🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ludbreg u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 79 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

20. 10. 1942 Kod s. Botinovca (blizu Koprivnice) Kalnički NOP odred odbio napad ustaša i prinudio ih na povlačenje u pravcu Bilo-gore i Ludbrega.

6. 11. 1942 Jake ustaške i domobranske snage otpočele čeivorodnevni napad na Kalnički NOP odred na Kalniku, pa ne uspevši da ga unište, povukle se u Križevce, Koprivnicu, Ludbreg i Varaždin.

19. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda razoružali domobranske pogranične straže u s. Hrženici i s. Strugi (kod Ludbrega) i uništili praznu kompoziciju mešovitog voza na pruzi Križevci-Koprivnica.

29. 11. 1942 Ustaško-domobranske snage iz Križevaca, Koprivnice, Ludbrega, Varaždinskih Toplica, Varaždina i Novog Marofa otpočele napad na Kalnički NOP odred koji se nalazio kod s. Osijeka, s. Ivanca i s. Duge Rijeke. Odred je odmah napustio Kalnik: 1. bataljon se uputio u pravcu Zagreba, 2. bataljon u pravcu Bilo-gore i 3. bataljon u pravcu Ivanščice.

24. 2. 1943 U Ludbregu jedinice Kalničkog NOP odreda napale posadu i zarobile 24 domobrana, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

13. 5. 1943 Između s. Prkosa i s. Rasinje (kod Ludbrega) jedinice Kalničkog NOP odreda uništile kamion sa 8 domobrana.

30. 8. 1943 U rejonu Crvenog Kamena (kod Ludbrega) delovi Kalničkog NOP odreda se prebacili preko r. Drave i napali mađarsku pograničnu stražu, te ubili 1 podoficira i zarobili 2 vojnika.

28. 9. 1943 Varaždinske Toplice zauzela NO brigada -Braće Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske posle dvodnevne borbe protiv eskadrona domobranskog 1. konjičkog puka i oko 150 nemačkih policajaca i žandarma. Istovremeno su 17. udarna brigada 10. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred odbili pokušaj ustaša da iz Ludbrega i Varaždina priteknu u pomoć napadnutoj posadi. Poginulo je 30, a zarobljeno 166 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 21 ranjenog.

3. 10. 1943 Ludbreg zauzela 17. udarna brigada 10. divizije NOVJ pošto je slomila otpor 2. bataljona domobranskog 2. regrutnog puka i čete nemačkih vojnika. Zarobljeno je oko 400 neprijateljskih vojnika i 12 oficira dok je poginulo i ranjeno oko 70. Brigada je imala 11 mrtvih i 38 ranjenih. Istovremeno je NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske u teškim borbama protiv delova Pavelićeve gardijske brigade, koji su, podržavani avijacijom, pošli iz Varaždina u pomoć napadnutoj posadi, pretrpela gubitke od 03 mrtva, 20 ranjenih i 10 nestalih.

21. 1. 1944 U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju -Dubrovnik- protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb-Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mosta.

29. 2. 1944 Kod s. Ćukovca delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ odbili napad delova 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iz Ludbrega i naneli im gubitke od 4 mrtva i 14 ranjenih.

4. 3. 1944 Delovi 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iz Ludbrega i tri nemačke kolone iz Križevaca napali jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ na severoistočnim padinama Kalnika. Divizija se, posle dvodnevnih borbi prsa u prsa, prebacila na prostoriju Bilo-gore.

30. 3. 1944 Drugi bataljon Kalničkog NOP odreda iz zasede napao ustaško-domobransku kolonu koja se iz Koprivnice kretala prema Ludbregu, te posle kraće borbe prisilio je da se povuče u polazni garnizon.

6. 4. 1944 Oko 800 ustaša i domobrana iz Koprivnice i Ludbrega otpočelo napad na Kalnički NOP odred u rejonu s. V. i M. Poganca, s. Ribnjaka, s. Radeljeva i s. Apatovca. Posle dvodnevnih borbi napadač je odbačen u polazne garnizone.

9. 6. 1944 Kod s. Duge Rijeke (blizu Ludbrega) delovi Kalničkog NOP odreda napali četu ustaša i prinudili je na povlačenje u pravcu Ludbrega.

