🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Mladenovac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 52 hronoloških zapisa, 63 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

25. 8. 1941 Na putu Mladenovac-Aranđelovac (kod s. Orašca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali automobil i ubili 1 gestapovca a ranili 2 žandarma.

28. 8. 1941 Između Mladenovca i Aranđelovca delovi 1. šumadijskog NOP odreda prekinuli tt veze.

4. 9. 1941 Delovi Kosmajskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu u s. M. Požarevcu (kod Mladenovca) i napali ž. st. Ripanj, Ralju i Đurince, demolirali železničke instalacije i porušili prugu.

10. 9. 1941 Komandant Nedićeve žandarmerije, u cilju -čišćenja Srbije od komunista-, uputio: 1. odred u rejon Bogatića, Krupnja i Loznice; 2. odred u rejon Valjeva; 3. odred u rejon Umke; 4. odred u rejon Mladenovca i Topole; 5. odred u rejon Požarevca i Golupca; 6. odred u rejon Smederevske Palanke; 7. odred u rejon Svilajnca i 8. odred u rejon Senjskih Rudnika.

19. 9. 1941 U V. Ivanči delovi Kosmajskog NOP odreda onesposobili rudnik uglja koji je snabdevao električnu centralu i fabriku džakova u Mladenovcu.

23. 9. 1941 Na ž. stanicama Kusatku i Glibovcu (između Mladenovca i Smederevske Palanke) delovi Kosmajskog NOP odreda, rušenjem saobraćajnih postrojenja, prekinuli saobraćaj tri dana.

25. 9. 1941 Kod s. Dubona (blizu Mladenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda odbili napad jednog Nedićevog dobrovoljačkog odreda i četnika.

6. 10. 1941 Kod s. Rajkovca delovi Kosmajskog NOP odreda odbili napad četnika, naneli im gubitke i proterali ih ka Mladenovcu.

9. 10. 1941 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda minirali mostove na putevima koji iz Arandelovca vode za Lazarevac, Mladenovac i Topolu.

26. 2. 1942 U s. Jagnjilu (kod Mladenovca) ostatak boraca Kosmajskog NOP odreda vodio borbu protiv četnika i žandarma i naneo im gubitke.

0. 4. 1942 Na Kosmaju, od preživelih boraca Kosmajskog NOP odreda, SK KPJ za Mladenovac formirao Kosmajsku partizansku četu.

25. 5. 1942 U s. Rabrovcu (kod Mladenovca) partizanska grupa s. Bukulje razoružala seosku stražu i zaplenila 10 pušaka, 500 metaka i 5 bombi.

20. 8. 1942 PK KPJ za Srbiju predložio OK KPJ za Mladenovac da drugovi iz Beograda koji se prebace na njegovu teritoriju obrazuju posebnu četu pod komandom Štaba 1. šumadijskog NOP odreda. Četa bi poslužila kao jezgro za formiranje novog Šumadijskog NOP odreda.

24. 12. 1942 U Mladenovcu, na železničkoj stanici, partizanka Živka Damjanović ubila nemačkog oficira i četničkog vojvodu, a ranila jednog nemačkog oficira, pa zatim, da ne bi živa pala u ruke neprijatelju, izvršila samoubistvo.

25. 12. 1942 Jedinice nemačke 704. divizije, za odmazdu zbog ubistva jednog nemačkog oficira, streljale u Mladenovcu 50 talaca.

4. 1. 1943 U Beogradu nemački vojnici streljali 10 talaca za odmazdu što su delovi 1. šumadijskog NOP odreda 24/25. XII 1942. srušili ž. st:, spalili opštinsku arhivu i ubili predsednika opštine u s. Kovačevcu (kod Mladenovca).

11. 1. 1943 Na pruzi Aranđelovac-Mladenovac 1. šumadijski NOP odred demolirao ž. st. Kopij are i zapalio jedan vagon i opštinsku arhivu.

1. 3. 1943 U selima: Kovačevcu, V. Krsni, Duboni i Senaji (kod Mladenovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda spalili opštinske arhive i plakatima objavili naredbu o zabrani rada opštinskih uprava.

5. 3. 1943 Na ž. st. Vlaško Polje (na pruzi Beograd-Mladenovac) delovi 1. šumadijskog NOP odreda demolirali ž. stanicu i uništili skretnice, aus. Vlaški spalili opštinsku arhivu.

