🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Malovan u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

23. 11. 1941 Iz zasede pod Malovanom (na putu Šujica-Kupres) Livanjski NOP odred i manji delovi 3. krajiškog NOP odreda razbili italijansku kolonu od 11 vozila. Uništen 1 tenk i 3 kamiona; zarobljeno 13 i ubijeno 8 vojnika, a zaplenjeno 40 pušaka, 3 p. mitraljeza i 5 sanduka municije.

26. 7. 1942 U rejonu s. D. Malovana (kod Kupresa) vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito održao prvi sastanak sa štabom 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske da bi se upoznao sa situacijom u Dalmaciji.

28. 7. 1942 Ispadom iz Kupresa jedan ojačani bataljon ustaške Crne legije, podržan četom tenkova i avijacijom, iznenadio delove 3. i 1. proleterske NOU brigade, uništio s. Malovan i zauzeo Šujicu i Duvno. Istovremeni pokušaj neprijateljske posade iz Livna da se sa ovim bataljonom poveže u Šujici sprečio je na Borovoj glavi partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

1. 8. 1942 Delovi 1. i 3. proleterske NOU brigade zauzeli Duvno i Šujicu savladavši manji otpor u Duvnu. Ustaško-domobranske posade su se povukle u Kupres. U borbi sa ustašama kod s. Malovana je poginuo komandir 3. čete 1. bataljona 3. proleterske NOU brigade Živko Ljujić, narodni heroj.

10. 8. 1942 Kod s. D. Malovana (blizu Kupresa), po direktivi VŠ NOP i DV Jugoslavije, od Hercegovačkog NOP odreda i Mostarskog partizanskog bataljona formirana 10. hercegovačka NOU brigada.

5. 3. 1943 Kod Borove Glave (na putu Livno-Šujica), s. G. Malovana i s. Hrbljine (blizu Kupresa) delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Livna i Glamoča napali jedinice 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i, posle žestoke borbe, potisli ih u pravcu s. Šujice, s. Rilića i s. G. i D. Vukovskog.

6. 12. 1943 U blizini s. Donjeg Malovana (kod Kupresa) formiran dobrovoljački italijanski bataljon, koji je ušao u sastav 3. proleterske (krajiške) brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

10. 1. 1944 Na putu Gračac-Otrić (kod ž. st. Malovan) 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 7 kamiona.

29. 6. 1944 Blizu s. Malovana (kod Kupresa) delovi 3. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- izvršili napad na neprijatelja i naneli mu gubitke od oko 10 mrtvih, a oni imali 2 mrtva i 3 ranjena.

Fotografije

Povezane odrednice

Italija u drugom svetskom ratu Kupres Crna legija Srb Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u NDH Borbe u Lici 1942. Livanjski partizanski odred Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zrmanja 1. proleterska divizija NOVJ Gračac Borbe u Hrvatskoj 1944. 369. legionarska divizija (vražja) Operacija Weiss 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Borbe u Hercegovini 1942. Livno Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Narodni heroji Jugoslavije 7. dalmatinska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Duvno Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 3. krajiški partizanski odred 1. proleterska udarna brigada Glamoč Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Bataljon Vojin Zirojević 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ 7. krajiška udarna brigada Borbe u Lici 1944. Drežnica 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Hercegovački partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu 10. hercegovačka udarna brigada Borbe za Livno 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. 10. krajiška divizija NOVJ Bitka za Kupres 1942. 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu