🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Malovan u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

23. 11. 1941 Iz zasede pod Malovanom (na putu Šujica-Kupres) Livanjski NOP odred i manji delovi 3. krajiškog NOP odreda razbili italijansku kolonu od 11 vozila. Uništen 1 tenk i 3 kamiona; zarobljeno 13 i ubijeno 8 vojnika, a zaplenjeno 40 pušaka, 3 p. mitraljeza i 5 sanduka municije.

26. 7. 1942 U rejonu s. D. Malovana (kod Kupresa) vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito održao prvi sastanak sa štabom 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske da bi se upoznao sa situacijom u Dalmaciji.

28. 7. 1942 Ispadom iz Kupresa jedan ojačani bataljon ustaške Crne legije, podržan četom tenkova i avijacijom, iznenadio delove 3. i 1. proleterske NOU brigade, uništio s. Malovan i zauzeo Šujicu i Duvno. Istovremeni pokušaj neprijateljske posade iz Livna da se sa ovim bataljonom poveže u Šujici sprečio je na Borovoj glavi partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

1. 8. 1942 Delovi 1. i 3. proleterske NOU brigade zauzeli Duvno i Šujicu savladavši manji otpor u Duvnu. Ustaško-domobranske posade su se povukle u Kupres. U borbi sa ustašama kod s. Malovana je poginuo komandir 3. čete 1. bataljona 3. proleterske NOU brigade Živko Ljujić, narodni heroj.

10. 8. 1942 Kod s. D. Malovana (blizu Kupresa), po direktivi VŠ NOP i DV Jugoslavije, od Hercegovačkog NOP odreda i Mostarskog partizanskog bataljona formirana 10. hercegovačka NOU brigada.

5. 3. 1943 Kod Borove Glave (na putu Livno-Šujica), s. G. Malovana i s. Hrbljine (blizu Kupresa) delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Livna i Glamoča napali jedinice 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i, posle žestoke borbe, potisli ih u pravcu s. Šujice, s. Rilića i s. G. i D. Vukovskog.

6. 12. 1943 U blizini s. Donjeg Malovana (kod Kupresa) formiran dobrovoljački italijanski bataljon, koji je ušao u sastav 3. proleterske (krajiške) brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

10. 1. 1944 Na putu Gračac-Otrić (kod ž. st. Malovan) 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 7 kamiona.

29. 6. 1944 Blizu s. Malovana (kod Kupresa) delovi 3. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- izvršili napad na neprijatelja i naneli mu gubitke od oko 10 mrtvih, a oni imali 2 mrtva i 3 ranjena.

Fotografije

Povezane odrednice

Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Hrvatskoj 1942. 10. krajiška divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Zrmanja Borbe u Lici 1944. Srb Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Crna legija Duvno Borbe u Lici 1942. Borbe za Livno 1942. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Livanjski partizanski odred Gračac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 369. legionarska divizija (vražja) Kupres Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Livno 7. krajiška udarna brigada Operacija Weiss 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ 10. hercegovačka udarna brigada 7. dalmatinska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Bataljon Vojin Zirojević 3. krajiški partizanski odred Glamoč Hercegovački partizanski odred 1. proleterska udarna brigada Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Drežnica Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Hercegovini 1942. Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. proleterska divizija NOVJ Ustanak u NDH Zasede u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Josip Broz Tito Bitka za Kupres 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Italija u drugom svetskom ratu 13. proleterska udarna brigada Rade Končar