🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Moša Pijade

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 104 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

7. 12. 1941 Član CK KPJ, Moša Pijade, obavestio vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita o uređenju bolnice na Žabljaku i o teškoćama oko smeštaja i zbrinjavanja velikog broja ranjenika i bolesnika posle neuspelog napada na Pljevlja.

25. 12. 1941 U Rogatici vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito održao sastanak sa Edvardom Kardeljom, Aleksandrom Rankovićem, Mošom Pijade, Ivom Lolom Ribarom, Svetozarom Vukmanovićem, Rodoljubom Colakovićem i Slavišom Vajnerom Čičom, na kome je razmotrena situacija u istočnoj Bosni i konkretizovan plan za dalja dejstva.

0. 1. 1942 Na Romaniji umnožen članak Moše Pijade -Za šta se bore partizani u Bosni i Hercegovini-, u kome su detaljno objašnjeni linija KPJ, ciljevi NOB-a i tadašnja situacija u zemlji i svetu. Kao brošura, članak je, preko partijskih organizacija, rasturan u Bosni i Hercegovini gde je doprineo pravilnijem usmeravanju narodnooslobodilačke borbe.

23. 2. 1942 Pod rukovodstvom člana CK KPJ Moše Pijade uspostavljen u s. Njegovuđu (kod Žabljaka) pomoćni aerodrom radi prijema obećane pomoći od SSSR-a.

0. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio članu CK KPJ Moši Pijade uputstvo o otklanjanju osnovnih organizacionih i političkih nedostataka u partizanskim jedinicama Crne Gore radi uspešnije borbe protiv četnika Draže Mihailovića.

6. 3. 1942 Član CK KPJ Moša Pijade izveštava vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita o organizovanju privremenog aerodroma u blizini Žabljaka radi prijema obećane pomoći iz SSSR-a; zatim ističe potrebu za otvorenim raskrinkavanjem izbegličke vlade i predlaže da Radio-Moskva otpočne kampanju protiv četnika Draže Mihailovića.

11. 3. 1942 Član CK KPJ Moša Pijade uputio vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu pismo o zabrinjavajućoj situaciji u Crnoj Gori stvorenoj ofanzivom četnika i italijanskih vojnika i o uzaludnom čekanju pomoći iz Sovjetskog Saveza.

0. 4. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio članu CK KPJ Moši Pijade pismo u kome nagoveštava potrebu za stvaranje nove narodne vlade, koja će izdati proglas i pozvati narod na energičnu oružanu borbu protiv okupatora.

1. 4. 1942 U šavničkom srezu otkrivena četnička zavera. Zaverenici su imali zadatak da ubiju delegata VŠ NOP i DVJ Mošu Pijade, članove MK KPJ i Štaba Durmitorskog NOP odreda i druge partizanske rukovodioce. Pored toga, oni su nameravali da izvrše puč na slobodnoj teritoriji i stvore četničku komandu na području šavničkog sreza, te omoguće prodor četničkih snaga od Kolašina u taj srez. Zaverenici su pohvatani i, posle istrage, osuđeni na smrt.

31. 5. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio članu CK KPJ Moši Pijade da se deo Glavne intendanture premesti iz s. Rudine u s. Pišče i da se organizuju stočne farme u Pivi.

1. 6. 1942 Član CK KPJ Moša Pijade obavestio VŠ NOP i DV Jugoslavije da je na teritoriji Pive obrazovao 19 partizanskih stočnih farmi (od stoke koja je bila svojina NOP jedinica i od one koja je rekvirirana u opštinama planinopivskoj i župopivskoj) u cilju snabdevanja jedinica i bolnica koncentrisanih u Pivi i njenom susedstvu.

0. 10. 1942 Odlukom VŠ NOP i DV Jugoslavije formiran Privremeni upravni odsek pri VŠ NOP i DV Jugoslavije, sa zadatkom da, do stvaranja NO odbora Jugoslavije, organizuje pozadinske vojne vlasti (komande područja, komande mesta, partizanske straže, seoske straže) i kontroliše njihov rad; daje direktive NO odborima, pomaže ih da postanu stvarni organi demokratske vlasti i kontroliše njihov rad; organizuje službu bezbednosti pozadine oslobođenih teritorija; radi na propagandi u zemlji i inostranstvu. Za rukovodioca Privremenog upravnog odseka postavljen je član CK KPJ Moša Pijade.

