🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Makarska u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 82 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

13. 7. 1941 U Krljavi (iznad Makarske) formiran partizanski logor.

0. 9. 1941 U Striževu (iznad luke Ploče) održano okružno partijsko savetovanje za okrug Makarska, na kome je doneta odluka da se sve ilegalne grupe objedine u NOP odrede.

24. 1. 1942 Partizani iz Graca (kod Makarske) izveli prvu akciju na moru, u kojoj su zarobili okupatorski jedrenjak -Merkur- sa oko 90 tona razne hrane.

13. 3. 1942 U s. Baćini (kod Makarske), po odluci OK KPH za Makarsku, od gradačke partizan ske grupe formirana Gradačka partizanska četa (1. južnodalmatinska partizanska četa).

14. 4. 1942 U Makarskoj formiran opštinski NO odbor.

26. 5. 1942 Delovi Biokovske partizanske čete zauzeli s. Kozicu (kod Makarske) koje su branili žandarmi i finansi.

0. 6. 1942 U svim selima opština Gradac i Makarska formirani seoski NO odbori.

6. 6. 1942 Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Makarske i Neretvanske čete i od boraca iz Imotske krajine i sa poluostrva Pelješca formiran partizanski bataljon -Jozo Jurčević-.

8. 6. 1942 Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- zauzeli neprijateljsko uporište s. Drveniku (na komunikaciji Makarska-Ploča), koje su branili žandarmi.

8. 6. 1942 Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- zauzeli neprijateljsko uporište s. Zaostrog (na komunikaciji Makarska-Ploča), koje su branili žandarmi.

15. 6. 1942 Jedinice partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- zauzele Vrgorac (kod Makarske) i zarobile preko 70 domobrana, ustaša i žandarma.

24. 6. 1942 Italijanske jedinice iz Metkovića, Omiša i Makarske, podržane avijacijom i mornaricom, otpočele osmodnevni napad na jedinice partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- na Biokovu. Spretnim manevrima partizani su izbegli opkoljavanje i naneli neprijatelju gubitke od 300 mrtvih i ranjenih vojnika.

0. 7. 1942 Formiran novi opštinski NO odbor Makarska.

0. 7. 1942 Formiran opštinski NO odbor Gradac (kod Makarske).

20. 7. 1942 Kod s. Živogošća (blizu Makarske) delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- savladali posadu broda -Vis-, zaplenili materijal i potopili brod.

31. 7. 1942 Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- porušili put Zagvozd-Imotski i put Split-Makarska (kod s. Donje Brele) i onemogućili saobraćaj na tim cestama više od 15 dana.

6. 8. 1942 Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- otpočeli napad na neprijateljska uporišta u selima Župi, Slivnu, Zagvozdu, Raščanima i Krstaticama (kod Makarske). U borbama do 8. avgusta oni su ih zauzeli, održali manifestacione zborove i formirali seoske NO odbore. Zaplenjeno je 40 pušaka i 1500 metaka.

0. 9. 1942 Četnički vojvoda Dobrosav Jevđević, delegat četničke Vrhovne komande, uputio komandantu italijanskog 6. armijskog korpusa predlog da četničke snage preduzmu ofanzivu radi -čišćenja- partizana u predelu Prozor - Livno - Makarska - morska obala - tok Neretve.

3. 9. 1942 U s. Podgori (kod Makarske) italijanski vojnici ubili političkog delegata voda u partizanskom bataljonu -Jozo Jurčević- Stjepana Pavliča Pipa, narodnog heroja.

6. 10. 1942 Održano partijsko savetovanje za okrug Makarsku.

7. 10. 1942 U s. Baćini (kod Makarske) italijanski vojnici i žandarmi zapalili 15 kuća pripadnika NOP-a a 30 osoba zatvorili.

20. 10. 1942 U Podgori formiran SNO odbor za srez Makarsku.

21. 10. 1942 PK KPH za Dalmaciju poslao SK KPH za Hvar uputstvo o sakupljanju smokava u makarskom srezu radi ishrane vojske i uputstvo o ulozi Partije u odnosu na NO odbore povodom nekih učinjenih grešaka.

