🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Majevički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 50 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

30. 8. 1941 Kod s. Rastošnice (na putu Lopare-Zvornik) Majevički NOP odred Podštaba za Majevicu, posle višečasovne borbe, odbio napad čete domobrana iz Bijeljine. ojačane ustašama i milicionerima (ukupno 270, sa 2 topa i 4 mitraljeza). Ustaše su u s. Rastošnici ubile 35 a uhapsile 60 ljudi.

8. 9. 1941 Majevički NOP odred Podštaba Majevica zauzeo Lopare. Žandarmerijsko-domobranska posada (135 vojnika) odstupila u toku noći neopaženo prema Brčkom. Druga domobranska četa, koja je intervenisala iz Tuzle, posle višečasovne borbe odbačena je uz veće gubitke.

9. 9. 1941 Majevički NOP odred Podštaba Majevica razorio postrojenja rudnika uglja -Majevica-.

11. 9. 1941 Koncentričnim napadom iz Čelića, Koraja, Priboja i Simina Hana, četiri domobranska bataljona razbila Majevički NOP odred Podštaba Majevica. Četnici koji su bili u sastavu tog odreda pobegli su u Srbiju; jedna grupa partizana probila se u Birač, a druga se prikupila na Međedniku (na pl. Majevici).

0. 10. 1941 Bijeljinska partizanska četa, koja se 29. avgusta prebacila u Srbiju i borila u sastavu Mačvanskog NOP odreda, vratila se u sastav Majevičkog NOP odreda kao prekaljena udarna jedinica.

0. 10. 1941 U Bijeljini uhapšena 82 aktivista NOP-a zbog diverzija izvršenih u gradu za vreme demonstrativnog napada delova Majevičkog NOP odreda.

25. 10. 1941 Delovi Majevičkog NOP odreda demolirali ž. st. Suhopolje (na pruzi Bijeljina - rudnik Mezgraja), uništili jednu železničku kompoziciju i prekinuli prugu. U vezi s tim izvršen demonstrativni napad na ž st. Jabanušu i Bijeljinu.

29. 10. 1941 Majevički NOP odred zauzeo žand. st. Šibošnicu (kod Čelića).

0. 11. 1941 U s. Korenitoj (kod Bijeljine) od Bijeljinske i Brčanske partizanske čete formiran Bijeljinsko-brčanski bataljon Majevičkog NOP odreda.

0. 11. 1941 Formiran Majevički bataljon Majevičkog NOP odreda.

5. 11. 1941 Majevički NOP odred zauzeo s. Površnicu (na putu G. Tuzla-Lopare) i zarobio vod domobrana iz 8. pešadijskog puka.

6. 11. 1941 Majevički NOP odred drugi put zauzeo s. Površnicu (na putu G. Tuzla-Lopare) i opet zarobio vod domobrana iz 8. pešadijskog puka.

26. 11. 1941 Majevički NOP odred i četnički Majevički odred izvršili zajednički napad na s. Koraj (kod Brčkog). Posada (3. bataljon domobranskog 6. pešadijskog puka), gonjena od partizana, povukla se prema Čeliću, dok su četnici ostali u Koraju, gde su pobili oko 400 ljudi, žena i dece.

27. 11. 1941 Majevički NOP odred napao na s. Čelić (kod Brčkog), ali ga nije zauzeo, jer su meštani priskočili u pomoć domobranskoj posadi, bojeći se četničkog pokolja kao u s. Koraju.

29. 11. 1941 Na putu Čelić - s. Mrtvice Majevički NOP odred razbio jednu i po četu domobranske 3. pešadijske divizije.

30. 12. 1941 Kod Brezovog Polja na Savi Bijeljinska četa Bijeljinsko-brčanskog bataljona Majevičkog NOP odreda zarobila i potopila veliki rečni brod -Pančevo-.

30. 12. 1941 Na pruzi Rača-Bijeljina delovi Majevičkog NOP odreda srušili voz.

2. 1. 1942 U s. Pipercima (kod Brčkog), u borbi protiv delova domobranskog 6. pešadijskog puka, poginuo komandir čete u Majevičkom NOP odredu Krsto Bjeletić Krcun, narodni heroj.

7. 1. 1942 Delovi Majevičkog NOP odreda zauzeli ž. st. Modran (na pruzi Bijeljina-Ugljevik) i zarobili vod domobrana.

10. 2. 1942 Delovi Majevičkog NOP odreda u tročasovnoj borbi potpuno uništili vod domobrana u uporištu Han-Miladije (kod Brčkog).