0. 10. 1942 Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije izdab uputstvo [Uputstvo je pisao član CK KPJ Moša Pijade.] o važnosti zaplenjivanja neprijateljskih dokumenata i o načinu njihovog iskorišćavanja.

Dokumenti

Pismo Moše Pijada Radoju Dakiću od 9 oktobra 1941 godine

Pismo člana CK KPJ Moše Pijade od 7 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o situaciji na Žabljaku posle neuspelog napada na Pljevlja

Pismo druga Moše Pijada od 7 decembra 1941 god. drugu Titu o situacijn na Žabljaku poslije neuspjelog napada na Pljevlja

Za šta se bore partizani u Bosni i Hercegovini - članak Moše Pijade od januara 1942 godine

Za šta se bore partizani u Bosni i Hercegovini, članak Moše Pijade od januara 1942 godine

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 22 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama za prijem pomoći obećane od strane Sovjetskog Saveza

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moši Pijade o dolasku englesko-jugoslovenske misije i o poruci Kominterne za pisanje proglasa svim porobljenim narodima Evrope

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 25 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o završenim pripremama za prijem obećane pomoći od Sovjetskog Saveza i o opasnosti koja preti Savničkom srezu od četnika

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o uzaludnom čekanju obećane sovjetske pomoći uprkos pogodnim uslovima za let aviona

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o otklanjanju osnovnih organizacionih i političkih nedostataka u partizanskim jedinicama Crne Gore radi uspešnije borbe protiv četnika Draže Mihailovića

Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o načinu rešenja krize u Crnoj Gori i o stanju u Hrvatskoj i Srbiji

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 3 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pogodnim uslovima za prijem obećane sovjetske pomoći i ozbiljnoj situaciji u Crnoj Gori zbog gladi i četničke ofanzive

Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 4 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba u kojem se predlaže način uspostavljanja saobraćaja preko reke Pive i spajanje telefonskom vezom Kosanice sa Čelebićem

Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade da strpljivo čeka obećanu pomoć Sovjetskog Saveza i uputi englesku misiju u Vrhovni štab

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 6 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o načinu organizacije privremenog aerodroma kod Zabljaka za prijem obećane pomoći iz Sovjetskog Saveza

Pismo Baja Sekulića od 7 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moša Pijade o napadu na četnike u Lipovu i o situaciji oko Kolašina

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 9 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o izdajničkoj ulozi izbegličke jugoslovenske vlade u Londonu i o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade

Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 11 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o zabrinjavajućoj situaciji u Crnoj Gori i sedamnaestodnevnom uzaludnom čekanju pomoći iz Sovjetskog Saveza

Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 15 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o teškoj situaciji u Crnoj Gori i potrebi urgiranja kod Sovjetskog Saveza da što hitnije pošalje obećanu pomoć

Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 16 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 19 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o uspešnoj borbi Prvog kombinovanog bataljona Durmitorskog NOP odreda protiv četnika Draže Mihailovića

Pismo Moše Pijade od 19 marta 1942 god. drugu Titu o uspješnoj borbi Prvog kombinovanog bataljona Durmitorskog NOP odreda protiv četnika Draže Mihailovića

Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 21 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu u kome moli da bude smenjen sa dužnosti na privremenom aerodromu kod Žabljaka

Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 23 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju na sektoru feolašin - Mojkovac

Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 24 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu povodom obećane pomoći iz Sovjetskog Saveza

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o razmimoilaženju u gledištima na Narodnooslobodilačku borbu u Jugoslaviji između Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i vlade Sovjetskog Saveza i uzrocima nedobijanja obećane pomoći

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o nemogućnosti slanja pomoći u naoružanju od strane Sovjetskog Saveza i o bacanju letaka iz engleskih aviona nad teritorijom Sandžaka

Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o ponovnom obećanju sovjetske pomoći, opštoj situaciji u zemlji i potrebi stvaranja mobilnih udarnih jedinica

Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 31 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

