🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Modriča u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

5. 9. 1941 U Gradačcu i Modriči ustaše uhapsile 531 lice.

7. 9. 1943 Modriču zauzela 6. istoćnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ. Zarobljen je 2. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka (200 domobrana i 5 oficira). Zaplenjeno: 200 pušaka, 5 minobacača, 6 p. mitraljeza i veća količina municije i druge opreme.

11. 9. 1944 Jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ razbile delove nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četnike kod s. G. Škugrića (blizu Modriče) i ustaško-četničku kolonu kod s. Čardaka (na putu Gradačac-Čardak) i nanele im gubitke od 25 mrtvih i 30 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 6 mrtvih, 3 ranjena i 7 nestalih boraca.

13. 9. 1944 U pokretu za Moslavinu 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ zauzela Modriču, u kojoj su se branili delovi 13. SS divizije -Handžar-, ustaše i četnici. Gubici neprijatelja: 20 mrtvih, 20 ranjenih i 5 zarobljenih vojnika.

19. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da razvije ofanzivu prema Semberiji i Posavini, jer je obavešten da nemačka 13. SS divizija -Handžar- odlazi sa područja toga korpusa. Ujedno ga je obavestio da će se 28. udarna divizija NOVJ preko r. Bosne prebaciti na odsek Modriča - pl. Trebovac.

20. 9. 1944 VŠ NOV i POJ dao direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: kroz nekoliko dana će se na sektor Modriča-Trebovac prebaciti 28. udarna divizija NOVJ, koja će ostati neposredno pod komandom VŠ NOV i POJ; ta se divizija može uzeti u kombinaciju za čišćenje Majevice, Semberije i Posavine, a potom će ostati na prostoriji Majevica-Semberija kao pobočnica snaga NOVJ u zapadnoj Srbiji, spremna da se prebaci tamo po naređenju VŠ; održavanje veze sa snagama u zapadnoj Srbiji vrlo je važno; posle čišćenja Majevice i Posavine i učvršćenja snaga NOVJ na tom području treba jedinice 3, udarnog korpusa orijentisati ka Sarajevu.

12. 3. 1945 Jedinice 25. divizije 2. armije JA, posle jednodnevne borbe, odbacile nemačko-ustaške snage prema Modriči i zauzele Gradačac. Poginulo je 20, ranjeno 20 i zarobljeno 14 neprijateljskih vojnika. Gubici 25. divizije JA: 5 poginulih i 19 ranjenih.

14. 3. 1945 Delovi 25. divizije 2. armije JA odbacili nemačko-ustaške snage prema Bos. Šamcu i zauzeli Modriču.

6. 4. 1945 Jedinice 25. divizije 2. armije JA posle slabog otpora ustaša, koji su se povukli prema Modriči, oslobodile Gradačac.

9. 4. 1945 Delovi 25. divizije 2. armije oslobodili Modriču.

Dokumenti

Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 22 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Modriču

Izvještaj Štaba Trebavskog odreda od 11. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o rasporedu i stanju u odredu na prostoriji Srnice–Gradačac–Modriča i vojno-političkoj situaciji na Trebavi

Izvještaj Štaba Posavsko-trebavskog NOP odreda od 2. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o rasporedu i dejstvu odreda na prostoru Bukvika, Bosanskog Šamca, Modriče i Gradačca i o situaciji na Trebavi i u Posavini

Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 7. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se ubrzanim maršem prebace na prostoriju istočno od Modriče

Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 13. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Modriču

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 14. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o zauzimanju Modriče

Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 20. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sastanku sa predstavnicima ustaško-domobranskih jedinica u rejonu Modriče i uslovima saradnje u borbi protiv jedinica NOVJ

Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 23. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sporazumu sa ustaško-domobranskim jedinicama za borbu protiv jedinica NOVJ u rejonu Modriče

Zapovest štaba Vrhovne komande od 24. januara 1945. štabovima neposredno potčinjenih jedinica za dejstva protiv jedinica NOVJ na prostoriji Gradačac—Modriča

Naređenje štaba Draže Mihailovića od 1. februara 1945. komandatima korpusa pod neposrednom komandom, i Komandi Vojvodine za organizovanje prikupljanja izostalih četnika u zahvatu komunikacije Maglaj—Doboj—Modriča

Zapovest štaba Vrhovne komande od 19. februara 1945. neposredno potčinjenim komandantima za posedanje obala reke Bosne na odseku Doboj—Modriča

Naredba komandanta četničkih komandosa od 3. marta 1945. o organizaciji i radu škole komandosa u Modriči

Naređenje štaba Vrhovne komande od 8. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za grupisanje u rejonu Gradačca i Modriče

Zapovest Štaba Vrhovne komande od 11. marta 1945. komandantima Šumadijskog i Avalskog korpusa i Korpusa gorske garde za sprečavanje prodora jedinica JA od Gradačca ka Modriči

Naređenje Štaba 2. armije od 14. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o dejstvima u rejonima Gradačca, Modriče i Tuzle

Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 15. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoriji Brčko, Modriča, Gradačac

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 3. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu na pravcu Bijeljina - Brčko - Modriča

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 6. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na prostoriji Zenica - Doboj - Modriča

Zapovest štaba Vrhovne komande od 6. aprila 1945. neposredno potčinjenim komandantima korpusa za sprečavanje prodora jedinica Jugoslovenske armije na levu obalu reke Bosne u područje Modriče

Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 8. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Modriču i Garevac

Zapovijest Štaba 2. armije JA od 9. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za ovladavanje desnom obalom Bosne od Modriče do ušća Paklenice

Izvještaj Štaba 25. divizije od 15. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Brčko-Modriča-Gračanica

Izvještaj Štaba 25. divizije od 1. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Modriče i Dervente

Izvještaj Štaba 27. divizije od 7. maja 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini aprila na prostoru Maglaj- Doboj-Modriča-Tuzla

Izvještaj Štaba 27. udarne divizije od 20. maja 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima u prvoj polovini maja na prostoru Novi Grad-Modriča-Trebava-Ozren

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Četnička golgota 17. istočnobosanska divizija NOVJ Smederevski korpus JVuO Ustanak u NDH Zenica Derventa Saradnja četnika sa NDH Avalski korpus JVuO Dragoljub Draža Mihailović Doboj Borbe u Sremu 1945. Sremski front Završne operacije u Jugoslaviji Korpus Gorske garde Gračanica 27. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Smederevo Maglaj 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Partizanska avijacija 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Brčko 38. istočnobosanska divizija NOVJ Bosanski Šamac Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 36. vojvođanska divizija NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1945. Bijeljina Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 13. SS divizija Handžar Gradačac 25. srpska divizija NOVJ