🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Mali Lošinj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

Zapovijest Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na otok Lošinj

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o učešću jedinica Mornarice u napadu na Lošinj

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da će još jednu ili dve divizije NOVJ orijentisati na operativno područje Korpusa i da je uništeno četničko uporište na ostrvu Lošinju

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da će se stanovništvu ostrva Cresa i Lošinja dodeliti pomoć u namirnicama

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da grupe Italijana sa Lošinja prebaci u pozadinu nemačkog fronta u Italiji

Operativni izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 25 novembra 1943 god. Komandi Mornarice NOVJ o operacijama na otocima Krku, Lošinju i Cresu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. septembra 1944. o izviđanju saobraćaja na pravcu Senj - Generalski Stol, o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Lošinja i o pratnji britanskih transportnih aviona.

Izvještaj Štaba Flotile Drugog pomorskog obalskog sektora od 1. novembra 1944. Štabu sektora o prevozu trupa na otok Lošinj

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 19. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i Velebitskog kanala i o napadu na nemačke plovne objekte u Malom Lošinju

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. novembra 1944. o borbama na otoku Pagu i Lošinju, kod Knina, Našica, Bjelovara, Ogulina i Gračaca

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. decembra 1944. o napadu na obalsku artiljeriju na otoku Lošinju

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke položaje na Krku i brodove kod Lošinja i Karlobaga

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 23. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u Malom Lošinju

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 25. februara 1945. o napadu na nemačku osmatračku stanicu kod Novog Vinodola i obalsku artiljeriju kod Karlobaga i o. izviđanju pomorskog saobraćaja od Lošinja do Zadra

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 5. marta 1945. o napadu na artiljerijske položaje na Malom Lošinju

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 6. marta 1945. o napadu na nemačke obalske topove na Malom Lošinju

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 14. marta 1945. o napadu na nemačku komoru kod Velikog Lošinja

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 14. aprila 1945. o traganju za pomorskim minama kod Krka i o napadu na nemačke plovne objekte kod Malog Lošinja

Naređenje Štaba 4. armije JA od 16. aprila 1945. štabovima podređenih jedinica za zaštitu bokova jedinica prema unskoj dolini i Karlovcu, za napad na Mrzlu Vodicu, Lokve, Fužine i Plaše i desant na otoke Krk, Cres i Lošinj

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 18. aprila 1945. o otkrivanju mina kod ostrva Cresa i Lošinja i o napadu na nemačke položaje i plovne objekte u severnom Jadranu

Naređenje Štaba 4. armije JA od 18. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja i oslobođenje Bakra, Rijeke, Cresa i Lošinja

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 20. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje na Lošinju, na aerodromu Lučko kod Zagreba i železnički saobraćaj kod Turopolja

Izvještaj Štaba 9. udarne divizije od 23. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o desantu i borbama za oslobođenje Cresa i Lošinja

Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 24. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o akciji na otoke Cres i Lošinj

Fotografije

Povezane odrednice

Mostarska operacija Mornarica NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. Sarajevo Bitka za Našice 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Senj Avijacija u oslobodilačkom ratu Karlovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. 1. lovačka eskadrila NOVJ Borbe u Istri 1943. Glavni štab Hrvatske Knin Gračac Završne operacije u Jugoslaviji Kninska operacija Josip Broz Tito 2. lovačka eskadrila NOVJ Krk Borbe u Hrvatskoj 1944. Bakar Našice Rijeka Britanija i Jugoslavija 9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe na Jadranu 1944. Sušak Borbe na Jadranu 1945. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Zagreb Crikvenica Vodice Ogulin Rab Bjelovar 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Istri 1945. Istra u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Borbe na Jadranu 1943. Partizanska avijacija Karlobag Kapitulacija Italije