Za šta se bore i kako se bore četničke vođe - nedovršeni referat Moše Pijade od aprila 1942 godine

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od aprila 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o pripremi za stvaranje narodne vlade u zemlji radi uspešnije borbe protiv okupatora i uputstvo o sređivanju situacije u Crnoj Gori

Nastavni plan sastavljen od Moše Pijade aprila 1942 god. za vojno-političke kurseve udarnih jedinica Durmitorskog NOP odreda

Izvještaj Moše Pijade koncem aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Šavničkom i Kolašinskom srezu

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 3 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

Izvještaj Moše Pijade od 3 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 4 aprila 1942 god. članu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku Peku Dapčeviću o preuzimanju rukovođenja nad jedinicama Durmitorskog NOP odreda radi odbrane Savničkog sreza

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 4 aprila 1942 god. o preduzetim merama za odbranu Savničkog sreza

Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 aprila 1942 god. Moši Pijade kojim mu se prenose uputstva druga Tita za vođenje borbi na Kolašinskom sektoru i obaveštenje da Sovjetski Savez neće poslati obećanu pomoć

Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 14 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju udarnih bataljona i vojno-političkoj situaciji u Šavničkom srezu

Pismo druga Moše Pijade od 14 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavnje o formiranju udarnih bataljona i vojno-politnčkoj situaciji u Srezu šavničkom

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 aprila 1942 god. Moši Pijade o bekstvu iz Foče engleske vojne misije i upućivanju dva bataljona Prve proleterske NOU brigade za Crnu Goru radi uspešnije borbe protiv okupatora i četnika

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 20 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o borbama i vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

Izvještaj Moše Pijade od 20 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o borbama i vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 25 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o reorganizaciji partizanskih jedinica u Crnoj Gori, važnijim borbama i organizacionom sređivanju pozadine

Izvještaj komandanta Durmitorskog NOP odreda od 29. aprila 1942. Moši Pijade o prodoru četnika preko Vratla

Izveštaj Moše Pijade od maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o zarobljavanju bolnice Nikšićkog NOP odreda od strane četnika Draže Mihailovića

Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 6 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu

Projekat Naredbe o ukidanju teritorijalnih štabova i straža na smenu i projekat Naredbe o partizanskim stražama koje je delegat Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moša Pijade dostavio 6 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu na uvid i odobrenje

Obaveštenje Moše Pijade od 8 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku i delegatima Vrhovnog štaba pri njemu o rušenju mosta na Tari

Pismo Moše Pijade od 8 maja 1942 god. Milovanu Đilasu, Ivanu Milutinoviću i Mitru Bakiću

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 maja 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o situaciji posle napuštanja Foče i zahtev za podnošenje izveštaja o situaciji u Crnoj Gori

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 14 maja 1942 god. Vrhovnom štabu o situaciji u Crnoj Gori

Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 14 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o borbi kod Mojkovca i potrebi stalne veze sa štabovima u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini

Obaveštenje Moše Pijade, Ive Ribara i načelnika Vrhovnog štaba od 15 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini

Telegram delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i operativnog rukovodstva Kolašinskog sektora od 16 maja 1942 god. upućen Moši Pijade da izvesti Vrhovnog komandanta druga Tita o uzroku zakašnjenja napada na Kolašin

Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 17 maja 1942 god. Moši Pijadu o cilju italijansko-četničkog nadiranja prema Barama Bojovića i Šavniku i rasporedu udarnog bataljona na tom sektoru

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 maja 1942 god. Moši Pijade za delimično premeštanje Glavne intendanture u Pišče i organizovanje stočnih farmi u Pivi

Obaveštenje Moše Pijade od juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju ranjenika i Glavne intendanture

Obavještenje Moše Pijade od juna 1942 god. drugu Titu o zarobljavanju bolnice Nikšićkog NOP odreda od strane četnika Draže Mihailovića

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1 juna 1942 god. Boru Božoviću da po uputstvima datim Moši Pijade izvrši sređivanje bolnica i razmeštaj rekonvalescenata

Referat Moše Pijade od 1 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o obrazovanju partizanskih stočnih farmi i njihovom razmeštaju