7. 4. 1943 Na pruzi Aranđelovac-Mladenovac delovi 1. šumadijskog NOP odreda ponovo demolirali ž. st. Kopljare.

6. 5. 1943 U šumi Markovići (blizu s. Kovačevca kod Mladenovca) od Kosmajske čete 1. šumadijskog NOP odreda i novodošlih boraca formiran Kosmajski NOP odred, jačine oko 60 boraca.

9. 5. 1943 U s. Rajkovcu (kod Mladenovca) četnici zaklali saradnika NOP-a Darinku Radović, narodnog heroja, pošto su pred njenim očima zaklali i njene dve kćeri (jedna je imala 14 godina).

14. 5. 1943 Na pruzi Mladenovac - Smederevska Palanka 2. četa Kosmajskog NOP odreda zapalila zgradu ž. st. Kusadak i porušila 4 skretnice i prugu. Saobraćaj je bio prekinut 13 časova.

15. 5. 1943 Na južnim padinama Avale (na putu Beograd-Mladenovac) 1. četa Kosmajskog NOP odreda zapalila nemački kamion koji je prevozio životne namirnice.

12. 9. 1943 U s. Stojniku (kod Mladenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda posle kraće borbe zarobili 6 vojnika SDS.

28. 12. 1943 OK KPJ za Mladenovac uputio pismo Štabu Kosmajskog partizanskog bataljona: daje mu uputstva o radu i omasovljenju partijske organizacije, o pisanju članaka iz života i rada jedinice, zatim govori o potrebi za formiranjem diverzantskih petorki.

0. 2. 1944 U s. M. Požarevcu (blizu Mladenovca) poginuo u borbi protiv delova SDS sekretar SK KPJ za srez gročanski Ljubivoje Gajić Đoka, narodni heroj.

3. 6. 1944 Na putu s. Drugovac - s. Suvodol (kod Mladenovca) zaseda Kosmajskog NOP odreda ubila 2 četnika, a zaplenila 1 automat i 2 puške.

4. 6. 1944 Kod s. Selevca (blizu Mladenovca) Kosmajski NOP odred vodio borbu protiv četnika, te im naneo gubitke od oko 10 mrtvih i 27 zarobljenih i zaplenio 1 p. mitraljez i nekoliko pušaka.

17. 6. 1944 Kod s. Sibnice (blizu Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred vodili borbu protiv četnika. Poginulo je 12 četnika. Zaplenjeno je 9 pušaka i 1 pištolj. Ranjen je 1 partizan.

21. 6. 1944 U s. Drežnju (kod Mladenovca) Kosmajski NOP odred napao četnike i zarobio 8 četnika.

24. 6. 1944 Kod s. Drugovca (blizu Mladenovca) Kosmajski NOP odred vodio borbu protiv četnika. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih i 10 zarobljenih. Zaplenjeno je oko 10 pušaka.

28. 6. 1944 Kod s. Bodljevice (blizu Mladenovca) Kosmajski NOP odred u kratkoj borbi razbio jednu četničku zasedu. Odred je imao 3 ranjena borca.

3. 7. 1944 Kod s. Suvodola (blizu Mladenovca), u oštroj borbi, Kosmajski NOP odred ubio 18 i zarobio 50 četnika, a zaplenio 20 pušaka.

4. 7. 1944 Kod s. Binovca (blizu Mladenovca) Kosmajski NOP odred probio četnički obruč i povukao se u s. Dubonu. Neprijatelj je imao 15 mrtvih, a Kosmajski odred 1 ranjenog borca.

6. 7. 1944 U s. V. i M. Orašju (kod Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred vodili borbu protiv delova SDS i četnika. Neprijatelj je imao 86 mrtvih i 13 zarobljenih, a zaplenjeno je 14 pušaka i 2 pištolja. Kosmajski NOP odred je imao 4 mrtva i 8 ranjenih boraca.

6. 7. 1944 U s. Drugovcu (kod Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada vodila borbu protiv 10-12 četničkih brigada. Četnici su imali oko 18 mrtvih, a brigada NOVJ 8 poginulih i nekoliko ranjenih boraca.

8. 7. 1944 U s. Koraćici (kod Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred vodili borbu protiv četnika, te ubili 9 četnika i zaplenili 3 puške i 1 pištolj. Brigada je istog dana u borbi kod s. RJ, Ivanče, ubila 6 nemačkih vojnika, žandarma i četnika.

