Radića od 4 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbama prilikom napada na Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 listopada 1943 god. o borbama kod Ludbrega, Cačinaca, Ogulina i Perušića

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama prilikom napada na Ludbreg

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 5 listopada 1943 god. Štabu Desete divizije o napadu na Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 listopada 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Ludbreg i borbama kod Čačinaca, Ogulina, Gospića i kod Benkovca

Izvještaj Štaba Desete divizije od 7 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Hrvatske o rezultatima napada na Ludbreg

Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 8 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Sveti Ivan Žabno, Varaždinske Toplice, Ludbreg i druga neprijateljska uporišta

Izvještaj Štaba Desete divizije od 10 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Ludbreg

Izvještaj Štaba NO brigade Braće Radića od 10 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbama prilikom obezbjeđenja napada na Ludbreg

Izvještaj štaba Desete divizije NOV Hrvatske Štabu Drugoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Ludbreg

Naredba Komande Kalničkoga područja o imenovanju rukovodioca u Komandi mjesta Ludbreg, bolnici i pojedinim odsjecima

Izvještaj referenta saniteta Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o posljedicama borbe za Ludbreg i Varaždinske Toplice, te o organizaciji saniteta na području zone

Izvještaj Štaba NOU brigade Braće Radić od 4 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbi na području Varaždin - Ludbreg

Izvještaj Štaba NOU brigade Braće Radići Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o snažnoj akciji ustaša i njemačke žandarmerije oko Ludbrega

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 6 studenog 1943 god. o borbama kod Ludbrega, Gospića, Posušja i na Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 14 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Rašenicu i borbama kod Ludbrega, Sinja i Lovreča

Izvještaj Štaba NOU brigade Braće Radića od 19 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbama kod Ludbrega

Izvještaj Štaba NOU brigade Braće Radići Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama kod Ludbrega

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na Ludbreg

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 12 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i' POJ kod Ludbrega, Virovitice, Otočca i o potapanju brodova duž jadranske obale

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 14 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zagreba, Ludbrega, Nove Gradiške i Knina, i o diverzijama na željezničkim prugama

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Ludbrega, Slavonske Požege i Senja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 marta 1914 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Ludbrega, Požege, Ogulina, Petrinje, kod Livna, Trogira i na otoku Braču

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ na Hvaru i na području Ludbrega, Kutine i Našica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ludbrega, Ivanić Grada, Našica, Otočca i na Moslavačkoj Gori

Ludbreg: Izvještaj Zapovjedništva Treće bojne Zapovjedništvu Prve pukovnije PTS o borbama protiv jedinica NOV u travnju 1944. na području Varaždina, Ludbrega, Ivanca i Novog Marofa

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i Metković i o borbama u Hrvatskom Zagorju, na Papuku, Krbavskom Polju i kod Zadra

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ludbreg Okružnome komitetu KPH Varaždin o pogoršanoj političkoj situaciji, strahu naroda pred represalijama neprijatelja te slabom snalaženju partijske organizacije u takvim uvjetima

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Podgorač, i o borbama kod Ludbrega, Bjelovara i na komunikaciji Bihać - Knin

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 28. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Rasinje i diverzijama na pruzi i cesti Koprivnica - Ludbreg

Naređenje Štaba Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ za napad na Ludbreg

Saopćenje Štaba Dvedeset i osme divizije NOVJ borcima i rukovodiocima povodom naređenja Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ da se toj diviziji povjeri napad na Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i o borbama kod Krapine, Ludbrega, Koprivnice, Ivanić-Grada, Đakova, Karlovca, Delnica i Metkovića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama kod Varaždina, Cazina, Sinja, Virovitice i na Korčuli

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Slavonsku Požegu, Široku Kulu i Skradin i o borbama kod Križevaca, Virovitice, Petrinje i Cazina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Novi Marof i Kuzmicu i o borbama kod Koprivnice, u Žumberku i na komunikaciji Gospić - Otočac

Izvještaj Štaba Dvadeset i osme divizije Šestoga korpusa NOV i POJ štabovima Šestoga i Desetoga korpusa o operaciji kod Ludbrega i moralno-političkome stanju u diviziji

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama na Bilo-gori i u Žumberku, kod Slavonske Požege, Ogulina i u Lici

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ludbreg Okružnome komitetu KPH Varaždin o teroru i pljački neprijatelja u kotaru, organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a, NOF, AFŽ te zadacima članova Kotarskoga komiteta

Ludbreg: Izvještaj Prve bojne Prve pukovnije PTS Zapovjedništvu PTS o borbama protiv jedinica Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ u srpnju 1944. godine

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gospić, Široku Kulu, Perušić, Lički Osik, Hvar, Šoltu i Pelješac i o borbama kod Varaždina i Ludbrega

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Ludbreg, Nartu, Hrastovac, o borbama kod Sunje i diverzijama na prugama Zagreb - Dobova, Banova Jaruga - Lipovljani i Slavonski Brod - Vrpolje

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Duvno, otok Pag i njihovom iskrcavanju na obalu kod Stobreča, Baških Voda i Omiša i o borbama kod Podravske Slatine, Bjelovara, Neuma i Ludbrega

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Korčula Novi Marof Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 36. vojvođanska divizija NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji Hrvatsko domobranstvo 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Kalnički partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Pelješac Glavni štab Hrvatske Petrinja Slavonska Požega 10. krajiška divizija NOVJ Pavelićeva gardijska brigada Ogulin Mađarska u drugom svetskom ratu Bosiljevo Diverzije u oslobodilačkom ratu Podgorač Ivanec Poglavnikov tjelesni zdrug Ustaški zločini 1941. Zasede u oslobodilačkom ratu Knin Krapina Koprivnica Dubrovnik 28. slavonska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Operacija Jesenji pljusak 10. zagrebački korpus NOVJ Pljačka u ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Trilj Bolnice u oslobodilačkom ratu Našice Borbe u Lici 1944. Narodni heroji Jugoslavije Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Holokaust u Jugoslaviji Hvar Virovitica Križevci Ivanić-Grad Pregrada Varaždin 12. slavonska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1944. Napad NOVJ na Podgorač 1944. Gospić Nova Gradiška Borbe u Hrvatskoj 1945. Brač Zagreb Udarna brigada Braća Radić Operacija Landsturm Kutina Bjelovar Borbe u Hrvatskoj 1944. Sanitet u ratu Sinj Borbe u Lici 1943. Cazin Varaždinske Toplice Otočac 32. zagorska divizija NOVJ 1. zagorska brigada 17. slavonska udarna brigada Borbe u Slavoniji 1942. 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Komunistička partija Hrvatske Završne operacije u Jugoslaviji Metković