🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Mihajlo Apostolski

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Izveštaj komandanta Grupe bataljona od oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o rasporedu jedinica

Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. Dobrivoju Radosavljeviću o situaciji na Preseki

Naredba komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. četi partizanskog odreda Slavej za napad na balističke bande na sektoru s. Ivančište

Iz zabeležaka komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog o borbama na teritoriji Kičeva protiv balista i Nemaca u vremenu od 1. do 14. oktobra 1943. godine

Izveštaj štaba Druge grupe bataljona od 28. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o političkom radu u selima i stanju u jedinicama

Pismo Mihajla Apostolskog, komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 1. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o drugom oslobođenju Kičeva

Saopštenje komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije

Iz referata komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije na partizanskom savetovanju Prve i Druge brigade održanom 21. decembra 1943. god. u s. Fuštani

Pismo Svetozara Vukmanovića-Tempa od 15 januara 1944. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o prikupljanju podataka o pokretu i koncentraciji okupatorskih jedinica

Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog od marta 1944. god. svim oficirima i podoficirima bivše jugoslovenske vojske

Poruka delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 4. juna 1944. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihailu Apostolskom o pružanju pomoći u oružju i municiji najbližim jedinicama grčkih partizanskih odreda

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 9. juna 1944. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihailu Apostolskom o situaciji na vranjskom, crnotravskom i jablaničkom sektoru i uputstvo za pojačanje aktivnosti partizanskih odreda u istočnoj Makedoniji

Poruka delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 13. jula 1944. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije da iz zapadne Makedonije pozove delegate za Skupštinu Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije

Zajedničko upozorenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa i komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihaila Apostolskog od 6. avgusta 1944. komandantu 1. kosovsko-metohijske NOU brigade Petru Brajoviću Đuru da će snositi odgovornost pred Vrhovnim štabom NOV i POJ ako sa Brigadom ne pođe u Porečje i Azot

Obaveštenje komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8. septembra 1944. god. Strahilu Gigovu i D. Turimandžovskom o kapitulaciji Bugarske i stavu NOV prema bugarskoj vojsci

Izveštaj Komande mesta Pehčevo od 19. septembra 1944. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o stanju bugarskih snaga na sektoru Pehčevo – Carevo Selo

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. oktobra 1944. za preduzimanje mera bezbednosti u vezi sa iskrcavanjem savezničke vojske u Albaniji, odlaskom komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Sofiju, stavljanjem pod nadzor Augusta Košutoca funkcionera HSS-a u zemlji i održavanjem Skupštine u Srbiji

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da se unapređenje general-majora Apostolskog u čin general-lajtnanta unese u Bilten

Fotografije

Povezane odrednice

1. kosovsko-metohijska brigada Dobrivoje Radosavljević Albanija u drugom svetskom ratu Grčka u drugom svetskom ratu Svetozar Vukmanović Tempo Borbe u Makedoniji 1943. Borbe u Makedoniji 1944. Kičevo Josip Broz Tito Crna Trava Hrvatska seljačka stranka Bugarska u drugom svetskom ratu Pehčevo 2. makedonska udarna brigada Grčki partizani Bitka za Srbiju Narodni heroji Jugoslavije Oslobođenje Kičeva 1943. Strahil Gigov Vrhovni štab NOVJ Glavni štab Makedonije Očekivano iskrcavanje saveznika Albanski partizani Bali Kombetar