🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Mobilizacija u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 133 hronoloških zapisa, 333 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

0. 2. 1941 CK KPJ izdao proglas povodom sprovođenja odluke vlade Kraljevine Jugoslavije (vlada Cvetković-Maček) o odvođenju u koncentracione logore oko 2000 komunista pod maskom vojne mobilizacije. U proglasu se ističe: vlada Cvetković-Maček ovom i drugim merama potkopava nezavisnost zemlje; narod i vojska se pozivaju da ujedine sve snage u borbi za pakt o uzajamnoj pomoći sa SSSR-om, protiv rata i pete kolone; protiv skupoće, terora i progona radničke klase i koncentracionih logora; za jedinstvo svih miroljubivih i naprednih snaga u borbi za mir, slobodu, demokratska prava i nacionalnu ravnopravnost.

30. 3. 1941 Vlada Kraljevine Jugoslavije izdala naređenje o -opštem aktiviranju- (tajnoj mobilizaciji) jugoslovenske vojske, s tim da ono otpočne tek 3. aprila.

7. 4. 1941 Vlada Kraljevine Jugoslavije objavila proklamaciju o početku rata sa Nemačkom i Italijom i izdala naređenje za opštu mobilizaciju.

12. 4. 1941 U Zagrebu (na Bukovcu) održan sastanak CK KPH na kome je diskutovano o nastaloj situaciji i istaknuto da je glavni zadatak Partije: politička mobilizacija i priprema naroda za otpor okupatoru.

13. 7. 1941 U s. Beocima (kod Raške) održan sastanak članova KPJ, kandidata i simpatizera na kome je odlučeno da se pristupi formiranju Kopaoničkog NOP odreda, povećaju napori na prikupljanju oružja i municije i pojača propaganda u cilju mobilizacije ljudstva za Kopaonički NOP odred.

17. 8. 1941 Toga dana i sutradan na konferencijama u 14 sela Zete formirani ilegalni NO odbori, koji su razvili živu aktivnost na mobilizaciji boraca i na prikupljanju hrane, odeće i obuće za jedinice.

27. 8. 1941 Oko 12 naoružana lica upala u opšt. bunarsku i spalili sve kljige vojnih obveznika i mobilizacijski materijal.

15. 9. 1941 Oko 8.30 časova došla su u kancelarije opštinske uprave u Ribarima tri naoružana lica obučena u uniforme biv. jugoslovenske vojske i spalila mobilizacijski materijal. Predsedniku opštinske uprave naredili su da ne sme izvršavati naredbe nemačkih vojnih vlasti.

30. 9. 1941 Komandant Užičkog NOP odreda izdao naredbu za mobilizaciju muškaraca od 18 do 40 godina, motornih vozila, bicikla i jahaćih konja sa priborom sa teritorije užičkog okruga. Naredbom su određena mobilizacijska mesta za srezove: užički, požeški, ariljski, moravički, crnogorski, račanski i zlatiborski.

0. 10. 1941 PK KPJ za BiH uputio svim okružnim komitetima KPJ direktivu o likvidaciji organa starih vlasti i uspostavljanju: NO odbora, kao jedinih organa građanske vlasti, sudova, za borbu protiv samovlašća u pozadini, i komandi mesta, kao organa vojnih vlasti. NO odborima je, između ostalog, stavljeno u zadatak da organizuju radionice za izradu odeće i obuće za vojsku, a komandama mesta - da obezbede rad organa vlasti, red i saobraćaj na svojoj teritoriji, mobilizaciju, rukovanje vojnim skladištima i organizaciju borbe protiv špijuna i sabotera.

0. 10. 1941 Štab NO gerilskih (partizanskih) odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak izdao jedinicama uputstvo o izradi mobilizacijskih spiskova (što je trebalo okončati do 1. novembra 1941).

16. 10. 1941 Komanda NOP odreda za Kordun i Baniju uputila potčinjenim jedinicama naredbu broj 1: daje im uputstva o vođenju administrativnih poslova i o mobilizaciji ljudstva i formiranju rezervnih odreda; obaveštava ih da je službena partizanska zastava - nacionalna zastava sa crvenom petokrakom zvezdom u sredini, preko sva tri polja.

26. 10. 1941 PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio svim OK, MK i biroima ćelija KPJ direktivu o političkim i organizacionim pripremama za mobilizaciju masa za dalju borbu protiv okupatora i njegovih slugu.

27. 10. 1941 U s. Brajićima, na inicijativu VŠ NOP odreda Jugoslavije, održan sastanak između vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita i komandanta četničkih odreda Draže Mihailovića u cilju postizanja sporazuma o zajedničkoj borbi protiv okupatora. Josip Broz Tito je predložio sporazum u 12 tačaka Draža Mihailović je odbio najvažnije tačke toga predloga: zajedničke operacije i formiranje zajedničkog operativnog štaba; stvaranje NO odbora; zajednička oprema i ishrana boraca; mobilizacija. Jedino je postignut sporazum o nekim manje važnim pitanjima i o podeli ratnog plena. Na bazi toga sporazuma, VŠ NOP odreda Jugoslavije je uputio četnicima u Požegi 5000 kg žita a Štabu četnika na Ravnoj gori isporučio 500 pušaka i 24.000 puščanih metaka.

6. 11. 1941 Delegat VŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ Ivan Milutinović izveštava CK KPJ da je hitno pristupljeno prikupljanju i mobilizaciji partizana radi upućivanja u Sandžak.

7. 11. 1941 CK SKOJ-a izdao proglas -Mladoj generaciji svih naroda Jugoslavije-: poziva je na najširu mobilizaciju svih snaga radi nastavljanja borbe protiv okupatora i njegovih slugu, a za oslobođenje i srećnu budućnost.

11. 11. 1941 U s. Šipovljanima (kod Drvara), na inicijativu OK KPJ za Drvar, formirana kulturno-prosvetna ekipa (od 30 članova) sa zadatkom: mobilizacija omladine i naroda putem kulturnog i političkog prosvećivanja. Ekipa je delovala do kraja. januara 1943. u drvarskom, podgrmečkom i, delom, jajačkom okrugu, pa i u Lici.

0. 12. 1941 Na sastanku u Bukovščici, partijski komitet za rejon Škofja Loka odlučio da otpočne mobilizaciju ljudstva.

9. 12. 1941 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku dao Lovćenskom NOP odredu uputstvo kako treba narodu objašnjavati neuspeh napada na Pljevlja i naredio mu da izvrši mobilizaciju ljudstva za rušenje komunikacija na svome sektoru.

0. 1. 1942 PK SKOJ-a za BiH uputio svim okružnim, sreskim i mesnim organizacijama SKOJ-a direktivno pismo: daje im smernice za učvršćivanje organizacija u vojsci i na terenu, za mobilizaciju omladine, za stvaranje oružanog bratstva omladine i za stupanje, u duhu zaključaka savetovanja u Srednjem, SKOJ-a Bosne i Hercegovine u NOSOBiH. U dopuni ove direktive kao najvažniji zadatak ističe se stvaranje aktiva SKOJ-a u četama, ostvarenje veze među njima i okupljanje što većeg broja omladine, naročito ženske.