17. 7. 1944 U s. Dražnju (kod Mladenovca) Kosmajski NOP odred napao četnike. Poginuo je 1 a zarobljeno je 5 četnika.

22. 7. 1944 U s. Binovcu (kod Mladenovca) Kosmajski NOP odred vodio borbu protiv četnika i delova SDK, Poginula su 3 četnika. Odred je imao 2 ranjena borca.

31. 7. 1944 U s. Vlaškoj (kod Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred vodili borbu protiv četnika. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 4 zarobljena. Zaplenjeno je 5 pušaka, 1 pištolj i četnička arhiva.

1. 8. 1944 U s. Koračici (kod Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada vodila borbu protiv četnika i nanela im gubitke od 9 mrtvih i 1 zarobljenog.

21. 9. 1944 Kod Badžakove ćuprije (na komunikaciji Topola-Mladenovac) dva bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ iz zasede uništili 3 nemačka kamiona s naftom i benzinom i njihove pratioce, a jedan bataljon upao u Topolu i odbacio nemačke vojnike na Oplenac, ali se, zbog pristizanja pojačanja, morao povući iz grada. Brigada je imala 5 ranjenih boraca.

21. 9. 1944 U s. Bukovici (kod Aranđelovca) 2. bataljon 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ razbio četnički 2. ravnogorski korpus i odbacio ga prema Mladenovcu, nanevši mu gubitke od oko 30 poginunih i 60 zarobljenih i zaplenivši minobacač, 4 p. mitraljeza, 35 pušaka, 2 pištolja i dosta druge opreme. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

21. 9. 1944 Na komunikaciji Topola-Mladenovac dve zasede 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ uništile 10 kamiona i ubile 70 nemačkih vojnika, a zaplenile 5 pušaka i pištolj. Brigada je imala 1 poginulog i 3 ranjena borca.

22. 9. 1944 Kod Preseke (blizu Aranđelovca) delovi 3. bataljona 4. krajiške udarne brigade i dva bataljona 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv 300 nemačkih vojnika i oko 100 pripadnika SDK koji su pokušali da se od s. Kopljara probiju u Aranđelovac. Jedinice 5. divizije odbacile su neprijatelja prema Mladenovcu i zaplenile nekoliko pušaka. One su imale 6 ranjenih boraca.

8. 10. 1944 U Mladenovac upao jedan bataljon 5. udarne divizije NOVJ, ali nije uspeo da likvidira posadu (oko 200 nemačkih vojnika), jer joj je stigla pomoć iz Beograda i Smed. Palanke. Bataljon se povukao. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih, a bataljon 1 poginulog i 10 ranjenih boraca.

10. 10. 1944 Kod s. Kovačevca i s. Kusatka (blizu Mladenovca), u oštroj borbi, jedinice 5. udarne divizije NOVJ razbile kolonu od oko 300 nemačkih vojnika, nanevši joj gubitke od oko 80 mrtvih i 40 zarobljenih, zaplenivši, pored ostalog, 2 topa, 7 p. mitraljeza, automat i 90 pušaka i uništivši oklopni automobil, 7 kamiona i motocikl. Jedinice 5. divizije imale su 1 poginulog i 6 ranjenih boraca.

10. 10. 1944 Dva bataljona 4, krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali na nemačke snage u Mladenovcu, ali se posle kraće borbe povukli iz grada, jer je neprijatelju stiglo pojačanje.

11. 10. 1944 Ž. st. Đurince (kod Mladenovca), koju su branili nemački vojnici, zauzele jedinice 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ. Uništeni su 2 oklopna automobila, 2 kamiona i 1 lokomotiva.

12. 10. 1944 Jedinice 1. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog motorizovanog puka i jednog streljačkog bataljona 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, posle višečasovne borbe protiv nemačkih jedinica oslobodile Mladenovac.

12. 10. 1944 Kod s. Belosavaca (na komunikaciji Topola-Mladenovac) 2. bataljon 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ iz zasede ubio 22 i ranio 25 nemačkih vojnika, a uništio kamion i zaplenio minobacač i nekoliko pušaka.

