🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Makedonski Brod u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 5. 1943 U rejonu Kičeva formiran Štab 1. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala teritoriju severno od linije Debar - Kičevo - Brod s. Bogomila

20. 5. 1943 U s. Prekopanoj (kod Kostura, u Grčkoj), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formiran privremeni Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala teritoriju; južno od linije Debar - Kičevo - Brod - s. Bogomila i zapadno od žel. pruge s. Bogomila-Prilep-Bitolj.

0. 6. 1944 U Poreču (kod Broda) formiran Porečki NOP odred.

16. 8. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 1. NOU i 5. makedonskoj NO brigadi da izrvše pokret za Poreč (kod Broda) i tamo razoružaju četnike, a potom svoja dejstva orijentišu ka Brodu i Kruševu radi stvaranja slobodne teritorije na tom području.

25. 8. 1944 U s. Brezi (kod Broda) 1. kosovsko-metohijska NOU brigada i 5. makedonska NO brigada razoružale oko 220 četnika. Ovi četnici, koji su se bez otpora predali, većinom su prišli jedinicama NOVJ.

28. 8. 1944 Kod s. Zdunja (blizu Broda), u borbi protiv bugarskih snaga, poginuo zamenik komandanta 5. makedonske NO brigade Ilija Jovanovski Cvetan Igne, narodni heroj.

6. 9. 1944 Prva kosovsko-metohijska NOU brigada oslobodila Brod, zarobivši oko 100 bugarskih vojnika.

7. 10. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 4. operativne zone da izda naređenje da se bivši pripadnici četnika iz brodskog kraja vrate svojini kućama i prijave organima narodnih vlasti, pošto oni nisu počinili nikakve zločine, te im ne preti nikakva opasnost u pogledu gonjenja.

21. 10. 1944 S položaja severno od s. G. Orizara, man. Sv. Blagoveštanja i s. Brodeča (na komunikaciji Skoplje-Kačanik) 1. bataljon 16. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ iznenada napao nemačku kolonu od oko 80 kamiona, te uništio 26 kamiona, ubio oko 30, ranio 25 i zarobio 3 vojnika i zaplenio 7 pušaka, 2 automata i drugu ratnu opremu.

27. 10. 1944 Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ naredila: da se 1-8. makedonska NO brigada prebaci na Skopsku Crnu goru i posedne položaje s. Bulačani - s. Brodac u cilju napada na nemačke kolone i transporte na komunikaciji Skoplje-Kumanovo; da 16. makedonska NO brigada težište svojih dejstava usmeri na komunikaciju Skoplje-Kačanik, napadajući nemačke kolone i transporte i rušeći prugu i druge objekte; da 17. makedonska NO brigada i dalje dejstvuje sa bugarskom 1. armijom na krivorečkom pravcu.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

16. makedonski korpus NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1943. Debar Diverzije u oslobodilačkom ratu Kumanovo Bugarska u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Bitola Kumanovska divizija NOVJ Četnički zločini 16. makedonska brigada Porečki partizanski odred Kruševo Kičevo Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Grčka u drugom svetskom ratu 17. makedonska brigada Prilep 1. kosovsko-metohijska brigada