0. 1. 1942 Biro PK KPJ za Makedoniju, pod uticajem pisma CK BRP(k) od 15. januara, uputio direktivno pismo svim partijskim organizacijama u Makedoniji: da se nekompromitovani komunisti odazovu mobilizaciji u bugarsku vojsku, što je bilo oprečno direktivi CK KPJ o oružanoj borbi.

1. 1. 1942 CK KPJ uputio direktivno pismo Centralnom komitetu KP Slovenije: obaveštava ga o toku i rezultatima tzv. I neprijateljske ofanzive i o ulozi četnika; zahteva brižnije čuvanje kadrova; nalaže da se pojača organizaciono učvršćenje Partije i naglašava njena rukovodeća uloga, da se razvija OF, pojača mobilizacija u NOP odrede, radi na formiranju proleterskih bataljona; ukazuje na greške CK KP Slovenije (nedovoljan rad na jačanju NOP odreda, kasno preduzimanje mera za čuvanje kadrova, pogrešni stavovi u rezoluciji OF) i na potrebu da se pojača organizacija u Slovenačkom primorju i uspostavi veza sa KP Italije i sa KP Austrije u Koruškoj; traži da se odlučnije kritikuje politika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i njenih eksponenata u zemlji i da se ističe povezanost NOB-a sa borbom naroda SSSR-a.

2. 1. 1942 VŠ NOP odreda Jugoslavije izdao uputstvo Izvršnom odboru OF Slovenije: prići širokoj mobilizaciji u NOP odrede; izvoditi akcije radi obrazovanja i proširenja slobodnih teritorija; još više raditi na učvršćenju jedinstva oslobodilačkih snaga; odbore OF sve više isticati kao organe koji će već sutra postati nosioci celokupne vlasti slovenačkog naroda.

12. 1. 1942 SK KPJ za Zemun izdao proglas stanovništvu pozivajući ga na otpor okupatoru: da se ne odaziva mobilizaciji za istočni front, već da stupa u zajedničku borbu protiv okupatora.

0. 2. 1942 U Mostaru, prerastanjem odbora NO fonda, formiran GNO odbor, koji je ilegalno radio do oslobođenja grada (14. 2. 1945) rukovodeći, preko svojih pododbora, mnogim akcijama, naročito prikupljanjem sredstava za NO fond i za mobilizaciju.

0. 2. 1942 Održan sastanak OK KPJ za Kruševac na kome je rešeno: da se izvrši šira agitacija za mobilizaciju ljudstva radi brojnog jačanja Rasinskog NOP odreda; da se ubrza nabavka opreme boraca; da se porodice boraca pomognu hranom i ostalim sredstvima potrebnim za život.

3. 2. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije izdao naredbu i uputstvo o mobilizaciji svih za borbu sposobnih vojnih obveznika fočanskog, čajničkog i pljevaljskog sreza.

15. 3. 1942 U duhu direktiva VŠ NOP i DV Jugoslavije, GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao proglas vojnim obveznicima i domobranima: da izbegavaju mobilizaciju, odbijaju odlazak na front, organizuju pobune i prelaze na stranu NOP odreda.

15. 3. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio proglas vojnim obveznicima, vojnicima, podofizirima i oficirima hrvatskog domobranstva: poziva ih da se ne odazivaju mobilizaciji, već da je sabotiraju i da prelaze na stranu NOP odreda.

17. 3. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar izvestio generalnog sekretara CK KPJ Josipa Broza Tita o premeštanju CK KPH iz Zagreba na oslobođenu teritoriju, o formiranju Povereništva CK KPH za Slavoniju i Povereništva CK KPH u Zagrebu, o neuspehu Pavelićeve mobilizacije, o razvoju ustanka u Dalmaciji i o situaciji u Srbiji i Sloveniji.

0. 4. 1942 Na inicijativu veleške partijske organizacije, preko 200 žena demonstriralo protiv mobilizacije građana u bugarske radne jednice.

0. 4. 1942 U s. G. Rečici (kod Prokuplja) održana konferencija omladinaea Toplice, kojoj je prisustvovalo 400 delegata. Izabran je Okružni odbor USAOJ-a za Toplicu i doneti su zaključci o daljem širenju i jačanju omladinske organizacije i o radu na mobilizaciji omladine za NOB.

19. 4. 1942 U rejonu Broda na Kupi održan sastanak između predstavnika Štaba Primorskogoranskog NOP odreda- i Štaba 3. grupe NOP odreda Slovenije radi pripreme plana za vođenje zajedničkih akcija i za mobilizaciju novih boraca.

0. 5. 1942 Otpočeo da izlazi list -Ustanička Šumadija-, organ OK KPJ za Aranđelovac, Ovaj list, koji je izlazio do kraja rata, imao je zadatak da objašnjava političku situaciju u zemlji i u svetu i daje informacije o stanju na našem i savezničkim frontovima. On je odigrao važnu ulogu u mobilizaciji naroda za borbu protiv okupatora.

0. 5. 1942 OK KPJ za Srem izdao proglas narodu pozivajući ga da stvara borbeno jedinstvo protiv okupatora i domaćih izdajnika i sabotira mobilizaciju i odlazak na rad u Nemačku.

5. 5. 1942 Sekretar Operativnog partijskog rukovodstva CK KPH Vladimir Popović uputio CK KPJ pismo u kome ga obaveštava o stanju u Hrvatskoj (južno od Save), o poduhvatima okupatora, o uspešnoj mobilizaciji u Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju.

26. 5. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio komandantu Grupe kordunaških NOP odreda uputstvo o borbi protiv četnika, formiranju pokretnih udarnih partizanskih bataljona i mobilizaciji Hrvata u NOB.

27. 5. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Durmitorskog NOP odreda: da u slučaju povlačenja partizanskih jedinica s teritorije šavničkog sreza preduzme sve potrebne mere za odbranu Pive; da komandant odreda izvrši mobilizaciju ljudstva u Pivskoj planini, a da će VŠ preduzeti mere za odbranu Pive; da u pozadinu neprijatelja obavezno ubacuje laka odeljenja koja bi tamo izvodila partizanske akcije.

5. 6. 1942 Komanda područja Durmitorskog NOP odreda izdala naredbu o mobilizaciji omladine sa teritorije Pive, od 18 do 25 godina starosti, u cilju uspešnije borbe protiv italijanskih i četničkih snaga na toj teritoriji.

6. 12. 1942 U Bos. Petrovcu otpočela trodnevna I zemaljska konferencija AFŽ-a za Jugoslaviju, koja je organizaciono uobličila AFŽ i postavila sledeće zadatke: pružanje što veće pomoći jedinicama NOV i PO Jugoslavije; mobilizacija žena za učešće u oružanim i diverzantskim akcijama; svestrana pomoć organima narodne vlasti u organizovanju pozadine; briga o deci; jačanje bratstva i jedinstva među ženama Jugoslavije i pojačan rad na kulturno-prosvetnom uzdizanju žena u selu. Na konferenciji je izabran Centralni odbor AFŽ-a za Jugoslaviju, od 20 drugarica. Prvog dana konferencije vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao je govor u kome je ženama Jugoslavije odao visoko priznanje za njihov rad u narodnooslobodilačkoj borbi.