Dokumenti

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 avgusta 1942 god. Okružnom povereništvu KPJ za Mladenovac o prebacivanju drugova iz Beograda u Prvi šumadiski NOP odred

Izveštaj Okružnog partijskog poverenstva za Mladenovac od 20. avgusta 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o sprovođenju direktive za zaštitu letine i o prihvatanju drugova iz Beograda za partizanske odrede

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 19 marta 1943 god. Okružnom povereništvu KPJ za Mladenovac o merama protiv neprijateljskog terora i špijunaže na terenu Beogradskog okruga

Pismo Okružnog povereništva KPJ za Mladenovac od 30 marta 1943 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda o potrebi izvođenja akcija na teritoriji Kosmaja

Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za Mladenovac od 25 aprila 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o neprijateljskom teroru na teritoriji Povereništva i akcijama Kosmajske čete

Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za Mladenovac od 1 maja 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac o izvedenim akcijama Gročanske čete

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 maja 1943 god. Okružnom povereništvu KPJ za Mladenovac o stvaranju bataljona i odreda na Kosmaju

Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 11. maja 1943. Feldkomandanturi 599 da se strelja 150 talaca iz okoline Mladenovca, Aranđelovca i Smederevske Palanke

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 15 maja 1943 god. Okružnom povereništvu KPJ za Mladenovac o slabostima i greškama partiske organizacije na terenu i U odredu

Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 27 maja 1943 god. Okružnom povereništvu KPJ za Mladenovac o akcijama odreda u maju 1943 godine

Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za Mladenovac od 6. juna 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o situaciji na terenu i o dejstvima Kosmajskog NOP odreda

Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 14 septembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbi s četnicima u s. Trnovču

Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 17 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbama sa četnicima kod s. Drugovca

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 30 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Kragujevac o borbama Kosmajskog NOP odreda protiv četnika D. Mihailovića

Izveštaj članova Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 28. novembra 1943. Okružnom komitetu o borbi u Selevcu i o situaciji u Podunavlju

Izvod iz pisma Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 7 decembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o situaciji na terenu Mladenovačkog, Kosmajskog i Jaseničkog sreza

Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog bataljona od 14. decembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o radu partijske organizacije

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 28 decembra 1943 god. Štabu Kosmajskog NOP odreda o potrebi pojačanog partiskog rada u jedinicama odreda i stvaranju diverzantskih grupa na teritoriji Mladenovačkog sreza

Izveštaj Štaba Drugog bataljona Kosmajskog NOP odreda od 31 decembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o partizanskom i vojno-političkom radu i akcijama bataljona od 14-31 decembra 1943 godine

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 14. januara 1941. sekretaru Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac o vojno-političkoj situaciji u mladenovačkom okrugu

Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 15 januara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom stanju i borbama Odreda u prvoj polovini januara

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 24. januara 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o potrebi da se hitno pribavi municija za Privremenu šumadijsku Origadu

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 2. februara 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o partijskom radu na terenu

Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 13. februara 1944. Okružnom komitetu za Mladenovac o vraćanju Kosmajskog NOP odreda na svoj teren

Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 15 februara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom sganju i akcijama Odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 25. februara 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u okrugu

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od marta 1944 god. štabu Šumadiskog NOP odreda o potrebi pojačane aktivnosti protiv neprijateljskih jedinica u Šumadiji

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 17. marta 1944. sekretaru Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac o jačini neprijatelja u pojedinim garnizonima i o ogorčenosti seljaka protiv četnika Draže Mihailovića

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 20. marta 1944. Okružnom komitetu za Požarevac o prihvatu boraca iz Požarevačkog NOP odreda

Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda Rade Jovanović od 31. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o radu partijske organizacije

Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 8 aprila 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o formiranju Četvrte čete i sastavu komandi četa u Odredu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 23. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu KP Srbije o stanju partijske organizacije Kosmajskog NOP odreda

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 26. Aprila 1944. sekretaru Okružnog komiteta za Aranđelovac o situaciji u mladenovačkom okrugu i dejstvima Kosmajskog NOP odreda

Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 27. aprila 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o pripremama za formiranje 2. šumadijske brigade

Izveštaj štaba Kosmajskog NOP odreda Rade Jovanović od 28 aprila 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbi sa četnicima Draže Mihailovića kod sela Stojnika

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 11. maja 1944. Okružnom komitetu za Požarevac o formiranju 2. šumadijske NO brigade, o vojno-političkoj situaciji na Kosmaju i u Šumadiji i o dejstvima jedinica NOVJ