20. 2. 1942 U s. Vukosavcima (kod Lopara) delovi četničkog Majevičkog odreda mučki napali Štab Majevičkog NOP odreda. U neravnoj borbi su izginuli većina članova Štaba odreda i članova OK KPJ za Majevicu, ukupno oko 30 rukovodilaca i boraca, među kojima i komandant Majevičkog NOP odreda Ivan Marković Irac, politički komesar Fadil Jahić Španac i članovi Štaba odreda Albin Herljević i Slavko Mićić - narodni heroji.

20. 2. 1942 Na pl. Majevici, posle zverskog mučenja, četnici ubili političkog komesara čete Majevičkog NOP odreda Strahinju Mitrovica Stajka, narodnog heroja, i sedam njegovih boraca.

20. 2. 1942 Grupa od 30 partizana iz sastava Majevičkog NOP odreda, u domobranskim uniformama, upala u Bijeljinu i u Sreskom načelstvu razoružala stražu i oslobodila jednu zatvorenicu.

28. 2. 1942 Majevički NOP odred, posle žestokih borbi kod s. Vukosavaca (blizu Lopara), pred nadmoćnim snagama četničkog Majevičkog odreda povukao se preko pl. Jelice u Birač.

0. 3. 1942 U s. Tobutu (kod Lopara) četnici Majevičkog četničkog odreda ubili komandira čete u Majevičkom NOP odredu Veselina Gavrića, narodnog heroja.

0. 3. 1942 U s. Drinjači (kod Zvornika), po naređenju GŠ NOP i DV za BiH, rasformiran Majevički NOP odred. Od boraca koji su se povukli u Birač formirani su 2. istočnobosanski udarni bataljon i zaštitnica Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu.

0. 11. 1942 Na pl. Majevici od Jablaničkog partizanskog bataljona i novih boraca formiran Majevički NOP odred.

15. 12. 1942 Dva bataljona nemačke 717. pešadijske divizije, dva bataljona ustaške 1. brigade i pet bataljona domobranske 3. pešadijske divizije otpočeli koncentrično nastupanje (poduhvat -Tuzla II-) ka Majevici s ciljem da na toj teritoriji okruže i unište 6. istočnobosansku NOU brigadu, 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Majevički NOP odred. Međutim, posle višednevnih borbi, jedinice NOV i POJ su se 18. i 19. decembra probile preko komunikacije Tuzla-Zvornik u Birač, zarobivši pri tom 23. četu domobranskog 11. pešadijskog puka i nešto četnika. Ogorčen zbog neuspeha, neprijatelj je u selima oko Lopara pobio oko 250 ljudi i žena, dok je 110 njih odveo u Nemačku na rad. U borbi su pored ostalih poginuli Suljo Jahić i Milenko Verkić, narodni heroji.

8. 1. 1943 Kod s. Vučijaka (blizu Bijeljine) delovi Majevičkog NOP odreda napali iz zasede delove domobranskog 6. pešadijskog puka i naneli im gubitke od 2 mrtva, 6 ranjenih i 6 zarobljenih.

25. 1. 1943 U s. Capardima (kod Zvornika) i okolnim uporištima jedinice 6. istočnobosanske NOU brigade i Birčanskog, Majevičlcog i 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali 5. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka, četničke snage i žandarme. Posle sedmočasovne borbe jedinice NOVJ su bile prinuđene na povlačenje. Neprijatelj je imao 11 mrtvih, 14 ranjenih i 62 zarobljena vojnika, a jedinice NOVJ 8 mrtvih i 19 ranjenih među kojima je bio i komandant bataljona Majevičkog NOP odreda Dujo Rikić, narodni heroj, koji je od zadobijenih rana umro u s. Sekovićima (kod Vlasenice) 1. februara 1943.

18. 2. 1943 Na putu Bijeljina - s. Dragaljevac jedinice Majevičkog NOP odreda napale iz zasede 23. četu domobranskog 6. pešadijskog puka i žandarme, te posle kraće borbe zarobile 2 oficira, 100 domobrana i 7 žandarma i zaplenile 2 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, puške i celokupnu opremu i municiju te čete.

0. 4. 1943 U s. Sokolovićima (kod Sokolca) održano savetovanje članova GS i PK KPJ za BiH, Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu i Štaba Grupe vojvođanskih udarnih bataljona, na kome je, u cilju objedinjavanja komande nad svim jedinicama NOV i POJ u istočnoj Bosni, Štab Grupe vojvođanskih udarnih bataljona (kasnije Štab 1. vojvođanske NOU brigade) proglašen Operativnim štabom za istočnu Bosnu, te su pod njegovu komandu stavljeni Birčanski i Majevički NOP odred.

5. 4. 1943 U s. Suhom Polju (kod Bijeljine) Grupa vojvođanskih udarnih bataljona i delovi Majevičkog NOP odreda u zasedi razbili ojačani 2. bataljon domobranskog 6. pešadijskog puka. Poginulo je 11, ranjeno 33 i zarobljeno 185 domobrana, a zaplenjeno 2 topa, 2 minobacača, 5 mitraljeza, 11 p. mitraljeza i 58 pušaka i automata.

