🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Lukavac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

2. 10. 1943 Nastupajući iz rejona Doboja, nemačka pukovska borbena grupa -Fišer- probila položaje 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i zauzela Lukavac, a potom odbacila Majevički NOP odred i sutradan pred veče izbila pred Tuzlu, Ovde ju je, uz pomoć radnika i rudara, 6. istočnobosanska NOU brigada zadržala do 5. oktobra.

5. 10. 1943 Jedinice 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ izvršile protivnapad na nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- koja je nastupajući iz Doboja izbila pred Tuzlu. Neprijatelj je razbyen i odbačen u pravcu Lukavca i Puračića, uz gubitke od 30 mrtvih i oko 120 ranjenih. Gubici: 15 mrtvih i 42 ranjena.

9. 10. 1943 Jedinice 6. istočnobosanske udarne brigade i Majevički NOP odred 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ odbacili nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- u pravcu Gračanice i zauzeli Puračić i Lukavac (kod Tuzle). Poginulo je i ranjeno oko 50 nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 4 mrtva i 11 ranjenih.

18. 2. 1944 U s. Brijesnici i Gračanici 16. udarna divizija NOVJ uništila ustaške posade, zatim porušila most na r. Spreči kod s. Karanovca i železničku prugu od Gračanice do Lukavca.

17. 7. 1944 Prva vojvođanska brigada 16. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, u borbi protiv ustaša, zauzela Lukavac (kod Tuzle).

0. 9. 1944 U Tuzli formirana Komanda tuzlanskog vojnog područja, sa šest komandi mesta: Tuzla, Živinice, Lukavac, Kreka, G. Tuzla i Srebrenik.

16. 9. 1944 Tuzlanski NOP odred oslobodio s. Lukavac i s. Puračić (kod Tuzle), koje su branile ustaško-domobranske jedinice.

24. 9. 1944 Na prostoriju s. Lukavca (kod Tuzle) stigla iz Slavonije, na putu za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ.

18. 11. 1944 Jače snage četnika i muslimanske milicije napale s. Puračić (kod Tuzle). Bataljon 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ, koji je branio Puračić, povukao se prema Lukavcu. Brigada je zatim odbacila neprijatelja, nanevši mu gubitke od 50 izbačenih iz stroja. Ona je imala 4 mrtva i 2 ranjena borca; pored ostalih, poginuo je komandant bataljona Ragib Džindo, narodni heroj.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

19. birčanska udarna brigada Srebrenik Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. vojvođanska udarna brigada 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Narodni heroji Jugoslavije 29. hercegovačka divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Živinice Prva tuzlanska operacija NOVJ 12. hercegovačka udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Gračanica Četnička golgota 27. istočnobosanska divizija NOVJ Doboj Kalinovik Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Majevički partizanski odred 15. majevička udarna brigada 13. hercegovačka udarna brigada Nevesinje Tuzla Bitka za Tuzlu decembra 1944. 17. istočnobosanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu 12. vojvođanski korpus NOVJ Sniježničko-trusinska operacija 38. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1944. Borbe u Hercegovini 1943. Vrhovni štab NOVJ Trnovo 28. slavonska divizija NOVJ 10. hercegovačka udarna brigada