Uputstvo sekretara Okružnog komiteta Mladenovac od 18. maja 1944. zameniku političkog komesara Kosmajskog NOP odreda o organizovanju političkog rada

Izveštaj komandanta 2. šumadijske NO brigade od 29. maja 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o razbijanju brigade i dolasku jedne njene čete na Kosmaj

Izvod iz izveštaja vršioca dužnosti zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od jula 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbama odreda u junu 1944 godine

Izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 3 juna 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o akcijama odreda

Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 5. juna 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom i moralno-političkom stanju u odredu

Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 13. juna 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o stanju u odredu i o njegovim dejstvima

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 19. juna 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o prilikama u okrugu i o dejstvima Kosmajskog NOP odreda

Izvod iz izveštaja Štaba Kosmajskog NOP odreda od avgusta 1944 god. Okružnom komitetu KPJ Mladenovac o borbama odreda u julu 1944 godine

Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 14 jula 1944. Okružnom komitetu za Mladenovac o reorganizaciji 2. šumadijske brigade i o njenim akcijama

Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije i borbama od 9. do 16. jula 1944. godine

Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 20. jula 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima Kosmajskog NOP odreda od 24. juna do 15. jula

Mesečni izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 31. jula 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom stanju partijske organizacije u četama i izvršenim akcijama

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od avgusta 1944. Okružnom komitetu za Požarevac o mogućnosti prelaska 2. šumadijske brigade i Kosmajskog NOP odreda u požarevački okrug i o situaciji u mladenovačkom okrugu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ ža Mladenovac od 13. avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o organizacionom stanju u Kosmajskom NOP odredu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 17. avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima 2. šumadijske brigade i Kosmajskog NOP odreda, o stanju u ovim jedinicama i o vojno-političkoj situaciji u okrugu

Izveštaj Kosmajskog NODŽ odreda od 24 avgusta 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbama sa četnicima i ljotićevcima kod Seone, Dražnja i Kamendola

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 20. septembra 1944. sekretaru Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac o situaciji u mladenovačkom okrugu i o velikom prilivu novih boraca

Izveštaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 22 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama protiv nemačkih jedinica na komunikaciji Topola - Mladenovac

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 25 septembra 1944 god. štabovima brigada za postavljanje zaseda na komunikacijama Rudnik - Topola i Topola - Mladenovc - Beograd

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 3. oktobra 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o situaciji u okrugu i o potrebi da se prikupljaju podaci o okupatorskim i kvislinškim jedinicama

Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Topolu i na komunikacije prema Mladenovcu i Smederevskoj Palanci

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Mladenovac i železničku prugu Mladenovac - Ralja

Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Topolu i zatvaranje pravca prema Aranđelovcu, Mladenovcu i Palašdi

Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 13 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o oslobođenju Mladenovca

Izveštaj Komande mesta sela Drugovac od 14. oktobra 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o kretanju jedinica Crvene armije i okruženju nemačkih snaga u Smederevu

Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. štabovima divizija za sprečavanje prodora Nemaca od Mladenovca ka Beogradu i za likvidaciju neprijateljskih uporišta u rejonu Čukarice i železničke stanice

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. štabovima brigada za sprečavanje prodora nemačkih snaga od Mladenovca ka Beogradu na liniji Avala-Ripanj

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Gestapo Bitka za Loznicu 1941. Srpska državna straža (nedićevci) Beograd 3. ukrajinski front Crvene armije 1. proleterska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. 2. ravnogorski korpus Politički komesari u NOR-u Zasede u oslobodilačkom ratu 12. vojvođanski korpus NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Krupanj 1. proleterska udarna brigada Nemački zločini u Jugoslaviji 11. krajiška divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Smederevo Dragoljub Draža Mihailović Partizanke SKOJ 1. krajiška udarna brigada Požarevac Ripanj 10. krajiška udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Crvena armija Kragujevac 21. srpska brigada (2. šumadijska) Smederevska Palanka Požarevački partizanski odred Ustanak u Srbiji 1941. Aranđelovac Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 4. krajiška udarna brigada Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Svilajnac Bitka za Srbiju Beogradska operacija Kosmajski partizanski odred Četnici u ustanku Loznica Valjevo 704. pešadijska divizija 1. šumadijski partizanski odred Borbe u Srbiji 1942. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Lazarevac Borbe u Srbiji 1943. Paul Bader Diverzije u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! Umka Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci)