🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Mostarska operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 44 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

0. 2. 1942 U Mostaru, prerastanjem odbora NO fonda, formiran GNO odbor, koji je ilegalno radio do oslobođenja grada (14. 2. 1945) rukovodeći, preko svojih pododbora, mnogim akcijama, naročito prikupljanjem sredstava za NO fond i za mobilizaciju.

27. 1. 1945 Delovi nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske snage iz Širokog Brijega (sada: Lištica) i Mostara, posle trodnevne borbe, razbili 4. dalmatinsku udarnu brigadu 9. udarne divizije NOVJ i zauzeli Ljubuški, Čapljinu i Metković.

3. 2. 1945 Posle trodnevnih borbi ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, oslobodila Čapljinu. Delovi ustaške 9. brigade i jedna četa iz nemačke 369. legionarske divizije, koji su branili mesto, povukli su se prema Mostaru, pretrpevši osetne gubitke. Brigada je imala 15 mrtvih i 25 ranjenih. Zaplenjeno: 2 minobacača, 3 mitraljeza, protivavionski mitraljez i 8 p. mitralieza

6. 2. 1945 Otpočela mostarska operacija glavnine 8. udarnog korpusa NOVJ protiv nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske 9. brdske divizije (oko 15.000 vojnika). U 26-dnevnim borbama razbijene su obe neprijateljske divizije i izbijanjem na Ivan-sedlo, 4. marta, oslobođena severozapadna Hercegovina sa Mostarom. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od više hiljada mrtvih, ranjenih i zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 515 mrtvih, 1.600 ranjenih i 336 nestalih. Zaplenjen je veliki broj naoružanja i druge ratne opreme.

14. 2. 1945 Posle dvodnevne borbe protiv glavnine nemačke 369. legionarske divizije i delova ustaško-domobranske 9. brdske divizije 26. i 19. udarna divizija NOVJ (bez 5. udarne brigade), 12. i 13 hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, 1. tenkovska brigada NOVJ i Artiljerijska brigada 8. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Mostar.

15. 2. 1945 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 8. udarnog korpusa NOVJ da što pre izvrši pripreme i oslobodi Mostar.

27. 2. 1945 U s. Bijelom Polju (kod Mostara), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana Artiljerijska brigada 29. udarne divizije NOVJ, sastava: tri diviziona.

0. 3. 1945 U Mostaru održana oblasna konferencija USAOBiH-a kojoj su prisustvovali delegati iz cele Hercegovine.

1. 3. 1945 Formirana Komanda grada Mostara.

29. 3. 1945 U Mostaru održana oblasna skupština Društva crvenog krsta za Hercegovinu na kojoj je izabran Oblasni odbor.

0. 4. 1945 Rasformirana nemačka 369. legionarska divizija, koja je pretrpela velike gubitke u borbama od Mostara do Ivan-sedla, protiv jedinica 8. udarnog korpusa i 29. udarne divizije JA. Njeni ostaci su ušli u sastav ustaško-domobranskih snaga.

8. 4. 1945 U Mostaru, u prisustvu 300 delegata, održana konferencija NOF-a na kojoj je izabran i Gradski odbor NOF-a za Mostar.

Dokumenti

Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Mostar - Čapljina - Nevesinje

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. januara 1945. o napadu na drumski saobraćaj na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o bombardovanju nemačkih snaga u selu Grepku kod Nevesinja

Zapovijest Štaba 9. NOU divizije od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Posušje - Široki Brijeg - Mostar

Izvještaj Štaba 9. divizije od 12. januara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Široki Brijeg - Mostar

Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za izvođenje ofanzivnih dejstava ka Nevesinju i Mostaru i za napad na Konjic

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 16. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Senja i o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. januara 1945. Štabu 8. korpusa o upotrebi britanske artiljerije kod Mostara

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 22. januara 1945. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i o napadu na brodove kod otoka Raba

Direktiva štaba 8. korpusa NOVJ od 30. januara 1945. godine potčinjenim jedinicama za koncentraciju glavnine snaga u rejon Imotskog i obuhvatno dejstvo preko Širokog Brijega i Ljubuškog u pravcu Mostara

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 31. januara 1945. o napadu na nemačka oklopna kola i kamione na putu Široki Brijeg - Mostar - Ljubuški

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. februara 1945. o izviđanju i napadu na nemačko-ustaške snage na prostoriji Široki Brijeg - Mostar - Ljubuški

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. februara 1945. o izviđanju komunikacija Ljubuški-Sarajevo i Ljubuški - Mostar - Široki Brijeg i o napadu na plovne objekte kod otoka Paga

