🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Malovan u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

23. 11. 1941 Iz zasede pod Malovanom (na putu Šujica-Kupres) Livanjski NOP odred i manji delovi 3. krajiškog NOP odreda razbili italijansku kolonu od 11 vozila. Uništen 1 tenk i 3 kamiona; zarobljeno 13 i ubijeno 8 vojnika, a zaplenjeno 40 pušaka, 3 p. mitraljeza i 5 sanduka municije.

26. 7. 1942 U rejonu s. D. Malovana (kod Kupresa) vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito održao prvi sastanak sa štabom 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske da bi se upoznao sa situacijom u Dalmaciji.

28. 7. 1942 Ispadom iz Kupresa jedan ojačani bataljon ustaške Crne legije, podržan četom tenkova i avijacijom, iznenadio delove 3. i 1. proleterske NOU brigade, uništio s. Malovan i zauzeo Šujicu i Duvno. Istovremeni pokušaj neprijateljske posade iz Livna da se sa ovim bataljonom poveže u Šujici sprečio je na Borovoj glavi partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

1. 8. 1942 Delovi 1. i 3. proleterske NOU brigade zauzeli Duvno i Šujicu savladavši manji otpor u Duvnu. Ustaško-domobranske posade su se povukle u Kupres. U borbi sa ustašama kod s. Malovana je poginuo komandir 3. čete 1. bataljona 3. proleterske NOU brigade Živko Ljujić, narodni heroj.

10. 8. 1942 Kod s. D. Malovana (blizu Kupresa), po direktivi VŠ NOP i DV Jugoslavije, od Hercegovačkog NOP odreda i Mostarskog partizanskog bataljona formirana 10. hercegovačka NOU brigada.

5. 3. 1943 Kod Borove Glave (na putu Livno-Šujica), s. G. Malovana i s. Hrbljine (blizu Kupresa) delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Livna i Glamoča napali jedinice 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i, posle žestoke borbe, potisli ih u pravcu s. Šujice, s. Rilića i s. G. i D. Vukovskog.

6. 12. 1943 U blizini s. Donjeg Malovana (kod Kupresa) formiran dobrovoljački italijanski bataljon, koji je ušao u sastav 3. proleterske (krajiške) brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

10. 1. 1944 Na putu Gračac-Otrić (kod ž. st. Malovan) 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 7 kamiona.

29. 6. 1944 Blizu s. Malovana (kod Kupresa) delovi 3. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- izvršili napad na neprijatelja i naneli mu gubitke od oko 10 mrtvih, a oni imali 2 mrtva i 3 ranjena.

Fotografije

Povezane odrednice

369. legionarska divizija (vražja) Livno Borbe u Lici 1944. Drežnica Operacija Weiss Glamoč Gračac Borbe za Livno 1942. 7. krajiška udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Lici 1942. Crna legija 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Livanjski partizanski odred 5. krajiška udarna divizija NOVJ Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Kupres Narodni heroji Jugoslavije Hercegovački partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Zrmanja Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Italija u drugom svetskom ratu Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu 7. dalmatinska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. proleterska udarna brigada Josip Broz Tito 1. proleterska divizija NOVJ Ustanak u NDH Bataljon Vojin Zirojević 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Borbe u Hercegovini 1942. 3. krajiški partizanski odred Bitka za Kupres 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 10. krajiška divizija NOVJ Duvno 10. hercegovačka udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Srb Zasede u oslobodilačkom ratu