3. 5. 1943 U Semberiji delovi domobranske 3. pešadijske divizije iz s. Bos. Rače, s. Čelića i s. Branjeva i četnici sa pl. Jelice napali 1. i 2. vojvođansku NOU brigadu i Majevički NOP odred. Odbacivši četnike prema Jelici, jedinice NOVJ su se posle manjih sudara povukle u Ravan (Posavina), a neprijatelj je do 9. maja deblokirao Bijeljinu i osposobio prugu za rudnik Ugljevik.

7. 5. 1943 Kod s. Zabrđa (blizu Bijeljine) Majevički NOP odred, ojačan dvema četama 2. vojvođanske NOU brigade, napao tri domobranska bataljona i, u oštroj borbi, naneo im gubitke od preko 70 izbačenih iz stroja.

11. 5. 1943 Naredbom VŠ NOV i POJ reorganizovan 1. bosanski udarni korpus NOVJ, te od njega formirana dva korpusa: 1. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 5. udarna divizija NOVJ, Birčanski i Majevički NOP odred, a bile mu potčinjene i 1. i 2, vojvođanska NOU brigada, koje su se nalazile u istočnoj Bosni) i 2. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 4, 10. i 11. divizija NOVJ; ova poslednja bila u formiranju). Za operativno područje 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ određena je istočna Bosna, a za operativno područje 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ - srednja i zapadna Bosna (bez Cazinske krajine).

11. 6. 1943 Kod s. Dragaljevca (na putu Brčko-Bijeljina) Majevički NOP odred, ojačan 1. bataljonom. 2. vojvođanske NOU brigade, zarobio domobranski 3. pešadijski puk (bez 2. bataljona): 1256 vojnika i oficira s kompletnim naoružanjem (3 topa, 1.000 pušaka, 16 mitraljeza, 40 p. mitraljeza).

16. 6. 1943 Majevički NOP odred, ojačan 1. bataljonom 2. vojvođanske NOU brigade, zauzeo i porušio rudnik Ugljevik (kod Bijeljine). Razoružani su četa vojnika domobranskog 6. pešadijskog puka i 230 mesnih milicionera.

20. 6. 1943 U rejonu Sokolca 1. proleterska divizija Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ uspostavila vezu s jedinicama Operativnog štaba za istočnu Bosnu (1. i 2. vojvođanskom NOU brigadom i Birčanskim i Majevičkim NOP odredom).

2. 7. 1943 Odlukom VŠ i naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formirana 17. udarna divizija NOVJ, u čiji su sastav ušli 6. istočnobosanska i 1. majevička NOU brigada i Majevički NOP odred.

30. 7. 1943 U rejonu s. Zloselo - s. Labucka - s. Busija (kod Lopara) delovi 1. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ i Majevičkog NOP odreda 17. udarne divizije NOVJ razbili grupu od 450 četnika podržanih nemačkom artiljerijom.

16. 8. 1943 Delovi domobranske 3. brdske brigade zauzeli Bijeljinu, iz koje su se povukli delovi 16. udarne divizije NOVJ i Majevičkog NOP odreda, prethodno uništivši državne zgrade i vojne objekte.

21. 8. 1943 U s. Površnici (kod G. Tuzle) delovi 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ i Majevičkog NOP odreda razoružali, bez otpora, 6. četu 2. bataljona domobranske Tuzlanske brigade.

24. 9. 1943 Jedinice 16. udarne divizije NOVJ i Majevički NOP odred, posle teške dvodnevne borbe protiv delova domobranskog 8. lovačkog puka, nemačkih delova i ustaša, zauzeli Bijeljinu, Poginulo je 78 a zarobljeno 278 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak probio preko r. Drine u s. Bađovince (kod Bogatića). Zaplenjeno je 9 minobacača, 6 mitraljeza, 13 p. mitraljeza, velika količina municije, druge ratne opreme i hrane.

2. 10. 1943 Nastupajući iz rejona Doboja, nemačka pukovska borbena grupa -Fišer- probila položaje 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i zauzela Lukavac, a potom odbacila Majevički NOP odred i sutradan pred veče izbila pred Tuzlu, Ovde ju je, uz pomoć radnika i rudara, 6. istočnobosanska NOU brigada zadržala do 5. oktobra.

9. 10. 1943 Jedinice 6. istočnobosanske udarne brigade i Majevički NOP odred 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ odbacili nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- u pravcu Gračanice i zauzeli Puračić i Lukavac (kod Tuzle). Poginulo je i ranjeno oko 50 nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 4 mrtva i 11 ranjenih.

0. 11. 1943 Na Majevici, po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, formiran Majevički NOP odred.

0. 4. 1944 Na Mutnim vodama (na pl. Majevici), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo politički komesar Majevičkog NOP odreda Muharem Merdžić Huso, narodni heroj.

26. 7. 1944 U Bosutskim šumama otpočela četvrta etapa neprijateljske operacije -Kornblume-. GŠ NOV i PO za Vojvodinu, iz dobavljene zapovesti, otkrio je namere neprijatelja i uspeo da se blagovremeno, sa 7. vojvođanskom NOU brigadom, 2. sremskim i Majevičkim NOP odredom, povuče u Slavoniju, a zatim privremeno prebaci na pl. Dilj. Nemačke i ustaško-domobranske jedinice počele da krstare bosutskim selima, vršeći odmazdu i pljačke (nastavile tako sve do 6. avgusta, a potom se povukle u svoje garnizone i uporišta).

11. 5. 1945 Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa JA rasformirani Birčansko-kladanjski i Majevički NOP odred a njihovo ljudstvo ušlo u sastav 27. i 38. udarne divizije JA.

Dokumenti

Izvještaj Štaba Majevičkog NOP odreda od septembra 1941 god. Štabu Tuzlanske oblasti o akcijama odreda od 10 avgusta do 11 septembra 1941 godine

Poziv štaba Majevičkog NOP odreda od decembra 1941 god. borcima i narodu oslobođene teritorije za borbu protiv paničara

Proglas Okružnog komiteta KPJ za Majevicu i štaba Majevičkog NOP odreda od februara 1942 god. povodom napada majevičkih četnika na štab odreda

Izvještaj štaba Majevičkog NOP odreda od 18 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Bosne i Hercegovine o četničkim provokacijama i o rezultatu napada na Miladije

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 25 septembra 1943 god. Štabu Majevičkog NOP odreda za pokret na prostoriju Tinja

Obavještenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 17 oktobra 1943 god. Štabu Majevičkog NOP odreda o rasporedu jedinica

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 31 januara 1944 Štabu Petnaeste majevičke brigade i majevičkom NOP odredu za dejstvo na prostoriji oko Koraja i Vukosavaca

Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 19. marta 1944. Štabu Majevičkog NOP odreda za obezbeđenje i smještaj bolnice u Jablanici

Naređenje Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 16 maja 1944 god. jedinicama Odreda, Prvom bataljonu Šeste vojvođanske brigade i Majevičkom NOP odredu za napad na Bosut i Vrtić

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 1. decembra 1944. Štabu Majevičkog NOP odreda za dejstva u rejonu Bijeljine

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 20. januara 1945. štabovima Majevičkog NOP odreda i Štabu brigade narodne odbrane za istočnu Bosnu da razbiju Majevičke četnike na prostoru Tobut - Zloselo

Obavještenje Štaba 3. korpusa od 23. januara 1945. odjeljenju za zaštitu naroda o naređenju Štaba 2. armije NOVJ da sa svojim jedinicama i Majevičkim NOP odredom produže čišćenje četnika na prostoru Lopare - Sapna

Izvještaj Štaba Majevičkog NOP odreda od 12. marta 1945. štabu 3. korpusa JA o dejstvima na prostoru Bijeljina-Priboj

Izvještaj Štaba Majevičkog NOP odreda od 14. aprila 1945. Vojnoj oblasti 3. korpusa JA o borbama protiv četnika na prostoru Kozluk-Sapna

Fotografije

Povezane odrednice

Doboj Lukavac Lopare Bitka na Zelengori Prva tuzlanska operacija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 2. vojvođanska udarna brigada Hrvatsko domobranstvo 717. pešadijska divizija Narodni heroji Jugoslavije Diverzije u oslobodilačkom ratu Bijeljina Gračanica Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Pančevo Četnička golgota Četnici u ustanku Borbe u Srbiji 1944. 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Bolnice u oslobodilačkom ratu Operacija Schwarz Josip Broz Tito 36. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Sremu 1943. Mačvanski partizanski odred Brčko Saradnja partizana i četnika 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Sokolac Priboj Četnici u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 7. vojvođanska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Narodno oslobodilački odbori 15. majevička udarna brigada Ustanak u NDH 38. istočnobosanska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 6. vojvođanska udarna brigada Glavna operativna grupa NOVJ 11. krajiška divizija NOVJ Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Španski borci u oslobodilačkom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Glavni štab Bosne i Hercegovine 5. krajiška udarna divizija NOVJ Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Pljačka u ratu 3. gorski zdrug (NDH) Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Cazin Žene u ratu 16. vojvođanska divizija NOVJ Zvornik Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Nemački zločini u Jugoslaviji 1. vojvođanska udarna brigada 3. pješačka divizija (NDH) Vlasenica 17. istočnobosanska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Operacija Weiss Tuzla Operacija Žitni cvet Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Operacija Tuzla