🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Marko Orešković

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

16. 8. 1941 Odlukom delegata CK KPJ Marka Oreškovića, objedinjavanjem i reorganizacijom ustaničkih jedinica iz delova Bosne, Like i Dalmacije, formirana Drvarska brigada (-Brigada gerilskih odreda za oslobođene krajeve Bosne i Like-) sa sedištem u Drvaru. Štab gerilskih odreda za Bos. Grahovo i okolinu preimenovan u Štab brigade, ostali sreski štabovi idućih dana preimenovani u štabove bataljona a odredi (delom objedinjavanjem po 2-3 odreda) reorganizovani u čete, koje su se još neko vreme nazivale odredima.

21. 8. 1941 U Drvaru, na inicijativu člana CK KPJ i Štaba Drvarske brigade Marka Oreškovića, održana Konferencija žena Srpkinja, Slovenki, Hrvatica i muslimanki iz šire okoline Drvara, na kojoj je manifestovano bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije, a borcima upućeno pismo da istraju u borbi protiv okupatora i da se uzdrže od osvete.

31. 8. 1941 U Drvaru održano savetovanje vojnih delegata NO gerilskih odreda Drvarske brigade. Prisustvovali 30 delegata sreskih i bataljonskih štabova, podštabova i gerilskih odreda, Štab brigade i član CK KPJ Marko Orešković. Razmatrana je situacija nastala nastojanjem italijanskog okupatora da pocepa ustaničke snage i razobličena je saradnja četnika s njima. Doneta je rezolucija o ciljevima borbe, koja je deo NOB-a svih naroda Jugoslavije; postavljen je hitan zadatak: dovršenje organizacije vojske i pozadine; izražena je spremnost za borbu protiv svih okupatora (posebno italijanskog) i domaćih izdajnika. U tom smislu izdati su proglasi Srbima, muslimanima i Hrvatima, kao i italijanskim vojnicima. Izabran je Vojni sud Drvarske brigade.

0. 9. 1941 Na Drenovači (kod D. Lapca) formiran NOP odred -Čapajev- (koji je, posle pogibije Marka Oreškovića, početkom novembra, preimenovan u NOP odred -Marko Orešković-).

21. 9. 1941 Na Kamenskom (na pl. Plješevici), u prisustvu člana CK KPJ Marka Oreškovića održan sastanak predstavnika vojnih jedinica sa teritorije Like: razmotreno je stanje u jedinicama, analizarani su postignuti uspesi i postavljeni su novi zadaci.

20. 10. 1941 U s. Očijevu (kod Kulen-Vakufa), na putu iz Drvara za Liku četnici ubili člana CK KPJ i političkog komesara Štaba grupe NOP odreda za Liku Marka Oreškovića Krntiju, narodnog heroja.

29. 11. 1941 Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku formiran partizanski bataljon -Marko Orešković-.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnici u ustanku Komunistička partija Hrvatske Donji Lapac Žene u ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Partizanski odred Čapajev Politički komesari u NOR-u Bataljon Marko Orešković Drvarska brigada Ustanak u Lici 1941. Bosansko Grahovo Drvar Ustanak u Dalmaciji 1941. Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ Ustanak u Hrvatskoj 1941. Saradnja četnika sa okupatorom Italija u drugom svetskom ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Ustanak u NDH