🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Moslavački partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 101 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 10. 1942 U s. Prokopu (na Moslavačkoj gori), po naređenju Štaba 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske, formiran Moslavački NOP odred.

15. 10. 1942 Jedinice Moslavačkog NOP odreda zauzele ustaško uporište u Čazmi.

16. 10. 1942 U šumi Garjevici (kod Čazme) ustaško-domobranske i nemačke jedinice napale Moslavački NOP odred, koji se u toku noći izvukao u pravcu Bilo-gore, bez većih gubitaka...

24. 10. 1942 Moslavački NOP odred i 1. bataljon 1. slavonske NOU brigade napali domobrane i žandarme u s. V. Grdevcu (kod Bjelovara), ali se zbog jačine neprijateljskih snaga i njihove utvrđenosti morali povući, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih i 6 ranjenih boraca. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 3 ranjena.

1. 11. 1942 Kod s. Sovara (blizu Čazme) jedinice 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda napale domobrane iz Čazme razbile ih i odbacile u polazni garnizon.

4. 11. 1942 Na mostu kod Strušca (na putu Popovača-Sisak) delovi 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda razoružali ustašku stražu.

12. 11. 1942 Jedinice 2. bataljona Moslavačkog NOP odreda zauzele s. Dubravu (kod Križevaca), koje su branili žandarmi. U toku borbe zarobljeno je 5 žandarma, a zaplenjeno 10 pušaka, 1200 metaka i druga oprema.

14. 11. 1942 Jake ustaške i domobranske snage otpočele trodnevni napad na jedinice Moslavačkog NOP odreda u Moslavini. Odred je na nekoliko mesta naneo velike gubitke neprijatelju i prinudio ga na povlačenje.

23. 11. 1942 Štab Moslavačkog NOP odreda izdao uputstvo o radu političkih komesara bataljona i četa.

30. 11. 1942 U Ivanskoj i Novoj Rači (kod Bjelovara) jedinice Moslavačkog NOP odreda zauzele žand. st. Zaplenjeno je 18 pušaka, 3 pištolja, 3000 metaka i druga oprema. Jedan deo posade je zarobljen, a drugi je pobegao u pravcu Bjelovara.

23. 12. 1942 Kod s. Gračanice (blizu Kutine), prilikom napada na nemački železnički transportni voz, poginuo operativni oficir Moslavačkog NOP odreda Nikola Božić Jug, narodni heroj.

30. 12. 1942 U rejonu Voćina, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona Kalničkog NOP odreda, jednog bataljona Moslavačkog NOP odreda i jednog bataljona 1. slavonskog NOP odreda formirana 17. hrvatska NO brigada.

14. 1. 1943 Na ž. st. Repušnica (kod Kutine) delovi Moslavačkog NOP odreda zarobili 20 domobrana.

11. 2. 1943 U s. Šarampovu (kod Ivanić-Grada) delovi Moslavačkog NOP odreda napali i zarobili 70 domobrana.

22. 2. 1943 U s. Garešnici (kod Daruvara) jedinice 12. i 16. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ i Moslavačkog NOP odreda otpočele napad na delove 3. bataljona domobranske 1. brdske brigade, mesne ustaše i žandarme. Borbe su obustavljene 24. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja. Gubici neprijatelja: 20 mrtvih, 50 ranjenih i 12 nestalih, dok su jedinice NOVJ imale 26 mrtvih i 67 ranjenih.

2. 3. 1943 Kod s. Deanovca (blizu Ivanić-Grada) jedinice Moslavačkog NOP odreda razoružale 25 domobrana koji su obezbeđivali železnički most.

28. 3. 1943 Na ž. st. Hercegovac (kod Daruvara) jedinice Moslavačkog NOP odreda napale voz, ubile 7 ustaša i zarobile 5 domobrana i finansa.

14. 4. 1943 Jedinice Moslavačkog NOP odreda uništile ž. st. Voloder-Krivaj (na pruzi Kutina

20. 5. 1943 Na ž. st. Hercegovac (kod Garešnice) jedinice Moslavačkog NOP odreda ubile 1 podoficira i zarobile 20 domobrana.

28. 5. 1943 Na ž. st. Deanovec (kod Ivanić-Grada) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile posadu od 25 domobrana.

26. 6. 1943 Na ž. st. Ivanić-Grad 1. bataljon Moslavačkog NOP odred zarobio 18 domobrana.