5. 11. 1942 Na putu Makarska-Zadvarje jedinice partizanskog bataljona -Vid Mihaljević- napale italijansku kolonu i nanele joj gubitke od 10 mrtvih i 4 zarobljena vojnika, zapalile 2 kamiona i zaplenile 10 pušaka, 2 p. mitraljeza, 24 bombe i 1000 metaka.

28. 12. 1942 U s. Podgori (kod Makarske), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, uspostavljena postaja Ratne mornarice.

28. 12. 1942 U s. Šašićima (blizu Makarske) formiran Inicijativni ONO odbor za biokovsko-neretvljansko područje.

1. 1. 1943 U Makarskom primorju mornaričke jedinice 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske zarobile neprijateljski motorni jedrenjak -Evropa-.

23. 1. 1943 U s. Podgori (kod Makarske) formiran 1. mornarički NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

22. 3. 1943 U rejonu s. Zaostroga (kod Makarske) jedinice 1. mornaričkog partizanskog odreda zarobile italijanske motorne jedrenjake -Marija Luiza- i -Renato-.

11. 4. 1943 Otpočela prva okružna konferencija KPH za Makarsku, na kojoj je, posle trodnevnog rada, izabran novi OK KPH.

5. 6. 1943 U s. Zagvozdu (kod Makarske) jedinice Biokovskog NOP odreda napale posadu iz domobranskog 1. dobrovoljačkog puka. Poginulo je oko 30, a zarobljeno 38 domobrana. Odred je imao 3 mrtva i 6 ranjenih.

25. 6. 1943 Jedinice Biokovskog NOP odreda napale posadu s. Grabovca (kod Makarske). Poginula su i ranjena 3, a zarobljeno je 8 domobrana.

10. 7. 1943 Iz Ploča, Vrgorca, Zagvozda, Sinja, Solina, Omiša i Makarske jake italijanske, nemačke i ustaško-domobranske snage (preko 15.000 vojnika), podržavane tenkovima, avijacijom i ratnim brodovima, otpočele operaciju (-Biokovo-Mosor-) protiv jedinica NOVJ na pl. Biokovu i pl. Mosoru. U borbama dol. avgusta Biokovski NOP odred, podeljen po grupama, izbegao je uništenje, dok je 1. bataljon Cetinskog NOP odreda razbijen u rejonu s. Lovreča. Neprijatelj je imao 22 mrtva, 106 ranjenih, 17 nestalih i 2 zarobljena, ali je sistematski popalio i opljačkao više sela, vršeći represalije nad stanovništvom; samo italijanske jedinice su ubile i streljale 97, uhapsile 91 i internirale 833 rodoljuba.

0. 9. 1943 U rejonu Makarske, po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formiran Makarski NOP odred.

5. 9. 1943 Održana prva konferencija USAOH-a za okrug Makarska, kojoj je prisustvovao oko 200 omladinaca i omladinki.

8. 9. 1943 Kapitulirala Italija. Tada je došlo do opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. Idućih nekoliko dana jedinice NOVJ, uz svestranu pomoć naroda, oslobodile su obalski pojas od Trsta do Dubrovnika, sem gradova Pule, Rijeke, Sušaka, Zadra, Šibenika, Omiša i Makarske.

22. 10. 1943 U Milni na o. Braču iskrcala se četa ustaša 2. prometne brigade iz Makarske i poklala nekoliko ljudi. Brzom intervencijom jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ ustaše su razbijene i prinuđene da se povuku u Split uz gubitke od 40 mrtvih i 15 zarobljenih.

8. 12. 1943 Kod s. Drvenika (Makarsko primorje) naoružani brodovi -Biokovac- i -Turist- iz sastava 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali ustaški brod -Jadro- i posle kratke borbe prisilili ga na predaju, zarobivši 30 žandarma, 2 oficira i 10 mornara i zaplenivši brod sa 12 vagona životnih namirnica i opreme.

12. 8. 1944 Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ Makarski i Imotski NOP odred reorganizovani u Grupu blokovskih udarnih bataljona.

