🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Lukavac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

2. 10. 1943 Nastupajući iz rejona Doboja, nemačka pukovska borbena grupa -Fišer- probila položaje 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i zauzela Lukavac, a potom odbacila Majevički NOP odred i sutradan pred veče izbila pred Tuzlu, Ovde ju je, uz pomoć radnika i rudara, 6. istočnobosanska NOU brigada zadržala do 5. oktobra.

5. 10. 1943 Jedinice 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ izvršile protivnapad na nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- koja je nastupajući iz Doboja izbila pred Tuzlu. Neprijatelj je razbyen i odbačen u pravcu Lukavca i Puračića, uz gubitke od 30 mrtvih i oko 120 ranjenih. Gubici: 15 mrtvih i 42 ranjena.

9. 10. 1943 Jedinice 6. istočnobosanske udarne brigade i Majevički NOP odred 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ odbacili nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- u pravcu Gračanice i zauzeli Puračić i Lukavac (kod Tuzle). Poginulo je i ranjeno oko 50 nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 4 mrtva i 11 ranjenih.

18. 2. 1944 U s. Brijesnici i Gračanici 16. udarna divizija NOVJ uništila ustaške posade, zatim porušila most na r. Spreči kod s. Karanovca i železničku prugu od Gračanice do Lukavca.

17. 7. 1944 Prva vojvođanska brigada 16. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, u borbi protiv ustaša, zauzela Lukavac (kod Tuzle).

0. 9. 1944 U Tuzli formirana Komanda tuzlanskog vojnog područja, sa šest komandi mesta: Tuzla, Živinice, Lukavac, Kreka, G. Tuzla i Srebrenik.

16. 9. 1944 Tuzlanski NOP odred oslobodio s. Lukavac i s. Puračić (kod Tuzle), koje su branile ustaško-domobranske jedinice.

24. 9. 1944 Na prostoriju s. Lukavca (kod Tuzle) stigla iz Slavonije, na putu za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ.

18. 11. 1944 Jače snage četnika i muslimanske milicije napale s. Puračić (kod Tuzle). Bataljon 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ, koji je branio Puračić, povukao se prema Lukavcu. Brigada je zatim odbacila neprijatelja, nanevši mu gubitke od 50 izbačenih iz stroja. Ona je imala 4 mrtva i 2 ranjena borca; pored ostalih, poginuo je komandant bataljona Ragib Džindo, narodni heroj.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hercegovini 1944. 10. hercegovačka udarna brigada 13. hercegovačka udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu 19. birčanska udarna brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 16. vojvođanska divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ Majevički partizanski odred 1. vojvođanska udarna brigada 27. istočnobosanska divizija NOVJ 12. hercegovačka udarna brigada Sniježničko-trusinska operacija Borbe u Hercegovini 1943. Gračanica Borbe u Hrvatskoj 1944. 29. hercegovačka divizija NOVJ 15. majevička udarna brigada Srebrenik 28. slavonska divizija NOVJ Tuzla 38. istočnobosanska divizija NOVJ Nevesinje Živinice Narodni heroji Jugoslavije 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Trnovo Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Doboj Četnička golgota Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Kalinovik Četnici u drugom svetskom ratu Bitka za Tuzlu decembra 1944. Prva tuzlanska operacija NOVJ