9. 7. 1943 U s. Osekovu (kod Kutine) jedna domobranska četa se sukobila sa delovima Moslavačkog NOP odreda, ali se morala povući u s. Popovaču, pretrpevši gubitke od 7 zarobljenih i 3 ranjena. Odred je imao 1 ranjenog.

26. 7. 1943 U s. Dubravi (kod Križevaca) Moslavački NOP odred napao četu žandarmerijske podoficirske škole. Poginuo je jedan i zarobljeno je 15 žandarma. Odred je imao 1 mrtvog i 11 ranjenih.

2. 8. 1943 Jedinice Moslavačkog NOP odreda napale posadu s. Popovače (kod Kutine) i zarobile 33 domobrana i 2 oficira.

3. 8. 1943 Na ž. st. Božjakovina (kod Zagreba) jedinice Moslavačkog NOP odreda napale posadu i zarobile 18 domobrana.

19. 8. 1943 U šumi Novakuši (kod Križevaca) Udarni bataljon Moslavačkog NOP odreda napao iz zasede motorizovanu kolonu nemačkog policijskog bataljona. Poginulo je 6, a ranjeno 26 nemačkih vojnika.

31. 8. 1943 Na ž. st. Božjakovina (kod Dugog Sela) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile 20 domobrana i žandarma i 1 oficira.

2. 9. 1943 U Čazmi Moslavački NOP odred napao i zarobio 140 domobrana, 7 podoficira i 6 oficira 2. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka, dok se nemačka posada održala jakim otporom. Odred je imao 2 mrtva i 1 ranjenih.

5. 9. 1943 U s. Križu (kod Ivanić-Grada) delovi Moslavačkog NOP odreda zarobili 15 domobrana.

27. 9. 1943 Jedinice 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred napali nemačko-domobransku posadu u s. Vrbovcu (kod Križevaca) i domobransku stražu koja je obezbeđivala tvornicu suhomesnatih proizvoda u s. Đurđišću. te zarobili 57 domobrana i 4 žandarma, uništili tvornička postrojenja i zaplenili oko 200 kola suhomesnatih proizvoda.

15. 10. 1943 Na ž. st. Prikraj (kod Križevaca) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile stražu od 23 domobrana i uništile postrojenja.

29. 11. 1943 Čazmu zauzeli 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred posle 20-časovno borbe protiv 1. bataljona domobranskog 5. brdskog puka, 220 nemačkih vojnika i 30 žandarma. Jedinice 28 divizije NOVJ uspešno su odbijale napade jakih nemačko-ustaških snaga koje su prodirale iz Bjelovara i Ivanić-Grada. Neprijatelj je imao oko 700 mrtvih i ranjenih i 235 zarobljenih, a jedinice NOVJ 40 mrtvih, 132 ranjena i 18 nestalih.

19. 1. 1944 U Moslavini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i delova Bjelovarskog i Moslavačkog NOP odreda formirane 1. i 2. brigada 33. divizije NOVJ.

19. 1. 1944 U Moslavini, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 33. divizija sastava: 1. i 2. (moslavačka) brigada, Moslavački i Bjelovarski NOP odred.

6. 2. 1944 Jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ i 3. bataljona Moslavačkog NOP odreda napale neprijateljsko uporište u s. V. Zdenci (kod Daruvara). Napad je odbila 1. četa 1. bataljona domobranskog 4. brdskog puka uz pomoć delova posade iz s. Grubišnog Polja.

14. 3. 1944 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bjelovarskog, Moslavačkog i Posavskog NOP odreda formirana Istočna grupa NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

30. 7. 1944 Jedinice Moslavačkog NOP odreda, ojačane 1. srpskim bataljonom Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, zauzele domobransko uporište u s. Zbegovači (kod Banove Jaruge).

6. 8. 1944 Jedinice Moslavačkog NOP odreda izvršile neuspeo napad na s. Gudovac (kod Bjelovara) u kome se branilo 300 ustaša i domobrana.

22. 9. 1944 Iz Kutine, s. Gračenice, s. Popovače i s. Dud ine delovi domobranske 1. brdske brigade (jačine 4 čete) napali Moslavački NOP odred kod sela Srp. i Kat. Selišća (blizu Ivanić-Grada). Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

4. 12. 1944 Kod s. Kompatora (blizu Ivanić-Grada) nemačke i ustaške snage iz s. Ludina napale Moslavački NOP odred i potisle ga u pravcu s. Mustafine Klade.