7. 12. 1942 U vezi s nameravanom nemačkom prinudnom mobilizacijom Slovenaca za istočni front, Pokrajinski sekretarijat KPS za Gorenjsku dao direktivu da se organizuje odlazak ljudstva u partizane, kao protivmera koja će sprečiti nemačke namere.

21. 12. 1942 GŠ NOV i PO za Hrvatsku izdao uputstvo o sprovođenju mobilizacije na teritoriji Hrvatske.

24. 12. 1942 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito. u cilju boljeg rukovođenja, izvršio reorganizaciju Vrhovnog štaba, koji je od tada imao sledeću strukturu: 1) Operativni odsek (tri sekcije: za pripremu i izvođenje operacija, za organizaciju, formaciju i mobilizaciju vojske, za nastavu i obuku); 2) Obaveštajni odsek (obaveštajna sekcija i sekcija za kontrašpijunažu); 3) Ekonomski odsek (tri sekcije: za naoružanje i ubojnu spremu, za ishranu i dotur, za odećnu i obućnu opremu); 4) Vojnosudski odsek; 5) Odsek za, vojne vlasti u pozadini; 6) Tehnički odsek (četiri sekcije: građevinska, poštansko-telegrafska, saobraćajna i industrijska); 7) Saniteski odsek (četiri referenta: za sanitet operativne vojske, za epidemiologiju, za bolnice i za apotekarstvo); 8) Komisija za borbu protiv špijuna i pete kolone.

25. 12. 1942 U Slavoniji otpočelo trodnevno prošireno oblasno partijsko savetovanje. Odlučeno je: sprovoditi mobilizaciju u svim delovima Slavonije i proširiti oslobođenu teritoriju; posvetiti veću pažnju radu među nacionalnim manjinama, omladinom i ženama; formirati vojne komitete u kasarnama i pojedinim posadama radi aktivnijeg delovanja među domobranima; aktivnije prići raskrinkavanju izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu, Draže Mihailovića i vodstva HSS, popularisati AVNOJ.

27. 12. 1942 Šef Odseka VŠ NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini upozorio komande područja na isključivu kompetenciju Vrhovnog štaba za mobilizaciju radi popune jedinica NO vojske.

0. 1. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo, na putu za Makedoniju, stigao u Beograd i preneo PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju direktivu Vrhovnog štaba da se što snažnijom aktivnošću NOP odreda protiv okupatora i kvislinških snaga stvore uslovi za širu mobilizaciju naroda i formiranje brigada NOVJ.

9. 1. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naredbu o ustrojstvu mobilizacijskih spiskova vojnih obveznika od navršenih 18 do navršenih 45 godina.

12. 1. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 6. istočnobosanskoj NOU brigadi da preduzme ofanzivna dejstva na neprijateljska uporišta u istočnoj Bosni i da pristupi mobilizaciji ljudstva i formiranju novih jedinica. On je pri tom ukazao na važnost intenzivnijeg političkog rada u masama.

20. 1. 1943 GŠ NOV i PO za Sloveniju naredio Štabu Gorenjskog NOP odreda da prihvati ljudstvo odbeglo od nemačke mobilizacije i uključi ga u partizanske jedinice i da pojača ofanzivna dejstva, protiv okupatora, posebno protiv belogardista, koji su se počeli organizovati u Gorenj skoj.

28. 1. 1943 Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao dekret o totalnoj mobilizaciji, koja je obuhvatala muškarce od 16. do 65. a žene od 17. do 45. godine.

10. 2. 1943 PK KPS za Štajersku izdao direktivu predstavniku OK KPS za Korušku: raditi na proširenju terenskih organizacija OF i KP; jačati partizanske jedinice mobilizacijom stanovništva; NOP proširiti na teritoriju austrijskog dela Koruške do r. Drave.

15. 2. 1943 PK KPJ za Makedoniju uputio proglas makedonskom narodu da se ne odaziva mobilizaciji, koju je bugarski okupator, pozivima na vežbu, proširio i na starija godišta, već da stupa u NOP odrede.

20. 2. 1943 PK KPJ za Crnu Goru i Boku uputio CK KPJ izveštaj o vojnopoiitičkoj situaciji u Crnoj Gori, Boki i Sandžaku, s podacima o italijansko-četničkom teroru i represalijama, mobilizaciji četnika za odlazak u Bosnu, pokolju muslimanskog življa u Sandžaku i teškoćama u radu partijskih organizacija.

13. 3. 1943 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o porazu četnika na pl. Prenju, navodeći da su četnici pojačali svoje snage mobilizacijom u Crnoj Gori i Hercegovini pod parolom: borba protiv ustaša - muslimana.

29. 3. 1943 CK KPJ dostavio sekretaru PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu uputstvo da se 6. istočnobosanska NOU brigada sa Majevičkom grupom udarnih bataljona orijentiže ka Sandžaku radi sadejstva s levim krilom Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ, a da se u istočnoj Bosni ostave manje snage za borbu protiv četnika i za mobilizaciju novog ljudstva.

18. 4. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 3. udarne divizije NOVJ da, ofanzivno dejstvujući središnjim delom Crne Gore, izbije na prostoriju Šavnik-Boan i na oslobođenoj teritoriji vrši mobilizaciju i organizuje narodnu vlast.

22. 4. 1943 Član politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio povereništvu CK KP Slovenije u Ljubljani direktivno pismo o stavu NOP-a prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu, o radu na jačanju NOF i odnosu prema -sredini- i o potrebi da se u Ljubljani izvrši mobilizacija za NOV.

23. 4. 1943 U Žabljaku održan zbor kome je prisustvovalo oko 700 ljudi iz okolnih sela. Posle govora komandanta 2. proleterske udarne divizije NOVJ narod se izjasnio za opštu mobilizaciju.

1. 5. 1943 GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio NOP odredima: da pojačaju borbu protiv okupatora i četničkih jedinica u cilju što tešnjeg sadejstva sa Glavnom operativnom grupom VŠ NOV i POJ, čiji su delovi prodrli u Crnu Goru i nastavili dejstva prema Kosovu i Metohiji; da organizaciono i politički učvrste jedinice i mobilizacijom stvore nove brigade.

5. 5. 1943 U duhu direktiva GŠ NOV i PO za Sloveniju, Štab Gorenjskog NOP odreda izdao naredbu o mobilizaciji za borbu sposobnog stanovništva na teritoriji Gorenjske, kako bi sprečio mobilizaciju ljudstva od strane okupatora.

13. 6. 1943 Na mostu na r. Savi kod Kranja zaseda 7. bataljona Gorenjskog NOP odreda napala nemačku policijsku auto-kolonu od 6 automobila, nanevši joj znatne gubitke. Time je omogućila da ostale snage bataljona nesmetano izvrše mobilizaciju u s. Stražišču, u neposrednoj blizini Kranja.

19. 6. 1943 Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj obavestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o povoljnoj vojnoj i političkoj situaciji u Sloveniji i o slanju dve brigade u deo Slovenije pod nemačkom okupacijom u cilju vođenja dejstava i mobilizacije na tom području, te tražio odobrenje za formiranje divizija i ukidanje operativnih zona.