Izveštaj Moše Pijade od 2 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o izvršenom formiranju stočnih farmi i traženje obaveštenja o teritoriji na kojoj treba pripremiti razmeštaj Glavne intendanture i bolnica pri Vrhovnom štabu

Izveštaj Moše Pijade od 3 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o problemu ishrane operativnih jedinica koncentrisanih na planinopivskoj i župopivskoj prostoriji

Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 juna 1942 god. Moši Pijade o načinu prebacivanja ranjenika u Mratinje i obezbeđenju njihove ishrane

Direktive Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 juna 1942 god. Moši Pijadu o načinu prebacivanja ranjenika u Mratinje i obezbjeđenje njihove ishrane

Pismo Moše Pijade od 6 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture sa Rudina i o situaciji na planinopivskoj prostoriji

Pismo Moše Pijade od 14 oktobra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o aktivnosti neprijateljskih grupica na širem području Mliništa i preduzetim merama protiv njih

Obaveštenje Moše Pijade od 3 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o porukama Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku

Obaveštenje referenta saniteta Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 decembra 1942 god Moši Pijade o radu lekarske komisije i predlog za koordinaciju rada Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba i Zdravstvenog otseka Izvršnog odbora AVNOJ-a

Naređenje Moše Pijade od 11 decembra 1942 god. Komandi mesta Cazin da na svom području izvrši popis vojnih obveznika

Obaveštenje Moše Pijade od 16 decembra 1942 god. Komandi Ključko-mrkonjićkog područja o preformiranju Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba u Pozadinski otsek Vrhovnog štaba NOV i POJ

Obaveštenje Moše Pijade od 24 decembra 1942 god. o promeni naziva Pozadinskog otseka Vrhovnog štaba i o nazivima komandi područja na oslobođenoj teritoriji

Gradi se budućnost Južnih Slovena - članak Moše Pijade povodom priprema za Drugo zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije

Pregled strane štampe - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 16, novembra 1943. godine

Narodi Jugoslavije i monarhija - članak Moše Pijade od novembra 1943. objavljen u Biltenu Tanjuga

Poruka ser Vilsona borcima u Jugoslaviji - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Telegrafske agencije nove Jugoslavije od 10. novembra 1943. godine

Jedna međunarodna pojava - članak Moše Pijade Objavljen u Biltenu Tanjuga od 17. novembra 1943. godine

Unutrašnji i spoljni položaj Jugoslavije - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 18. novembra 1943. godine

Razbojnička demokratija - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 20. novembra 1943. godine

Jedan izlišan akt - članak Moše Pijade od 24. novembra 1943. objavljen u Biltenu Tanjuga

Dvogodišnjica izdaje - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 25. novembra 1943. godine

Godišnjica osnivanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 26. novembra 1943. godine

Povodom Drugog zasedanja AVNOJ-a - članak Moše Pijade od 3. decembra 1943. objavljen u Biltenu Tanjuga

Nekrolog Moše Pijade od 4. decembra 1943. povodom smrti sekretara Saveza komunističke omladine Jugoslavije Ive Lole Ribara

Maršal Jugoslavije Tito - članak Moše Pijade od 6. decembra 1943. povodom odluke Predsedništva AVNOJ-a da se vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu dodeli zvanje maršala Jugoslavije

Pogođena izdajnička klika - članak Moše Pijade od 7. decembra 1943. objavljen u Biltenu Tanjuga

Poruka potpredsednika Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 27. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da se Ivan Božić, dr Stevan Jakovljević, dr Milan Bartoš i još četiri zarobljenika razmene za zarobljene nemačke oficire

Obaveštenje predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 21. marta 1944. potpredsedniku NKOJ-a članu te komisije Edvardu Kardelju o radu na projektima osnovnih zakona vrhovne vlasti nove Jugoslavije i predlog da se oni što pre rasprave, sankcionišu i objave

Obaveštenje potpredsednika NKOJ-a Edvarda Kardelja od 23. marta 1944. potpredsedniku Predsedništva AVNOJ-a Moši Pijade da se Predsedništvo AVNOJ-a može zadržati u Sloveniji sve dok se ne prolepša vreme i putevi ne postanu prohodni

