🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Majdanpek u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 10 septembra 1944 god štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade da ispituju situaciju na svojim pravcima i obezbeđuju se prema Negotinu, Boru, Majdanpeku i D. Milanovcu

Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacija Negotin - Majdanpek i Klokočevac - Donji Milanovac

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke kolone na komunikacijama Negotin - Donji Milanovac i Klokočevac - Majdanpek

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 20 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacija i sprečavanje povlačenja nemačkim jedinicama u pravcu Požarevca i Majdanpeka

Naređenje Štaba Dvadeseg pete NO divizije od 24 septembra 1944 god. štabovima brigada za sprečavanje prodora nemačkih jedinica prema Majdanpeku i razbijanje četnika na prostoru Kučeva

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije da pojača dejstva protiv nemačkih trupa koje se povlače preko Bora i Majdanpeka u pravcu Beograda

Radiogramska naređenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ za nadiranje Dvadeset treće i Dvadeset pete divizije u pravcu Majdanpeka, Kučeva, Petrovca i Požarevca i orijentisanje Četrdeset pete NO divizije prema Nišu

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. Štabu Osamnaeste brigade Dvadeset pete NO divizije za napad na neprijateljske kolone koje su se izvlačile komunikacijom Rudna Glava - Majdanpek

Štab Dvadeset treće NOU divizije prenosi naređenje Štaba Četrnaestog korpusa od 11 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da preduzme gonjenje neprijatelja u pravcu Majdanpeka

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. Štabu Osamnaeste brigade Dvadeset pete NO divizije da se zadrži na prostoriji Vrata - Vlaole - Jasikovo i kontroliše pravce Jasikovo - Majdanpek i Jasikovo - Žagubica

Fotografije

Povezane odrednice

5. krajiška udarna divizija NOVJ Bitka za Srbiju Bor Niš 16. srpska brigada Požarevac Walter Stettner Glavni štab Srbije Ustanak u Srbiji 1941. Beogradska operacija 19. srpska brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Požarevački partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Negotin Gornji Milanovac Vermaht u Jugoslaviji 18. srpska brigada 14. srpski korpus NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 3. udarna divizija NOVJ 25. srpska divizija NOVJ Četnici u ustanku Borbe u Srbiji 1944. 23. srpska udarna divizija NOVJ