28. 6. 1944 Otpočeo napad ustaško-domobranskih posada iz Novog Marofa, Varaždinskih Toplica, Koprivnice i Ludbrega na jedinice 10. korpusa NOVJ i 28. udarne divizije NOVJ na Kalniku. U borbama do 2. jula jedinice NOVJ su odbacile neprijatelja u polazne garnizone i prodrle u Podravinu.

5. 7. 1944 Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale Ludbreg, u kome se branilo oko 750 ustaša. Posle vrlo oštre borbe uz vlastite gubitke od 99 mrtvih i 66 nestalih boraca, one su se povukle. Poginuo je i komandant 3. bataljona 17. NOU brigade Mojica Birta Zec, narodni heroj.

23. 10. 1944 Iz Varaždina, Ludbrega i Novog Marofa jedinice Pavelićeve gardijske brigade napale delove 1. zagorske NO brigade u Varaždinskim Toplicama. Posle kraće borbe neprijatelj je zauzeo to mesto.

4. 3. 1945 Na pl. Kalniku nemačko-ustaški delovi iz Varažd. Toplica, Novog Marofa i Ludbrega napali Kalnički NOP odred, te se ovaj pod borbom prebacio u Moslavinu.

5. 5. 1945 Delovi 51. udarne i 36. udarne divizije JA, posle dvodnevnih oštrih borbi, oslobodili Koprivnicu i produžili gonjenje nemačkih snaga prema Ludbregu.

6. 5. 1945 Jedinice 51. udarne i 36. udarne divizije JA posle jednodnevne borbe oslobodile Ludbreg i nastavile gonjenje delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije u pravcu Varaždina.

Dokumenti

Izvještaj ustaškog logora Ludbreg Velikoj župi Zagorje o novim mjerama protiv Židova u kotaru Ludbreg

Obavijest Ustaškog logora Ludbreg Velikoj župi Zagorje o otpremanju u logore 22. VII 1941. godine 29 Židova i 26 pravoslavaca uz popis istih

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Varaždina Velikoj župi Zagorje o kretanju komunista na području kotara Ludbreg, Koprivnica i Križevci

Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o hapšenjima komunista na području kotara Ludbreg, Varaždin i Koprivnica

Pismo Kolomana Baranyja, člana Okružnog komiteta KPH Varaždin i člana Kotarskog komiteta KPH Ludbreg, osuđenog na smrt od Pokretnog prijekog suda u Zagrebu o iskustvima u toku istrage i nedostacima u zatvoru te zaključcima koji iz toga proizlaze

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na kotarima Ludbreg, Ivanec, Koprivnica i Novi Marof, te ? partizanskim akcijama na tom području

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 18 prosinca 1942 god. o pojavi partizana kod Ludbrega

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Oružničkome zapovjedništvu Zagreb o akcijama partizana na području Ludbrega

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o situaciji u kotarevima Zlatar i Ludbreg sa spiskom osoba koje su u Varaždinu uhapšene radi komunizma

Izvještaj domobranske posade iz Koprivnice od 24 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Ludbregu

Izvještaj pukovnika Košaka od 25 veljače 1943 god. o rezultatima napada na Ludbreg

Izvještaj ustaškog Ministarstva unutrašnjih poslova od 2 ožujka 1943 god. o napadu na Ludbreg i o vojno-političkoj situaciji na Kalniku

Izvještaj Općega zapovjedništva redarstvene straže Ministarstva unutarnjih poslova NDH Zapovjedništvu ustaške vojnice o napadu na Ludbreg i vojno-političkoj situaciji na Kalniku

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana u kotaru Ludbreg i hapšenjima članova Komunističke partije u Varaždinu i okolici

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana i političkim prilikama na području kotara Pregrada, Klanjec, Krapina i Ludbreg te grada Varaždina

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana na području Ludbrega, Novog Marofa, te o napadu na Varaždinske Toplice

Izvještaj Kotarske oblasti Ludbreg Velikoj župi Zagorje o napuštanju službe Stefanije Mađarić

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana u kotarevima Ivanec, Ludbreg i Pregrada

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o političkim prilikama i akcijama partizana na području kotara Varaždin, Novi Marof i Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o rasporedu njegovih jedinica koje zajedno s njemačkim snagama sudjeluju u akciji protiv partizana u Posavini i Pokuplju, te o aktivnosti partizana oko Ludbrega