Pismo potpredsednika Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 27. marta 1944. potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju u kojem ga obaveštava da mu šalje tekst državne himne i nove verzije ranije dostavljenih projekata osnovnih zakona vrhovne vlasti Demokratske Federativne Jugoslavije

Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 30. marta 1944. potpredsedniku NKOJ-a članu te komisije Edvardu Kardelju da se prouči pitanje državnog kontinuiteta Jugoslavije i ukidanje oktroisanog ustava i svih zakona i zakonskih odredaba Kraljevine Jugoslavije

Obaveštenje predsednika Zakonodavne komisije Moše Pijade od 10. aprila 1944. članu te Komisije i potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju o izrađenoj novoj varijanti projekata glavnih zakonskih odluka i predloga da se hitno sazove plenum Predsedništva AVNOJ-a radi njihovog pretresa i proglašenja

Predlog potpredsednika AVNOJ-a Moše Pijade od 11. aprila 1944. organizacionom sekretaru CK KPJ, da se, uz pomoć Predsedništva AVNOJ-a, u najširim razmerama pristupi političkom i stručnom obrazovanju ratnih invalida, žena i omladine za buduće kadrove u državnom i samoupravnom aparatu i u raznim granama privrednog i kulturnog života nove Jugoslavije

Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 12. aprila 1944. predsedniku NKOJ-a maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da se što pre obrazuje Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomoćnika i da se donese pravilnik o njenim kompetencijama i načinu rada

Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 12. aprila 1944. članu te Komisije i potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju da se u projekt zajedničke deklaracije AVNOJ-a i predsedništava zemaljskih antifašističkih veća dodaju odredbe o kralju i monarhiji

Pismo Moše Pijade od 13. aprila 1944. Edvardu Kardelju u kojem obrazlaže neophodnost da se u projekt zajedničke deklaracije AVNOJ-a i predsedništava zemaljskih antifašističkih veća obavezno unesu odredbe o obliku vladavine i državnom uređenju Jugoslavije

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da bez posebnih dozvola upućuje u Italiju ranjenike, bolničare, lekare, decu i stare Jevreje i da u sedište NKOJ-a na Visu dođe Moša Pijade

Instrukcija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Moši Pijade, političkom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ i CK KPJ u Moskvi, u vezi sa saopštenjem londonskog radija, postavljenjima i slanju na kurseve

Obaveštenje maršala Tita od 1. septembra 1944. upućeno Moši Pijade, političkom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ i CK KPJ u SSSR-u, o odlikovanjima Luja Adamiča, Zlatka Balokovića i Pavla Savića

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Dragoljub Draža Mihailović Žabljak Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Radoje Dakić Bajo Sekulić Foča Kominterna Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Vlada Sovjetskog Saveza Druga neprijateljska ofanziva Borbe u Hrvatskoj 1944. Henry Maitland Wilson Pljevaljska bitka Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Črnomelj Borbe u Sloveniji 1944. Kolašin Ranjenici u ratu Britanija i Jugoslavija Peko Dapčević Mlinište Nemački zločini u Jugoslaviji Pljevlja SKOJ Edvard Kardelj 1. proleterska udarna brigada Milovan Đilas Josip Broz Tito Narodno oslobodilački odbori Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Drugo zasedanje AVNOJ-a Durmitorski partizanski odred Štampa u ratu Vis Ustanak u Crnoj Gori 1941. Glavni štab Crne Gore Intendantura u ratu AVNOJ Jajce SSSR i Jugoslavija Italija u drugom svetskom ratu Šavnik Edvard Kocbek Omladina u ratu Ustanak u NDH Četnici u drugom svetskom ratu Rodoljub Čolaković Razmena zarobljenika u oslobodilačkom ratu Radio Slobodna Jugoslavija Otečestveni front Bugarske Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Ivan Milutinović Borbe u Hrvatskoj 1942. TANJUG Saradnja četnika sa okupatorom Aleksandar Ranković Operacija Foča Nikšićki partizanski odred Arso Jovanović Glavni štab Hrvatske Avijacija u oslobodilačkom ratu Mojkovac Ivo Lola Ribar Borbe u Srbiji 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Nikšić Centralni komitet KPJ Ključ Vrhovni štab NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Ivan Ribar