🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Mačvanski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 34 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

15. 7. 1941 Na Bubanji (kod Bogatića) OK KPJ za Šabac formirao Mačvanski NOP odred (nazivan i Podrinskim NOP odredom).

0. 8. 1941 U mestima Mačve: Ribarima, Bogatiću, Tabanoviću, Lipolistu i Glušcima otpočelo formiranje radionica za izradu bombi; u Žminjaku, Ribarima, Petlovači, Prnjavoru, Lipolistu, Petkovići, Bogatiću, Tabanoviću i Glušcima - radionica rublja; u Ribarima i Petkovići - radionica za izradu oružja. U tim radionicama su radnici radili dobrovoljno pod rukovodstvom Mačvanskog NOP odreda.

7. 8. 1941 Mačvanski NOP odred napao i zauzeo Boga tič: razoružao 17 žandarma, oslobodio 80 zatvorenika, spalio arhivu Poreske uprave, demolirao uređaje u pošti i održao zbor. Odredu se priključilo oko 50 novih boraca.

8. 8. 1941 U s. Prnjavoru delovi Mačvanskog NOP odreda razoružali žand. posadu i spalili opštinske arhive u selima Prnjavoru i Petkovići (kod Šapca).

10. 8. 1941 Mačvanski NOP odred razoružao žand. posade u selima Crnoj Bari i Badovincima i spalio opštinske arhive u selima Glušcima, Noćaju, Noćajskom Salašu, Klenju, Crnoj Bari i Badovincima (kod Šapca).

11. 8. 1941 Mačvanski NOP odred delom snaga upao u Bogatić (žandarmi se predali bez borbe), a delom snaga razoružao žand. stanicu u s. Petlovači i spalio opštinske arhive u selima: Glogovcu, Banovom Polju, Radenkoviću, Drenovcu i Mačv. Metkoviću, gde je demolirao i ž. st. Odredu pristupilo preko 100 novih boraca.

13. 8. 1941 Na Kosovcu (na pl. Ceru) izvršena reorganizacija Mačvanskog NOP odreda: formirano šest četa. Odred preimenovan u Podrinski NOP odred.

13. 8. 1941 Delovi Podrinskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. st. u Tekerišu i spalili opštinsku arhivu u s. Desiću.

19. 8. 1941 Između Lešnice i Novog Sela delovi Podrinskog NOP odreda napali kolonu nemačkih kamiona i naneli joj gubitke, a spalili opštinske arhive u selima Varni i Nakučanima (kod Šapca).

20. 8. 1941 Kod s. Prnjavora (blizu Bogatića) Podrinski NOP odred vodio borbu sa nemačkim vojnicima i naneo im gubitke.

28. 8. 1941 Dve čete Podrinskog NOP odreda napale Malu Mitroviću i prisilile vod nemačkih vojnika da odstupi u Srem. Mitrovicu. Zaplenjeno oko 200 pušaka, dosta municije, odeće i obuće. Odredu je pristupilo 45 radnika iz brodogradilišta i preko 100 seljaka iz okolnih sela.

30. 8. 1941 Reorganizovan Podrinski NOP odred: formirani dva bataljona (Mačvanski i Pocerski) i jedna samostalna udarna četa. Odred ima preko 600 boraca (naoružanih puškama), 10 mitraljeza i 10 p. mitraljeza. Istog dana, povodom formiranja kvislinške vlade Milana Nedića, uputio proglas narodu Mačve, pozivajući ga u NOP odrede.

31. 8. 1941 Kod Loznice delovi Podrinskog NOP odreda iz zasede uništili nemački putnički automobil i ubili 3 nemačka vojnika.

31. 8. 1941 Delovi Podrinskog NOP odreda napali Bogatić i razoružali odeljenje žandarma.

0. 9. 1941 Kod s. Štitara (nedaleko od Šapca) poginuo komandir čete Mačvanskog NOP odreda Dragoslav Srnić Padobranac, narodni heroj.

3. 9. 1941 Podrinski NOP odred napao i zauzeo Bogatić koji su branili nemački vojnici i žandarmi. Ubijeno 80 nemačkih vojnika. Gubici Podrinskog NOP odreda 15 mrtvih i 5 ranjenih.

18. 9. 1941 U sastavu Podrinskog NOP odreda formirana Pionirska partizanska četa.

21. 9. 1941 U s. Štitaru (kod Šapca), pod rukovodstvom Štaba Podrinskog NOP odreda, održan sastanak sa štabovima bataljona Podrinskog NOP odreda, Podgorskog bataljona Valjevskog NOP odreda, 4. bataljona Posavskog NOP odreda i Cerskog četničkog odreda, na kome je doneta odluka i razrađen plan za napad na Šabac. Početak napada je određen za 21 čas istog dana. Međutim, napad je izvršen u 23 časa, ali zbog izdaje četnika nije uspeo.