25. 1. 1945 U blizini s. Hercegovca, s. Pavlovca i s. Dražice (kod Bjelovara) delovi Moslavačkog NOP odreda i 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili 5 mostova.

11. 2. 1945 Po naredbi Štaba 10. korpusa NOVJ rasformirane Istočna i Zapadna grupa NOP odreda a formiran Štab grupe NOP odreda, pod čiju su komandu stavljeni: Moslavački, Posavski, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred. Istom naredbom je 1. zagorska NO brigada ušla u sastav 32. divizije NOVJ kao njena 4. brigada.

Dokumenti

Obavijest Marka Belinića, političkog komesara Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske, Okružnome komitetu KPH Zagreb da udarne grupe koje osniva OK KPH Zagreb podpadaju pod Štab Moslavačkoga NOP odreda

Zapovijest Operativnog štaba 7. banijske NO brigade, 1. slavonskog bataljona 1. slavonskog NOP odreda i 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda od 17. septembra 1942. za napad na neprijateljsko uporište Pitomaču, željezničku stanicu Kloštar, i rudnik uglja kod Pitomače

Izvještaj Štaba Prvog moslavačkog NOP odreda od 8 listopada 1942 god. štabu Treće operativne zone o napadima na V. Mlinsku, Hercegovac, Grubišno Polje i Španovicu

Izvještaj Štaba Prvoga moslavačkog NOP odreda Štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama izvršenima od 9. IX do 5. X 1942. godine

Izvještaj Moslavačkog NOP odreda od 18 listopada 1942 god. o napadu na Čazmu i o drugim manjim akcijama

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda upućenog Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske ? napadu na Čazmu i ? drugim manjim akcijama Odreda

Pismo Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o prekinutim vezama s Moslavačko-sisačkim NOP odredom

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 29 listopada 1942 god. o izvršenim akcijama od 22 do 29 listopada

Brojno stanje Moslavačkog NOP odreda od 29 listopada 1942 godine

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti boraca i rukovodilaca Moslavačkog NOP odreda od 29. oktobra 1942. godine

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda upućen Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama izvršenim od 22. do 29. listopada 1942. godine

Pregled brojnog stanja i naoružanja Moslavačkog NOP odreda od 10. novembra 1942. godine

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama izvedenima od 28. listopada do 4. studenog 1942. godine

Iz Naredbe br. 7 Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske štabovima Kalničkoga i Moslavačkog NOP odreda te Štabu Trinaeste NOU brigade o osnivanju Kalničkog NOP odreda i postavljanju komandnog kadra

Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 20 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o nekim akcijama odreda i ofanzivi neprijatelja na području Moslavine

Pregled brojnog stanja i naoružanja Moslavačkog NOP odreda od 20 studenog 1942 godine

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o nekim akcijama odreda i ofenzivi neprijatelja na području Moslavine

Izvještaj Štaba moslavačkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu i stanju partijske organizacije u odredu

Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 22 studenog 1942 god. štabu Druge operativne zone Hrvatske o stanju u odredu i na terenu

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske ? političkom stanju i radu u odredu i na terenu

Uputstvo štaba Moslavačkog NOP odreda od 23 studenog 1942 god. o radu komesara bataljona i četa

Uputstvo Štaba Moslavačkoga NOP odreda komesarima bataljona i četa ? radu komesara bataljona i četa u odredu

Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 10 studenog 1942 god. štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama od 28 listopada do 4 studenog

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 4 prosinca 1942 god. o akcijama podređenih jedinica

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama podređenih jedinica

Uputstvo Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 7. decembra 1942. Štabu Moslavačkog NOP odreda za izvođenje akcija i pisanje operativnih i informativnih izveštaja

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Bilogorskoga NOP odreda o brojnom stanju u neprijateljskim uporištima na području Moslavine

Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 20 veljače 1943 god. štabu Druge operativne zone o stanju u Odredu i na području Moslavine

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu i stanju u odredu i na području Moslavine

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 25 veljače 1943 god. o borbama u rejonu Garešnice i pripremi za koncentričan napad na jedinice Četvrte divizije i Moslavačkog NOP odreda

Izveštaj političkog komesara 2. operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 8. marta 1943. političkom komesaru Glavnog štaba o stanju u Kalničkom i Moslavačkom NOP odredu

Obavijest Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partizanskim akcijama kod Samobora, Pleterja i Metlike i o zadacima okružnih komiteta KPH Varaždin i Čazma prema Kalničkome i Moslavačkome NOP odredu

Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o hapšenju Ive Marinkovića, kooptiranju novih članova u Povjerenstvo CK KPH u Zagrebu, o teroru i hapšenjima u Zagrebu, aktivnosti HSS, mobilizaciji u NOV i ofenzivi na Moslavački NOP odred

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 13 ožujka 1943 god. o napadu na Garešnicu i o drugim akcijama

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama odreda i Četvrte NO divizije od 22. veljače 1943-10. ožujka 1943. godine

Izvještaj informativnog oficira Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o organizaciji informativne službe i brojnom stanju u neprijateljskim uporištima

Izveštaj političkog komesara Moslavačkog NOP odreda od 1. aprila 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspešnoj mobilizaciji novih boraca i političkom radu

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama izvršenima od 13. do 28. ožujka 1943. godine

Izvještaj informativnog oficira Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u neprijateljskim uporištima na području Moslavine

Pismo Štaba Druge operativne zone od 3 travnja 1943 god. Moslavačkom NOP odredu o dolasku većih jedinica NOV na područje Moslavine i Kalnika

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica od 8 travnja 1943 god. o ofanzivi protiv Moslavačkog NOP odreda na području Garešnice

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o ofenzivi protiv Moslavačkoga NOP odreda na području Garešnice

Izvještaj Velike župe Prigorje od 10 travnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na želj. stanicu Voloder

Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 14 travnja 1943 god. o akcijama Banijskog. Kalničkog i Moslavačkog NOP odreda

Iz izvještaja Glavnoga ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova Ministarstvu oružanih snaga NDH o akcijama Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda

Izvještaj Moslavačkog odreda od 19 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i o neprijateljskoj ofanzivi u Moslavini

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i o neprijateljskoj ofenzivi u Moslavini

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 1 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama od 13 do 28 ožujka

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 21 svibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i stanju u odredu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na osiguranje želj. stanice Hercegovac

Uputstvo političkog komesara 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 3. maja 1943. političkom komesaru Moslavačkog NOP odreda o političkom radu u jedinicama i na terenu

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 8 svibnja 1943 god. o akcijama Moslavačkog i Kalničkog NOP odreda

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama i stanju u odredu

Pismo Štaba Druge operativne zone od 27 svibnja 1943 god. Moslavačkom NOP odredu o dolasku načelnika Štaba zone na području Moslavine

Pismo Rade Bulata, v.d. načelnika Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Štabu Kalničkoga NOP odreda o zadacima vezanima uz formiranje brigade iz sastava Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama od 27. svibnja do 9. lipnja 1943. godine

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 lipnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog i diverzijama dijelova Moslavačkog i Banijskog NOPOdreda

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOPOdreda od 13 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o akcijama od 27 svibnja do 9 lipnja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOPOdreda na G. Gračenicu i želj. st. Popovaču i o borbama u Slavoniji i Dalmaciji

Naređenje Štaba Moslavačkog NOP odreda od 15 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i sprečavanje neprijateljskog prodora na oslobođeni teritorij

Naredba Štaba Druge operativne zone od 19 srpnja 1943 god. o postavljenju rukovodilaca Moslavačkog NOP odreda

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 19 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o akcijama i borbama od 12 lipnja do 17 srpnja

Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o postavljanju rukovodilaca Moslavačkoga NOP odreda

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 12. lipnja do 17. srpnja 1943. godine

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 22 srpnja 1943 god. Moslavačkom NOP odredu za napad na Dubravu i Čazmu

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 26 srpnja 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na oružničku školu u Dubravi, o akciji neprijateljskih jedinica na Kalniku i Bilo Gori i akciji Grün

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 30 srpnja 1943 god. Štabu Moslavačkog NOP odreda da formira udarni bataljon

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 30 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Dubravu

Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Moslavačkoga NOP odreda da formira Udarni bataljon

Naredba Štaba Moslavačkoga NOP odreda o formiranju udarne čete Odreda i imenovanju komandnog kadra

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 2 kolovoza 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na s. Križ

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 3 kolovoza 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na Popovaču

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 6 kolovoza 1943 god. 0 napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na Popovaču i Ludinu

Naredba Štaba Moslavačkog NOP odreda od 9 kolovoza 1943 god. o formiranju Udarnog bataljona i postavljanju rukovodilaca