20. 6. 1943 CK KP Slovenije dao PK KPS za Slovenačko primorje ocenu dotadanjeg rada i uputstvo za budući rad i konstatovao da najveći rezultat NOB-a u Slovenačkom primorju predstavlja uspela mobilizacija, koju ni pooštrene represalije nisu mogle da spreče. Istovremeno je ukazano na opasnost -sredinaštva- kao nove forme rada reakcije i naglasio potrebu za daljim učvršćenjem Partije i stvaranjem jedinstvenog oslobodilačkog pokreta.

27. 6. 1943 GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio 12. diviziji NOVJ da se iz Slavonije, preko Bilo-gore, Moslavine i Kalnika, prebaci u Hrvatsko zagorje sa zadatkom da s tamošnjim jedinicama pristupi zauzimanju manjih neprijateljskih uporišta, politički deluje i sprovede mobilizaciju.

11. 7. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. proleterske udarne divizije NOVJ da, ofanzivno dejstvujući na pl. Ozrenu i u Trebavi, poruši prugu i put Tuzla-Doboj i prugu Maglaj-Doboj, likvidira četnička uporišta, stvori slobodnu teritoriju na tom području i omogući mobilizaciju naših boraca i smeštaj naših bolnica.

25. 7. 1943 Na sastanku MK KPJ za Andrijevicu analizirana vojno-politička situacija u srezu i odlučeno: efikasnim merama sprečavati oživljavanje četničke organizacije i suzbijati četničku propagandu, izvršiti mobilizaciju novih boraca za partizanske bataljone i stvarati legalne partizanske jedinice u svakom mestu na slobodnoj teritoriji.

8. 8. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. proleterske udarne divizije NOVJ da svoja dejstva usmeri u pravcu Foče, Sandžaka i Crne Gore sa zadatkom da na toj prostoriji likvidira četnike, reorganizuje 3. proletersku (sandžačku) NOU brigadu, prikupi delove 5. crnogorske NOU brigade, vrši mobilizaciju, formira 2. korpus NOVJ i vojnički se pripremi za događaje u slučaju brze kapitulacije fašističke Italije.

10. 8. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ direktivu za vojno-politički rad u centralnoj i istočnoj Bosni: živo raditi na mobilizaciji boraca za naše jedinice, likvidirati četnike, porušiti komunikacije, formirati nove NOP odrede i stvoriti bolnice za ranjenike i magacine za hranu u teško pristupačnim rejonima.

10. 8. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito dao Štabu 2. bosanskog udarnog korpusa direktivu za dalji vojno-politički rad, naglasivši mu: da uz pomoć antifašističkih organizacija razvija najživlju aktivnost za mobilizaciju novih boraca, da likvidira četnike i onemogući kretanje neprijateljskih jedinica po komunikacijama i da formira NOP odrede na sektorima gde do tada nisu bili formirani.

28. 8. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Glavnom štabu NOV i PO za Srbiju da pristupi formiranju brigada i divizija koje će imati zadatak da teritoriju Srbije čiste od kvislinških formacija, suzbijaju uticaj Nedića i Draže Mihailovića i stvaraju uslove za najširu mobilizaciju.

30. 8. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio Štab 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji u pojedinim pokrajinama Jugoslavije i dao mu uputstva za rad po dolasku u istočnu Bosnu: uništiti četnike na tom području; likvidirati domobranska uporišta, a domobrane uvrstiti u svoje jedinice; težiti uništenju četnika na Romaniji i obuhvatiti Sarajevo sa severne strane; sprovesti mobilizaciju i posvetiti punu pažnju vojno-političkom vaspitanju u jedinicama; pozadinske baze i ustanove postavljati daleko od puteva; 16. udarnu diviziju NOVJ staviti pod svoju komandu; održavati stalnu vezu sa partizanskim snagama u Sremu itd.

0. 9. 1943 Treći oblasni komitet KPM (obuhvatao srezove: Veles, Kavadarci, Negotin i Đevđelija) izdao proglas stanovništvu da se ne odaziva mobilizaciji koju sprovode okupatorske vlasti, već da stupa u redove NOVJ.

6. 9. 1943 VŠ NOV i POJ, naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da punu pažnju posveti mobilizaciji novih boraca i učvršćenju NO odbora i komandi mesta i vojnih područja.

8. 9. 1943 GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu povodom kapitulacije Italije: razoružati italijanske i kvislinške jedinice, uspostaviti narodnu vlast, izvršiti opštu mobilizaciju i sprovesti mere za odbranu oslobođene teritorije od prodora nemačkih vojnih snaga.

9. 9. 1943 Povodom kapitulacije Italije, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio depešu Štabu 2. proleterske udarne divizije NOVJ: sa italijanskim jedinicama pregovarati o predaji oružja ili o zajedničkoj borbi protiv nemačkih jedinica; najhitnije preduzeti mobilizaciju u Sandžaku, Crnoj Gori i Hercegovini.

9. 9. 1943 CK KP Slovenije povodom kapitulacije Italije izdao uputstvo okružnim i rejonskim komitetima: uspostaviti vlast Osvobodilne fronte i izvršiti mobilizaciju svih muškaraca sposobnih za oružje.

11. 9. 1943 Izvršni odbor Osvobodilne fronte raspisao izbore za Zbor poslanika slovenačkog naroda i izdao proglas o opštoj mobilizaciji i preuzimanju celokupne vlasti na teritoriji Slovenije.

11. 9. 1943 U s. Vogerskom (kod Gorice) obrazovano Narodnooslobodilačko veće za Slovenačko primorje. Veće je, kao svoj prvi akt, proglasilo opštu mobilizaciju stanovništva i raspisalo izbore za NO odbore.

12. 9. 1943 Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije izdao naredbu o mobilizaciji potrebnog broja ljudstva, bicikla i konja na teritoriji Debarca radi organizovanja kurirske i obaveštajne službe na slobodnoj teritoriji.

14. 9. 1943 Sekretar 1. oblasnog komiteta KPM dostavio izveštaj delegatu CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozara Vukmanoviću Tempu o stanju u oslobođenom Debru i o nepravilnom stavu rukovodstva albanskih partizanskih jedinica u pogledu delegiranja predstavnika za NO odbore, podele zaplenjenog oružja, mobilizacije ljudstva za NOP odred i drugo.

18. 9. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da s manevarskom grupom (4. proleterskom (crnogorskom) NOU i 2. dalmatinskom NOU brigadom) izvrši pokret u pravcu Sandžaka i Limske doline radi razoružavanja italijanskih jedinica i radi uspešnije mobilizacije.

20. 9. 1943 Štab 2. udarnog korpusa NOVJ, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 4. proleterska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ otpočeli marš iz rejona Foče u Sandžak i Crnu Goru radi mobilizacije novog ljudstva, razbijanja četnika i razoružavanja italijanske divizije -Venecija-.