22. 9. 1941 Delovi Podrinskog NOP odreda napali na M. Mitroviću, ali je nisu zauzeli, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Srem. Mitrovice.

25. 9. 1941 U borbi kod Šapca poginuo komesar Podrinskog NOP odreda Mika Mitrović Jarac, narodni heroj.

29. 9. 1941 Posle borbe protiv delova nemačke 342. pešadijske divizije u rejonu M. Mitroviće i na liniji Tabanović-Štitar-Slepčević-Bogosavac, Podrinski NOP odred povukao se na severne ogranke Cera.

30. 9. 1941 Podrinski NOP odred i Kolubarski i Rađevski bataljon Valjevskog NOP odreda organizovali položaj za odbranu na liniji Lipolist-Petkovića-Čokešina-Vidojevica i do 9. oktobra zadržavali prodor nemačke 342. divizije.

0. 10. 1941 Bijeljinska partizanska četa, koja se 29. avgusta prebacila u Srbiju i borila u sastavu Mačvanskog NOP odreda, vratila se u sastav Majevičkog NOP odreda kao prekaljena udarna jedinica.

0. 10. 1941 Reorganizovan Podrinski NOP odred: rasformirani bataljoni a formirano pet četa - svaka po 120 boraca.

10. 10. 1941 Na liniji Strnica-Radovašnica-Device ojačani Podrinski NOP odred zadržao prodor jedinica nemačke 342. divizije ka Loznici.

13. 10. 1941 Duž komunikacije Prnjavor-Loznica delovi nemačke 342. pješadijske divizije slomili odbranu Podrinskog NOP odreda i ušli u Loznicu i Banju Koviljaču.

14. 10. 1941 Otpočeo napad ojačanog nemačkog 698. pešadijskog puka prema Krupnju pravcima Krivajci-Krupanj i Mojković-Krupanj, koje su zatvarali Podrinski NOP odred i delovi Valjevskog NOP odreda. Borbe su vođene do 20 oktobra.

18. 11. 1941 Podrinski NOP odred napao nemačke vojnike na Krstu kod Loznice i ubio 12. a zaplenio 1 radio-stanicu, 3 motocikla i oružje.

15. 1. 1942 Posle petodnevnih borbi kod sela Gole Glave, Družetića, Crniljeva, Konjuše i Oglađenovca (blizu Valjeva), protiv 9. dobrovoljačkog odreda i Kameničkog i Lozničkog četničkog odreda, delovi Valjevskog i Podrinskog NOP odreda probili se preko r. Jadra u rejon s. Poćute.

26. 2. 1942 U borbi kod s. Rumske (blizu Šapca) delovi Mačvanskog NOP odreda zarobili nekoliko dobrovoljaca.

5. 3. 1942 Kod s. Košlja (blizu Ljubovije) Valjevski NOP odred i delovi Mačvanskog NOP odreda se prebacili preko Drine u istočnu Bosnu.

7. 2. 1944 Kod Bijeljine, naredbom Štaba 18. udarne divizije NOVJ, od Mačvanske partizanske čete formiran Mačvanski NOP odred.

4. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: da se, u vezi s ranijim direktivama, 11. udarna divizija NOVJ i Mačvanski NOP odred prebace preko r. Drine u zapadnu Srbiju, na prostoriju pl. Cera, gde će ući u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ; da ta divizija razbija četnike i nedićevce na toj prostoriji u cilju mobilizacije stanovništva; da ona na pravcu svoga dejstva, odmah po prelasku r. Drine, pristupi likvidaciji posada manjih garnizona, pa time olakša pokret jedinica NOVJ s juga.

1. 10. 1944 U s. Miloševcu (kod Šapca), od Mačvanskog NOP odreda i dva bataljona 11. udarne divizije NOVJ, formirana 32. srpska (mačvanska) brigada. Ona je ušla u sastav 11. udarne divizije NOVJ.

Fotografije

Povezane odrednice

Operacija Mačva 38. istočnobosanska divizija NOVJ Ruma Operacija Užice Ustanak u Srbiji 1941. Ustanak u NDH Borbe u Sremu 1942. Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Loznica Bijeljina Valjevo Krupanj Operacija Trio 11. krajiška divizija NOVJ Trnovo 342. pešadijska divizija Sanitet u ratu Bitka za Srbiju Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Četnici u ustanku 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. 12. vojvođanski korpus NOVJ Sremska Mitrovica Zasede u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. Bitka za Loznicu 1941. Borbe u Srbiji 1942. Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Bitka za Šabac 1941. Četnički zločini 18. slovenska divizija NOVJ Nemački zločini u Jugoslaviji Valjevski partizanski odred Cerski četnički odred Ustanak u Sremu 1941. Milan Nedić 1. proleterska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 16. vojvođanska divizija NOVJ Žene u ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Beograd Šabac Srpska državna straža (nedićevci) Vera Blagojević Julka Mešterović SKOJ 32. srpska (mačvanska) brigada Majevički partizanski odred