🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Milan Nedić

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 12 fotografija.

Događaji

29. 8. 1941 U Beogradu nemačke vlasti obrazovale vladu generala Milana Nedića sa zadatkom da, pod nadzorom Upravnog štaba vojnog zapovednika Srbije i Gestapoa, organizuje oružane snage i sa nemačkim jedinicama uguše ustanak u Srbiji.

30. 8. 1941 Reorganizovan Podrinski NOP odred: formirani dva bataljona (Mačvanski i Pocerski) i jedna samostalna udarna četa. Odred ima preko 600 boraca (naoružanih puškama), 10 mitraljeza i 10 p. mitraljeza. Istog dana, povodom formiranja kvislinške vlade Milana Nedića, uputio proglas narodu Mačve, pozivajući ga u NOP odrede.

4. 9. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o sporazumu četnika i nemačkih okupacionih vlasti za borbu protiv partizana i o stvaranju kvislinških snaga Milana Nedića.

5. 9. 1941 U Beogradu, na sastanku između Milana Nedića i predstavnika Draže Mihailovića zaključen sporazum o zajedničkoj akciji radi uništenja partizana i -uspostavljanje reda i mira u zemlji-, o pomaganju stvaranja četničkih jedinica u Bosni i Crnoj Gori, o obostranoj izmeni predstavnika Nedićeve i Mihailovićeve komande, kao i o potrebi da se o tome sporazumu obavesti nemački zapovednik, kako ne bi dolazilo do sukoba između njih i četnika.

8. 9. 1941 U s. Belanovici (kod Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda zarobili Nedićevog p. pukovnika Olujića, kod koga je pronađen tekst sporazuma između Draže Mihailovića i Nedića o zajedničkim akcijama protiv NOP odreda.

0. 12. 1942 Između Milana Nedića i Koste Pećanca postignut sporazum o rasformiranju četničkih odreda Koste Pećanca. Ljudstvo tih odreda je do kraja godine ušlo u sastav SDS, SDK i četničkih jedinica Draže Mihailovića.

26. 11. 1943 ONO odbor za leskovačko-toplički okrug i štabovi 2. južnomoravske NO brigade i 1. južnomoravskog NOP odreda izdali proglas o izdajničkom radu Milana Nedića i Draže Mihailovića, pozivajući nasilno mobilisane da napuste izdajnike i da stupaju u NO vojsku

14. 8. 1944 Predsednik kvislinške vlade Srbije Milan Nedić uputio svim okružnim načelnicima i upravniku grada Beograda, kao i komandantima vojnih jedinica raspis sa naredbom o konfiniranju politički sumnjivih lica i uzimanju taoca. Predviđeno je razvrstavanje svih taoca u šest kategorija, od kojih su prva i druga kategorija obuhvatale lica predviđena za fizičko uništenje.

20. 8. 1944 Na sastanku u s. Ražani (kod Titovog Uzica) predsednik srpske kvislinške vlade Milan Nedić i Draža Mihailović postigli sporazum da: Nedić Mihailovićevim četnicima ustupi 30.000 pušaka, 500 mitraljeza i izvestan broj minobacača pod uslovom da se četnici i dalje ne bore protiv nemačkih vojnika; da se za borbu protiv partizana obrazuju zajedničke vojne formacije SDS i četnika pod komandom Mihailovića.

0. 9. 1944 U s. Pranjanima (kod G. Milanovca) održan sastanak između Štrekera, delegata nemačkog vojnog zapovednika za Srbiju, Draže Mihailovića, pukovnika Mak Dauela, šefa vojne misije SAD pri štabu Draže Mihailovića i Milana Aćimovića, komesara javne sigurnosti u vladi Milana Nedića. Delegat nemačkog vojnog zapovednika se interesovao za mogućnost sklapanja separatnog primirja na Balkanu između zapadnih saveznika i Nemačke. Pukovnik Mak Dauel je insistirao na tome da se nemačke oružane snage u Jugoslaviji predaju četnicima Draže Mihailovića.

6. 10. 1944 Nemački vojnoupravni komandant Jugoistoka general Felber razrešio dužnosti vladu Milana Nedića a Srbiju proglasio nemačkom ratnom zonom. Vlada Milana Nedića i jedinice SDK napustile Beograd i povukle se u Austriju.

Dokumenti

Izveštaj Feliksa Benclera od 29. avgusta 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o obrazovanju vlade Milana Nedića i povećanju njihovih jedinica za borbu protiv partizana

Uredba vlade Milana Nedića od septembra 1941 god. o prekim vojnim sudovima

Saopštenje Nedićevog ministarstva unutrašnjih poslova od 16 septembra 1941 god. o zabrani crkvenih sabora i vašara

Referat Bogdana Raškovića od 17. septembra 1941. Milanu Nediću o stanju Srba u NDH i na teritoriji pod okupacijom Italijana i zločinama koji se vrše nad njima

Naredba Milana Nedića od 1 oktobra 1941 godine

Naređenje M. Nedića od novembra 1941 god.