18. 10. 1944 Dvanaesta dalmatinska i 3. prekomorska brigada 26. divizije NOVJ, sa delovima 1. tenkovske brigade NOVJ, izvršile desant sa o. Brača na odsek Split-Makarska U manjim borbama protiv delova nemačke 118. lovačke divizije, one su do 22. oktobra oslobodile Omiš, Makarsku i Zadvarje - ceo obalski pojas od Makarske do Strožanca, istočno od Splita.

25. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da ga hitno obavesti ima li uslova da se dve brigade 26. divizije NOVJ i pola 1. tenkovske brigade 8. korpusa NOVJ upotrebe na kopnu pravcem Omiš-Makarska-Aržano, i dalje ka Cetinskoj dolini ili Neretvi, a da ostale dve brigade 26. divizije NOVJ i dalje sadejstvuju sa 29. udarnom divizijom NOVJ.

Dokumenti

Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 7. lipnja, 1941. Komandi 2. armije o hapšenju rodoljuba od strane ustaša u Makarskoj, Lovreću, Dubrovniku i u rejonu Mostara

Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 29. srpnja 1941. s područja Metković, Makarska, Split i Knin

Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 4. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o političkom stanju na teritoriji lučkih zapovjedništava Dubrovnik, Makarska i Crikvenica

Izvještaj Zapovjedništva mornarice NDH od 4. listopada 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o političkom stanju na teritoriji lučkih zapovjedništava Dubrovnik, Makarska i Crikvenica

Izvještaj Oružničke postaje Vitina od 21. prosinca 1941. Kotarskoj oblasti Ljubuški o namjerama komunista s Makarskog i Metkovićkog kotara da izazovu nered u vrijeme božičnih praznika

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Makarska od 29. siječnja 1942. Zapovjedništvu 2. oružničke pukovnije o napadu partizana na oružničku postaju Gradac

Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 31. siječnja 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o formiranju bataljona na sektoru između Neretve i Dubrovnika

Izvještaj Velike župe Cetina cd 21. februara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriji kotareva Sinj, Omiš i Makarska

Izvještaj Velike župe Cetina od 21. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriju kotareva Sinj, Omiš i Makarska

Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Makarska od 27 siječnja 1942 god. o napadu partizana na oružničku postaju Gradac

Izvještaj Velike župe Cetina od 18. aprila 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana kod Makarske i na otoku Braču i o ofanzivi talijanskih i ustaških jedinica na Mosorski NOP odred

Izvještaj Velike župe Cetina od 18. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana kod Makarske i na otoku Braču i o ofanzivi talijanskih i ustaških jedinica na Mosorski NOP odred

Izvještaj Velike župe Cetina od 30. maja 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o potrebi saradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina od 23 svibnja 1942 god. o akcijama partizana u kotarevima Omiš, Makarska i Sinj

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u kotarima Omiš, Makarska i Sinj u vremenu od 17. do 23. svibnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o oštećenju tt linija između Makarske i Graca

Izvještaj Obalnog zapovjedništva Makarska od 26 svibnja 1942 god. o napadu partizana na motorni brod Mira kod Podgore

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 26. svibnja 1942. Općem upravnom povjereništvu NDH kod 2. talijanske armije o dolasku ustaške crne legije na područje Makarske u cilju akcije čišćenja

Izvještaj Obalnog zapovjedništva Makarska od 26. svibnja 1942. o napadu partizana na motorni brod »Mira« kod Podgore

Izvještaj Velike župe Cetina od 30. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o potrebi suradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demonstracijama žena u Makarskoj

Izvještaj kotarskog predstojnika u Makarskoj od 1. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o pljački talijanske vojske u Bacini i Gracu

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda u Makarskoj od 2. srpnja Zapovjedništvu 6. oružničke pukovnije o akciji talijanske vojske na području kotara Makarska

Pismo Okružnog komiteta KPH Makarska od 22. srpnja 1942. Okružnom komitetu KPH Dubrovnik u vezi održavanja konferencije AFŽ-a za južnu Dalmaciju

Izvještaj kotarske oblasti Makarska od 22. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o potapanju parobroda »Vis« od strane partizana u luci Živogošće

Izvještaj Velike župe Cetina od 24. jula 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na sektoru Omiš - Makarska

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na sektoru Omiš—Makarska

Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 29. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na talijanske kamione kod Graca

Pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 31. srpnja 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o odluci CK KPH za reorganizaciju okružnih komiteta

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 8. kolovoza 1942. partizanskoj Dinarskoj grupi kod Omiša za rušenje ceste Omiš—Zadvarje i Omiš—Makarska i da pristupe masovnoj mobilizaciji novih boraca

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Vrgorac od 9. kolovoza 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o vojno-političkoj sitauciji u Vrgoračkoj krajini

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Metković od 4. rujna 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o radu na stvaranju partijsko-političkih organizacija i organa narodne vlasti u kotaru Metković

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda Makarske od 27 studenog 1942 god. o napuštanju pojedinih garnizona u južnoj Dalmaciji od strane talijanskih trupa i o situaciji na području Makarske

Izvještaj Propagandnog ureda NDH u Zagrebu od 16 prosinca 1942 god. o situaciji na području Omiša, Makarske i Sinja

Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 3. do 9. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Pelješcu i Kninu

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Metković od 13. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o stanju u Kotaru

Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 10. do 16. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Sinju, Omišu i Imotskom

Obaveštenje Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 28 januara 1943 god. Privredno-finansiskom otseku Izvršnog odbora AVNOJ-a o obrazovanju Makarskog područja i mogućnostima naturalne razmene životnih namirnica s njim

Izvod iz izvještaja Šestog armijskog korpusa od 25. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na području Korčule, Pelješca, Vrgorca i Makarske

Obavještenje Odsjeka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 28. siječnja 1943. Privredno-financijskom odsjeku Izvršnog odbora AVNOJ-a o formiranju Makarskog područja i mogućnostima naturalne razmjene životnih namirnica s njim

Mjesečni izvještaj Kotarskog komiteta KPH Imotski od 31. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije i SKOJ-a

Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 31. siječnja 1943. o aktivnosti partizanskih snaga na području Imotski-Posušje-Vrgorac-Makarska

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 31. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu partizana na Strmicu i Makarsku

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Metković od početka ožujka 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o vojno-političkoj situaciji u Kotaru

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 2 maja .1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbi NAP 24 sa partizanima u blizini Smrske kod Makarske

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Jastrebarskom, Bjelovarskom i Makarskom području

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 24 srpnja 1943 god. o akciji talijanskih jedinica na području Šibenika, Makarske i Novigrada

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 rujna 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Ivansku i stanju oko Omiša, Makarske i Vrgorca

Izvještaj Operativnog štaba za odbranu otoka Brača i Šolte od 22 novembra 1943 god. Operativnom štabu za odbranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstva duž obale pravcem Brela - Baška Voda - Makarska

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 4 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH za Metković od 10. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH za Makarsku o političkoj situaciji u kotaru i organizacionom stanju partijske organizacije

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o toku operacije Herbstgewiter na Pelješcu i Landsturm na području Zagvozd-Makarska

Izvod iz dnevnih izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. o završenom čišćenju Pelješca, napadu savezničkih aviona na Metković i početku napada prema Makarskoj

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. studenog 1943. o napadima partizana kod Studenaca i Prova, napredovanju prema Makarskoj i obostranim gubicima na Pelješcu

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. o dostignutoj liniji Makarska-Tokalo u operaciji Landsturm

Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 18. studenog 1943. da se od Neretvanskog NOP odreda formira 4. bataljon Jedanaeste brigade, od Imotskog NOP odreda 5. bataljon ove brigade a s Makarskim odredom popune ostale brigade

Izvještaj Operativnog štaba za obranu otoka Brača i Šolte od 22. studenog 1943. Operativnom štabu za obranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstava duž obale pravcem Brela-Baška Voda-Makarska

Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog voda u Makarskoj od 24. studenog 1943. o prilikama na području Makarske

Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije NOVJ od 25. studenog 1943. Štabu Jedanaeste brigade za formiranje novog Neretvanskog i Makarskog NOP odreda

Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti da se povuče Péta ustaška brigada iz rajona Imotski i smijeni ustaška prometna brigada u Makarskoj

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 29. studenog 1943. o pristizanju dijelova 118. lovačke divizije u rajon Imotski, Ploče, Makarska