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Ludbreg, Remetinec, Bastaje i Đulavec i o dejstvu ustaškodomobranskih jedinica kod Ličkog Osika i Perušića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 rujna 1943 god. o dejstvima Druge NO brigade Braće Radića u reonu Varaždin - Ludbreg i napadu dijelova Druge NOU brigade Osme divizije na uporište Trošmarija

Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 22 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 rujna 1943 god. o dejstvima njemačko-ustaško-domobranskih snaga oko Ludbrega i napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Križ i Gromačnik i bjekstvu domobranskog oficira i vojnika iz konjičke čete u Varaždinu

Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 7 rujna 1943 god. o dejstvu njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Ludbrega i Varaždinskih Toplica

Izvještaj Okružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na području Ludbrega i Varaždinskih Toplica

Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 12 rujna 1943 god. o dejstvu njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Ludbrega

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 rujna 1943 god. o napadu dijelova Desete NO divizije i brigade Braće Radića na Ludbreg i dijelova Dvanaeste NO divizije na Đulavec

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 28 rujna 1943 god. Štabu Kalničkog NOP odreda da postavi zasjedu prema Ludbregu i Rasinji

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na području Ludbrega i Varaždinskih Toplica

Naredba Štaba X divizije NOVH štabovima podređenih jedinica za napad na uporište Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o napadu jedinica NOV na Ludbreg i Čačince

Izvještaj Štaba XVII NOU brigade Štabu X divizije NOV Hrvatske o uspješno izvedenoj akciji i dobivenom ratnom plijenu u Ludbregu

Izvještaj Štaba X divizije NOVH Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o uspješno izvedenoj akciji XVII NOU brigade na uporište Ludbreg

Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 1 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 listopada 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Ludbreg, Plešivicu, Zvečaj i Trilj

Izvještaj Štaba NO brigade Braće Radića od 4 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbama prilikom napada na Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 listopada 1943 god. o borbama kod Ludbrega, Cačinaca, Ogulina i Perušića

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama prilikom napada na Ludbreg

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 5 listopada 1943 god. Štabu Desete divizije o napadu na Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 listopada 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Ludbreg i borbama kod Čačinaca, Ogulina, Gospića i kod Benkovca

Izvještaj Štaba Desete divizije od 7 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Hrvatske o rezultatima napada na Ludbreg

Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 8 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Sveti Ivan Žabno, Varaždinske Toplice, Ludbreg i druga neprijateljska uporišta

Izvještaj Štaba Desete divizije od 10 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Ludbreg

Izvještaj Štaba NO brigade Braće Radića od 10 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbama prilikom obezbjeđenja napada na Ludbreg

Izvještaj štaba Desete divizije NOV Hrvatske Štabu Drugoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Ludbreg

Naredba Komande Kalničkoga područja o imenovanju rukovodioca u Komandi mjesta Ludbreg, bolnici i pojedinim odsjecima

Izvještaj referenta saniteta Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o posljedicama borbe za Ludbreg i Varaždinske Toplice, te o organizaciji saniteta na području zone

Izvještaj Štaba NOU brigade Braće Radić od 4 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbi na području Varaždin - Ludbreg

Izvještaj Štaba NOU brigade Braće Radići Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o snažnoj akciji ustaša i njemačke žandarmerije oko Ludbrega

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 6 studenog 1943 god. o borbama kod Ludbrega, Gospića, Posušja i na Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 14 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Rašenicu i borbama kod Ludbrega, Sinja i Lovreča

Izvještaj Štaba NOU brigade Braće Radića od 19 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbama kod Ludbrega

Izvještaj Štaba NOU brigade Braće Radići Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama kod Ludbrega

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na Ludbreg

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 12 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i' POJ kod Ludbrega, Virovitice, Otočca i o potapanju brodova duž jadranske obale

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 14 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zagreba, Ludbrega, Nove Gradiške i Knina, i o diverzijama na željezničkim prugama

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Ludbrega, Slavonske Požege i Senja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 marta 1914 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Ludbrega, Požege, Ogulina, Petrinje, kod Livna, Trogira i na otoku Braču

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ na Hvaru i na području Ludbrega, Kutine i Našica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ludbrega, Ivanić Grada, Našica, Otočca i na Moslavačkoj Gori