Izveštaj Upravnog štaba opunomoćenog komandanta korpusa u Srbiji od 3. novembra 1941. opunomoćenom komandantu korpusa o razgovoru sa Milanom Nedićem o ponudi Draže Mihailovića za saradnju u borbi protiv partizana

Izveštaj Harolda Turnera od 6. novembra 1941. o pokušajima Draže Mihailovića da pregovorima sa Nedićem i Nemcima ojača svoj položaj za borbu protiv komunista

Izveštaj komandanta SDS iz Niša od 11. novembra 1941. predsedniku vlade Milanu Nediću o situaciji u niškom okrugu

Obrazloženje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 15. novembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razmeni pohapšenih oficira bivše jugoslovenske vojske, saradriji sa Milanom Nedićem kao predsednikom srpske vlade i o razvoju ustanka u Srbiji

Naredba Milana Nedića od 21. novembra 1941. o obrazovanju jedinstvene komande za četničke, ljotićevske i nedićevske jedinice

Uputstvo Milana Nedića od 22. novembra 1941. komandantu žandarmerije o obezbeđenju železničkog, drumskog, vodenog i telefonsko-telegrafskog saobraćaja od diverzija i sabotaža partizana i pripadnika NOP-a

Naređenje Štaba 1. valjevskog četničkog odreda od 13. decembra 1941. za saradnju sa vlastima srpske kvislinške vlade

Predlog Milana Nedića od 30. marta 1942. dr Turneru o ustanovljavanju nagrada licima koja uhvate ili prokažu komunistu ili partizana

Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 19. aprila do 10. maja 1942. godine

Izvod iz knjige primljenih i poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 5. do 14. maja 1942. godine

Dopis Vrhovne komande oružanih snaga od 8. juna 1942. Ministarstvu inostranih poslova o kontaktima italijanskog vojnog izaslanika u Beogradu sa generalom Milanom Nedićem

Izveštaj Štaba srpske dobrovoljačke komande od 3. jula 1942. predsedniku vlade Milanu Nediću o ubistvima i paljenjima koja su bugarske okupacione jedinice počinile za vreme njihove ofanzive na Jastrebac

Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

Zapisnik sa sastanka komandanta oružanih snaga na Jugoistoku general^pukovnika Aleksandera Lera i Milana Nedića u Beogradu 29. avgusta 1942. povodom vojno-političke situacije u Srbiji

Naređenje Milana Nedića od 28. marta 1943. ministru unutrašnjih poslova da se pohapse siromašni seljaci i pošalju na rad u Nemačku

Obaveštenje generalštaba vrhovne komande Vermahta od 25. avgusta 1944. ministarstvu inostranih poslova o razgovorima Milana Nedića sa komandantom jugoistoka o saradnji Draže Mihailovića sa Nemcima u borbi protiv NOVJ

Opšti uslovi sporazuma o saradnji između četnika i nemačkih jedinica pripremljeni za pregovore decembra 1944.

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1942. 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Franz Böhme Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Zarobljenici u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Toplica u oslobodilačkom ratu Holokaust u Jugoslaviji Vermaht u Jugoslaviji Maximilian von Weichs Milan Aćimović Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Opsada Kraljeva 1941. Gestapo Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Partizanska taktika Četnička golgota Gornji Milanovac 704. pešadijska divizija Italija u drugom svetskom ratu Aranđelovac Kragujevac Komandant Jugoistoka Ljubo Novaković Robert McDowell Borbe u Srbiji 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Paul Bader Felix Benzler Diverzije u oslobodilačkom ratu Edmund Glaise-Horstenau Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. SSSR i Jugoslavija Harald Turner Jezdimir Dangić Mačvanski partizanski odred Zaharije Ostojić Dragoslav Račić Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 342. pešadijska divizija 118. lovačka divizija Dragoljub Draža Mihailović Saradnja partizana i četnika 1941. Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Srpska državna straža (nedićevci) Omladina u ratu 1. šumadijski partizanski odred Operacija Mačva Kruševac Kominterna Gojko Borota Beograd 117. lovačka divizija Borbe za Gornji Milanovac 1941. Slobodan Jovanović Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u ustanku Kosta Pećanac Bitka za Srbiju Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Ustanak u Srbiji 1941. Walter Kuntze Adolf Hitler Alexander Löhr 1. južnomoravski partizanski odred Užice Vrhovna komanda Vermahta Beogradska operacija Niš Wilhelm List Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Borbe u Srbiji 1943. Valjevo SAD i Jugoslavija