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o napadu na nemačko-ustaške snage u Ciganskom Brdu i Širokom Brijegu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. februara 1945. Štabu 2. korpusa za angažovanje 29. NOU divizije u rejonu Mostara

Avizonaređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. februara 1945. Štabu 8. korpusa za likvidaciju svih neprijateljskih uporišta u rejonu Mostara

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o napadima na nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu kod Ljubuškog i Humca

Izvještaj Stožera 9. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 6. februara 1945. Stožeru Ustaške vojnice o situaciji na sektoru Široki Brijeg - Mostar

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar - Široki Brijeg i o napadu na nemačko-ustaške snage u Mostaru

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 7. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u Baškanovoj i o ometanju saobraćaja na komunikacijama Gospić-Bihać, Gospić-Brinje i Mostar-Sarajevo

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 8. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačko-ustaške snage u Mostaru, Biću, Vihovićima i Miljkovićima

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar-Sarajevo-Zenica i o bombardovanju železničke stanice u Mostaru i luke u Rabu

Izveštaj Komande i lovačke eskadrile NOVJ od 10. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o bombardovanju nemačko-ustaških snaga u Blagaju i Buni

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 10. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Donji Lapac - Bihać - Otočac - Gospić i Mostar-Sarajevo

Zapovijest Štaba 8. korpusa NOVJ od 12. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za oslobođenje Mostara

Zapovijest Štaba 26. NOU divizije od 12. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Mostar

Zapovijest Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 12. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Mostar

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o bombardovanju nemačko-ustaških snaga u selima Raštani, Cim, Kazan, Vihovići i ILić u mostarskoj operaciji

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke položaje na Krku i brodove kod Lošinja i Karlobaga

Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 14. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na sektoru Nevesinje - Mostar

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. februara, 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na saobraćaj na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke snage kod Mostara

Vanredni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. februara 1945. o oslobođenju Mostara, glavnog grada Hercegovine

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 16. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama za oslobođenje Čapljine i Mostara

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. februara 1945. Štabu 8. korpusa za dalja dejstva posle oslobođenja Mostara

Izvještaj štaba 29. divizije od 19. februara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o oslobođenju Nevesinja i Mostara

Izvještaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 19. februara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima za vrijeme napada na Nevesinje, široki Brijeg i Mostar

Izvještaj štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 20. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na prostoru Nevesinje - Mostar - Konjic

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o uočenim slabostima sadejstva avijacije i kopnenih snaga u mostarskoj operaciji i predloži za uspešniju saradnju u narednim borbenim dejstvima

Izvještaj Štaba 9. divizije od 21. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Mostara

Izvještaj štaba 1. tenkovske brigade od 21. februara 1945. štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Širokog Brijega i Mostara

Izvještaj Štaba 9. divizije od 22. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Široki Brijeg - Mostar

Izvještaj Štaba 8. korpusa NOVJ od 25. februara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju zapadne Hercegovine i Mostara

Izvještaj Štaba 19. divizije od 27. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Mostara

Izvještaj Štaba 29. divizije od 28. februara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Mostar - Konjic - Ivan-Sedlo

Pismo političkog komesara 29. udarne divizije JA od 1. marta 1945. političkim komesarima potčinjenih brigada o uspesima i nedostacima u mostarskoj operaciji i o zadacima za, njihovo otklanjanje

Fotografije

Povezane odrednice

Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Senj Mostar Zenica Avijacija u oslobodilačkom ratu Čapljina 10. hercegovačka udarna brigada Omladina u ratu 9. brdska divizija NDH 1. lovačka eskadrila NOVJ Posušje 12. hercegovačka udarna brigada Politički komesari u NOR-u Donji Lapac 1. tenkovska brigada NOVJ Nevesinje 4. dalmatinska udarna brigada 26. dalmatinska divizija NOVJ Bihać Metković Partizanska avijacija Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Gospić 9. ustaški stajaći djelatni zdrug Ilegala u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Josip Broz Tito Borbe u Lici 1945. Vrhovni štab NOVJ Opismenjavanje naroda u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Mali Lošinj 369. legionarska divizija (vražja) 29. hercegovačka divizija NOVJ 2. lovačka eskadrila NOVJ Borbe u Hercegovini 1942. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Konjic Krk Karlobag 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. 8. dalmatinski korpus NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Otočac Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hercegovini 1944. Imotski Britanija i Jugoslavija Borbe u Hercegovini 1945. 9. dalmatinska divizija NOVJ Sarajevo Široki Brijeg Udbina Narodno oslobodilački odbori