🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Makedonski Brod u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 5. 1943 U rejonu Kičeva formiran Štab 1. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala teritoriju severno od linije Debar - Kičevo - Brod s. Bogomila

20. 5. 1943 U s. Prekopanoj (kod Kostura, u Grčkoj), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formiran privremeni Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala teritoriju; južno od linije Debar - Kičevo - Brod - s. Bogomila i zapadno od žel. pruge s. Bogomila-Prilep-Bitolj.

0. 6. 1944 U Poreču (kod Broda) formiran Porečki NOP odred.

16. 8. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 1. NOU i 5. makedonskoj NO brigadi da izrvše pokret za Poreč (kod Broda) i tamo razoružaju četnike, a potom svoja dejstva orijentišu ka Brodu i Kruševu radi stvaranja slobodne teritorije na tom području.

25. 8. 1944 U s. Brezi (kod Broda) 1. kosovsko-metohijska NOU brigada i 5. makedonska NO brigada razoružale oko 220 četnika. Ovi četnici, koji su se bez otpora predali, većinom su prišli jedinicama NOVJ.

28. 8. 1944 Kod s. Zdunja (blizu Broda), u borbi protiv bugarskih snaga, poginuo zamenik komandanta 5. makedonske NO brigade Ilija Jovanovski Cvetan Igne, narodni heroj.

6. 9. 1944 Prva kosovsko-metohijska NOU brigada oslobodila Brod, zarobivši oko 100 bugarskih vojnika.

7. 10. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 4. operativne zone da izda naređenje da se bivši pripadnici četnika iz brodskog kraja vrate svojini kućama i prijave organima narodnih vlasti, pošto oni nisu počinili nikakve zločine, te im ne preti nikakva opasnost u pogledu gonjenja.

21. 10. 1944 S položaja severno od s. G. Orizara, man. Sv. Blagoveštanja i s. Brodeča (na komunikaciji Skoplje-Kačanik) 1. bataljon 16. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ iznenada napao nemačku kolonu od oko 80 kamiona, te uništio 26 kamiona, ubio oko 30, ranio 25 i zarobio 3 vojnika i zaplenio 7 pušaka, 2 automata i drugu ratnu opremu.

27. 10. 1944 Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ naredila: da se 1-8. makedonska NO brigada prebaci na Skopsku Crnu goru i posedne položaje s. Bulačani - s. Brodac u cilju napada na nemačke kolone i transporte na komunikaciji Skoplje-Kumanovo; da 16. makedonska NO brigada težište svojih dejstava usmeri na komunikaciju Skoplje-Kačanik, napadajući nemačke kolone i transporte i rušeći prugu i druge objekte; da 17. makedonska NO brigada i dalje dejstvuje sa bugarskom 1. armijom na krivorečkom pravcu.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Makedoniji 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 16. makedonski korpus NOVJ Borbe u Makedoniji 1943. Kumanovo 16. makedonska brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Debar Bitola 17. makedonska brigada Grčka u drugom svetskom ratu Prilep Porečki partizanski odred Četnički zločini Četnici u drugom svetskom ratu Kumanovska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Kičevo Narodni heroji Jugoslavije Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Kruševo 1. kosovsko-metohijska brigada