Naredba Štaba Moslavačkoga NOP odreda o formiranju Udarnoga bataljona i postavljanju rukovodilaca

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Dubravu i na željezničke stanice Popovača, Božjakovina i Prikraj

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Dubravu i na željezničke stanice Popovača, Božjakovina i Prikraj

Uputstvo Marka Belinića, političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« o rasporedu novopridošlog ljudstva po jedinicama i obavijest o uspjesima Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda

Izvještaj Moslavačkog NOP odreda od 2 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Božjakovinu i Popovaču

Operativni izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o održanim tečajevima za izobrazbu boraca i rukovodilaca, budućem radu i akcijama koje su izvedene od 10. do 31. kolovoza 1943. godine

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 rujna 1943 god o prisutnosti dijelova Desete NO divizije na području Našice - Đakovo i napadu Moslavačkog NOP odreda na Čazmu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 rujna 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog i Moslavačkog NOP odreda na tvornicu Danica i uporište Čazmu

Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 6 rujna 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na Novoselec i Križ

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 8 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Čazmu

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Čazmu

Uputstvo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste proleterske NOU Brigade "Rade Končar" o djelovanju u vezi s kapitulacijom Italije te informacija o akcijama Moslavačkoga NOP odreda

Izvještaj Diverzantske čete Moslavačkoga NOP odreda Štabu odreda o diverzijama na komunikaciji Zagreb-Beograd od 18. lipnja do 2. rujna 1943. godine

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 17 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Čazmu i Hercegovac

Izvještaj Diverzantske čete Moslavačkog NOP odreda od 10 rujna 1943 god. o diverzijama na komunikaciji Zagreb - Beograd vršenim od 18 lipnja do 2 rujna

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 23 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o dopremljenom oružju iz Glavnog štaba Hrvatske, formiranju novih bataljona i postavljenju rukovodilaca

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o dopremanju oružja iz GŠ NOV i PO Hrvatske te o formiranju novih bataljona i postavljanju rukovodilaca

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 6. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju novih bataljona i o borbama na Čazmi i oko Narte

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju novih bataljona i borbama prilikom oslobođenja Čazme

Izvještaj politkomesara Moslavačkog NOP odreda politkomesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom stanju i radu u odredu

Operativni izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i POH za prvu polovinu siječnja 1944. godine.

Operativni izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Tridesettreće divizije NOVJ za drugu polovinu veljače 1944. godine .

Operativni izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Istočne grupe NOP odreda Desetoga korpusa o akcijama od 5. do 25. ožujka 1944. godine

Operativni izvještaj Istočne grupe NOP odreda Štabu Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o akcijama Bjelovarskoga i Moslavačkoga NOP odreda te Udarnoga bataljona od 11. do 26. travnja 1944. godine

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o snažnoj vojnoj i političkoj neprijateljskoj ofenzivi, organizacijskom stanju i radu partijske organizacije, narodne vlasti i omladinske organizacije te stanju u Moslavačkome NOP odredu

Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o poboljšanju političke situacije, međunacionalnim odnosima i radu na njihovu poboljšanju, organizacijskom stanju, kadrovskim promjenama te radu omladinske organizacije u Moslavačkome NOP odredu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Dugo Selo Operacija Bijela Bjelovarski partizanski odred Vrbovec Borbe u Dalmaciji 1943. 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Čazma Zagorski partizanski odred Đakovo Borbe u Hrvatskoj 1945. Grubišno Polje Samobor Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Križevci Hrvatska seljačka stranka Banijski partizanski odred Glavni štab Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1944. Voćin Bjelovar 17. slavonska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 2. moslavačka brigada 32. zagorska divizija NOVJ 12. slavonska proleterska udarna brigada Našice 1. slavonski partizanski odred SKOJ 10. zagrebački korpus NOVJ Zagreb Italija u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša 33. hrvatska divizija NOVJ Ivanić-Grad Hrvatsko domobranstvo Zagrebački partizanski odred Popovača Ni zrno žita okupatoru! Metlika Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Daruvar Kalnički partizanski odred Kutina Borbe u Hrvatskoj 1942. 10. krajiška divizija NOVJ Beograd 1. zagorska brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Garešnica Borbe u Hrvatskoj 1943. Narodni heroji Jugoslavije Omladina u ratu Sisak Varaždin 1. brdska brigada NDH 1. gorski zdrug (NDH) Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Narodno oslobodilački odbori 1. moslavačka brigada Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 3. diverzantski odred NOVH