Ludbreg: Izvještaj Zapovjedništva Treće bojne Zapovjedništvu Prve pukovnije PTS o borbama protiv jedinica NOV u travnju 1944. na području Varaždina, Ludbrega, Ivanca i Novog Marofa

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i Metković i o borbama u Hrvatskom Zagorju, na Papuku, Krbavskom Polju i kod Zadra

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ludbreg Okružnome komitetu KPH Varaždin o pogoršanoj političkoj situaciji, strahu naroda pred represalijama neprijatelja te slabom snalaženju partijske organizacije u takvim uvjetima

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Podgorač, i o borbama kod Ludbrega, Bjelovara i na komunikaciji Bihać - Knin

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 28. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Rasinje i diverzijama na pruzi i cesti Koprivnica - Ludbreg

Naređenje Štaba Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ za napad na Ludbreg

Saopćenje Štaba Dvedeset i osme divizije NOVJ borcima i rukovodiocima povodom naređenja Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ da se toj diviziji povjeri napad na Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i o borbama kod Krapine, Ludbrega, Koprivnice, Ivanić-Grada, Đakova, Karlovca, Delnica i Metkovića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama kod Varaždina, Cazina, Sinja, Virovitice i na Korčuli

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Slavonsku Požegu, Široku Kulu i Skradin i o borbama kod Križevaca, Virovitice, Petrinje i Cazina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Novi Marof i Kuzmicu i o borbama kod Koprivnice, u Žumberku i na komunikaciji Gospić - Otočac

Izvještaj Štaba Dvadeset i osme divizije Šestoga korpusa NOV i POJ štabovima Šestoga i Desetoga korpusa o operaciji kod Ludbrega i moralno-političkome stanju u diviziji

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama na Bilo-gori i u Žumberku, kod Slavonske Požege, Ogulina i u Lici

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ludbreg Okružnome komitetu KPH Varaždin o teroru i pljački neprijatelja u kotaru, organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a, NOF, AFŽ te zadacima članova Kotarskoga komiteta

Ludbreg: Izvještaj Prve bojne Prve pukovnije PTS Zapovjedništvu PTS o borbama protiv jedinica Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ u srpnju 1944. godine

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gospić, Široku Kulu, Perušić, Lički Osik, Hvar, Šoltu i Pelješac i o borbama kod Varaždina i Ludbrega

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Ludbreg, Nartu, Hrastovac, o borbama kod Sunje i diverzijama na prugama Zagreb - Dobova, Banova Jaruga - Lipovljani i Slavonski Brod - Vrpolje

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Duvno, otok Pag i njihovom iskrcavanju na obalu kod Stobreča, Baških Voda i Omiša i o borbama kod Podravske Slatine, Bjelovara, Neuma i Ludbrega

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske 36. vojvođanska divizija NOVJ Slavonska Požega Brač 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Gospić Pelješac Bosiljevo Mađarska u drugom svetskom ratu Novi Marof Križevci Ivanić-Grad Varaždinske Toplice 1. zagorska brigada Kalnički partizanski odred 12. slavonska divizija NOVJ Nova Gradiška 10. zagrebački korpus NOVJ Bjelovar Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Operacija Landsturm Cazin Pavelićeva gardijska brigada Operacija Jesenji pljusak Knin Krapina Glavni štab Hrvatske Udarna brigada Braća Radić 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Pljačka u ratu Otočac 28. slavonska divizija NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 10. krajiška divizija NOVJ Našice Borbe u Hrvatskoj 1942. Kutina Poglavnikov tjelesni zdrug Hvar Luftwaffe u Jugoslaviji Sanitet u ratu Narodni heroji Jugoslavije Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1942. Borbe u Lici 1943. Sinj Virovitica Borbe u Hrvatskoj 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu Trilj Zagreb Koprivnica Diverzije u oslobodilačkom ratu Metković Petrinja Dubrovnik Ogulin Varaždin Podgorač Hrvatsko domobranstvo Korčula Završne operacije u Jugoslaviji Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Borbe u Lici 1944. Napad NOVJ na Podgorač 1944. Ivanec 17. slavonska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Slavoniji 1944. Holokaust u Jugoslaviji 32. zagorska divizija NOVJ Ustaški zločini 1941. Borbe u Hrvatskoj 1945. Pregrada