🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Malovan u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

23. 11. 1941 Iz zasede pod Malovanom (na putu Šujica-Kupres) Livanjski NOP odred i manji delovi 3. krajiškog NOP odreda razbili italijansku kolonu od 11 vozila. Uništen 1 tenk i 3 kamiona; zarobljeno 13 i ubijeno 8 vojnika, a zaplenjeno 40 pušaka, 3 p. mitraljeza i 5 sanduka municije.

26. 7. 1942 U rejonu s. D. Malovana (kod Kupresa) vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito održao prvi sastanak sa štabom 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske da bi se upoznao sa situacijom u Dalmaciji.

28. 7. 1942 Ispadom iz Kupresa jedan ojačani bataljon ustaške Crne legije, podržan četom tenkova i avijacijom, iznenadio delove 3. i 1. proleterske NOU brigade, uništio s. Malovan i zauzeo Šujicu i Duvno. Istovremeni pokušaj neprijateljske posade iz Livna da se sa ovim bataljonom poveže u Šujici sprečio je na Borovoj glavi partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

1. 8. 1942 Delovi 1. i 3. proleterske NOU brigade zauzeli Duvno i Šujicu savladavši manji otpor u Duvnu. Ustaško-domobranske posade su se povukle u Kupres. U borbi sa ustašama kod s. Malovana je poginuo komandir 3. čete 1. bataljona 3. proleterske NOU brigade Živko Ljujić, narodni heroj.

10. 8. 1942 Kod s. D. Malovana (blizu Kupresa), po direktivi VŠ NOP i DV Jugoslavije, od Hercegovačkog NOP odreda i Mostarskog partizanskog bataljona formirana 10. hercegovačka NOU brigada.

5. 3. 1943 Kod Borove Glave (na putu Livno-Šujica), s. G. Malovana i s. Hrbljine (blizu Kupresa) delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Livna i Glamoča napali jedinice 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i, posle žestoke borbe, potisli ih u pravcu s. Šujice, s. Rilića i s. G. i D. Vukovskog.

6. 12. 1943 U blizini s. Donjeg Malovana (kod Kupresa) formiran dobrovoljački italijanski bataljon, koji je ušao u sastav 3. proleterske (krajiške) brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

10. 1. 1944 Na putu Gračac-Otrić (kod ž. st. Malovan) 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 7 kamiona.

29. 6. 1944 Blizu s. Malovana (kod Kupresa) delovi 3. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- izvršili napad na neprijatelja i naneli mu gubitke od oko 10 mrtvih, a oni imali 2 mrtva i 3 ranjena.

Fotografije

Povezane odrednice

Zrmanja Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Operacija Weiss Livanjski partizanski odred 1. proleterska udarna brigada 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Lici 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Livno 6. lička proleterska divizija NOVJ Ustanak u NDH Borbe u Lici 1944. Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu 7. krajiška udarna brigada Glamoč Duvno Narodni heroji Jugoslavije Italija u drugom svetskom ratu 10. krajiška divizija NOVJ Srb 5. krajiška udarna divizija NOVJ Josip Broz Tito Gračac Hercegovački partizanski odred Kupres Bataljon Vojin Zirojević Borbe u Hercegovini 1942. Bitka za Kupres 1942. 10. hercegovačka udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe za Livno 1942. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Crna legija Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Drežnica 3. krajiški partizanski odred 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ 7. dalmatinska udarna brigada