23. 9. 1943 Član Politbiroa CK KPJ i delegat CK KPJ Ivan Milutinović uputio sekretaru PK KPJ za Crnu Goru i Boku uputstvo o merama za mobilizaciju ljudstva i o slanju političko-partijskog kadra radi popune đveju crnogorskih brigada i formiranja treće. S obzirom na mogućnost proširivanja rada PK on nalaže popunu PK KPJ i PK SKOJ-a.

3. 10. 1943 U Pljevljima održana sreska izborna konferencija na kojoj je izabran SNO odbor i donesena rezolucija o organizovanju, učvršćenju i proširenju narodne vlasti, o ostvarenju jedinstva svih naprednih snaga za borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika, o mobilizaciji za NOVJ i o blagovremenom snabdevanju jedinica hranom i drugim potrebama.

5. 10. 1943 PK KPJ za Vojvodinu uputio partijskim rukovodstvima u pozadini i vojsci direktivu za najširu mobilizaciju svih ljudskih i materijalnih snaga.

9. 10. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tnto uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ direktivu o osnovnim zadacima, likvidirati četnike; potpuno razoružati italijanske jedinice ili ih pridobiti da se pod našom komandom zajednički bore protiv neprijatelja; stvarati NO odbore i učvrstiti narodnu vlast; vršiti mobilizaciju na celoj teritoriji koja je pod kontrolom naših jedinica. Pored toga, u direktivi je iznet i plan o prenošenju težišta dejstava NOVJ u Srbiju i Makedoniju; saopštava da se upućuje na sektor korpusa 5. udarna divizija NOVJ radi dejstava u Sandžaku, te da se ista privremeno stavlja pod njegovu komandu.

25. 10. 1943 Održana sreska konferencija sekretara opštinskih komiteta SKOJ-a sreza nikšićkog. Ocenjeni su politička situacija i stanje u srezu i postavljeni su ovi zadaci: ideološko-političko uzdizanje i omasovljenje SKOJ-a; učvršćenje omladinskih rukovodstava; rad sa pionirima, mobilizacija omladine u NOVJ i dr.

10. 12. 1943 U s. Brgudcu (kod Buzeta), u Istri, u prisustvu 150 delegata, otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje, na kome su doneti zaključci da se učvrste organizacije KPJ i SKOJ-a, kadrovi ideološki jače uzdižu, proširi mobilizacija za NOV i ojačaju NO odbori.

25. 12. 1943 U s. Crkvicama (kod Gacka) počelo trodnevno oblasno savetovanje KPJ za Hercegovinu. Postavljeni su aktuelni zadaci: jačanje političkog rada, puna dobrovoljnost vojne mobilizacije, pažljiv odnos prema imovini stanovništva i više napora za razvoj i ugled organa vlasti i masovnih organizacija. Formirano je okružno povereništvo KPJ za zapadnu Hercegovinu.

5. 1. 1944 Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Lovćenskog NOP odreda da pojača politički rad na svom području i na taj način stvori uslove za uspešniju mobilizaciju boraca.

20. 1. 1944 GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu o reorganizaciji odeljenja i odseka. U GŠ su formirana ova odeljenja: operativno, obaveštajno, organizacijsko-mobilizacijsko, za vezu, za pozadinu, ekonomsko, sanitetsko, propagandno i sudsko.

30. 1. 1944 S područja Banjške planote 30. divizija 9. korpusa NOVJ otpočela marš preko r. Soče u Brda i Benešku Sloveniju sa zadatkom da tamo izvrši mobilizaciju boračkog ljudstva i proširi ustanak do krajnjih etničkih granica na zapadu. Divizija je prešla r. Nadižu i izbila delom snaga sve do s. Platišča, vodeći teške borbe kod s. Debenja, s. Liga i s. Kambreškog (kod Tolmina). 20. februara, izvršivši zadatak, probila se preko r. Soče na područje Banjske planote i pl. Krna.

2. 2. 1944 Prvi oblasni komitet SKOJ-a dostavio izveštaj Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Makedoniju o merama koje nemački okupator sprovodi radi razbijanja jedinstva makedonske i šiptarske omladine: nemački okupator je najreakcionarniji deo šiptarske omladine uključio u žandarmerijsku službu ili uputio u gestapovske škole; on je sproveo prinudnu mobilizaciju u tetovskom, gostivarskom i debarskom srezu, gde je mobilisao oko 2000 ljudi za kvislinške formacije.

8. 2. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o organizaciji i strukturi štabova koipusa. Štab korpusa ima operativni deo i korpusnu vojnu oblast; operativni deo ima odsek operativni, za vezu, obaveštajni, za naoružanje, intendanturu, sanitet i vojni sud; korpusna vojna oblast, kojom rukovodi zamenik komandanta, ima odsek za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski, za zaštitu naroda i oblasni vojni sud; u slučaju odlaska operativnog dela štaba, rukovođenje jedinicama na području korpusa preuzima zamenik komandanta. Naredba precizira izvršne organe: komande područja (koje obuhvataju jednu ekonomsku teritorijalnu celinu od 2-3 sreza), komande mesta i seoske straže, njihov sastav i zadatke. Divizije koje su vezane za jednu teritoriju uspostavljaju vojnu vlast u duhu ove naredbe. Ukidaju se sve dotadašnje naredbe o organizaciji vojne vlasti u pozadini. (Tumačenja i razjašnjenja ove naredbe data su od strane VŠ 23. februara 1944.)

19. 2. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: obaveštava da će 5. udarna divizija uskoro krenuti za Srbiju; naređuje da se na prostoriju Kalinovik-Foča-Goražde upute planirane snage koje će se povezati s jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ u Sandžaku; ukazuje na značaj rejona Kalinovika s obzirom na mogućnost savezničkog iskrcavanja, kao i na mogućnost dejstvovanja ka Trnovu, Sarajevskom polju i pruzi Pale-Sarajevo i povezivanje sa hercegovačkim snagama preko Uloga; naređuje da se 5. udarnoj diviziji dodeli radio-staniea i ističe da su uslovi za mobilizaciju povoljni.

0. 3. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ od 8. februara, formirana Vojna oblast 5. udarnog korpusa NOVJ (pet odseka: mobilizacijski, ekonomski, saobraćajni, sanitetski i odsek za zaštitu naroda).

3. 3. 1944 Predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito uputio Izvršnom odboru ZAVNOH-a uputstvo o formiranju i zadacima privrednih komisija. Privredne komisije, sa funkcijom pomoćnog organa, treba odmah formirati pri Izvršnom odboru ZAVNOH-a i pri NO odborima. Zadaci su privrednih komisija: obraditi i zasejati svu privatnu zemlju, napuštenu zemlju obraditi u korist NO fonda; izvršiti mobilizaciju stoke i poljoprivrednog alata i nabaviti seme; prikupljati podatke o stanju stočnog fonda, o industrijskim preduzećima i dr. Ovo uputstvo je dostavljeno svim izvršnim odborima zemaljskih veća u Jugoslaviji ili štabovima korpusa NOVJ.