Izvještaj Kotarske oblasti u Makarskoj od 14. prosinca 1943. o napadu partizanskih čamaca na motorni jedrenjak Sv. Josip kod Živogošća

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kurilovec, Sopnicu, Đakovo i o gubicima od bombardovanja u Splitu, Šibeniku i Makarskoj

Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 5. siječnja 1944. o događajima na području kotarske oblasti u drugoj polovici mjeseca prosinca 1943. godine

Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 8. siječnja 1944. o bombardiranju Makarske od strane savezničkih aviona

Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 12 januara 1944,god. Štabu Mornarice NOVJ o bombardovanju Makarske od strane savezničkih aviona

Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 12. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o bombardiranju Makarske od strane savezničkih aviona

Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 28. siječnja 1944. o događajima na području kotara u prvoj polovici siječnja 1944. godine

Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od U. veljače 1944. o sukobu ustaša i Nijemaca sa grupom partizana kod sela Grabovca

Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 5. veljače 1944. o događajima na području kotara u drugoj polovici siječnja 1944. godine

Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Makarsku od 7. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske organizacije

Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 10. veljače 1944. o napadu savezničkih aviona na njemačke brodove usidrene kod sela Podace

Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 1. ožujka 1944. o napadu savezničkih aviona na Bašku Vodu

Izvještaj Oružničke postaje Igrane od 15. ožujka 1944. Kotarskoj oblasti Makarska o iseljavanju stanovnika sela Drašnice od strane njemačke vojske

Izvod iz izvještaja oružničkog voda u Makarskoj od 15. ožujka 1944. o nailasku njemačkih kamiona na mine kod sela Drvenika i borbi vođenoj sa savezničkim brodovima u Neretvanskom kanalu

Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 21. ožujka 1944. o iseljavanju stanovnika Zaostroga, Drašnica, Makarske i otoka Brača od strane njemačke vojske

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Babin Potok, Vrhovine i na uporišta kod Sinja, i o borbama kod Prijeboja i Makarske

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Koprivnicu, Grudu, Ston, o borbama kod Sunje, Kostajnice, Obrovca, Sinja, Makarske, u Gorskom kotaru i o gubicima ustaša u Podravskoj Slatini

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. oktobra 1944. o napadu na nemačke snage kod Makarske i Slanog i o obalnom izviđanju srednjeg Jadrana

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. oktobra 1944. o napuštanju Dubrovnika, Stona, Sinja i Makarske i o borbama sa jedinicama NOVJ na području Bjelovar - Koprivnica, kod Duvna, Aržana i Imotskog

Zapovijest Štaba 8. korpusa NOVJ od 18. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje na prostor Ploče, Makarska, Šibenik, Biograd i razmještaj 9. divizije na prostoru Konavli - Imotski - Drniš

Fotografije

Povezane odrednice

6. italijanski armijski korpus Ustanak u Hrvatskoj 1941. Luftwaffe u Jugoslaviji Hrvatska Kostajnica Ilegala u ratu Split Operacija Jesenji pljusak 18. italijanski armijski korpus Borbe u Istri 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Solin Podravska Slatina 8. dalmatinski korpus NOVJ Metković Prozor Borbe u Hrvatskoj 1944. Omiš 1. lovačka eskadrila NOVJ Hvar Koprivnica Saradnja četnika sa okupatorom Komunistička partija Hrvatske Narodno oslobodilački odbori Borbe u Hrvatskoj 1942. Hrvatsko domobranstvo Imotski Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 11. hercegovačka udarna brigada SKOJ Brač Borbe na Jadranu 1944. Crikvenica 118. lovačka divizija Istra u oslobodilačkom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1943. Sušak 1. tenkovska brigada NOVJ Borbe na Jadranu 1943. Knin Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Avijacija u oslobodilačkom ratu Trst Italija u drugom svetskom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Biokovski partizanski odred Ustanak u Dalmaciji 1941. Sinj Pljačka u ratu Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Mornarica NOVJ 2. italijanska armija Operacija Albia Ustanak u Hercegovini 1941. Podgora Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Dubrovnik Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Dalmaciji 1943. Omladina u ratu Vrgorac 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Šibenik AVNOJ Operacija Landsturm Pelješac Pula Bjelovar Bitka za Koprivnicu 1944.