🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Majevički korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

14. 5. 1944 Kod s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad sedam četničkih brigada Cersko-majevičke grupe korpusa i 4. grupe jurišnih korpusa, koje su napale od s. Bijelog Brda i sa pravca s. Semegnjeva. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih.

16. 5. 1944 Na Borovoj glavi i kod s. Draglice (na pl. Zlatiboru) 2. proleterska udarna brigada i dva bataljona 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv snaga četničke Cersko-majevičke grupe korpusa. Pred nadmoćnijim i upornim neprijateljem, jedinice 2. divizije su se povlačile, pružajući četnicima vrlo jak otpor. Pred veče je neprijatelj zauzeo s. Senjišta. U borbi je poginulo i ranjeno oko 80 četnika, dok su gubici jedinica NOVJ iznosili: 1 poginuo i 1 ranjen borac.

17. 7. 1944 Iz Tuzle, Zvornika i Kladnja otpočeo koncentričan napad nemačke 7. SS -Princ Eugen- i 13 SS divizije -Handžar-, 12. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Majevičkog i Ozrenskog korpusa ka Sekovićima u cilju razbijanja 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ, zauzimanja slobodne teritorije u istočnoj Bosni i sprečavanja prodora glavnih snaga NOVJ u Srbiju. Posle desetodnevnih borbi neprijatelj je imao oko 1170 izbačenih iz stroja. Gubici delova 3. udarnog korpusa: 51 mrtav i 101 ranjen borac, a 12. udarni korpus je imao osetne gubitke. Zaplenjeno: 3 topa, 7 p. mitraljeza, 50 pušaka, 3 radio-stanice i 35 konja s komorom.

21. 9. 1944 Posle jednodnevne borbe protiv oko 1.000 četnika 4. grupe jurišnih korpusa i Majevičkog četničkog korpusa, jedinice 16. udarne divizije NOVJ oslobodile Krupanj. Neprijatelj se u neredu povukao prema Loznici, pl. Gučevu i pl. Ceru, uz gubitke od blizu 100 mrtvih i ranjenih.

25. 9. 1944 Na položaju s. G. Dobrić - Četenište - Golo brdo (kod Šapca) 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ slomila otpor četničkog Majevičkog korpusa i odbacila ga prema Šapcu.

26. 9. 1944 Na putu preko istočne Bosne za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ zauzela s. Lopare i Janju. Do 3. oktobra razbila je četnički Majevički korpus.

Fotografije

Povezane odrednice

4. grupa jurišnih korpusa JVuO Trebavski korpus JVuO Požeški korpus JVuO Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Krupanj Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Loznica Tuzla Dragoslav Račić Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 13. SS divizija Handžar Četnička golgota 2. proleterska divizija NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Gojko Borota Zaharije Ostojić Saradnja četnika sa okupatorom Zvornik Cerski korpus JVuO 28. slavonska divizija NOVJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Lopare Šabac Bitka za Srbiju Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Srbiji 1944. Završne operacije u Jugoslaviji 2. ustaška brigada Stevan Moljević 2. vojvođanska udarna brigada Zarobljenici u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 16. vojvođanska divizija NOVJ Nikola Kalabić Cerska četnička brigada Miroslav Trifunović Četnici u drugom svetskom ratu Mustafa Mulalić Stevan Leko Damjanović Mirko Lalatović Pavle Đurišić Ozrenski korpus JVuO Gradačac Priboj