7. 3. 1944 Na osnovu naredbe Vrhovnog Štaba NOV i POJ od 8. februara 1944. godine, Glavni štab NOV i PO za Hrvatsku izdao naredbu o reorganizaciji štabova korpusa. Po njoj je predviđeno da Štab sačinjavaju: komandant, politički komesar, zamenik komandanta, načelnik štaba i pomoćnik načelnika štaba. Pored toga, štab ima operativni deo (odseci: operativni, za vezu, obaveštajni, za naoružanje intendantura, sanitet i vojni sud) i korpusnu vojnu oblast (odseci: za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski, za zaštitu naroda i oblasni vojni sud).

11. 3. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formirana Vojna oblast 3. korpusa NOVJ (odseci: za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski za zaštitu naroda i oblasni vojni sud).

16. 3. 1944 Izvršivši prisilnu mobilizaciju, četnički Rasinski i Toplički korpus preduzeli iz Kosanice i gornjeg toka r. Toplice napad na jedinice Štaba južnomoravskih brigada u Toplici i Jablanici. Trebalo je da tim četničkim jedinicama sadejstvuju četnički Jablanički i Kosovski korpus s pravca Jablanice a četnički Resavski korpus preko pl. Jastrepca, dok bi jedinice SDS i SDK i bugarske jedinice zatvarale sve pravce koji izvode u dolinu J. Morave, ne dozvoljavajući jedinicama NOVJ da se prebace na desnu obalu J. Morave. U borbama vođenim do 20. marta jedinice NOVJ su odbile sve napade četnika i proterale ih ka pl. Kopaoniku. Četnici su imali preko 300 mrtvih i veći broj ranjenih, a jedinice NOVJ oko 40 mrtvih. Zaplenjeno: 2 topa, 6 minobacača i veća količina drugog oružja i opreme.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Budimpešta, 4. i 6. april 1941. Telegrami nemačkog poslanika Erdmannsdorffa Ministarstvu inostranih poslova o samoubistvu Pála Telekija i o mobilizacijama u Mađarskoj

Budimpešta, 12. april 1941. Dopis II odeljenja načelništva Generalštaba ministru unutrašnjih poslova o internaciji stranih državljana i mobilizaciji nelojalnih građana Mađarske u posebne jedinice

Instrukcija Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske partijskom članstvu u vezi s jačanjem masovne borbe, te pitanjem mobilizacije, sabotaža, propagande, veza, kontrole, konspiracije i obavještavanja

Izvještaj štaba bataljona Velebit koncem rujna 1911 god. štabu Grupe NOP odreda za Liku o borbama i izvršenoj općoj mobilizaciji naroda za borbu protiv okupatora i njegovih slugu

Uputstvo Štaba Sarajevske oblasti od 4 septembra 1941 god. za mobilizaciju ljudstva i organizaciju rada u jedinicama i na terenu

Naređenje komandanta četničkih odreda jugoslovenske vojske od 9. septembra 1941. za mobilizaciju i formiranje jedinica

Poziv Zajedničkog štaba Valjevskog partizanskog odreda i četničkog odreda Vlade Zečevića od 20. septembra 1941. pripadnicima bivše vojske da se odupru Nedićevoj mobilizaciji i da stupaju u redove boraca protiv okupatora

Uputstvo načelnika Komande četničkih odreda jugoslovenske vojske od 28. septembra 1941. za mobilizaciju ljudstva i materijalnih sredstava

Uputstvo štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak od oktobra 1941 god. za izradu mobilizaciskih spiskova

Proglas Okružnog komiteta KPH Bjelovar upućen vojnicima, podoficirima, oficirima i svim vojnim obveznicima s pozivom da se ne odazovu mobilizaciji koju organizira ustaški režim

Naredba br. 5 Komande NOP odreda Korduna i Banije od 2 studenog 1941 god. o mobilizaciji sposobnog ljudstva za vojsku

Naređenje Draže Mihailovića od 20 decembra 1941 god. komandantu četničkih odreda Crne Gore za mobilizaciju svih oficira, podoficira i vojnih obveznika u četničke organizacije

Telegram Ministarstva domobranstva NDH kotarskom predstojniku u Koprivnici o mobilizaciji rudara koji štrajkuju u rudniku Mirna

Pismo Centralnog komiteta KPJ od januara 1942 god. Oblasnom komitetu KPJ za Sandžak o stvaranju preduslova široke mobilizacije narodnih masa za uspešnu borbu protiv okupatora i njegovih četničko-ustaških slugu

Izveštaj Ive Ribara-Lole od 7 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu slabom političkom radu među partizanskim četčma u Mokrom, Vučjoj Luci i Crepoljskom i o proglašenje opšte mobilizacije u Pavelićevoj NDH

Proglas Sreskog komiteta KPJ za zemun od 12. januara 1942. god. Srbima, Hrvatima i Nemcima povodom mobilizacije u NDH

Pismo CK BKP Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju od 15. januara 1942. god. po pitanju sprovođenja mobilizacije od strane bugarske fašističke vlasti

Proglas Operativnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda za Istočnu Bosnu od 23 januara 1942 god. povodom izdajničkog rada četničkih vođa i poziv na opštu mobilizaciju

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 veljače 1942 god. političkim komesarima odreda o raskrinkavanju izbjegličke vlade, četnika i ustaša i mobilizaciji hrvatskih masa za oružanu borbu

Naredba Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 februara 1942 god. za mobilizaciju vojnih obveznika u Fočanskom, Čajničkom i Pljevaljskom srezu

Naredba i uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 februara 1942 god. za mobilizaciju vojnih obveznika u Fočanskom, Cajničkom i Pljevaljskom srezu

Obaveštenje Bitoljskog okružnog komiteta KPJ od 12. februara 1943. god. partizanskoj četi Jane Sandanski o mobilizaciji koju priprema bugarska vlast

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 februara 1942 god. komandantu Pljevaljskog bataljona o radu na teritoriji čajničkog i Pljevaljskog sreza i o mobilizaciji ljudstva za NOP i DV Jugoslavije

Izvještaj štaba Prvog fočanskog bataljona od 22 februara 1942 god. o jačini jedinica na položaju i mobilizaciji novih boraca

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 25 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o razbijanju partizanskih snaga kod Kolašina i mobilizacijn naoružanog ljudstva radi obezbjeđenja teritorije odreda od napada četničkih snaga

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 27 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o mobilizaciji i upućivanju partizana za zaustavljanje četničkog nadiranja prema Lijevoj Rijeci i Morači

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 28 februara 1942 god. pretstavniku Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o mobilizaciji i upućivanju svih raspoloživih partizanskih snaga za borbu protiv četnika

Obavještenje Glavnog štaba NON odreda za Crnu Goru i Boku od 2 marta 1942 god. o situaciji na području Komskog odreda i naređenje Lovćenskom odredu za mobilizacnju i odašiljanje jačih snaga u Vasojeviće za borbu protiv četnika

Poziv Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 ožujka 1942 god. vojnim obveznicima i domobranima za izbjegavanje mobilizacije i pristupanje NOB

Proglas Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske upućen vojnim obveznicima u kojem se pozivaju da izbjegavaju mobilizaciju u domobranstvo i stupaju u narodnooslobodilačku borbu

Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22. marta 1942. Sreskom komitetu za Zemun o pravilnom sprovođenju političke linije i mobilizaciji snaga za borbu

Naređenje Momčila Đujića od 24. ožujka 1942. komandirima četa puka »Petra Mrkonjića« za mobilizaciju boraca i pojačanu budnost

