🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Milutin Morača

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 19. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da su ofanzivna dejstva Udarne grupe divizija ovisna od blagovremene isporuke municije i eksploziva i da preopterećenost ranjenicima onemogućava upućivanje njenih brigada u Šumadiju

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 19. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o najcelishodnijem planu u postojećoj situaciji za izvođenje ofanzivnih operacija u Srbiji

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 19. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o operativnom planu ofanzivnih dejstava Udarne grupe divizija u pravcu južne Srbije

Obaveštenje komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače i delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića od 21. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da će se Udarna grupa divizija manevrom ka prostoru severno od Užica osloboditi pritiska neprijateljevih snaga

Zajedničko obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića Veljka i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 4. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o premorenosti jedinica svakodnevnim borbama i potrebi hitnog angažovanja novih snaga u rejonu Valjeva i južno od Užica

Zajednički predlog delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića Veljka i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 5. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 2. proleterska divizija deo snaga zadrži na sektoru planine Tare a glavninom prodre u Šumadiju dok bi 5. krajiška NOU divizija manevarski dejstvovala na prostoru zapadne Srbije

Zajednički izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizije NOVJ Milutina Morače od 7. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o povlačenju jedinica Udarne grupe divizije na planinu Taru i orijentaciji ka sektoru planine Golije

Zajednički izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizije NOVJ Milutina Morače od 23. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o najneophodnijim količinama municije, odeće i obuće za 2. proletersku i 5. krajišku NOU diviziju

Fotografije

Povezane odrednice

Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Srbiji 1944. Mijalko Todorović Plavi Bitka za Srbiju Ilok Napad NOVJ na Bugojno 1943. Vrhovni štab NOVJ Bugojno Valjevo 1. krajiška udarna brigada Ranjenici u ratu Sremski front Ratko Martinović 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Sremu 1945. Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Užice 2. proleterska divizija NOVJ Pavle Ilić