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 1. aprila 1942. god. rukovodstvu partizanskog odreda Sremski Karlovci o mobilizaciji i naoružanju NOP odreda 

Iz pisma Edvarda Kardelja Ivi Loli Ribaru o pitanju mobilizacije partizana iz Zagreba i pitanju veza sa Vrhovnim štabom NOP i DV Jugoslavije

Uputstvo komandanta Rasinskog četničkog korpusa od 15. aprila 1942. za rad na organizaciji i formiranju jedinica pre objave mobilizacije

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 27 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uspostavljanju veze sa slovenskim partizanima i o mobilizaciji novih boraca

Odluka štaba Druge grupe partizanskih odreda Slovenije od 25 maja 1942 god. o privremenoj mobilizaciji radne snage i oruđa na području Stične, Krke i Žužemberka

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 svibnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o borbi protiv četnika, formiranju pokretnih udarnih bataljona i mobiliziranju Hrvata u NOB

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 1. lipnja 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uspješnom djelovanju kombinovanog odreda na tromeđi i poboljšanim uvjetima za mobilizaciju

Uputstvo političkog komesara 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 4. juna 1942. političkim komesarima i delegatima podređenih jedinica o mobilizaciji hrvatskog stanovništva, disciplini u odredima i saradnji sa narodnooslobodilačkim odborima

Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Treće proleterske NOU brigade da požuri sa reorganizacijom svojih jedinica i mobilizacijom konja

Naredba komandanta područja Durmitorskog NOP i DO od 5 juna 1942 god. o mobilizaciji omladine na području Durmitorskog NOP i DO

Okružnica Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku upućena svim rukovodstvima SKOJ-a u Hrvatskoj u vezi s provođenjem direktive Centralnog komiteta KP Hrvatske o mobilizaciji omladine za rezervne omladinske čete na dobrovoljnoj osnovi

Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku od 11. lipnja 1942. svim skojevskim rukovodstvima u Hrvatskoj za provođenje mobilizacije i stvaranje omladinskih četa i bataljona u pozadini

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 jula 1942 god. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o borbama s neprijateljskim snagama iz Kupresa i naređenje da se sistematski poruši komunikacija Glamoč - Livno i onemogući neprijatelju mobilizacija iz rejona Livna

Izvještaj komandira mobilizirane čete od 31. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o upućivanju članova partizanskih porodica s Iža u logor na Molatu

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 8. kolovoza 1942. partizanskoj Dinarskoj grupi kod Omiša za rušenje ceste Omiš—Zadvarje i Omiš—Makarska i da pristupe masovnoj mobilizaciji novih boraca

Pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 26. kolovoza 1942. Mjesnom komitetu KPH Split o potrebi mobilizacije što većeg broja ljudi za partizanske odrede

Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 1 rujna 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o formiranju Prve dalmatinske udarne brigade, o povoljnim izgledima za dalju mobilizaciju boraca i o situaciji u Kninskoj Krajini

Izvještaj Štaba Četvrte operaitivne zone od 1. rujna 1942. političkom komesaru Glavnog Štaba NOP odreda Hrvatske o formiranju Prve dalmatinske udarne brigade, o povoljnim izgledima za dalju mobilizaciju boraca i o situaciji u Kninskoj krajini 

Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPS za Gorenjsku Centralnom komitetu KPS o neuspehu nemačke mobilizacije

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i mobilizaciji u narodnooslobodilačku vojsku na području kotara

Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 21 prosinca 1942 god. o načinu sprovođenja mobilizacije

Upozorenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 27 decembra 1942 god. komandama područja na isključivu kompetenciju Vrhovnog štaba za mobilizaciju radi popune jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Varaždin Okružnom komitetu KPH Varaždin o proglašenju Pavelićeve mobilizacije, racijama i teroru ustaša po selima varaždinskoga kotara

Naređenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 6 januara 1943 god. o pripremama za izradu mobilizaciskih spiskova

Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 januara 1943 god. o izradi mobilizaciskih spiskova vojnih obveznika

Uputstvo šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 12 januara 1943 god. o načinu popune mobilizaciskih dokumenata

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 januara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda za mobilizaciju i prelaz u ofanzivne akcije

Izveštaj Štaba Prvog bataljona Simon Gregorčič od 23 januara 1943 god. Štabu Soškog odreda o mobilizaciji i akcijama Bataljona

Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 28 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Slovenačko Primorje za mobilizaciju slovenačkog i aktivizaciju italijanskog stanovništva

Naredba Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 28 januara 1943 god. Štabu Prvog i Trećeg bataljona za dalju mobilizaciju na njihovom terenu

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 30 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Ostrožac, opkoljavanju 737 puka 717 divizije i opštoj mobilizaciji na sektoru Grmeča i Podgrmeča

Proglas Operativnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od februara 1943. povodom četničke mobilizacije za borbu protnv partizana van teritorije Crne Gore

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 1 februara 1943 god. Štabu Devete krajiške brigade za mobilizaciju ljudstva i formiranje Glamočkog bataljona

Okružnica br. 2 Narodnooslobodilačkog odbora Dalmacije od 7. veljače 1943. u povodu opće mobilizacije

Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15 februara 1943 god. Štabu Istočnodolenjskog i Zapadnodolenjskog odreda za mobilizaciju

Pismo s terena Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica upućeno Kotarskome komitetu KPH Donja Stubica o događajima na terenu, o mobilizaciji, te podacima o prikupljenom oružju na području općina Donja Stubica, Bistra i Oroslavje

Uputstvo Glavnog štaba NOV i i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za mobilizaciju na sektoru Ribnica-Sodražica i u Loškoj Dolini

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 februara 1943 god. Štabu Osme brigade Sedme NOU divizije za upornu odbranu pravca Bugojno - Gornji Vakuf i mobilizaciju transportnih sredstava radi evakuacije plena iz Prozora

Obaveštenje političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 februara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Slovenije i članu Vrhovnog štaba NOV i POJ o uspesima mobilizacije u Primorskoj, Štajerskoj i Gorenjskoj

Obavještenje Ministarstva vanjskih poslova NDH od 23 veljače 1943 god. o naredbi četničke komande za mobilizaciju

Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 26. veljače 1943. Guver-natoratu Dalmacije o sprovedenoj mobilizaciji za partizane u Splitu i okolici

Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu IV bataljona III odreda o potrebi grupisanja postojećih snaga, mobilizaciji novih boraca, održavanja diverzantskog kursa, formiranja gerilskih grupa i voda za vezu

Izvještaj Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije na terenu i u vojsci; o razvoju i radu NOO-a i AFŽ; o radu Agitpropa i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o brojnom stanju i radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija na terenu, o agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu Komiteta, o uspjehu mobilizacije, uspostavi veza sa domobranima, kao i o raspoloženju naroda i nacionalnih manjina prema NOP-u

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije, o formiranju kotarskih komiteta i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu komandi područja na mobilizaciji i vojnom uzdizanju boraca, političkom povezivanju s narodom i osiguravanju zaliha hrane za snabdijevanje boraca

Naredba vođe Njemačke narodne skupine, kao komandanta Odreda za akciju (ES), o reorganizaciji i prestrojavanju ljudstva Odreda od 1908. godišta pa dalje u oružane SS jedinice, izuzev odjeljenja za osiguranje željeznica. Vojno sposobno ljudstvo Odreda od 1907. godišta nadalje bit će mobilizirano u ES bataljone domovinske zaštite (raspoređene u tri bataljona) i služit će za obranu njemačkih naselja i obitelji pripadnika Skupine, koji su mobilizirani u SS jedinice i bore se izvan domovine

Pismo NOO-a Dalmacije od 5. ožujka 1943. Kotarskom NOO-u Hvar, Brač i Vis o vraćanju kućama novomobiliziranih boraca koji se nisu mogli uključiti u partizanske jedinice

Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o hapšenju Ive Marinkovića, kooptiranju novih članova u Povjerenstvo CK KPH u Zagrebu, o teroru i hapšenjima u Zagrebu, aktivnosti HSS, mobilizaciji u NOV i ofenzivi na Moslavački NOP odred

Obavijest Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Zagreb o slanju mobiliziranih grupa u partizane za što im je potrebna stalna veza OK KPH Zagreba s Kalničkim partizanskim odredom, te o drugim pitanjima

Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske štabovima I i II odreda o poduzimanju akcija u pozadini protivnika, o mobilizaciji novih boraca, o uspostavljanju suradnje s NOO-ima i komandama područja radi reorganizacije pozadine i pravilnog objašnjavanja neuspjeha operacije Braun u Slavoniji

Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske štabovima I i II odreda o poduzimanju akcija ekonomskog karaktera, provođenju mobilizacije boraca j o postupku sa zarobljenim njemačkim vojnicima

Izvještaj Komande ispostave Psunjskog područja na Bilo-gori Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o vojno-politličkom radu partizanskih straža, djelatnosti HSS-a među narodom, obavještajnoj, informativnoj i intendantskoj službi i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

Naredba Štaba IV divizije NOVH svim podređenim jedinicama za pokret u novoraspoređene baze radi odmaranja boraca, prikupljanja namirnica i mobilizacije boraca u NOV

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva u Zagrebu o akcijama partizana na području Bilo-gore i Psunja i o hapšenju Hrvata i pripadnika Njemačke narodne skupine u selima oko Daruvara zbog toga što se nisu odazvali mobilizaciji

Izvještaj Regrutne komisije III operativne zone za okrug Nova Gradiška Štabu Zone i Štabu IV divizije NOVH o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

Izvještaj zamjenika političkog komesara XI NO brigade IV divizije NOVH Centralnom komitetu KPH o radu i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije u toku i poslije operacije Braun, o promjeni i popuni kadrova u jedinicama Brigade, o vojinom, ideološkom i političko-prosvjetnom uzdizanju boraca, o radu Agitpropa i uspjehu mobilizacije boraca u NOV

Dopis Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o uspjehu mobilizacije novih boraca u selima na području zapadne Posavine

Pismo Štaba IV divizije NOV li PO Hrvatske Štabu Kalničkog NOPO II operativne zone kojim ga obavještava o situaciji u Slavoniji i moli da mu se pošalje bataljon novomobiliziranih boraca

Izveštaj političkog komesara Moslavačkog NOP odreda od 1. aprila 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspešnoj mobilizaciji novih boraca i političkom radu

Naredba komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 20. aprila 1943. komandantima brigada za mobilizaciju radi odlaska u borbu protiv jedinica NOVJ u oblasti Sandžaka i Crne Gore

Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 29 aprila 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o mobilizaciji na području Kamnika i aktivnosti neprijatelja

Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo upućen Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji u kotaru, organizacijskom stanju partijske organizacije, provedenoj mobilizaciji i akcijama

Dopis Prosvjetnog odbora Komande Papučko-kndijskog područja Štabu XVII NO brigade s molbom za mobilizaciju učitelja simpatizera NOB-a

Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Srednja Drava - Ilova o političkim prilikama na okrugu, o nesigurnom položaju njemačkog stanovništva uslijed aktivnosti partizana i o slaboj mogućnosti političkog djelovanja vođstva Skupine na pripadnike mjesnih skupina u kotarima: Pakrac, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica. Okružni rukovodilac navodi da partizani imaju veliki utjecaj i uživaju svestranu podršku ne samo među hrvatskim i srpskim stanovništvom, koje se sve više odaziva partizanskim pozivima za mobilizaciju, nego i u organima javne uprave, gdje se službenici drže pasivno prema ovim pojavama, a mnogi čak i simpatiziraju NOP i ne poduzimaju nikakve mjere da se postojeće stanje sredi. Ovakve pojave djeluju negativno na moral pripadnika Skupine, stoga okružni rukovodilac predlaže poduzimanje vajnih operacija širih razmjera na području Papuka i Bilo-gore kako bi se pružila zaštita njemačkim porodicama čiji su sinovi mobilizirani u SS jedinice i bore se van domovine, na istočnom frontu

Izvještaj Komande Diljskog .područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji i proslavi Prvog maja, o radu NOO-a i uspješnoj mobilizaciji boraca, o radu pete kolone i ubacivanju agenata u redove NOV, o formiranju Diljskog bataljona i o političkom radu partizanskih straža, relejnih stanica, intendantura i Agitpropa Područja

Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama I i II odreda, formiranju Čehoslovačkog bataljona i mobilizaciji boraca u NOV

Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji, raspoloženju naroda i uspjehu mobilizacije boraca u NOV o reakcionarnom radu vodstva bivše HSS i nastojanju četnika da se prebace u Slavoniju i Srijem; o provođenju izbora za NOO-e i sastanku plenuma Oblasnog NOO-a za Slavoniju; o stanju ranjenika i bolesnika u bolnicama i gerilskim upadima protivnika na oslobođeni teritorij i o političkom radu među borcima odreda, operativnih jedinica i komandi područja

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1943. Josip Broz Tito Borbe u Sloveniji 1944. Gorenjski partizanski odred Ustanak u Crnoj Gori 1941. Zagreb Politički komesari u NOR-u Lovćenski partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Virovitica Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Dalmaciji 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Sanitet u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hercegovini 1943. Daruvar AFŽ 9. slovenski korpus NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Glavni štab Crne Gore Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bitka za Srbiju Borbe u Hrvatskoj 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Četnici u ustanku Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Komunistička partija Slovenije 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Bjelovar Pakrac Borbe u Srbiji 1942. Nova Gradiška Dragoljub Draža Mihailović Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Borbe u Makedoniji 1943. Vrhovni štab NOVJ Durmitorski partizanski odred Krapina Glavni štab Srbije Borbe u Srbiji 1944. Narodno oslobodilački odbori Borbe u Crnoj Gori 1943. Bugarska u drugom svetskom ratu 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1942. Omladina u ratu Komunistička partija Hrvatske Osvobodilna fronta Komski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1943. Pljevlja SKOJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) USAOH Centralni komitet KPJ Glavni štab Slovenije Velika Gorica Ustanak u Srbiji 1941. Operacija Weiss Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hrvatskoj 1942. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Hrvatska seljačka stranka Borbe u Makedoniji 1944.